17 - De vier pijlers

Het geluk woont niet in bezit en in goud,  het geluksgevoel heeft zijn thuis in de ziel.


Voorbereiding

Het Licht der ziel omringt u zodra u zich toesluit voor de uiterlijke wereld. Ga dan uw innerlijke wereld binnen en zoek degene die gij waarlijk zijt!

Wanneer de uiterlijke vormen vervagen vind ik het gelaat van uw eerste Schepping, Vader des Levens!

Mijn ziel zoekt haar weg-terug tot die Schepping — bemoedigd door de resonantie in haar diepten: Keer weder, keer weder, Zoon des Lichts!

Gedragen door de trillingen van uw Geestzon klimt zij opwaarts tot Uw lichtende toppen en doorklieft de schaduwen der onwetendheid.

Houdt mij omvangen door Uw Herinnering, Vader, zodat ik mijzelf herkenne in deze ziel, lichtender dan de dageraad.

Versterk haar hunkering naar U, opdat haar vleugelen zich kunnen uitbreiden over degene die ik geworden ben.

ZO zullen zij tezamen Uw Vuurzang zingen, Vader der Lichten! Gij in mij en ik in U, Eénheid!

Het is sinds lang geen spiritueel geheim meer, dat de mens genezing, evenwicht en harmonie kan vinden door middel van een spirituele bezinning.

De medische wetenschap kan dit heden bewijzen en probeert haar therapie aan deze stelling aan te passen. Geestelijke bevrediging geeft een reactie in het gehele lichamelijk stelsel.

Al diegenen, die uit de Geest zijn voortgekomen, gevoelen zich pas geheel en volkomen mens, wanneer zij deze Geest in zichzelf hebben terug gevonden.

Want, en hier herhalen wij de woorden van Henoch, « de ziel des mensen is gevormd uit Gods’ geest en de wind ».

Dit heeft direct te maken met de hermetische idee, dat de mens is samengesteld uit vijf elementen: water, vuur, lucht en aarde en tenslotte de ziel, die een etherische element vormt. Dit etherische element bestaat uit de essentie van de vier elementen tezamen. Een vermenging van water en vuur geeft gasachtige lucht, waardoor men kan spreken van de geest, die over de wateren der ziel zweeft. In deze gasachtige massa bevindt zich tevens het element lucht, het onbegrensde van de luchten, de voeding voor de ziel en haar grond is de aarde, een reine, hemelse aarde, een zuiver lichaam dat gereinigd en gevoed wordt door het hoogste aanzicht van de vier elementen.  

Een levende ziel is aldus een vijfvoudige eenheid, waar tenslotte een nieuwe zevenvoudige mens uit geboren kan worden.  Vergeet niet dat de getallen symboliek ontstaan is uit de cosmische harmonie Gods.

Vijf elementen, Zeven werkelijkheden, Twaalf poorten, en de hoogste verwerkelijking de Acht zaligsprekingen.

Zo ziet de individuele gevallen Lichtzoon eruit.

Er bestaat geen toeval binnen de natuurwetten, noch binnen de goddelijke wetten. Ieder onderdeel luistert naar zijn eigen wetten, die alle uitmonden in de allerhoogste Eenheid, God, de Geestzon, de Motor van het Al.

Geen enkele bioloog, noch enig wetenschapsmens, kan ontkennen, dat ergens, boven alle menselijke begrip verheven, een krachtconcentratie, begaafd met de hoogste intelligentie, de touwtjes in de handen houdt. Wat de mens doet, is slechts een uitleg zoeken voor de dingen en de processen, die hij waarneemt, maar hij zal nimmer in staat zijn de goddelijke Intelligentie te benaderen. Hoe meer de mens echter begrijpt, des te ruimer wordt zijn wereld. De vergroting van zijn denksfeer en daardoor van zijn levenssfeer, heeft de mens in eigen hand.

Indien men begrijpt dat die harmonische cosmische samenhang, terug te vinden moet zijn in het menselijke stelsel, dan is het vanzelfsprekend, dat men tracht een harmonie tussen de vijf elementen te scheppen. Om de mens heen zijn er bewijzen genoeg te vinden, hoe een verstoring van deze harmonie ziekte en chaos naderbijbrengt.

Het aarde-element wordt vertegenwoordigd door het lichaam, het water-element door het etherische dubbel van de mens.

Mercurius, als boodschapper der Goden draagt de elementen aan het individu over en nu hangt het van deze Mercurius af of de elementen zich in een spirituele staat bevinden, dan wel of zij zuiver grofstoffelijk zijn.

Hoe lager de Mercurius is, des te materialistischer is de mens ingesteld. Dit is een alchemische, zowel als een hermetische stelling. De hoge Mercurius brengt de geest over, de lage Mercurius brengt materialisme.

Daar deze Mercurius het zenuwgestel beheerst, hangt het dus van het zenuwgestel af in hoeverre de mens in zijn handelingen spiritueel dan wel materieel is ingesteld.

Mercurius bestendigt het aarde-element in het lichaam en voorziet het etherisch dubbel van water, maar hij schenkt het bloed een lucht-element, dat bestaat uit een gasachtige substantie.

De astroloog zegt, dat de lucht bij het denken behoort, hetgeen juist is, doch er is een lucht, die ontstaat door water en vuur, een etherische substantie, die zich in het bloed bevindt.

Mercurius, die zich bij alle elementen, bij alle planeten en bij alle typen kan aanpassen, brengt bij de spirituele mens niet slechts lucht, verruiming in het denken, maar hij voegt een lucht-element aan het bloed toe, waardoor heel het wezen geïnjecteerd kan worden met de spirituele essentie van het lucht-element.

Dit lucht-element jaagt het vuur-element niet boven zijn grenzen uit, maar het begrenst het. Deze gedachte komt tot uitdrukking in het alchemische symbool van de lucht: een driehoek, waarvan de top wordt afgesneden door een horizontaal streepje.

De driehoek is het symbool voor het vuur.

Dit spirituele lucht-element is een bedwinger van het aardse, of ongoddelijke vuur.

Over het algemeen meent men dat luchttypen vluchtig, luchthartig zijn, maar zij zouden dit niet behoeven te zijn, wanneer een spirituele Mercurius dit etherische lucht-element, voortkomende uit een vermenging van lucht en water, zou overdragen. De aardse elementen vuur en lucht vormen in hun eenheid, een loeiend vuur, er is geen begrenzing. Zoals het aardse lucht-element onbeheerst is, zo is het spirituele lucht-element beheerst.

Via deze lucht vindt het vuur zijn bekroning.

Wanneer de spirituele hunkering werkelijk in het bloed zit, worden het wilsvuur, het denkvuur en het zielevuur tot een spirituele culminatie gebracht, zonder dat er sprake is van onbevreesdheid.

Het bloed is warm, door een innerlijk vuur, het is vloeibaar door het element water en het bezit een gasvormige substantie door het element lucht. Het bloed passeert alle organen, het schenkt vitaliteit en zonder het bloed is de mens ten dode opgeschreven.

Aarde, water, lucht en vuur moeten in de mens samenwerken, wil hij over een gezond lichaam beschikken. Indien één der vier elementen in de mens ongezond zou zijn, wordt de mens ziek. Zou het etherische ziele-element ontbreken, dan is de mens zielloos, een natuurproduct.

Het is ondenkbaar dat wij zonder één der elementen zouden kunnen bestaan! Het lucht-element, als onderdeel van het vuurwezen, schenkt de mens, via het bloed, zijn warmte. Een warmte, die zich uitdrukt in lichaamswarmte, maar ook in vitaliteit, hetzij animaal, hetzij spiritueel.

Het vuur dat in de aderen van de mens gloeit en dat gestimuleerd, dan wel afgeremd wordt door een lucht-element, dwingt hem tot bepaalde handelingen. Zodra het zenuwgestel de abstracte boodschap uit het etherische dubbel aan het lichaam heeft overgedragen, wordt dit tot bezit van de vier of vijf elementen; dit is afhankelijk van de zielestaat. Binnen de aarde, het lichaam, brengen deze elementen dan een schepping voort, de aarde, de levensboom van de mens draagt een vrucht.

« Aan de vruchten kent men de boom », zegt het gevleugelde woord. Aan de daden van de mens herkent men niet alleen de boom, maar ook de aarde, waarin hij geworteld staat en de lucht, die hem omringt, en het water, dat hij indrinkt en het vuur (het licht) dat hem inspireert.

Een onevenwichtigheid binnen de vijf elementen maken van de mens een inconsequent wezen. Het stugge, nog niet gereinigde, aarde-element maakt van hem een egocentrische, doelbewuste, belangenstrever. Het nog niet spirituele water maakt van hem een emotioneel, beïnvloedbaar en dikwijls ook onoprecht wezen.

Het nog on-spirituele lucht-element maakt van de mens een mooiprater, die alles prachtig weet te vertellen, maar die nimmer tot een daad komt of soms slechts tot het begin van een daad. Het onspirituele vuur-element maakt van hem een impulsieve maniak, iemand, die slechts gelooft in een uiterlijk bewijs.

Bij allen ontbreekt de eenheid met de andere elementen, maar slechts het vijfde element brengt de spirituele bezieling, die deze elementen tot hun hogere uitdrukking verheft.

Mercurius brengt ook een vuur over, via het zenuwgestel, een vuur waaruit de intelligentie ontstaat. Intelligentie heeft niets te maken met intellectualiteit. Intellectualiteit is een drang van het niet-spirituele vuur, zoals daadkracht eveneens niet-spiritueel kan zijn.

Denkwerkzaamheid is één van de zwaarste arbeidsverrichtingen, al gelooft men dit misschien niet. Denkkracht onttrekt aan de mens veel meer energie dan handenarbeid. Lichamelijke vermoeidheid is gemakkelijker te verhelpen dan denk-vermoeienis. Intellectueel denken mat de mens dikwijls af, spiritueel denken kan hem echter juist verfrissen. De mens wordt moe wanneer hij zijn denken intellectueel op de spiritualiteit richt, waardoor hem de spirituele essentie volkomen ontsnapt.

Spiritualiteit, of de Geest, is namelijk slechts te bereiken door de denkkracht, die van de ziel uitgaat en die dus gevoed wordt door alle vijf elementen. Men kan deze Geest slechts opdelven of herkennen, wanneer men in een innerlijk evenwichtige toestand verkeert. Zodra men innerlijk chaotisch is verstaat men de Geest niet! Het intellectuele vuur bereikt de Geest niet, omdat het tot de ongoddelijke elementen behoort.

Ongoddelijk wil hier zeggen: nog niet omgezette elementen.

Daarom is het begrijpelijk dat een scherpe intellectueel soms minder van de geest begrijpt dan de eenvoudige handwerksman.

Spiritualiteit maakt geen onderscheid tussen intellectualiteit en niet-intellectualiteit, maar het vindt een weg buiten de extremiteiten van de vier elementen om.

Ieder mens bezit, als uitdrukking van het natuurlijke vuurelement een bepaalde graad van intellectualiteit. Hetgeen de huidige mens als intellectualiteit aanbidt, is slechts een uitwas van een ongoddelijk vuurelement.

Occultisme is eveneens zulk een uitwas, een opvoering van een ongoddelijk vuur.  Mysticisme is een uitwas van het ongoddelijke waterelement. Zowel het occultisme als het mysticisme vinden hulp bij het element, dat bij het vuur, dan wel bij het water past.

De occultist krijgt de lucht tot hulp en de mysticus wordt door de aarde terzijde gestaan.

Alle religiositeit wordt echter overgedragen via het zenuwgestel en komt vanuit het etherische dubbel, mits er sprake is van een Religio, die in de ziel is ingeboren. Bezit de mens deze ingeboren verbintenis met God, dan is hij ook in staat zich te bedienen van de goddelijke vijf elementen.  Dan ontbreekt de egocentriciteit van het element aarde; de vluchtigheid van het element lucht; de gepassioneerde drift van het vuur en de troebelheid van het ondoorzichtige water. Dan ontbreekt tevens dat giftige kwaad- denken van de medemensen of de laster, want zoals de mens zelf is, zo denkt hij over zijn naasten en over God.

De vergiftiging en de opbraak van de vier elementen zijn aanwezig en deze herkent men in alle mensen. Maar hij, die de ingeboren Religio bezit, als een zuiver goudelement in het spiritueel  denken, als een rein water-vuur element in een levende ziel, als een inspirerende kruising van de lucht in het bloed en als een fundament van reine aarde in een gezond ego, herkent deze disharmonie in de naaste en daarom vergeeft hij hem.

Hij verheft zich boven deze disharmonie en daarom is hij onbereikbaar voor de aanvallen van de verziekte elementen in zijn naaste. Men kan bij zichzelf nagaan, hoezeer een spirituele instelling de mens beschermt tegen de pijlen van zijn medemensen.

Zodra men zich in de bescherming van de Geest hult, die in de ziel leeft, is men onkwetsbaar! Slechts het nog niet gereinigde of vergeestelijkte element in de mens is gevoelig voor de aanvallen en dan reageert men al naar gelang het wezen van dit element.

Of driftig, of achterbaks, of met een stortvloed van woorden, of gesloten en afwijzend.

Ieder mens kan zichzelf veranderen, of verbeteren, of heiligen, als hij maar de moed heeft zichzelf een spiegel voor te houden.

Dit is het begin van een daadwerkelijk spiritueel Pad.

Hij, die de innerlijke Religio kent, zet zijn voeten op dit Pad en volgt het, ondanks de obstakels! Voor hem zal de horizon eens blijvend verlicht worden door een Aurora, die hem omgeven zal als een mantel des Lichts!

Voor deze mens is dit geloof geworden tot een zeker weten.


1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene