33 - Het psychische en fysieke herstel van de mens

De best gesloten deur staat wijd open.


Filosofie is interessant, maar belangrijker is het resultaat van alledag! Als men ontdekt hoe men, esoterisch bezien, in elkaar zit, is het zeker zo belangrijk te weten waartoe dit dient en wat men ermede moet doen. Als men beseft dat kosmische invloeden en het gehele natuurrijk niet te onderschatten facetten zijn in de menselijke levenssfeer, is het waardevol te weten, wat men kan doen met deze invloeden en in hoeverre men de natuur tot dienaar kan maken.

De mens is zich onvoldoende bewust van zijn eigen capaciteiten en van zijn plaats in het universum. Als men er van overtuigd is dat God of de Universele Geest dit universum in evenwicht houdt, dan is elk nieuw inzicht in de verhouding mens - universum - geest een eerbetoon aan de universele Schepper.

Wie zichzelf kent, kent de natuur en zal God leren kennen.

Wie de kosmische wetten van herstel doorschouwt, zal in staat zijn zichzelf te herstellen en wie de geest kent, herkent de geest in zichzelf. Niemand kan zijn naaste ontplooien, hij moet alles zelf doen, maar men moet wel tot het besef van dit zelf-doen komen.

De arrogante instelling van ik ben gearriveerd, bevriest elke vooruitgang en kweekt minachting en liefdeloosheid tegenover de naasten. Het schoonste zou zijn wanneer de naaste zou denken: « Ik wilde dat ik was zoals hij of zij….. », zijnde een compliment aan de levensinstelling en de praktische spirituele kennis.

Inzicht is een eerste schrede, maar elk inzicht heeft zijn niveau's en als inzicht niet vergezeld gaat van praktijk, is het slechts gedeeltelijk, nl. emotioneel dan wel intellectueel.

De mens zal ervan overtuigd moeten zijn, dat de schepselen onderling met elkander verbonden zijn door trillingen.

Het etherische lichaam van de mens is opgebouwd uit dermate hoge trillingen en geladen met een dermate onbekende lichtkracht, dat de wetenschap er nog geen verklaring voor gevonden heeft, hoewel zij nu weet dat elk schepsel omgeven wordt door een lichtend, etherisch lichaam. 

De verbinding tussen de schepselen onderling berust op een trilling, die uitgaat van emotie en denken.  

Woede, emotionaliteit en denkinspanning zijn in staat op ongeëvenaard vlugge wijze in contact te treden met een schepsel op onverschillig welke afstand.

In dit verband kan men ook de inwerkingen van de kosmos op de mens begrijpen; afstand en tijd zijn fictief voor de energie-mogelijkheden van voelen, denken en geestelijke concentratie.

Onwetendheid en onkunde betreffende de wonderlijke verbintenissen tussen kosmos en schepsels en de verhouding van de schepsels onderling, is de oorzaak van een onvergeeflijk wangedrag van het merendeel der mensheid.

Alle vormen van ziekte kunnen worden teruggevoerd op de psyche en tevens op een verandering in de trillingssamenstelling van de mens. Een ziek mens heeft aldus een veranderde uitstraling, evenals een geëmotioneerd of driftig mens dat heeft.

Het hoeft hier geen betoog, dat een geestelijk hoogstaand mens eveneens veranderingen aanbrengt in zijn uitstraling.

Deze uitstralingsverandering is gelegen in een herschikking van de atomaire molecuulstructuur binnen het menselijke organisme.

Elk atoom van het lichaam van de mens heeft zijn natuurlijk-wetmatige formule. Ziekte, emotionaliteit en denkkracht kunnen deze structuur herschikken, waardoor er een destructie dan wel een bovennatuurlijke schikking kan ontstaan, die zijn invloed heeft op de gehele mens.

De leer omtrent de wedergeboorte is hierop gebaseerd, een zuiver alchemische leer, met een diepgaande kennis van chemie, fysica en de verhouding kosmos - mens. Het doordringen in de wetten van de fysici met daarnaast het doorschouwen van de menselijke chemische structuur en de inwerking van zijn ziel op die structuur brengt de mens op de weg van de samenhang:

geest - ziel - lichaam.

In de uitstraling van de mens is duidelijk waarneembaar de negatieve kracht van de vrouw en de positieve kracht van de man en evenzo kan men hun invloed op de naasten meten. Het is dus in het geheel niet fictief, dat ieder mens zijn naaste belast dan wel verheft door zijn eigen uitstraling.

Eén van de meest gevoelige ontvangstcentra in het menselijke organisme ligt rond de navel, achter de maag.

Maagkwalen ontstaan grotendeels door eigen, dan wel andermans, trillingsinvloed, waardoor de maag niet meer in staat is zijn belangrijke werk te verrichten. Ook de zonnevlecht ligt in deze buurt.

Daar denkkracht en emotie verheven zijn boven de fundamentele trillingscoëfficiënt van de natuur, is het te begrijpen dat de mens zichzelf, zowel als zijn naasten storen kan door zijn emoties en denkbeelden. Onbewust ondergaat elkeen de invloed van de ander. De enige remmende factor is een emotionele dan wel denkmatige tegenkracht. Deze tegenkracht moet dan minstens op dezelfde golflijn liggen als de toegezonden trilling, of daarboven, zodat het ontvangene vernietigd kan worden.

De medicijnen zijn, volgens trillingsmetingen, hier eveneens op afgestemd. De homeopathie leert: 'het gelijke geneest het gelijke'.

De wet: het gelijke zoekt het gelijke, is instinctief gefundeerd in de wet, dat de gelijken elkander kunnen genezen, ofwel elkander op hetzelfde niveau houden. Vandaar de macht van gelijkgezinden. Maar dan moet men ook werkelijk tot in de kern gelijkgezind zijn, d.w.z. in denken en gevoelen.

Door de feitelijke wisselwerking tussen de mensen, kan er dus zowel een vernietiging als een verheffing ontstaan. Een fundamenteel aangetaste tegennatuurlijk organische structuur heeft altijd een uitwerking op het menselijke zenuwstelsel.

Het zenuwstelsel is het ontvangst- en het uitzendapparaat van de mens, met als motor de zonnevlecht. Vandaar dat deze zonnevlecht zo dikwijls, vooral in onze jachtige tijd, aangetast is en de mens neurotisch of zenuwgestoord wordt.

Een ruimte gevuld met edele emotie en denkkracht gaat een trilling bevatten, die boven de natuurlijke trillingsstructuur uitgaat. Die edele trilling kan een heiligende invloed op de gehele mens uitoefenen, indien deze een geleidende atomaire structuur bezit. Indien dit niet het geval is, kan een bovennatuurlijke trilling zijn eigen, meestal reeds verstoorde, natuurlijke trillingsstructuur opbreken. De trillingen der gedachten, die van radio-actieve geaardheid zijn, doorbreken onverschillig welk beletsel.

De mens laadt met zijn aanraking alle natuurlijke producten op.

De aanwezigheid van de mens is altijd te registreren aan de natuurlijke materialen in zijn omgeving. Hij laat een radio-actieve invloed achter. In dit opladen en ontladen nemen de kleuren een zeer belangrijke plaats in, zoals de fysica bewijst.

De ene kleur geleidt de menselijke straling, de andere kleur remt hem af. De ene kleur remt de menselijke denkkracht, de andere stimuleert deze. Ook bij hemzelf.

Deze natuurkundige feiten zouden de mens, en juist de spiritualist, eigenlijk tot een grondige levensverandering moeten voeren, terwille van de harmonie mens - ziel - geest.  De ziel is nl. vindbaar d.m.v. stralings meting, d.w.z. de geestelijk edele mens brengt zijn natuurlijke structuur tot een topvermogen, waarna er veranderingen kunnen ontstaan in zijn atoomstructuur. Niettemin wordt hij noch ziek, noch gestoord, zoals dit anders het geval zou zijn.

De mens leeft nog dermate onbewust, dat het eigenlijk een beschamende situatie is, bezien binnen die noodzakelijke wetten van geest en natuur. Uitgaande van de feitelijke kennis omtrent de stralingsoverheersing van emotie en denkkracht, is het dus normaal verklaarbaar dat de mens zichzelf kan maken of breken, heiligen of ontheiligen, verzieken of helen.

De karakteristiek van het type van de mens ligt voornamelijk in de overheersing van hetzij het denken, hetzij het gevoel. 

Beide werkingen missen hun uitwerking nooit. En onder denken wordt verstaan: concentratie van het mentale vermogen.

Zodra men geconcentreerd aan iets denkt, wordt men immuun voor invloeden van buitenaf. Zodra men dus volkomen geabsorbeerd wordt door een onderwerp, stuiten de stralingsinvloeden van de naasten op je af en hetzelfde geldt voor emotionele concentratie. Iedereen zal deze feiten bij zichzelf kunnen constateren.

Inplaats dat de mens daar nu onverschillig aan voorbijgaat of dit als een aankondiging aanneent, moet hij ermede gaan werken, of zich realiseren wat hij eigenlijk dagelijks aan het doen is d.m.v. emoties en denkkracht. Het is absoluut onbelangrijk of de mens intellectueel wel of niet geschoold is, zijn stralingsfactoren zijn uitsluitend afhankelijk van zijn fundamentele emoties en denkconcentratie.

Hieruit kan men zich voorstellen, dat het zich verdiepen in geestelijke onderwerpen, zich daarin totaal verliezen, een heiligende invloed heeft op de structurele fysiek van de mens.

Het lichaam volgt de ziel en de geest. Concentratie op edele uitspraken, mandala's en beeltenissen missen dus nooit hun uitwerking op het organisme van de mens.

Denk in dit verband maar aan de mantrams. Denk maar aan het opdragen van ritualen in de Latijnse taal. Alles is gebaseerd op het in overeenstemming brengen van de menselijke uitstraling met de straling van het mantram of dergelijke.

Het is de basis van de natuurlijke geneeswijze.

Hoe meer de mens overeenstemt met de mantram, des te gelukkiger, gezonder zal hij zich gevoelen. Dat wil dan zeggen: hij is in harmonie gekomen met de trillingen en gevoelt zich dus voornamelijk prettig in aanwezigheid van gelijksoortige trillingen.

Opnieuw, het gelijke trekt het gelijke aan. De gehele oosterse geestelijke therapie is hierop gericht. De mens dwingen zich af te stemmen op de voorgeschreven trillingen, hetzij door forceren, hetzij geleidelijk.

Wanneer men deze methode nalaat, laat men dus de mens vrij zichzelf met een aanwezige edele of hogere trilling te vereenzelvigen en aangezien vrijwel ieder mens gemakzuchtig is, is deze geestelijke vrijheid indirect minder effectief, hoewel tenslotte geestelijk vruchtbaarder.

Uit de fysica van de menselijke structuur kan men duidelijk waarnemen, dat elk mens vrij is om zichzelf te vernietigen of te verheffen en hij speelt dagelijks met deze wetten.

Iemand, die zich slechts prettig gevoelt wanneer hij met spirituele dingen bezig is, bewijst daar eenvoudig mede, dat hij die hogere trilling nodig heeft, dat hij er een innerlijke geleide voor bezit en dat hij de mogelijkheid heeft om boven zichzelf uit te stijgen, d.w.z. om zichzelf te doen wedergeboren worden uit de ziel!

De ziel is onaards, maar de edelste denk- en emotionele kracht bereikt die ziel, kan trillingsstructueel met haar trillingscoëfficiënt overeenstemmen. Wanneer men dus in gevoel en denken totaal geabsorbeerd is in een structueel onderwerp, staat men het dichtste bij de ziel, mits het spirituele onderwerp natuurlijk verheven is. Lagere emoties en denkkracht scheiden mens en ziel van elkaar, waardoor de mens overgeleverd wordt aan zijn fundamentele structurele natuur. Bevinden de emoties en de gedachtengang zich zelfs onder de natuurlijke harmonie dan ontstaat ziekte.

Het is logisch dat na eeuwen van een destructieve levenswandel, de mens heden het resultaat daarvan doormaakt. Vele aandoeningen zijn het gevolg van eeuwenlange misstanden.

Het zichzelf, ondanks innerlijke weerstanden, vereenzelvigen met bepaalde uitstralingen, onverschillig waar deze vandaan komen, heeft uiteindelijk een destructief organische werking. Dezelfde uitwisseling kan natuurlijk in het menselijke organisme zelf plaats hebben, wanneer een levende ziel steeds in verweer moet komen tegen instinctief lagere denkbeelden. Dit ziet men gebeuren wanneer een mens geforceerd wordt denkbeelden te aanvaarden, in zijn organisme op te nemen, die hij qua gevoel en denken niet onderschrijft. Ernstige ziektevormen kunnen hieruit voortkomen, hetgeen de fysica kan bewijzen.

Als men eraan denkt, dat het menselijke organisme niet bestand is tegen radio-actieve straling, hoewel elke cel van de mens een bepaalde radio-activiteit uitstraalt, dan kan men ook begrijpen hoezeer tegengestelde stralingen het organisme kunnen aantasten.

Elke radio-actieve straling heeft natuurlijk zijn meetsterkte.

Er zijn stralingen, die de mens lichamelijke pijn kunnen bezorgen, die hem duizelig en misselijk maken: dat is altijd een waarschuwing!

De ziele-straling maakt niemand ziek, omdat zij zich slechts van binnenuit en langs geleidelijke weg aan de mens bekend maakt. De ziele-straling van een naaste kan iemand evenmin ziek maken, omdat de ziel zich slechts openbaart aan de ziel en nooit  anders.

Alle andere methoden zijn forceringen van de natuurlijke stralingswetten: de natuur komt in opstand tegen dwang. 

Zo kan men zeggen dat het ego in opstand komt tegen dwangmatigheid in de spiritualiteit, maar dat het, bij geleidelijke overgang, went, zich aanpast en tenslotte verdwijnt bij een procesmatige invoering in hogere stralingswetten.

De vraag rijst nu: wat zijn hogere en wat zijn lagere stralingswetten en wie bewijst dat?

Hoog en laag wordt bepaald door de mens zelf, die van zijn eigen structurele trillingscoëfficiënt uitgaat. Wat voor de ene mens laag is, kan voor de andere hoog zijn. Woorden slaan tussen deze constateringen geen brug. Woorden zijn vruchten van de individuele straling en vertegenwoordigen deze; als de stralingen elkander niet vinden, vinden woorden elkander  nog minder, integendeel, alles wordt ingewikkelder.

Het op gelijke hoogte met elkander spreken, komt altijd van binnenuit, d.w.z. is een fundamenteel feit, vast verankerd in ziel en organisme. Niemand ontkomt aan zijn fundamentele structuur, indien hij daar zelf niet voortdurend in gedachten en emotie aan werkt. Aanwezig moet echter zijn: de wens, directer gezegd: de atomaire trilling van de ziel, die de natuurlijke atoomstructuur irriteert. « De tand van de Shin of de Dwaas », zegt de Tarot.

Deze tand van de Shin of van Shiva, kan dus volgens de wetten van de fysiek worden teruggevonden en ook volgens die wetten kan men ontdekken, dat forcering, of het zich opsluiten in een gevangenis, of gelijk afgestemde trilling, de mens slechts afleiden van een individuele structurele verandering als wedergeboorte.

Het zich fijn voelen kan net zo funest zijn als het zich opgebroken gevoelen. De tand van de twijfel vormt de basis van de wijsheid!

Opbraak kan heiligend werken mits de mens daarbij zijn inzicht behoudt en zijn leringen trekt. Emotioneel en denkmatig moet de mens actief blijven en juist voortdurende zichzelf corrigeren en verheffen. Innerlijke groei is, meetbaar, een kwestie van zelfcorrectie en zelfinspanning. Innerlijke rust moet een bron zijn voor inspiratie en nooit een bron voor gezapigheid. Ook spiritueel gezapigen worden opgenomen in de slaap der vergetelheid.

Er is een innerlijke rust die uitgaat boven de levensbeweging van Yin en Yang. Deze rust van het Pleroma, die Vol-Ledig is, staat ervoor garant dat de levensbeweging van Yin en Yang de mens niet schaden, maar integendeel hem voortdringen tot aan de top van zijn vermogen.

De geestelijke genezende therapie, gebaseerd op de stralingswetten, slaat bij iedereen aan, indien men elk mens allereerst benadert vanuit hemzelf. Men moet contact maken met de zielekern van de mens. Dan zal er grotendeels onrust volgen, maar de geleidelijkheid, die de mens individueel vanuit zichzelf moet volgen, kan hem zover brengen, dat hij in staat zal zijn alleen verder te gaan, d.w.z. individueel in gevoel en denken verder te arbeiden.

Het herhalen van een mantram heeft dus zeer tijdelijk en zeer betrekkelijk succes. Elke geestelijke praktijk moet de mens voeren tot aan het punt, waarop hij zelf ontwaakt, mist hij dit punt, dan heeft die praktijk geen enkele zin!

Ontwaken betekent zelfstandig emoties en gedachten veredelen, bezig zijn met edele dingen en nooit een mogelijkheid daartoe verzuimen, noch de mogelijkheid laten voorbijgaan om de naasten in die richting te wijzen.

Alle naastenhulp is ten dele, omdat de mens in wezen zijn geestelijke wedergeboorte alleen moet voltrekken, maar daar waar gelijken gelijken levend houden en elkander op de mogelijkheden opmerkzaam maken, daar is de naastenhulp in ruime mate aanwezig.


1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene