37 - Het Pentakel — Mandala

Naar geluk en ongeluk leidt er geen poort, beide komen als je hen uitnodigt.De nabije toekomst vraagt van de mens een innerlijke en uiterlijke kracht, die hem weerstand en onderscheidingsvermogen zal geven, om zichzelf staande te kunnen houden in volkomen veranderde omstandigheden. Daartoe moet hij zich voorbereiden door het onbeweeglijke Midden te bouwen. Het onbeweeglijke Midden, dat in zichzelf zowel vol als ledig is: beweging en stilstand.

Onbeweeglijkheid is er slechts tegenover alle invloeden vanuit de tweeledige natuur. Zowel het negatieve als het positieve principe worden teruggevoerd tot dit Midden, waarin zij zich omzetten in de neutraliteit. Om dit te kunnen doen is er allereerst dus nodig: een diamanten Midden, waarbinnen de vibratie van het onaardse voldoende aanwezig is om het aardse te kunnen opheffen. Hoe vaster en verhevener dit Midden is, des te lichter zal het de mens vallen om onberoerd te blijven in vreugde en verdriet. D.w.z. geenszins worden aangedaan door emoties, die de kandidaat kan misleiden en slaaf maken van de ene of andere verbintenis.

Het diamanten Midden, ook wel het Gulden Midden genoemd, bevindt zich in het pentakel van de zintuigen: gehoor, gevoel, reuk, gezicht, smaak en het bezit zelf de etherische zintuigen van geweten en intuÔtie. Geweten en intuÔtie beheersen door middel van hun onderlinge harmonie de vijf andere zintuigen, die op hun beurt in verbinding staan met de 5 organen: lever, hart, milt, longen, nieren.

Via de zintuigen is het mogelijk etherisch-geestelijk gewaar-wordingen te ondergaan, mits het diamanten Midden en de vijf organen zich in een lichamelijk-geestelijk goede conditie bevinden. De innerlijke concentratie van het diamanten Midden reinigt organen en zintuigen.

Van ieder mens zal in de nabije toekomst worden geëist, dat hij een diamanten Midden bezit en dat hij in staat is zich daarmede op te heffen tot een geestelijk levensveld. Dat wordt de eis van de toekomst en de psycho-religio zal de mensen daartoe voorbereiden. Alle goede concentratie of meditatie-oefeningen zijn erop uit de mens bewust te maken van zijn Midden, zijn onsplijtbare diamant. Hoe meer men zich hiervan bewust wordt, des te evenwichtiger, zekerder, geconcentreerder zal de mens zijn en zijn levensbezinning zal in overeenstemming zijn met de standing van zijn innerlijke diamant.

Het is begrijpelijk dat er een verbintenis bestaat tussen het uiterlijke en het innerlijke gedrag, tussen innerlijke standing en uiterlijke levensadel. De wisselwerking tussen innerlijk en uiterlijk voltrekt zich via de lichamelijk-etherische organismen en hun keuze bepaalt de gerichtheid, de sympathieën of antipathieën, de interessen, de voeding, kortom het uiterlijke gedrag van de mens.

De reiniging van de zintuigen balsemt het hart, de reiniging van het hart veredelt de zintuigen. Reine zintuigen helen de organen en de harmonische samenwerking van de vijf organen bestendigt een lichamelijk-etherisch ritme.

Het pentakel of de ster van Bethlehem is, zoals bekend, het symbool van wedergeboorte. Dit pentakel , zijnde een organisch-zintuigelijke mandala in de mens, wordt gedragen door het diamanten Midden. Het is dus noodzakelijk iedere dag de pentakel-mandala als middelpunt van een bezinning te maken.

Voordat men zijn afgelopen dag in ogenschouw neemt, moet men allereerst zijn eigen diamanten Midden zoeken, zichzelf onbeweeglijk, eenpuntig concentreren in zichzelf, indalen in de grot van Bethlehem. Daar zich ter ruste begeven, als in doeken gewikkeld, onbeweeglijk.

Vanuit dit middelpunt worden de zintuigen gereinigd; zij hebben de gehele dag, helaas, te veel onreine stoffen opgenomen.

Hoe reiner zij zijn, des te minder onreinheid zij zullen opnemen.

Reiniging der zintuigen

De ogen, en daardoor de lever.

Iedereen gebruikt zijn ogen te onbewust; door dit onbewuste kijken worden de ogen dikwijls gevuld met onreinheid, zaken die men, als men redelijk, bewust te werk zou gaan, liever niet zou willen zien. Ook gebeurt het dat de ogen de innerlijke wens vervullen en, dikwijls verholen, dingen zoeken die niet in overeenstemming zijn met de woorden of denkrichtlijnen van de mens.

De ogen en hun interessen vertellen van de staat van de lever.

De lever is verantwoordelijk voor de etherische reinheid van de mens.

De natuurlijk-etherische staat van de ziel ligt in het oog; de geestelijk-etherische staat van de ziel ligt in het hart. Het oog toont de verborgen natuurlijke wensen van de mens.

Hoe standvastiger het diamanten Midden wordt en hoe geestelijker zijn inhoud, des te kieskeuriger wordt het oog en des te minder het zichzelf vermoeien zal met onnutte zaken.  De mens zal hiervan de zegen ondervinden.

Het gevoel, en daardoor het hart.

Kleine kinderen stoppen alles in hun mond om tot herkenning van iets te komen, dat is een instinctieve onderscheiding.

Het gevoel, de tast bevindt zich vnl. in de tong; men kan woorden proeven. Het gevoel van het hart kan zich een uitweg zoeken via de tong: woorden, gebaren. Dieren likken elkander uit tederheid.

Reiniging van zijn eigen woorden of woordgebruik, komt het hart ten goede. Giftigheid via het woord is het gif van het hart dat een uitweg zoekt. De gevoelens van het hart zijn in het woord van een mens te herkennen: bitterheid, tevredenheid, geluk, innerlijke adeldom, onbevredigdheid.

Het terugvinden van de eigen diamanten innerlijke zekerheid, troost en heelt het hart en reinigt daardoor iemands tong of zijn woord, maakt hem aangenaam in de omgang met zijn naasten.

Hij tast dan zijn naasten en zijn omgeving af met de tong, of via zijn hart, hetgeen nooit verwondingen achterlaat.

De smaak, en daardoor de milt.

De smaak is een gave van het bloed, kan men in het Boek Henoch lezen. De smaak bepaalt o.a. de voeding, de uiterlijke omgeving van de mens. Via de smaak drukt men zijn anti- en sympathieën uit, bewust dan wel onbewust.

Iemand, die gedwongen is zijn smaak geweld aan te doen, kan protest verwachten van zijn milt. De uiting van de vijf zintuigen is als een portret van de mens, zowel innerlijk als uiterlijk.

De smaak is echter zeer individueel en volgt, evenals de andere zintuigen natuurlijk, de innerlijke ontwikkeling of aftakeling van de mens. Zowel de keuze van voeding, van kleuren, van vormen, als van sympathieën zijn aan een doorlopende verandering onderhevig, omdat de smaak, meer dan een ander zintuig, aan de menselijke natuur gebonden is.

De adeldom en de onbeweeglijkheid van het diamanten Midden, doet de uitgesproken afkeur of voorkeur van de mens vervagen.

In voedsel, in kleuren en in vormen, in sympathieën.

Daardoor zal hij een middenweg vinden en nooit in extremiteiten vervallen, die altijd een gevolg zijn van een natuurlijke onevenwichtigheid.

Reinigen van de smaak volgt direct op een versterking van de diamanten zekerheid. Zelfcorrectie vanuit het diamanten Midden is een dagelijkse beschouwing van de werken der zintuigen.

De reuk, en daardoor de longen.

De gecultiveerde mens heeft de waarneming via de reuk grotendeels verloren. Natuurvolkeren hebben een oneindig veel fijner reukvermogen. Daar de neus zowel met de ademhaling, als met de geur te maken heeft, staat hij in nauw contact met de ether en daardoor met een zieletrilling.

Adem, ether, longen, neus en ziel zijn een eenheid.

De neus is niet slechts een ademhalingsinstrument, maar is tevens dienstbaar aan de geur en de reuk en daardoor mede verantwoordelijk voor de onderscheiding tussen het zielloze en het bezielde. Via de geur zou de reuk van de mens hem moeten vertellen of iets bezield dan wel onbezield is.

Iemand, die zich gewend heeft aan de geur van lijken, in slachthuizen e.d., stompt dit onderscheidingsvermogen af.

Er is een tijd geweest, dat men mensen kon onderscheiden naar hun geur en dat dit sympathiek dan wel antipathiek op de mens werkte. Deze fijnere onderscheiding is vrijwel weggevallen en teruggewezen naar de milt en zo een zuiver natuurlijke herkenning geworden.

Het vermijden van geuren die onaangenaam voor de mens zijn, komt de longen ten goede. Waardoor de verhouding van ether en lucht in de longen zal overhellen naar het etherisch-geestelijke.

Hoe sterker de mens geconcentreerd zal zijn in zijn diamanten Midden, des te fijner zijn reuk wordt. Hij kan dan ineens het geestelijke ruiken, want ook de geest heeft een geur.

Een geur die weldadig is voor God.

Het gehoor, en daardoor de nieren.

De nieren hebben het bij de moderne mens zwaar te verduren.

Zoals het oor geluiden, woorden, klanken selecteert, opdat deze aangenaam zouden worden voor de betreffende mens, zo moeten de nieren het oprechte en het onoprechte van deze mens selecteren, opdat het oprechte over zal blijven, als de spiegel van het karakter.

Het gehoor is een zeer afhankelijk zintuig, zoals de nieren afhankelijk zijn van de persoonlijkheid. Gehoor, smaak, gevoel, zijn nauw verbonden. Het gehoor dat in het vlees ligt, volgens het Boek Henoch, is één met het gevoel en de smaak.

Iemand, die door een cacophonie van geluiden is omgeven, kan noch voelen, noch smaken, noch objectief horen. Indien het gehoor fijner zou zijn afgestemd, kon men de 'spraak' van de geuren horen en hun trillingen gevoelen.

Afschuw gevoelt men, maar kan men ook in de stem horen en het kan zelfs in de mond geproefd worden. Het is « alsof ik een bittere smaak in de mond krijg », zegt men, als er iets onaangenaams waargenomen wordt.

Het gehoor afstemmen op voor de ziel en het hart aangename geluiden, verlicht de wisselwerking tussen het innerlijke en het uiterlijke; brengt aldus het Bethlehem-pentakel in harmonie.

Men kan zich dagelijks afvragen waarnaar men eigenlijk de gehele dag geluisterd heeft. Zoals men, indien nodig, het gehoor kan afstemmen op een innerlijke trilling, zo kan men het uiterlijke gehoor eveneens reinigen door middel van een concentratie op het diamanten Midden, waardoor men wonderlijk genoeg geen onaangenaamheden meer verneemt, geen woorden, klanken, disharmonie meer hoort, die de innerlijke bron zouden storen. 

Daardoor zullen de nieren geholpen worden bij hun zware arbeid.

Het luisteren naar disharmonie en allerlei zielloos of giftig gepraat, slaat terug op de nieren.

Hier komt men tevens bij de belangrijkheid van de muziek.

Elk mens waardeert juist die muziek, die bij zijn ware persoonlijkheid past. Wordt hij gedwongen onaangename muziek aan te horen, dus die hem werkelijk antipathiek is, dan slaat dit terug op zijn nieren.

Reinigen van het gehoor is oprecht worden tegenover zichzelf, opdat het gehoor niet gedwongen zal zijn te luisteren naar hetgeen tegen de waarachtige aard van de mens ingaat.

De pentakel-mandala is het zich dagelijks bezinnen op de werken van de zintuigen.

Waarmede heeft het oog zich vermaakt?

Wat heeft het gevoel onderkend of waaraan heeft het zich bevredigd?

Met wat heeft de smaak zich gevoed?

Waardoor heeft de reuk zich vergiftigd of gestreeld?

Waaraan heeft het gehoor zich overgegeven?

Alle zintuigelijke werken, die een te in zich besloten houden, hebben een disharmonische uitwerking gehad op de met hen corresponderende organen. Door middel van deze pentakel-mandala kan de mens zichzelf innerlijk en uiterlijk heiligen, dan wel helen.  Hij, die volhoudt, overwint!

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene