Bezinningsmeditatie 12

Hij dan, die waardig; is te ontvangen de eer en de heerlijkheid 

en de macht en de kracht. 

Hij zij u tot een staf en een steun op uwen weg tot de Hoogten! 

In Hem zij uw ingang en uw uitgang, uw leven en uwe werken. 

Amen


En Hij, de Heer der Heren, schonk hen grond 

en zij bouwden daarop, 

en Hij schonk hen een woning, 

en zij leefden daarin, 

en Hij schonk hen geestverwanten, 

en zij werden als één,  

één van ziel - één van gedachten - één van woorden - 

één van daden.

En zo zullen hunne dagen vervuld worden 

totdat het Uur der overwinning komt 

en de bazuinen schallen zullen.


Geloofd zij de Heer - die hun tijd meet.

Amen


Bezin u op datgene wat u van geboorte af werd medegegeven, zegge de ineigen persoonlijkheid. 

Daar is reden toe, want zij is het voertuig waarin gij u moet uitdrukken. 

Zij vertegenwoordigt wat gij te overwinnen en te beheersen hebt. 

Houdt haar sterk in de hand en los uw teugels geen seconde, opdat het paard los van zin meester niet op hol sla. 

Vergeet aldus niet dat de wereld zoals zij zich thans voordoet een grote les is en dat gij deze moet leren, door haar, haar geheime licht te ontfutselen, opdat zij u diene. 

Want gij zijt gesteld als een Meester over de natuur en wie zegt: Meester, zegt ook Hoeder, daarom, geef de wereld wat de wereld toekomt en wees goed en zorgzaam voor haar vruchten.

Geef nooit een strijd op, hoe moeizaam ook gestreden. 

Begin steeds opnieuw, zonder verpozen, totdat gij het Licht ontmoeten gaat. 

Houd niets voor uzelf. Geef met oordeel aan elkeen wat zij u vragen en laat nooit een persoonlijke nood voor een wereldnood gaan.

Mocht gij het met uw aspekt uwer verzondiging al bijzonder moeilijk hebben, onttrek daaraan uw geest en gij zult zien dat het onkruid sterven zal bij gebrek aan voeding. 

Als gij merkt dat ge de vruchten van de strijd begint te plukken, sta dan niet stil. 

Kijk rondom u en geef van uw vruchten aan hen, die hongeren en dorsten. 

Want het is alzo dat elke vrucht na moeizame strijd verkregen en weer weggegeven, gedijt in vermenigvuldiging en u overvloedig teruggegeven zal worden, zij het dan in een nieuwe vreemde vorm.

Bekommer u nooit om de uitslag van een strijd, want deze is gegarandeerd gewonnen, als ge in Zijn Licht staat en uzelf kunt vergeten. 

Zelfs al valt ge duizendmaal, bij gebrek aan kracht, uw wonden zullen helen en steeds zult ge weer opstaan met vernieuwde kracht. 

Denk erom, pelgrim, dat Liefde, tot in de uiterste consequenties doorgedreven, het machtigste wapen is in deze wereld. 

Ga daarom ook nooit uitgeput langs de weg zitten. Wordt niet wanhopig en bega niet de tegenovergestelde fout van de trotse, wordt niet lauw, want dan zal Hij u uitspuwen en met recht. 

Leer, Broeder, dat gij geheel moet overwinnen en overwonnen worden, alvorens gij vrij zult zijn. 

Het is een strijd, die gij tegelijkertijd moet winnen en verliezen. 

Bezin u daarop, pelgrim, totdat gij de diepere betekenis van dit ware woord hebt ontdekt.

Als dan weten tot u komt, zult gij merken dat gij één zijt geworden met velen. 

Dan wacht u een grote blijdschap, want van die stonde af, zullen broeders en zusters zich aan u kenbaar maken en zal vreugde zijn in hun hart en in het uwe, omdat de grote Gemeenschap met één zal zijn verrijkt.

Een wetenschap is u toevertrouwd en gij staat op de drempel van de wedergeboorte. 

Sta dan een ogenblik stil, in uw grote eenzaamheid, die één is met velen.

Kijk goed of niets u meer binden kan alvorens verder te gaan, want de Heer zegt:

Voorwaar Ik zeg u, wie niet alles heeft verlaten kan Mij niet volgen!


Van dit ogenblik af zult gij u bezinnen op het lijden van Christus, Onzen Heer. 

Die zult gij zoeken en volgen tot het offer van het Kruis. 

Uw weg zal een Licht en een Zegening zijn voor heel de wereld.

Amen

Epiloog

De inspiratie van de Almachtige doet mij begrijpen. 

Niet door kracht en macht, maar door de Geest, 

zegt de Heer. 

De Liefde verwarmt mij 

met haar geest van vergevensgezindheid. 

Mijn hart is warm, mijn leven, mijn doen en laten 

en heel mijn wereld zijn veranderd, 

overeenkomstig Gods wet. 

Ik vestig mijn geloof in Zijn Tegenwoordigheid en Macht. 

Vader, ik dank U, dat Gij de weerstand 

in mijn bewustzijn hebt doorbroken! 

In de oneindige kring van uw Liefde 

geschiede Uw glorierijke Wil!

Amen


Het Licht schijne voor u, 

Het Licht schijne om u, 

Het Licht schijne door u, 

tot zegening der wereld.
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene