Bezinningsmeditatie 15

O Heer van alle Leven, neem de bedekking van onze ogen, 

wek het gehoor onzer zielen, 

en reinig de macht onzer tongen.


Schouw, O ziel, het wonder der Lichtgeboorte, 

Beluister, O ziel, het magische Woord van den Beginne, 

Spreek, O ziel, de taal der Gnosis, en Leef !

Amen


Voordat de ogen kunnen zien, moeten zij niet meer in staat zijn tranen te storten.


O ziel, het leed der mensheid draagt. gij op uw schouders, doch vergeet daardoor niet het Licht dat Leven schenkt. 

Alle smarten zullen voorbijgaan; alle tranen zullen gedroogd worden en alle vreugden zullen sterven, maar het Licht dat Leven schenkt, zal nimmer uitdoven, noch zullen de stromen van het Eeuwige Zijn ophouden hun wateren door de bronnen der Godsnatuur te stuwen. 

Wanneer gij, o kandidaat, geleerd hebt de vormen der tijdelijkheid te doorschouwen en u niet te laten afleiden door de verschijningen der uiterlijke wereld, dan zal de poort tot de Tuin der Rozen voor u ontsloten worden. 

Uw ogen zullen dan verleerd hebben tranen te storten omwille van het vergankelijke en gij zult nimmer meer weemoed gevoelen om de dingen die niet uit God geboren werden. 

Tranen vormen de edelstenen der innerlijke rijkdom, doch zij worden zovele malen nutteloos weggeschonken. 

Tranen zijn als de dauw, die ligt op het kleed der natuur, na een nacht waarin de zon zijn licht niet deed schijnen. 

De dauw is als de reinheid der ziel, zij voedt het leven dat verborgen blijft in de schoot der aarde; uit haar wordt de kracht van het innerlijke leven geboren. 

Wees daarom rein, o kandidaat, zuiver als de lotus, die zwijgend drijft op het water des Levens; zuiver als de witte lelie, die zich openvouwt naar het Licht, omdat zij gehoor geeft aan de innerlijke drang in haar hart. 

Zuiver als de bloesem, die haar leven schenkt om de vrucht tot aanschijn te brengen. 

Uw ogen zullen zich moeten afwenden van de onreinheid dezer wereld; zij zullen zich niet meer mogen vestigen op de zo bedrieglijke schoonheid der stof, opdat zij niet getroffen zullen worden door de daarachter verborgen giftigheid van het materiële leven. 

Uw ogen, o kandidaat, zijn de spiegel der ziel, zij vormen de reflexen van uw innerlijke leven en daar waar uw blik haar bevrediging zoekt, daar zal ook uw ziel zijn.

De blik der mensen dwaalt her- en derwaarts en op vele waardeloze dingen, drukt zij haar stempel. 

Zij vermoeit de ziel door het spelen met de verschijningen dezer wereld en zij vermorst haar goddelijke energie door leven te schenken aan dode dingen. 

Uw oog zij vast, o kandidaat op het Pad, uw blik zij gericht op de Hogere Waarden der Eeuwigheid, opdat uw ziel niet wegkwijne door gebrek aan levenskracht. 

Weet gij wel, kandidaat in de Wijngaard des Heren, dat gij uw goddelijk instrument gebruikt voor minderwaardige werken?

Weet gij wel, hoezeer gij uw Ware Zelf smarten berokkent door Zijn werktuig aan te wenden voor een ongoddelijke zaak? 

Weet gij wel, dat de stromen des Levens, hun bedding zullen verleggen, wanneer gij ophoudt hun wateren te drinken? 

Daarom, bid voor de genezing van uw blindheid; smeek om het Licht van uw ziele-oog terug te mogen ontvangen en sta op in de wonderbaarlijke Glanzen van het Aurora der Eeuwige Morgenstond. 

Amen

Voordat het oor kan horen, moet het zijn gevoeligheid hebben verloren.


Uw oor, o kandidaat op het smalle Pad ten Leven, is de Poort waardoor het Eeuwige ingang bij u vindt. Door deze Poort wordt gij verbonden met de Klank van de Onsterfelijkheid der Volmaakte Zielen en wordt gij opgenomen in de trillingen der Goddelijkheid. 

Uw oor moet doof geworden zijn voor de geluiden dezer wereld, het moet niet meer geopend zijn voor de stemmen der lagere levensopenbaringen, het moet geleerd hebben zich af te sluiten voor de influisteringen dezer stofgeboorten. 

Door het oor, O ziel, zult gij gevoed worden met de klanken der Oneindigheid en zult gij geheven worden tot de sferen der onstoffelijkheid. 

Het oor moet zijn gevoeligheid voor de cacafonie dezer wereld verloren hebben; het moet zich niet meer laten misleiden door de overvloed van trillingen, die als een storm door de sferen dezer kosmos woeden.

Het moet zich kunnen wenden tot de Stilte die achter deze storm woont, tot de Stilte waarin de zielen zich verstaanbaar kunnen maken en waar de stemmen der Goddelijke Genieën hun opdrachten zenden tot hen, die tot het Licht behoren. 

Uw oor, o kandidaat, zo gij waarlijk het Pad wilt bewandelen, zal de toegang zijn waardoor de stem van den vernieuwer tot u komt. 

Deze zal de lotus in u doen openbloeien, en de tranen van uw ziel zullen niet meer vergoten worden om de dingen der eindigheid, 

maar zij zullen de Lotus der Ziel tot dauw worden. 

Wees daarom als de zwijgende lotus, die zich laat voortdrijven op de bladeren van haar koninklijke waardigheid en zich, in reinheid en eenvoud, openstelt voor de Zon des Geestes en de Wateren des Levens. 

Vraag niet waarom gij voortgedreven wordt, noch waarheen gij gaat. 

Gij zijt, O kandidaat, zo gij waarlijk de Weg ten Leven betreden hebt, in de hand van de Heer des Levens, wat zoudt gij dan vrezen? 

Wat zoudt gij willen vragen? 

Uw blik schouwt in de verten, en ziet de onreinheid niet, noch de verdeeldheid, die de uiterlijke vormen steeds weer vernietigt. 

Uw gehoor is niet meer geopend voor de pijnigende trillingen van het hier; het is gericht op de klanken der onsterfelijkheid.

Beide, uw oog en uw oor, zullen uw gidsen zijn, op deze reis langs de stromen des Levens, zo gij maar luistert naar de raadgevingen uwer ziel. 

Ga dan voort, O kandidaat, op deze Reis naar het Oneindige, en vergeet de wetten des Geestes niet. 

Amen.

Gebed

Onze Vader, Die in de Hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw Wil geschiede, 

gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks geestelijk brood 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven zullen onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den Boze!

Want Uwer is het Koninkrijk 

en de Kracht 

en de Heerlijkheid 

tot in Eeuwigheid.

Amen


Het Licht dat u van alle zijden omringd,  

sterke u - heilige u - vervulle u , 

opdat de Diepe Vrede van Bethlehem 

door U in de wereld geopenbaard worde.
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene