Bezinningsmeditatie 19

In den beginne was het Woord  

en het Woord was bij God  

en het Woord was God.

In de Aanvang ligt het Einde verborgen. 

Het Einde dat een Nieuw Begin in zich sluit.  

Het Woord worde tot Leven - 

Het Leven brenge u de Vervulling. 

De Vervulling zij uw Aanvang en uw Einde .

Amen


Hem, die ons leiden zal tot aan dit Goede Einde,  

zij de Eer  

en de Kracht  

en de Macht 

tot in alle Eeuwigheid.

Amen


Wanneer zijt gij gekomen, O Ziel?  

En waarheen wendt gij uw schreden? 

Tot wie is uw hunkering gericht?

Weet, dat hetgeen gij zoekt, zich binnen uw bereik bevindt. 

Doch gij ziet het niet en hoort het niet. 

Vanwaar kwam uw blindheid, o ziel en waarom ging gij onder in die nacht der vergetelheid?

Is daar niet steeds die roep uit de verten? 

Is daar niet onophoudelijk die vermaning: Zoek eerst het Koninkrijk Gods?

Hoort gij niet meer de klank van het Eerste Woord, o ziel ?

Waarom zijn uw oren doof geworden en mist uw hart de gevoeligheid van den beginne? 

Waarom zijt gij hard geworden als een dode materie, o ziel? 

Waarom verbergt gij uw aangezicht, opdat niemand uw schaamte schouwe? 

Hoor ! 

Er IS een leven voor u bewaard! 

Er IS een Waarheid die niet vergaat! 

Er IS vergeving voor al wat gij deed! 

Geloof in God, die u schiep en die de Liefde uitdraagt, die niet door mensenharten en mensenhoofden begrepen kan worden, tenzij dat zij in Hem weder geboren zijn. 

Vertrouw op God, die de Kern is van het Eeuwig-zijnde en door wie en in wie alle waarlijk Levende dingen zijn. 

Bouw op Hem uw veste waarin gij wonen zult en gij zult binnengaan in die glorievolle Opstanding, waarin u wàs, voordat de wereld geschapen werd.

Indien er dan enig begrip onder ons woont, indien er dan enige Liefde onder ons is, indien er dan enige Waarheid onder ons bestaat, laten wij één worden in hunkering,  één in streven - één in werken - één in geloven - één in beloften, want daar waar de eenheid leeft, kan de vertwijfeling en de splitsing door versplintering niet voorkomen. 

Sluit de rijen - vorm een keten waarin de schakels geworden zijn tot glinsterende juwelen - hard en kostbaar als een diamant. 

Gij zijt die schakels - uw ziel is het kostbaar juweel dat de keten maakt tot een onoverwinlijke barrière tegenover de aardse stoottroepen .

Waarom laat gij u steeds verwonden door de zwarte vijand, die u maakt tot een speelbal van zijn luimen?

Waarom staakt gij niet de ongelijke strijd, en concentreert u zich op het smeden van het innerlijke wapen, dat u verstrekt werd door Hem die nimmer overwonnen werd? 

U verliest uw kracht, uw vertrouwen en uw inzicht door u dagelijks te verbinden met de tegengestelden, door u te werpen in de pijnlijke ontmoetingen van licht en duister. 

Dat wat komen moet, zàl komen - met u of zonder u! 

Sta op - ontwaak - zie om u heen: over het strijdperk strijkt reeds het licht van een komende dageraad 

Snel dat Licht tegemoet en maak u gereed tot een Leven in dat Licht. 

Dat wat verdwijnen gaat, zal verdwijnen, met u of zonder u. 

Scheur u los van een wereld, die geen eeuwigheidswaarden bevat en waarmede u geen enkele polariteit bezit, hetzij door uw tijdelijke stofgestalte. 

Verzamel uw eeuwigheids-bezittingen en bouw van hen een nieuwe gestalte, gehuld in een blinkend harnas, bewapend met het Wapen der 

Liefde, en der Goddelijke Wijsheid. 

Stijg uit boven het leven van alledag en het gewoel der strijdenden, die vechten om lijfsbehoud, uit angst voor het onbekende en ongeziene. 

Gij ontwakende ziel, kent uw wegen, kent uw doel, kent uw doorstane lijden. 

Wordt het niet de hoogste tijd dat gij u voegt bij hen die U roepen en u omringen met hun Liefde? 

Nog is het mogelijk, nog resten u de spaarzame ogenblikken waarin gij ziende zijt, waarin gij u bewust zijt van uw toestand. 

Benut die momenten - werk - voordat de avond valt  en versaag niet. 

Hij, die u roept, Hij, die u wacht, is nabij. 

Open de Poort ten Leven en laat Hem binnen, die klopt!

Amen

Epiloog

Gij allen, die het horen kunt, 

Er is een kosmische Christuskracht. 

Hij komt om zich te openbaren! 

Bevestig in mij een gereinigd hart, o mijn God, 

opdat uw Heilige Geest in mij kome. 

Want het geheiligde hart is één met de Christus. 

Als Hij herleeft in ons, herleven wij in Hem. 

Jezus Christus is opgestaan uit de doden, 

daarom, de doden zullen met Hem opstaan. 

Wanneer wij in Hem geloven, zullen wij de dood overwinnen 

en tot het Ene Ware Leven komen.


De Heer is opgewekt uit de doden. 

Hij herrees uit de doden in drie dagen. 

Het overwinnende lichtende Kruis herrijst in drie machten!


Glorie en overwinning voor alle mensen 

die deze woorden hebben gehoord, 

die deze woorden hebben geloofd, 

die deze woorden in vreugde volbrengen.

Amen


Het Licht van de Nieuwe Dageraad verlichte u. 

De Werkelijkheid van de Vervulling openbare zich in u. 

De Liefde die alle verstand te boven gaat, strale van u. 

Moge uw tijd - uw uur van realisatie gekomen zijn, 

door de Kracht van Hem, die u begeleidt tot aan uw Goede Einde.
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene