Bezinningsmeditatie 2

Wederom begroeten wij u in dit Gnostieke Heiligdom en wij bidden:

Moge Waarheid, Liefde en Eenheid ons tezamenvoegen, opdat wij één worden in ziele-omarming.

Amen


Er is slechts één God, doch vele zijn de wegen die voeren tot Hem.

Er is slechts één weg ten Leven, doch vele zijn de zijpaden.

Er is slechts één Leven, doch vele uitdrukkingen van leven.

Gij allen, die hier verenigd zijt,

Gij allen, die staat aan de aanvang des Waren Levens,

hoort en ziet of er waarlijk bevrijding ligt in de dingen der tijdelijkheid.

Alles wat smart baart, het gaat voorbij.

Alles wat vreugde schenkt, het gaat voorbij,

Alles wat harmonie wil scheppen, het wordt aangevreten door het dualisme der noodorde.

Ziet het aan vriend, en weeg de waarden.

Ziet het aan en houdt uw hart bedekt.

Amen.


Het Evangelie van de Waterman

 De vrucht van de boom des Levens is te fijn samengesteld om het materiële verstand te voeden. 

Zo gij een diamant naar een hongerige wolf zou werpen zou hij zich afkeren of u zelfs in woede aanvallen. 

De reuk die weldadig is voor God, is aanstoot gevend voor Beëlzebub. 

Het brood des Levens is slechts stro voor de mensen die onbekwaam zijn om het geestelijke leven te verstaan. 

De meester moet wijs zijn en de ziel voeden met dat wat zij assimileren kan. 

Indien gij niet beschikt over geschikt voedsel voor ieder mens, behoeft gij er slechts om te vragen en gij zult het ontvangen. 

Zoek ernstig en gij zult vinden. 

Het is voldoende om het Woord uit te spreken en te kloppen. 

Op hetzelfde ogenblik zal de deur opengaan. 

Men heeft nog nooit iemand in geloof zien vragen en niets ontvangen, noch iemand vergeefs zien zoeken, noch iemand vergeefs zien kloppen op de wijze zoals het moet, zonder dat de deur zich opende. 

Zo de mensen u het brood des Levens vragen, wendt u niet af en geef hun niet het brood van de bomen des vleses. 

Zo een zoon u een stuk brood vroeg, zoudt gij hem dan een steen geven? 

Zo men u een vis vroeg, zoudt gij hem dan een slang uit het stof geven? 

Geef aan de mensen dat wat gij wilt dat God u geven zou. 

Uw waarde wordt gemeten naar de diensten die gij de mensen bewijst .

Er bestaat een weg die leidt tot aan het volmaakte leven, doch slechts weinigen vinden deze binnen de tijd.

Het is een smalle weg die omgeven is door rotsen en obstakels uit het leven des vleses.

Maar op de weg zelf zijn er noch rotsen, noch obstakels.

Er bestaat een andere weg die leidt tot de ellende en tot gebrek. 

Het is een brede weg die duizenden wordt betreden. Hij doorkruist de weelden en vreugden van het vleselijke leven.

Weest gewaarschuwd, want velen beweren dat zij de weg des Levens bewandelen, terwijl zij de weg des doods betreden hebben. 

Zij spreken en reageren in huichelachtigheid, het zijn de valse profeten.

Deze kwaadaardige wolven bekleden zich met schaapsvachten, doch zij kunnen niet lang onherkenbaar blijven. 

De mensen herkennen hen aan hun vruchten. 

Men plukt geen druiven van doornen, noch vijgen van distels. 

De oogst is de dochter van de boom. 

Zo de ouders zijn, zo zullen ook de kinderen zijn. 

Elke boom die geen gezonde vruchten voortbrengt wordt ont-worteld en weggeworpen.

Een lang gebed, luid uitgesproken is geen teken van heiligheid. 

De mensen die bidden bewonen niet allen het koninkrijk van de ziel, doch de mens die het heilige leven leidt en doet de wil Gods, woont in het koninkrijk der ziel. 

De goede mens put uit de schatten zijns harten om weldaden en vrede in de gehele wereld te zenden. 

De kwaadwillige mens zendt gedachten uit die de hoop uitdoven, de vreugde verstommen en de wereld vervullen met ellende en ongeluk. 

De gedachten, de handelingen en de woorden der mensen komen uit de overvloed hunner harten. 

Wanneer het uur der gerechtigheid gekomen is, zullen de mensen in menigte komen pleiten voor zichzelf en zij zullen geloven dat zij de gunst van het gerecht zullen kunnen kopen met woorden. 

Zij zullen zeggen: 

"Ziet, wij hebben door het alomtegenwoordige woord een grote hoeveelheid werken tot stand gebracht. 

Hebben wij het niet voorspeld? 

Hebben wij niet allerlei soorten ziekten genezen? 

Hebben wij niet de boze geesten uit de bezetenen geworpen? 

Dan zal de rechter zeggen: 

Ik ken u niet. 

Gij hebt God gediend door woorden, doch gij vereerde Beëlzubub in uw hart. 

De kwaadwillige kan zich bedienen van de krachten des Levens en een grote hoeveelheid machtige werken volvoeren. 

Verwijder u van mij, werkers der ongerechtigheid. 

De mens die de woorden des Levens hoort en hen niet vervult gelijkt op iemand die zijn huis op zand bouwt. 

Wanneer de vloed komt, wordt het huis meegevoerd en alles is verloren.

Doch die de woorden des Levens hoort, hen ontvangt, hen liefheeft met een oprecht hart, en het heilige leven leeft, die bouwt zijn huis op een rots. 

De vloed kan komen, de winden kunnen waaien, de stromen kunnen zijn huis teisteren, het zal op zijn plaats blijven. 

Gaat dan heen en bouw uw leven op de sterke rots der waarheid, en alle machten des kwaads zullen het niet kunnen vernietigen. 

Amen

Epiloog

Gedragen door de vleugelen der Gnosis, nader ik de kristallen hemelen der Wijsheid, waarin zich de diepten der Herinnering weerspiegelen en mij omhullen met hun helende medicijn.

Bij het aanschouwen van de Oerbeelden vergeet ik de schrikbarende werkelijkheid, God, waarin uw beeltenis werd vertrapt door voeten die gevoelloos zijn geworden, waarin uw Woord werd verkracht door monden die verleerd hebben te spreken.

Gij kunt mij alles ontnemen, God, er zal geen klacht over mijn lippen komen, maar houdt mij omvat door Uw Adem, houdt mij omvat door Uw trillingen waarin de stroom des Levens mijn hart vertroost en mij het Leven weder schenkt.

Er is niets dat ik vraag, O Vader, dan de Liefde die ons samenbindt, zodat ik niet struik'le in deze nacht der tijden, maar uw Aurora mij beware tot aan de Dag der volkomen Openbaring. 

Amen 

Voor hen die de Eeuwigheid in de tijd hebben gesmaakt, voor hen is alles nieuw geworden !

De Eeuwigheid der Alkracht vervulle u — omhulle u — en voere u tot de top van de Berg waarop alle vorm sterft. 
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene