Bezinningsmeditatie 3

Het Goddelijke Universum schenke Zijn Leven aan u. 

Het verandere u in Zonen des Geestvuur. 

Het heffe u op tot aan de Hoogten, waar het innerlijke Zwijgen 

de Eeuwigheid doet geboren worden.

Amen


Heer, maak mij een werktuig van Uw Vrede,  

Laat mij Liefde brengen, waar haat is,  

Laat mij vergeving brengen, waar belediging is.  

Moge ik vereniging brengen, waar tweedracht is.  

Waarheid, waar vergissing,  

geloof, waar twijfel,  

licht, waar duisternis,  

vreugde, waar droefheid is. 

Laat mij minder om Liefde vragen dan Liefde geven. 

Gevende ontvangt men. 

Het zelf verzakende, ontwaakt men tot Eeuwig Leven.

Amen.


Sta stil en tracht u te herinneren. 

Vergeet dat tijd doet jachten, al ware 't maar tien minuten per dag. 

Aanschouw uzelf en uw medemens en zie uw handelingen.

Tracht daarvan de drijfveer op te sporen in alle rechtzinnigheid en toets het resultaat aan de realiteit rondom u. 

Vergeet nooit dat de wijze sereen is en speur daarvan de oorzaak. 

Dood uw trots, die bespottelijk is bij God.

Roei uit de ambitie die u verplichten zal uw broeder te kwetsen. 

Laat niets u licht zijn, behalve het offer. 

Wees vlijtig, maar met oordeel. 

Vermijd nutteloze dingen te doen, te zeggen of te zoeken, want uw tijd in dit leven is kort. Speur in uw hart naar de bron van alle kwaad en smoor het, elke minuut van de dag. 

Doe of zeg niets ondoordachts om geen oorzaken te scheppen voor nieuwe zorgen.

Als de pijn u overmant, breng uzelf tot kalmte, vlucht niet in verdoving of leugen, maar beschouw ze in het licht van haar veelvuldige betekenis. 

Begrijp dat wee een louterend vuur is dat de wonden uitbrandt en ontsmet. 

Laat gij deze reiniging vurig begeren. 

Want niet voordat gij als een Phoenix in dit vuur herboren wordt, zult gij wegwijs worden. 

Leef in het eeuwige nu. 

Kijk niet achterom en hunker niet naar straks, want het oneindige trilt in iedere seconde. 

Dit kan u een grote hulp zijn op uw weg, want in het nu gedijt noch nijd, noch afgunst, noch jaloersheid, noch haat. 

Weiger u op te sluiten in een ivoren toren, want uw werkplaats is de wereld met zijn mensheid en wie zich afzondert maakt zijn ziel steriel en eigenwijs. 

Wees steeds bereid van elkeen te leren. 

Leer daarom te luisteren en te zwijgen. 

Spreek slechts als uw tong rein is en niet kwetsen wil of kan. 

Spreek slechts als ge werkelijk iets te zeggen hebt.

Tracht het verlangen naar sensatie te doden, want sterke ont-roering storen de vibraties en laten die kolken en golven als een kokende zee en brengen uw geest in verwarring. 

Tracht door onpersoonlijk begrijpen en aanvoelen objectief de dingen te zien. 

Wie buiten de beroering blijft kan ze in hun geheel overzien en met een klaar oog het geneesmiddel ontwaren. 

Besef tevens dat wat ge ook doet, gij steeds eenzaam zult zijn totdat ge in 

Hem de Eenheid met allen bewerkstelligd zult hebben.

Geen mens is in staat een ander volledig te benaderen al ware het slechts voor een seconde. 

Daarom zoek geen binding in deze wereld, want elke binding, naar de natuur verstaan, is een bron van pijn. 

Zijn Licht is in u van de stonde af dat gij het ontvangen wilt. 

Zolang gij daar niet voor open staat, zult gij tevergeefs naar verlichting zoeken, want er is geen waarheid, geen weten buiten Hem. 

Verlang vrede en geef het voorbeeld door steeds vredig uw medemens te benaderen, wat hij ook doet om de toorn in u te doen ontvlammen.

Heb moed uzelf te zijn, leer deemoedig bekennen wie ge zijt, en als men u bespot, weet dan dat die spotter een dwaas is, waarmee gij medelijden moet hebben. Als dan Weten tot u komt, zult gij bemerken dat gij één zijt geworden met velen. 

Dan wacht u een grote blijdschap, want van die stonde af zullen gelijkgezinden zich aan u kenbaar maken en er zal vreugde zijn in uw hart en in het hunne. Een wetenschap is u toevertrouwd en gij staat op de drempel van. de wedergeboorte. 

Sta dan een ogenblik stil, in uw eenzaamheid, die één is met velen. 

Kijk goed of niets u meer binden kan, alvorens verder te gaan, want 

Christus zegt:

Voorwaar Ik zeg u, wie niet alles heeft verlaten kan Mij niet volgen.


Vanaf dit ogenblik zult gij u bezinnen op het lijden van Christus. 

Hem zult gij zoeken en volgen tot in het offer des Kruises.

Uw weg zal een Licht en een Zegen zijn voor heel de wereld.

Amen

Epiloog

O Licht - Machtige, Onveranderlijke Bron van al mijn krachten. 

O God - Denken van mijn denken - Hart van mijn hart. 

O Schepper der wonderbaarlijke levenskrachten van alle wezens 


In U vindt mijn ziel haar reden tot Leven.

Uit U stromen onophoudelijk de aanrakingen des Lichts, 

die mij bezielen tot het uitspreken van Uw Naam  

als een Gebed - als een Lofgedicht - als een Sferenzang.


O Gij, die door mij gekend wordt, 

die ik nochtans niet vermag te naderen door woorden, 

noch door leringen.  

Gij, boven alles en allen staande,  

boven alle begrenzingen verheven.  

Gij, die de elementen niet vermogen te vernietigen, 

Gij, Eenheid, uit wie alle trillingen geboren worden, 

tot Wie alle trillingen terugkeren. 

Gij Leven - Vuur - Liefde, 

Stroom der .Reine Wateren, 

Aarde, waarin alle Leven ontkiemt, 

Lucht, waarin alle gedachtenstromen zich voortplanten. 

Gij, alles in allen, hoe zou ik U kunnen naderen, 

ik, die niets ben, uit het duister tot het licht gekomen, 

ziende slechts hetgeen ik vermag te zien in mijn onvolkomenheid.

Gij, Grote Schepper, leef Gij in mij opdat ik Uw Leven kenne!

Amen

Ga door de Poort des Levens als een moedige.  

Herken de Waarheid als een Wijze

en zoek in de Bron der Goddelijke Stilte uw kracht tot Leven.1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene