Bezinningsmeditatie 34

In de alomtegenwoordigheid van Uw Kracht, 

O Licht der Eeuwigheid,

vallen alle onreinheden van mij af

en word ik wedergeboren in de schoot 

van Uw Volmaakte Trillingsvolheid. 


De gebeurtenissen in deze natuur des doods

trekken langs mij heen als dwaze dromen,

die zich opdringen aan het schijn-ik 

mijner onvolkomen wezenheid. 


Om mij heen jagen miljarden naar het Levende Woord Uwer Werkelijkheid 

en zij weten niet waar te zoeken. 

In mij is de Stilte van de afwachting,

het luisterende zich concentreren op de klank,

die vanuit mijn zieleherinnering tot mij terug zal komen.


O Licht, Bron van de Kracht der Krachten,

zo Gij wilt, laat mijn hart zich openen voor de Kreet des Levens,

die als een onaardse trilling opwaarts stijgt

tot de troon Uwer Genade. 


Zo zullen wij verbonden worden:

Vader en Zoon - Geest en Ziel - Hemel en Aarde.


In Uwe handen, o Almachtige,

leg ik de vrucht van mijn pogingen.

Amen


Wij lezen u voor uit een alchemisch-hermetisch geschrift uit 1699.


Wanneer ik dit geschrift schrijf om hen te overtuigen, die onze filosofie slechts een hersenschim en een paradox vinden, volg ik slechts het voorbeeld van verschillende meesters in deze goddelijke Kunst van Bouw. 

Ik zal trachten hen van hun vergissingen te genezen en hen de zekerheid en de onomstotelijkheid van de princiepen van onze wetenschap te bewijzen, die gebaseerd is op de natuur-wetenschappelijke wetten. 

Ik zal slechts vaag spreken over de praktijk van de wetenschap, doch onder mijne woorden zal er voor u, waarachtige discipelen van Hermes en waarachtige Kinderen van de Koninklijke Kunst, een scherpe tekening verborgen liggen, waaruit de Weg tot Bereiken op te maken is. 

Mijn enige doel is u, waarachtige discipelen, te dienen als gids op een weg die zo moeilijk te volgen is. 

Men moet zich op deze weg laten leiden door de Noordster en de sporen die men daarin ziet afgedrukt. Zo zal de blik steeds op de hemel gericht blijven en zal de wereld aan het oog onttrokken worden. 

De afdrukken van de voetstappen der zoekers zijn veelvuldig en men vindt zoveel verschillende paden, die bijna alle in een verschrikkelijke woestijn eindigen, dat het bijna onmogelijk is om de rechte weg niet te verliezen, die gevolgd werd door de wijzen die door de Hemel uitverkoren werden. 

Al deze zijpaden houden de waarachtige Kinderen van de Koninklijke Kunst slechts zeer kort vast, de één reeds bij het begin, de ander terwijl hij bezig is onze Goddelijke Filosofie te bestuderen, terwijl sommigen zelfs met het einde in zicht en met de Klank van het Magische Woord op hun lippen, nog verward kunnen geraken in het labyrint. 

Juist voor het bereiken van het gelukkige Einde zal de weg het zwaarste zijn en weinigen beseffen dat. 

Ik waarschuw u ernstig, dat de praktijk van onze Kunst het moeilijkste ding op aarde is - niet wat betreft. zijn handelingen, maar ten opzichte van het doorschouwen van de woorden onzer filosofie. 

Aan de ene kant is deze gericht tot de Rede, doch aan de andere kant moet er in de discipel een diepe innerlijke kennis bestaan van de werkingen en princiepen der kosmos en der Goddelijkheid. 

Het moeilijkste is om de juiste materie voor onze arbeid te vinden, om deze materie te bereiken moet duizend-en-één donkere sluier doorbroken worden, waarin zij verborgen ligt. 

Men moet deze materie met haar eigen naam aanspreken, die verborgen ligt tussen miljoenen diverse namen, die door velerlei filosofen uitgesproken werden. 

De discipel en de volgeling van de Hermetische Kunst moet deze materie kennen in al haar aanzichten en in al haar schakeringen. 

Men moet het geheime vuur der Wijzen kennen, dat het enige werkzame bestanddeel is, die deze materie kan openen, vervol-maken, zuiveren en omzetten in water. 

Hiervoor moet men doordringen tot aan de bron van het Hemelse Water, dat de Steen belevendigt, zuivert en oplost. 

Er is een geheime sleutel die dit hermetische Werk ontsluit, doch die in het bezit is van de waarachtige Wijze en slechts over-gedragen wordt aan de Kinderen der goddelijke Wetenschap. 

Gij, die hunkert naar de ontsluiting van het grote geheim en u kinderen van de Ware Wijsheid betoont en die de taal der Wijsheid kunt beluisteren, - de sloten zullen voor u geopend worden. 

Gij zult de Sleutels bezitten van de Natuur en de goddelijke Kunst, wanneer gij u, met heel de inzet van uw diepste wezen, beijvert om de tekening te begrijpen die ik u met woorden opgetekend heb, in termen, die noodzakelijk zijn voor hen, die gelijk u, geroepen. worden, om de heilige mysteriën te doorgronden. 

Ik zal u zes sleutels ter hand stellen waarmede gij binnen kunt treden in het heiligdom van de Koninklijke Kunst van Bouw en waarmede gij alle verborgenheden kunt ontsluiten van de Universele Waarheid. 

Mogen uwe handen deze sleutels in ootmoed aannemen. 

Amen

Epiloog

O Licht, alle vergissingen lossen zich op in Uw Barmhartigheid 

en de wonden der ziel sluiten zich door Uw liefdebalsem.


Er zou geen reden zijn voor vrees, 

noch gevoelens van angst en pijn 

zo wij de trilling van Uw Adem binnen zouden laten.


Laat ons verstaan dat verbreking en dood 

verschijningen zijn uit het land van Maja.


Laat ons, door de zekerheid van Uw Kracht, 

die als een Parel in ons verborgen ligt, 

de beroeringen van Maja overwinnen.


Laten wij hen terug mogen wijzen tot in het Land der Schemering  

En laat ons, gehuld in het Kleed Uwer Stilte 

Uw Kracht mogen bewaren tot de ure gekomen is,

waarop wij het Woord der Schepping verklanken kunnen.


Leer ons het Lied der Berusting kennen, O God, 

opdat hart, hoofd en handen, 

niet falen - in de stonde dat Gij komt.

Amen


Moge de Verwerkelijking komen als een apotheose, wanneer gij wakende zijt.
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene