Bezinningsmeditatie 5

O Licht - doe uwe wijsheid nederdalen. 

O Licht - brandt in onze harten met uw vernieuwingsvuur. 

O Licht - smeedt ons tezamen tot de Gemeenschap in Christus.

Licht-der-Lichten kom over ons!

Amen


En gij kind, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om Zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de hoogten naar ons zal omzien, om hen te beschijnen die zitten in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.

En heilig is Zijn naam, en Zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht.

Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid.

Hij heeft machtigen van de troon gestort, en eenvoudigen verhoogd; hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. 

Hij heeft gesproken tot onze Vaderen in eeuwigheid.


En het geschiedde, dat de dagen vervuld werden, en het kind was in doeken gewonden, liggende in een kribbe.

En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen: « Ik verkondig u grote blijdschap, Ere zij God in de hoogste hemelen. » 


En hij kwam door de geest in de tempel...... 

En hij nam Het in zijn armen: 

Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord, want mijne ogen hebben Uwe zaligheid gezien.

De stem van één die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maak recht de paden voor onze God. 

Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel geslecht. 

Het verkeerde zal recht worden, en de oneffen wegen vlak. 

Alle vlees zal het heil Gods zien.

En de hemel gaat open en de Heilige Geest daalt neer en een stem: « Gij zijt mijn geliefde Zoon, in U heb Ik mijn welbehagen. » 


De Geest des Heren is op mij, daarom dat Hij mij gezalfd heeft, om aan de armen het evangelie te brengen, en Hij heeft mij gezonden om aan de gevangenen vrijlating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn Heerlijkheid aanschouwd.

Tenzij iemand geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien..... 

Indien iemand niet geboren wordt uit Water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot den Vader dan door Mij!


En ik keerde mij om, teneinde de stem te zien die tot mij sprak. 

En toen ik mij omkeerde zag ik zeven gouden kandelaren, en temidden van de kandelaren iemand als een mensenzoon, 

bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel;

en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam.

En Hij had zeven sterren in de rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard.

Vrees niet! 

Ik ben de Eerste en de Laatste en de Levende en ik ben dood geweest en zie, 

Ik ben levend tot in alle eeuwigheden!


En ik hoorde een luide stem welke sprak tot de engelen aan wie gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en aan de zee, en hij zeide: Breng geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de dienaren van onzen God, den Absolute, aan hun voorhoofd verzegeld hebben!

Amen

Epiloog

Nimmer zal ik kunnen spreken: Heb toch medelijden, Heer,  Want in al mijn klagend schreien breekt het ik in al zijn hoogmoed door. 

Nimmer zal ik kunnen spreken: God! Het kruis is mij te zwaar, want in al mijn bitter zuchten breekt het ik in al zijn angsten door. 

Nimmer zal ik kunnen spreken: Vader! Red mij uit deez brand, want in al dat smekend bidden is 't ik dat vraagt gehoor.

Daarom Vader!

In mijn striemen, in mijn smarten, in mijn helse zielepijnen, dank ik eeuwig en ootmoedig, U, die in uw Wijsheid mij, de pelgrim, leidt door uwe scheppingsbrand.

Amen


Gij allen, die de onzelfzuchtige Hoop bezit  

Gij allen, die de onzelfzuchtige Vreugde bezit  

Gij allen, die de onzelfzuchtige Liefde bezit:

gordt u aan voor de weg tot de Hoogten  

en laat uw naam door de sferen schallen:


Prometheus!  De Zoon des Vuurs is opgestaan!1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene