Bezinningsmeditatie 50

De eeuwigheid neemt het tijdelijke tot zich 

en lost de pijnen op in de balsem der vergetelheid.

Alles keert terug tot de bron van het Zijn,

de Stilte sluit de wonden der vergissingen

en in de schoot van het Heelal

verstommen de kreten der inzichtlozen.


In Uw onmetelijke hart, O Vader, 

vindt de liefde haar oorsprong

en het leven der eeuwigheid beluistert daar zijn harteklop.


In U, uit U, door U vindt Uw Schepping

het doel van het bestaan,

en kan door de klank van Uw Stem

de afscheiding tussen tijd en eeuwigheid overbruggen.


Gij zijt het begin van alle schepping,

Gij zijt het einde van alle schepping.

Indien Gij, Vader, Uw aanwezigheid bewijzen wilt

door mijn hartebloed, door mijn ziele-pijn,

door mijn werken.

Dank zij U en allen, die U dienen door hun leven.


O Licht - Kracht des Levens - Hart der Eeuwigheid!

Gij zijt de adem, die mijn bloed doortrilt.

Amen


Gij moet als Hij, onbevlekt ontvangen worden, d.i. wederom geboren worden in Bethlehem, zoals Jezus aan Nicodemus uiteenzette in de nacht der tijden, toen deze tot Hem kwam.

Christus moet geboren worden in de stal, in de Augiasstal van uw eigen innerlijke microcosmos, in de kribbe van uw hart; dan wordt gij vanaf dit ogenblik gevoed met het Brood des Levens uit het Broodhuis waarin gij geboren wordt ..... Bethlehem. 

Alles heeft Hij u voorgeleefd; voorgeleefd, door af te dalen in de Jordaan zijner reiniging, ..... voorgeleefd, onder alle omstandigheden, tot in Gethsemané, en daarna tot in en door de dood heen in het Eeuwige Leven.

Hij heeft de wereld overwonnen; houdt goeden moed en volgt Hem, niet door achter Hem aan te lopen, maar door te doen de dingen die Hij gedaan heeft. 

Hij was zo begaan met het lot van deze wereld, dat Hij zichzelve heeft gegeven tot een zoenoffer, opdat ieder die in Hem gelooft, zalig zal worden en het Eeuwige Leven hebbe! 

Niet te zijner tijd, eens ..... morgen of overmorgen, maar heden, hier en nu!  Op deze Aarde gelijk in de hemel. 

Want in deze mens is de Hemel op aarde gekomen. 

En nu verzeker ik u, dat wie zo dit pad betreedt en alles achter laat, zoals hij alles achter moet laten als de dood klopt; wie dus niet omziet naar hetgeen achter hem is èn gelooft, dat hij zeker in zal gaan in dat beloofde Land. 

In een land, waarin Hij ons op aarde is voorgegaan, en dat nauwelijks door een voet is betreden, en waarvan geen sterveling op aarde ooit heeft durven dromen. 

Dit land, waar ik nu over spreek, is geen droombeeld, ..... noch een hersenschim, ..... noch een luchtkasteel of een fata morgana, ..... noch een "ideaal". 

Het is de enige werkelijkheid, de enige realiteit!

Het is het Rijk van de Levende God.

De Wakende Levende God.

Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en God zal over u en in u lichten. 

Gij zijt een slapende en dromende God, en uw droom, die is voor u een realiteit,  . doch het is slechts een Maya, ..... een begoocheling. 

Als slaapwandelaars gaat gij over het aardoppervlak, en als iemand u aanraakt en u wakker tracht te maken, dan schudt gij hem af; gij droomt zo bijster lekker.

Gij verkiest de nachtmerrie van het leven, boven de bewuste klaarheid der eeuwigheid, en zelfs de natte dweil van de oorlog, kan u niet uit uw trance-toestand doen ontwaken. 

En daarom laten wij de dingen zien, zoals zij werkelijk zijn.

En laten wij Die Ene niet hemelhoog verheffen, zo hoog, dat Hij onbereikbaar voor ons wordt. 

En laten wij die Christus niet aanbidden op een afstand van tweeduizend mijlen of tweeduizend jaren. Want die Jezus zijt gij en Christus zijt gij, mits gij tot de erkenning wilt komen van uw dode, lege, doelloze leven .....

Mits gij tot zelfkennis wilt komen en de eerste schrede op deze Weg durft te zetten.

Amen

(De Grote Omissie)

Epiloog

Indien Gij in mij blijft. O Eeuwige, 

zal ik nimmer de dood der onwetendheid smaken.

Indien Gij in mij blijft, O Machtige, 

zal ik nimmer de krachteloosheid mijner zinnen gevoelen.

Indien Gij in mij blijft, O Barmhartige, 

zal ik nimmer de doornen der droefenis in mijn vlees voelen branden.

Indien Gij in mij blijft, O Getrouwe, 

zal ik nimmer de trouweloosheid van mijn hart ontdekken.

Indien Gij in mij blijft, O Vader-Moeder van al wat Is, 

zal ik nimmer opgenomen worden in de wrede cirkelgang van het wiel der 

doodsnatuur.

O Gij, in Wien ik mij zou willen uitstorten als in een eeuwig stromende zee, 

in Wien ik mijzelf zou willen vergeten, 

alsof ik een blad was op de golven van de oneindigheid, 

luister naar mijn bede:

Neem mij onder de schaduw van Uw vleugelen, O Machtigste, 

en verander mij in een bloeiende rank, 

die Uw Boom des Levens siert in de Hof van Eden.

Laat mijn bloesem geuren en velen voeren tot de Alkracht 

van Uw Levende Majesteit,

en vervul aan mij de woorden uit de Heilige Schrift:

"Alzo zeg Ik u, indien gij in Mij blijft, vraagt wat ge wilt en het zal u 

geworden!"

Indien Gij deze bede verneemt, O Vader, 

het zij zoals Gij wilt, en mijn wil verzinke in de Uwe!

Amen


De Diepe Vrede van Bethlehem vervulle u en make u tot Sterren, die de Geboorte des Lichts aankondigen.
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene