Bezinningsmeditatie 53

Vat moed en spreekt zoals de Heer het in uw hart legt, ook al zult gij hoon en schamperheid ontmoeten bij de minnaars van de leugen. 

Want bij de minnaars van de waarheid zullen uw woorden als dauw in hunne zielen vallen. 

Soms is het moeilijk om juist te denken, te spreken en te handelen. 

Juist daarom ben ik naar u toegekomen, mijn broeders, om met u te overleggen hoe wij naar Gods wil zullen leven. 

Deel ons mee, Heer, welke vruchten door uw geest zullen worden geschonken, aan ons, die door vuur en geest moeten heengaan om tot de waarheid te geraken!  

Deel ze ons mede, opdat zij even zovele prikkels vormen voor alle mensen om zich tot U om te wenden. 

Als de ritmische Geest door onze roep verschijnt met alle zonnegeesten en de vergelding van de aarde-moeder, dan wil ik door de goede gedachtengeest het machtige Godsrijk wenden waardoor de leugenachtige geesten worden overwonnen. 

Zeg mij hoe de beslissing genomen kan worden, door middel van het betere dat Gij ons hebt gegeven, zoals de kennis van de goede gedachtengeest en de herinnering aan mijn geestelijke roeping, waardoor ik weet, Zon der Zonnen, wat zal zijn en wat niet zal zijn. 

Hij, die als een ingewijde de spreuk van Heil en Harmonie uitspreekt zal het beste toebehoren: Gij alleen zijt God, die heerst over allen en alles en op wiens vleugelen de goede gedachten tot U omhoog gedragen worden. 

Gij zijt het, die in den beginne door zijn Woord het Licht in de ruimten voortbracht, gij schiep door Uw wil de wereldorde waar doorheen uw geest der goede gedachten werkzaam is. 

Hij, de Zon der Zonnen, Ahura Mazda, zal door deze geest regeren, daar hij zins gelijke is. 

U heb ik erkend, Licht der Lichten, Ahura Mazda, Gij zijt de eerste en de laatste in den Geest, Gij zijt de Vader van de geest der Goede Gedachte,  en ik aanschouwde u met mijn ogen als de ware Schepper der wereldorde, Heer over de daden des Levens. 

Dag en nacht, licht en duisternis, voor ons oog door een diepe kloof gescheiden, zijn in Uw wezen ondeelbaar verenigd, in U is er geen  onderscheid, slechts eenheid.

Hij, die de rechtvaardigheid dient is het gegeven dit te vatten, doch zij zijn met weinigen. 

Vanaf den beginne hebt Gij, Geestzon, het levenslichaam, die zielegeest en de geestelijke wil en de levenskracht in ons gegoten, waardoor wij gewijde handelingen kunnen verrichten en zo tot de beslissing kunnen komen. 

Totdat de belager van het Algoede zich opmaakte uit de nevels van het onbestemde en het Volmaakte in zijn strikken trachtte te vangen, zo ontstond er weerstand en strijd; er kwam waanwijsheid en ware Kennis.  

De mens snelt heen en weder tussen beiden, en vechten om hem, als hun bezit. 

Gij echter, Ahura Mazda, grote Geestzon, die in de kristallijnen hemelen boven het strijdgewoel troont, doorvors de schuilhoeken van onze harten of daar ergens nog een zweem van Licht is, al is deze nog zo verscholen in de duisternis. 

Ik bevind mij temidden van het strijdgewoel, Licht, daarom vraag ik U: 

is het waar dat al het goede en kwade opgetekend zal worden in het boek  des Levens, voor de afrekening op de Dag des Oordeels? 

Zie neer op hen die het kwaad dienen en handelen naar willekeur, die leven van uitbuitingen roof op mens, dier en land, herinner u hen op die Dag der Dagen!  Somtijds ben ik de wanhoop nabij; zal het Algoede ooit overwinnen, Licht van alle zonnen? 

Zal deze wereld aan duivelse listen ten gronde gaan?! 

Zijn het niet juist de bedrijvers van de ongerechtigheid aan wie de rijkdommen toevallen, zodat men kan twijfelen of de gerechtigheid en de Waarheid wel een en dezelfde zijn? 

Bedrog en leugen, lijken zij niet lonender? 

Sta mij daarom bij, schenk kracht aan mij om in deze verleidingen en valstrikken uw Licht weder te vinden!

En het Licht sprak:

Luister niet naar het kwade, de ingeboren leugenaar, want hij zal zichzelve vernietigen! Is het soms de uiterlijke welstand die de zin van het leven uitmaakt?!

Hij, die het ware Inzicht bezit kan zich laven aan de bronnen van het leven zelf. Het aardse leven is als een voortlekkend vuur, dat is aangestoken door twee stukken hout: het goede en het slechte, die - als bij een tondeldoos - tegen elkaar worden gewreven. 

Zoals duizenden vonken zich verenigen tot een vlam, zo brengen de ontelbare goede en kwade impulsen van denken en gemoed tezamen het aardse leven voort. 

Het ware Leven is als een reinigend vuur, het valse leven als een verstikkende rook, die dood en verderf zaait. 

Wat kiest gij: het Leven of de dood?! 

Wie op het kritieke uur der beslissing nog zijn keuze niet durft te bepalen .... hij late alle hoop varen! 

Als ge dan niet hebt gekozen tussen waarheid en leugen zult ge ook in de toekomst niet kennen de hoogten en diepten van het Goddelijke Wezen. 

Dan zal aan u voorbijgaan de engel der Gerechtigheid, dan zal Hij die de kosmische Orde draagt, u geen geestelijk evenwicht schenken, dan zal de Diepe Vrede nimmermeer uw deel zijn.

Aldus sprak het Licht. 


En zo antwoordde Zarathoestra:

Hij, die deze Goddelijke Openbaring ten deel valt, voor hem betekenen mijn woorden niets meer. Hij zal ook zonder mij zijn leven leven als een voortdurend Gebed, zekerheid verkrijgende in denken en gemoed.

Hij, die zo omgewend is tot U, Licht der ontelbare zonnen, hij is gezegend en ademt in Uw Vrede.


Amen


(Uit: Gatha's van Zarathoestra)

Epiloog

De klaagzang mijns harten

ebt weg op de zang van Uw Melodie,

die mij nadert op de wieken van Uw Boodschapper.


Steeds sterker omgeeft zij mij,

haar Licht wordt mijn Tehuis,

haar Klank wordt mijn Gids,

haar Rijkdom wordt mijn levensbron.


Alle beproevingen smelten ineen

tot die ene werkelijkheid

waarin Gij, Licht, centraal staat,

gelijk de Zon, mijn heelal doorlichtende.


Ik ben uw schepping,

Gij zijt mijn Schepper,

niets is er dat ons scheiden kan:

Gij Vader zijt in mij en ik ben in U!


Eindeloos komen Uw Gaven op mij toe,

en mijn handen openen zich als een Beker

waarin Gij, Barmhartige, Uw Manna strooit!

Amen


Het Manna des Waren Levens voede u, van Nu aan tot aan het einde Uwer dagen!
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene