Bezinningsmeditatie 62

O Licht, stort u uit!

O Licht, kom weder, kom weder!

O Licht, Vuur des Geestes!


Neem ons op in Uw verlichting!

Neem ons op in Uw kennis!

Neem ons op in Uw omvatten!


Heilig - Heilig - Heilig zijt Gij, Vader - Moeder!

Heilig - Heilig - Heilig zijt Gij, Bron van al het Levende!

Heilig - Heilig - Heilig zijt Gij, Eeuwige uit Eeuwigheid!


Amen


En zij zaten bij elkander en spraken niet. Zij  luisterden naar de bewegingen van de natuur, die bezig was het Boek te vullen, waarin slechts de wijzen lezen kunnen.

En het was licht en het duister aarzelde zich bekend te maken aan hen die intensief hun oor leenden aan een ritme dat achter de zichtbare dingen naar de voorgrond drong.

Luister! Luister! Luister!

Het klinkt door de ruimten van de tijd en verkondigt allen die het horen willen: 


Er is een Licht, dat nimmer ondergaat! 

Er is een Licht, dat nimmer geboren wordt, omdat het eeuwig is. 

Er is een Licht ,waaruit gij allen de eeuwigheid kennen kunt! 

Amen - Amen - Amen! Ik ben het Begin en het Einde en in mij zijn degenen, die het Leven uit de Schoot  des Geestes geput hebben, zodat zij rusten kunnen aan de harteklop van de eeuwige stroom.

Amen - Amen - Amen! Blijf in mij, Gij die Levend zijt! En zij zaten in de broederkring bijeen en hun gedachten zweefden weg op de bewegingen van de ethers en kwamen weer tot hen, beladen met Wijsheid - beladen met Licht -  beladen met Kracht;  de schaduwen tekenden zich af tegen de rotsen en de vlammen van het flakkerende vuur speelden met de geur van laurier en cypres.

Als een monotone begeleiding van de gedachten viel de waterdroppel uit de rots en spette uiteen op de kille bodem.

De dagen rijgen zich aaneen als kleurloze kralen en zij worden in de handen van de wijzen tot levende, kleurrijke edelstenen, wanneer zij getint worden door de stille toewijding, waarin de liefde zich als een wonderschoon beeltenis weerspiegelt.

Het is niet zwaar zich uit het leven van alledag terug te trekken, zodra de gedachten vertoeven in het leven van wijsheid, waarin de lichtende kleuren het geheim van de diepste harmonie prijsgeven.

De broederkring zit bijeen en wacht.

Het tijdstip waarop het Licht zich opnieuw zal offeren voor de aarde en waarop de mensheid zijn vertrouwen daarin bevestigd zal zien, komt nader. 

Kom nader, kom nader, zon van de dansende eeuwigheid!

Kom nader, kom nader, lichtende verten van de hoop!

Kom nader, kom nader, schone beeltenissen die de sfeer van de geest in mij bestendigen!

De kreten van een late vogel sterft weg in de afwachtende luchten en de roep van de vos trilt nog na tegen de stammen van de roerloze bomen. 

Zal het Licht wederkomen? 

Als een gebed? 

Als een getuigenis van de Geest, die Leven is?

Alles bundelt zich in de hunkering des Lichts. 

Alles bundelt zich in de ene verwachting 

Laat niets deze eenheid verstoren.

Ga heen, gij disharmonie!

Ga heen, gij verdeeldheid!

Ga heen, gij, die niet bij machte zijt het Licht te aanschouwen!

Hoort! De geest is de Eeuwige!

Zij, die Hem bewaren in de diepste spelonken van hun wezen, zij zullen Geest uit Geest genoemd worden.


Van buiten de grot komen trage voetstappen, als van één die met zijn laatste krachten zich plaatsen wil in de wachtende broederkring. 

Niemand ziet op als hij binnentreedt.

Hadden zij hem niet verwacht?

Hoorde hij niet bij hen?

Hij, die liefheeft, verwacht te allen tijde zijn geliefden.

En hij, die geliefd wordt, is te allen tijde bij zijn geliefden.

De liefde verbindt degenen die liefhebben en de geest rust op hen die Hem liefhebben..

Niets kan hen verontrusten, noch doen vrezen, noch doen vallen uit de bescherming van de Allerhoogste.

Heft op uwe harten en kom nader, gij, die gezeten zijt in de broederkring en wiens liefde uitgaat tot de enige, die Alles is!

Het is niet van belang wáár gij woont. 

Het is niet van belang wáár gij zijt. 

Het is niet van belang wie gij zijt!

Kom nader, Zoon des Lichts, en hef uw voorhoofd op tot de stralen die het omvangen zullen, opdat het Licht zich in u zal vermenigvuldigen.

Ga uit om dit te verkondigen:

Keer weer, keer weer, Zonen des Lichts!

Want gij zijt Licht en wees standvastig zoals Ik, Uw Vader-Moeder, standvastig ben.

Keer Ik niet steeds weer?

Vervul Ik u niet duurzaam met Kracht?

Laat de wereld zijn liefhebbenden begraven en laat de trouwelozen de trouw begraven.

Gij, gij zijt Licht!

Gij behoort - NU - weder te keren en het kind des Lichts te koesteren in uw liefde, zodat uw naasten het Licht in u zullen herkennen en de geest zullen loven, omdat gij, mijne broeders,  Hem bevestigd hebt.Als het eikeloof ritselt in de aanraking van de zachte bries heffen de broeders hun hoofden, het tere daglicht strijkt zoekend over de kale rotswanden en klemt zich een ogenblik vast aan de laurierstruiken en zoekt zichzelf onder de tijm en het eikehakhout. 

Het is tijd, mijn broeders! 

Weldra zal de aardse zon opklimmen langs de horizon en het jaar onzes 

Heren zal de wereld in zijn armen nemen. 

Zijt gegroet, mijn broeders! 

De komende uren zult gij met deze zon uw morgengebed uitspreken, zodat elke cel van uw lichaam het opnemen en uitstralen zal. 

Beklim de berg die gij vóór u ziet. 

Hef uw handen ten hemel en wees als een schepsel tussen twee werelden, hel en hemel. Overwin de hel door de hemel in u op te lossen en sta op de aarde als één die getuigt! 

Geest uit Geest zijt gij, Zoon des Lichts! 

Geest uit Geest zijt gij, Zoon van de Vader-Moeder des Levens.

Geest uit Geest zijt gij, Zoon van Vuur en Water! 

En zij beklimmen de berg en heffen hun handen en zij spreken het gebed der Lichtzonen, opdat hun cellen ervan doordrongen zullen worden. 

En ziet! De natuur draagt hun getuigenis verder en drinkt hun krachten in, opdat alle natuur zal leven, mede door hen!

En de cypres en de eik, de laurier en de olijfboom vullen zich met licht, zoals gij u met Licht zult vullen! 

Want waarlijk, de Getuige van de Eeuwige is wedergekeerd en waar hij is, zult gij zijn!


Amen - Amen - Amen, Ik zeg u, hij die in Mij blijft zal nimmer verloren gaan, doch leven van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

Epiloog

O Gij, waarin ik mij verbergen wil, 

als de duistere dagen komen.

O Gij, die mij kent als geen ander,

O Gij, Eeuwige, die het Begin en het Einde tesamenbrengt,

als ik indaal in mijn spelonk der geboorte,

laat mij U vinden op de troon van mijn leven.


Het is mij om 't even hoe zij U noemen,

ik ken U onder de Naam die zich vormt 

in mijn hart, in mijn ziel.

Gij zijt mijn begin en mijn einde,

ik kom uit U en haast mij tot U terug 

langs wegen die mijn ziel blootlegt,

waarop ik wandel als een verdwaasde,

daar Uw wet, Levende, mij ontviel 

voordat de wereld tot aanschijn kwam.


O Gij, waarin ik mij verbergen wil, 

als de smart zijn vleugels over mij uitbreidt,

O Gij, die mij steeds doorziet,

O Gij, waarin mijn tranen zich omzetten, 

in de diamanten van wijsheid,

Leef Gij in mij, opdat ik niet verstenen zal,

Leef Gij in mij, opdat ik niet verhongeren zal,

Leef Gij in mij, opdat ik het Leven blijvend herkennen zal!


Amen


Vrede - Vrede - Vrede!

De Diepe Vrede zij met u tot aan het Goede Einde!
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene