Bezinningsmeditatie 8

Mogen wij elkander verstaan door de zang der zielen.

Mogen wij elkander ontmoeten door de harmonie der goddelijke Vibratie!

Mogen wij tezamen ervaren de Kracht van het Licht der Lichten

Amen


Het Driehoeksvuur straalt over de aarde, en zoekt de grond waarop het zich verheffen kan tot zijn bekroning. 

Een wereld van strijd, tegenstellingen, haat en geweld, ondergaat de eer te aanraking van dat Vuur en haast zich gehoor te geven aan de opdracht, die reeds zo lang geklonken heeft. 

Generaties hebben die opdracht vernomen en niet geantwoord.

De natuur onderging de hevigheid en de intensiteit van de kracht àchter die opdracht en boog zich ter neder, omdat zij vreesde.

Helaas, zij was te gebroken, te misbruikt, te gevallen en te onwaardig om de volheid van het Heilige Woord weer te geven, zoals van de aanvang haar doel was.

Generaties vergrepen zich aan de Wet: "Zo boven zo beneden". 

Boodschappers, wijzen en heiligen offerden zich, op het altaar der mensendienst, doch de wet van Oorzaak en Gevolg voltrekt zich onbedwingbaar en het Einde der Tijden werpt reeds zijn schaduwen vooruit. 

Mensenkind, hoort gij de klanken van de bazuinen? 

Hoort gij de Roep der Eeuwen, die als trilling de ethers doorklieft en elkeen bereiken zal die de activiteit van "de Stilte der Zinnen" bezit ? 


Hoort hoe die roep uw harten beroert en u - juist u, die wéét - dringt om heden nog gevolg te geven aan de opdracht van Gods wege ? 

Weest rein -

Weest vroom - 

Weest geduldig - 

Weest lijdzaam - 

Weest onvermoeibaar -

zo klinkt de Stem, want in U, die al deze dingen bezit, in U heb Ik mijn vertrouwen gesteld! 


De Reinheid des harten zal u vervullen en geen onreine emotie, die uw broeder of zuster, of enig ander mens of levend schepsel in deze natuur kan schaden, mag uw hart binnensluipen.

De Vroomheid der ziel, die gelooft met een vast vertrouwen in het Goddelijk Woord dat zij herkend heeft, die vroomheid die door geen enkele tegenslag, noch door enige smart zal zijn uit te doen - vervulle uwe zielen.

Weest geduldig, want de eeuwen gaan voorbij, de tijden worden opgeslokt in de vermaling der gebeurtenissen, maar het Lied der Onsterfelijkheid zal blijven voortzingen, totdat de laatste ziel het Hoe en het Waarom der dingen verstaan heeft.  

Zo God het geduld bezit, in Wien gij gelooft, waarom zoudt gij dan wanhopen? 

Elke lichtstraal, elke vonk die opflakkert in de zo geteisterde materie, elke warmte, elke trilling in de zo koud lijkende harde rots der kristallisatie, moet uw geduld aansporen, opdat gij blijvend mee zult arbeiden in de Tuin der Zielen. 

Weest lijdzaam, o pelgrim, want het lijden dat u voelt zal slechts uw uiterlijke zinnen beroeren, zodra gij staat in de stilte der innerlijkheid. 

Geen hart zal uw ziel wonden, geen leed zal u berokkend worden, geen achterdocht, noch kwade tongen kunnen uw verbintenis met de Tuin der Rozen verbreken - zo u blijft staan in de vreugde van het geopenbaarde en uw blik onverbrekelijk gericht houdt op de schoonheid van de reine Rozenpracht. 

Lijdzaamheid wil niet zeggen willoosheid, het wil zeggen: alle smarten en kwade bejegeningen ondergaan en opvangen in de Rust van de geborgenheid der ziel. 

En zo uw ziel geborgen is in de schoonheid, de oneindigheid en de vreugde van de woning uws Vaders, waaruit zal dan uw leed kunnen bestaan? 

Het gaat onder in de genadevolle aanraking der vaderlijke Liefdekracht. 

Uw Vader-Moeder, die de poort tot de Hof der Zielen voor u opende, zal niet toestaan dat een enkele haar op uw hoofd gekrenkt wordt, zo gij de Wet zijner Heerlijkheid vervult. 

Weest onvermoeibaar, gij werker in de wereld der uiterlijke schijn, gij arbeider in de werkplaats der tegengestelden. 

Laat u niet weerhouden door een enkele ingeving van krachteloosheid, noch door een gedachte van lusteloosheid. 

De kracht en de energie, die gij behoeft om uw taak in Zijn Naam te verrichten, zullen u toegevoerd worden, omdat gij deel zijt van zijn Goddelijk Universum, omdat gij herboren zijt als Zijn schepsel. 


O pelgrim op het Pad van Omzetting, 

O arbeider in de werkplaats der Goddelijke Alchemie, O, gij allen, die hunkert naar de bekroning van uw werken en naar de verlossing uit de beklemming van de gevangenis der gevallenheid - luister:

Er is slechts één universele Waarheid - herken haar!

Er is slechts één Proces van Heiligmaking ~ volvoer dat! 

Er is slechts één Gnosis - dring tot haar door! ~

Er is slechts één Pad van Zielegeboorte - betreed dat! Er is slechts één Offerande in mensendienst - voltrek die! 

Er is slechts één Goddelijke Wijsheid - aanvaard haar! Er is slechts één Woord dat ten Leven leidt: versta Het! 

Gij allen, die verenigt zijt in het Goddelijk Tehuis der hunkerende zielen en uw hart geopend hebt voor de stralingskracht der Gnosis, ga binnen in de stilte, waarin de Innerlijke Bron van het Levende Water ruist.

En aanschouw hoe het Vuur, dat op het Altaar van het Heilige der Heiligen brandt, zijn Licht over de wateren spreidt.

Zie de vereniging van de Doop des Waters en de Doop des Vuurs, en ga onder in de eenheid van deze beide krachten, want uit Water en Geest zult gij herboren worden op het altaar der bloedsofferande. 

Ame

Epiloog

Gij Broeder uit het ver verleden, 

gereed staat weer een groep, 

de fakkel wordt opnieuw geheven 

en sterk weergalmt de jonge Roep!


Een nieuwe tijd is aangetreden, 

een nieuwe era ingeluid, 

een nieuwe klank wordt nu vernomen 

en 't lied der vijand wordt gestuit! 


Nog eenmaal zal de kreet weergalmen: 

Broeder, voorwaarts voor uw God! 

Nog eenmaal zullen glorie-zangen 

zich heffen gaan van mond tot mond. 


De zwakke vonk is aangewakkerd..... 

wijd glanst het felle Driehoeksvuur..... 

En ieder die dit zal aanschouwen 

weet dat het nadert : 't Vrijheidsuur!


Verbroken zijn de aardse banden, 

vergleden zijn de smart en pijn, 

gestorven zijn zij aan de stranden 

van 't natuurgebonden wezen-zijn!


En in 't wijde juichend schallen 

van vele kelen, 

in 't morgenlichten van de nieuwe dageraad, 

ziet nu geheel de mensheid 't wonder gloren 

van wat eens door haar werd versmaad!


En zij die sterven gaan, 

zij groeten deze morgenstond. 

Zij roepen luid hun vreugde uit 

en doen hun overwinning kond'. 


Aan allen die het horen willen, 

aan allen die terzijde staan: 

Ziet! Mijn God is weergekomen, 

Hij roept mij, ik zal zingend gaan!

–––––––––– 

Zo sterft de mens; 

uit as herrezen 

stijgt nieuwe ziel haar Hemel tegemoet !

Amen


Vrede zij om u — Vrede zij in u  — : 

De Diepe Vrede van Bethlehem zij het Licht op uw Pad. 
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene