Genezingsmeditatie 18

De eerste vijf pagina’s van deze meditatie ontbreken.

Dit wordt het Bad van Bethesda, o discipel, waarin gij geheel ondergaat en de engel in het Gelaat ziet, dat schoner is dan alle zonneglans. 

Door het bewegen van het Bad van Bethesda worden de lagere trillingen van u afgenomen en gij gevoelt u gereinigd. 

Waarlijk, er is niets meer dat u tegenhoudt, niets meer dat u belemmert, niets meer dat u benard. 

Het Boven en het Beneden zijn één geworden en er is slechts die intense Stilte, waarin Licht en Leven elkander begroeten, terwijl gijzelf, o pelgrim, ondergaat in het Niet-Zijn, in het Levende Zijn des Geestes, in het Land der Vurige Etherkracht. 

Weet gij, discipel, dat deze gewaarwording uw genezing, uw heiliging, uw overwinning bepaalt? 

Weet gij, dat IN deze ontmoeting uw Licht en uw Leven verborgen liggen? 

Dit Niet-Zijn, hoewel onaantastbaar en toch bereikbaar, niet te meten en toch waarneembaar, dit opgaan in de eeuwige Stromen van het Al, dit is bouwen, scheppen, voorbereiden en trans-figureren. 

Door de aanraking des Lichts wordt gij omgezet in een oogwenk, in een stip des tijds! 

Dit is de werkelijkheid en alles wat gij daarnaast wedervaart is niets dan schimmenspel en Maya. 

Nu kunt gij arbeiden, o pelgrim, nu kunt gij doen waarop gij gehoopt hebt, waarnaar gij verlangd hebt, nu is daar die onmetelijke kracht in u, om u, en gij kunt  daaruit putten tot heiliging, tot verandering, tot vernieuwing. 

Zo gij de essentie van deze trilling benaderen en verstaan kunt, zo gij uzelf verliezen kunt in die grootsheid en uw eigen kleinheid onderkent, zo gij werkelijk weet, waarin uw Verlossing ligt, leg dan af al uw bezoedeling, leg af uw twijfel, uw angsten, uw strijd. 

En geef u over aan het grote Niet-Zijn, waarin het Hart des Eeuwigen Levens klopt. 

Geeft u over aan dit Lichtbad. 

Sta op en wandel in het Licht, o pelgrim, en ZONDIG NIET MEER! 

Amen

O niet te meten Licht, dat om ons golft als een etherisch Lichtgewaad, doet onze Herinnering ontwaken. 

O Oerkracht die in dit Licht verborgen is, doe de trilling onzer aardgebondenheid verstommen en verplaats ons in de aanwezigheid van de trillingen der Geroepenen. 

Niemand kan Uw grootsheid meten, o Kracht des Universums, niemand kan Uw Gelaat waarlijk beschrijven, want de woorden der tijdelijkheid zijn zinloze klanken in de straling van Uw Wonder. 

Niemand kan de Stilte van Uw Levende Aanwezigheid herkennen, dan zij die deze ervaring in Uw ethervelden geleerd hebben. 

O God, mensen hebben U velerlei namen gegeven, volkeren hebben U geloofd en gehaat, stervenden hebben U aangeroepen en ontheiligden hebben U vervloekt. 

O God, geen Naam is de Uwe, geen woord kan Uw Heerlijkheid vertolken, geen klank kan Uw Hoogten bereiken, geen voet kan de treden naar Uw Lichttroon bestijgen. 

En toch, O God, Macht van ons Waarlijke Zijn, toch zullen wij tot U opklimmen, gehuld in het gebed onzer ziel, geborgen in het onzichtbare Kleed Uwer Herkenning. 

Gij zijt Eén en niet te delen, Gij zijt aanwezig en niet te verstoten, Gij blijft stralen aan de Hemel der Hemelen en de Oernatuur is de schoot waarin Gij doorlopend Uw Geheimenis baart. 

Zo wij U menen te kennen, O grote God, Schepper, Licht, is het slechts een atoom van Uw Wezen, dat ons beroerd heeft en Uw Majesteit aan ons bekend maakte. 

In dat atoompje schuilt duizendmaal meer heerlijkheid dan in het universum van deze doodsnatuur, Licht des Levens. 

Maak ons tot dienaar in het Veld Uwer Werkelijkheid en voer ons tot daar waar geleden wordt, omdat het Licht niet geschouwd wordt. 

Voer ons tot daar waar duisternis is, omdat de Waarheid verkracht werd. 

Voer ons tot daar waar onwetendheid is, omdat Uw Heerlijkheid niet aanvaard werd. 

Wees nabij, o God, Heer der Heren, wanneer hulp van node is, en doorboor de diepe duisternis, opdat een atoom van Uw Lichtkracht Wijsheid brengen. 

Zo wij, Licht, Kracht van mijn Ziel, Uw trilling bezitten, neem al het Uwe! 

Zo er in deze duisternis Licht kan schijnen, gebruik onze kracht. 

O Licht van den Beginne, plaats ons op de wegen der lijdenden, en laat ons een Vlam zijn tot Heiliging. 

In Uwe Handen, o Vader, bevelen wij al onze zielekracht!

Amen

Gebed

Licht des Levens - Stroom der Goddelijke Harmonie - Bron van alle Zijn, 


indien het mogelijk is, bewaar mij in de Lichtschijn Uwer omarming,


indien mijn "ik" gebroken kan worden door de straling van Uw Heerlijkheid, ik smeek U, Vader, verbreek het! 


Zo er vreugde op mijn weg komt, leer mij de Waarheid behouden! 


Zo er smart op mijn weg komt, leer mij het Licht behouden! 


Zo er strijd op mijn weg komt, leer mij Uw Vrede behouden! 


Leg open voor mij de Majesteit van Uw Aanraking, van nu aan tot aan de dag van het Volkomen Endura! 


Opdat ik nooit vergete, O God!

Amen


Doe mij gaan - op de paân - van Uw wondervol Bestaan, en omstraal mij, Heer!1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene