Genezingsmeditatie 23

Deze genezingsmeditatie ontbreekt grotendeels.

Gebed

Heer, doe Uw Gerechtigheid opgaan over de hoofden van hen, die schreien. 

Doe Uw Wijsheid geworden in de wereld der verdwazing, en verhoor de gebeden van hen, die geleerd hebben te bidden onder de slagen in Uw School des Levens.

De eeuwen nemen vorm aan in de mensengeslachten en de natuur ervaart de onwetendheid der generaties.


O Licht, het einde dat door U geschouwd werd, komt naderbij en het beest der Openbaringen rijst op uit zijn bestaansgrond.

Laten mijn woorden U mogen bereiken. 

Laat mijn hart niet nodeloos gebroken zijn en mijn ziel niet sterven onder haar weeklachten.

Zij, die de wereld liefhebben, houden de poorten hunner ziel gesloten en Gij klopt op hun deuren.


Maak mij tot één die luisteren kan - zo Gij klopt. 

Maak mij tot één die de Waarheid Uwer Wetten  verstaan kan, wanneer zovelen om mij heen neervallen in doodsnood. 

Laat mij zien en begrijpen - God - dat Gij Uw Wet vervult over de begrenzing der tijden heen.


In Uw Eeuwigheid glijden de dagen en jaren ineen tot niets en doven de pijnen van hen, die lijden moeten.

Daarom, O God, hef mij op in de Oceaan Uwer Wijsheid, in de Vuurbron Uwer Liefde, en herschep mij tot de Zoon, die weet!

Amen


Zij, die de Boodschappers der mensheid genoemd worden en zich verenigen in de Universele Broederschapsketen houden u omvat in hun beschermende omarming.1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene