Genezingsmeditatie 27

Verenigd door het Universele Licht der Gnostieke Boodschappers. 

Gedragen door het Geloof en het Vertrouwen in de Liefde der Universele God. heffen wij ons op tot de Bron van het Eeuwige Zijn. 

 O Majesteit des Vuurs!  

O Onuitsprekelijke Alkracht!  

O Eenheid waarin alle tegengestelden samenvloeien! 

Wij loven U! 

Amen


Het Universum wordt verlicht door de grote Eenheid, en niets is er, dat deze Eenheid scheiden kan. 

De mens is een samenstelling van tegengestelden - slechts de ziel is één. 

Daarom moet er in u de Leegte komen van het waarachtige Niet-Zijn, O kandidaat, zodat gij met uw innerlijke zintuigen de eenheid schouwen kunt, zonder dat gij deze eenheid verscheurt door de strijd van uw tegengestelden. 

Ziekte en dood zijn de gevolgen van de strijd tussen de twee wezens, die u tot woning gekozen hebben. 

Gij zult slechts aan één van hen uw leven kunnen schenken. 

Waakt daarom over uw Leven, dat het niet genomen worde door degene, die onrechtmatig over uw krachten beschikken wil. 

Gij leeft uw leven van alledag, doch er zullen ogenblikken moeten zijn, die gij aan het Licht der Lichten wijdt, wilt gij deel krijgen aan het Eeuwigheids-principe, dat alle dood uitbant. 

Indien gij de harmonie der eenheid wilt toelaten in uw hart, in uw wezen, zult gij enkele ogenblikken van uw dag moeten schenken aan de stromen der Eenheid, die wachten totdat de deur des harten zich ontsluit. 

Niemand kan verwachten dat de hoge trillingen der Oereenheid tot de mens komen, zo hij in afweer zijn gehele wezen gesloten houdt. 

Gij zijt een individu, een atoom, bezien vanuit uw zielekern. 

In dit atoom schuilen machtige krachten, die zich ontplooien wanneer gij binding verkrijgt met het Woord ten Leven, dat in de Oertrilling verborgen ligt. 

Zodra gij het verbroken lied der tegengestelden laat verstommen, O kandidaat, zult gij uw oor kunnen openen voor het Lied der Eenheid, dat ziekten geneest, dat wonden toesluit en dat gespletenheid samenvoegt tot eenheid. 

Hebt gij, tijdens uw gebondenheid aan uw dagelijkse arbeid, ooit een enkel ogenblik aan de Kracht uwer Ziel gewijd? 

Hebt gij, terwijl uw denken in beslag genomen werd door de werken der uiterlijkheid, ooit een enkele gedachte kunnen zenden tot de Bron des Lichts? 

Hebt gij, gedreven als gij wordt door de noodzaak van uw levensbestaan ooit enige energie kunnen geven aan de Werken van het Ware Leven? 

Steeds opnieuw moet de mens losgerukt worden uit de hem omringende trillingen van het gewone bestaan; als lianen omstrengelen zij zijn wezen en verstikken de innerlijke hunkering, die hem zou kunnen opwekken tot de Werken der Eeuwigheid. 

Gij moet daarom bedenken, kandidaat, dat uw dagen u geschonken worden opdat gij door de loop der uren de trilling der Ziel in uzelf zoudt kunnen doen ontwaken. 

Uw Leven behoort u niet toe. 

Het is voor u de mogelijkheid om de Terugweg te kunnen ontdekken. 

Uw Leven behoort aan de Bron des Levens, de Kern des Vuurs, waaruit uw ziel gevallen is om zich over te geven aan de trillingen der verstening. 

De Wet der Liefde gebiedt, dat de tijd niet zal ophouden te bestaan, voordat alle zielen teruggekeerd zijn in het Huis der Eeuwigheid, waar de Trilling des Almachtigen hun het Leven der Heerlijkheid schenkt. 

Uw aarzeling, kandidaat, belemmert de Werken der Uitredding, uw lauwheid ten opzichte van het zieleleven verschuift het tijdstip der uitredding, en uw offerande aan de moloch dezer wereld versterkt de hevigheid der vijandelijke aanvallen. 

Waarom is er in u die doorlopende strijd tussen het Ja en het Neen? 

Waarom laat gij toe, dat de demonen der materie u nagelen aan hun ommuringen? 

Waarom is die Hunkering der ziel, die u opwekt tot het zoeken naar de Uitweg, slechts krachtig wanneer de nood u bedrukt? 

Weet gij nog steeds niet, kandidaat op de Weg-der-Rozen, dat hij, die waarlijk zoekt, de toetssteen der Goden niet kan ontlopen? 

Weet gij waarlijk niet, dat hij die het Licht innerlijk bezit, overvallen wordt door de trawanten der duisternis, daar hij voor hen een bedreiging vormt? 

Indien gij u echter, van dag tot dag verbonden houdt met de trillingen des Lichts, door uw gedachten rein te bewaren,  door uw hart niet te laten medeslepen door de verleidingen der vernietigende emoties, door uw wil niet te offeren aan de begeerte naar materiële doeleinden, dan kan u niets geschieden.

Dan weeft het Oerlicht een trillingskleed om u heen, waarop de pijlen der aanvallers afstuiten. 

De sleutel tot alle Geheimenis blijft de reiniging door de Stilte en gij zult deze Stilte in uw dagelijkse leven moeten tillen als een geschenk des Allerhoogsten. 

Niemand kan u deze Stilte schenken, dan Hij, die IN u is. 

U behoeft slechts te luisteren naar de fluisteringen uwer ziel, u behoeft slechts Stil te worden voor uw God. 

Uur na uur offert gij op het altaar van de wereld-moloch en gij begrijpt niet dat uw zielebloed wegstroomt langs dit altaar van zijn eredienst. 

Is er werkelijk geen ogenblik waarin gij u tot de Eenheid die u genezen kan, die u helen kan, die u verlichten kan, keren kunt? 

Hij, die het Pad der Omzetting wil gaan, zal toch begrijpen dat hij zijn leven veranderen moet - er een andere vibratie binnen moet leiden, opdat door de dagelijkse arbeid héén de trilling der zielewereld hem Levend houdt. 

Zo niet, waaruit bestaat dan uw hunkering, waaruit uw zo vurige willen, waaruit uw offerande? 

"Wek de ziel ten leven!" zo zeggen de Boodschappers. Indien gij uw ziel niet levend houdt door de dagen héén, is uw gang op het Pad der Omzetting een moeizame arbeid. 

Gij doet dan niet anders dan uw ziel opwekken in haar stervensure, totdat het eens te laat zal zijn om haar de levens-stromen des Licht toe te voeren. 

Uw ziel moet krachtiger worden, uw gewone wezen verzwakken, doordat de Trillingen des Lichts uw verbintenis met de moloch dezer wereld verbreken .

Hetgeen niet wil zeggen dat ziekte en zwakte u moeten overvallen, kandidaat! Integendeel! 

De reinheid der gedachten versterkt uw levensenergie, doch uw denken richt zich niet naar materiële belangen. 

De reinheid van het hart vult u met een harmonisch Licht, dat uw bloed zuivert van alle giften, waardoor ziekten u niet meer zullen slachtofferen. 

De reinheid van de wil bestaat uit het ontbreken van de arrogantie, waardoor het Universele Wilsvuur zich aan uw wil kan mededelen en de deemoed van de waarachtige kandidaat zich in u bekend maakt. 

Uw gedachten zijn als onwillige kinderen, zij zijn slechts te regeren door de Liefde, die door een Kleed van Beschermende Stilte hun weerstand breekt. 

Uw gedachten zijn niet te regeren door de wil, zij zullen veranderen in geboeide duivelen, die, zodra de wil een ogenblik verzwakt, zich tot hun overheerser zullen keren en een verwoesting aanrichten in uw wezen. 

Daarom moet er een ogenblik zijn waarin u uw dag heiligt, kandidaat, een ogenblik waarin u zich overgeeft aan de Geest, die als een Barmhartige Vader u het Brood des Levens overdraagt, waardoor gij de ganse dag geen zielehonger meer gevoelt. 

Het Pad der Rozen is niet voor de lauwen, die zeggen "ik kan niet", maar het is voor de sterken, die niet versagen onder de aanvallen der natuurdemonen. 

Uw geloof zij daarom een innerlijk bezit, en geen uiterlijk monument waarachter gij uw ongelovigheid verbergt. 

Uw vertrouwen zij een ziele-gave waarin gij de zekerheid van de aanwezigheid des Lichts bewaart. 

Uw blijdschap zij een innerlijke vreugde, die ontspruit  aan de fontein van het Levende Water, waarin de kleuren der Geestzon zich afwisselend weerspiegelen. 

Moge uw Godsdienst geen dogma zijn, dat in stand gehouden wordt door uiterlijke wetten, maar moge uw leven één doorlopende dienst zijn aan de God der Goden, zodat uw levenswandel een getuigenis zij van den Levenden Schepper der oorspronkelijke Hemel-Aarde. 

Moge deze Godsdienst geboren worden uit uw vrije Wil, die zich wederom aan u bekend maakt door het fluïdum uwer ziel. 

Gij dient uw God, zo gij waarlijk een dienaar wilt zijn in de Tempel van uw wezen, de Tempel die Hij u ter beschikking gesteld heeft. 

In deze Tempel kunt gij Uw Godsdienst praktizeren, kunt gij uw offeranden brengen, kunt gij uw heilige stonden houden. 

Gij draagt deze Tempel met u mede, beseft gij dat, kandidaat? 

Wanneer deze Tempel rein geworden is door uw Arbeid, zult gij geheiligd zijn. 

Zo deze Tempel levend is door de machtige Trilling van de Eeuwig Levende, zult gij verlost zijn. 

Zo deze Tempel verlicht wordt door de gereinigde Vuren, in denken, willen en gevoelen, zult gij de godenzoon zijn, die de Werken Uws Vaders verricht.

Arbeidt daarom in de Stilte en door de Stilte. 

Breng deze Stilte in uw hart, in uw denken, in uw woorden, in uw willen, in uw handelen. 

Het is de Stilte van de Beweging der Ziel, de Stilte van het verbergen uwer natuurgebonden persoonlijkheid, de Stilte waarin de duizendbladige Lotos zich openvouwt als een kroon boven uw hoofd. 

In de Reinheid van deze Lotos weerspiegelt zich het Licht van de Geestzon en u ondergaat de warmte, u ondergaat de harmonie, u ondergaat de troost en de bescherming. 

Gij gevoelt u opgenomen op de wateren des Geestes, die uw brandende hartewonden verkoelen, die uw versteende denken mild maken, die uw hoogmoedige wil verootmoedigen. 

Deze gewaarwording zult gij iedere dag ondergaan, kandidaat! 

Gij zult u iedere dag opdragen aan het Ondeelbare Atoom der Eeuwigheid, waarin uw waarachtige Leven besloten ligt. 

Gij zult u laten bekleden door het kleed Van het Volmaakte Atoom, en het zal u omsluiten als een bescherming en als een heiliging. 

Gij zijt niet ziek, gij zijt slechts innerlijk verscheurd door de tegengestelden in u. 

Nu zijt gij één - één in hunkering - één in uw verlangen naar Licht, Harmonie, Diepe Vrede. 

Blijf dan één tot in de diepten  van uw wezen en werp de verdeeldheid af, kandidaat. 

Werp die lauwheid af, die u belet uw uren te heiligen. Werp die verstening af, die u slechts duisternis brengt. Werp uw vermoeienis af, die geboren is uit strijd. 

Ga het Niet-Zijn binnen - en bemerk hoe het Eeuwige Zijn zich aan u mededeelt als een wonder. 

Ga binnen, kandidaat: 

  • uw denken zij stil, 
  • uw hart geve zich over aan de klop des Universelen Levens,
  • uw wil zwijge in deemoed. 

Wordt zo één met het Ondeelbare Atoom der Eeuwige Levensbron en neem de trilling der Heling in u op, O kandidaat!

Amen

Nu de duizendbladige Lotos zich openvouwt als een Kroon boven de stam van uw Levensboom  

weerspiegelt het Licht der Reine ethers zich in uw zielespiegel als een vernieuwend inzicht. 

Stralen des Lichts dalen in u af en schenken u een geestelijke energie, waaruit u moed put om uw dagelijkse leven te leiden, zonder u te laten slachtofferen door de valstrikken der natuur-aeonen. 

Bedenk kandidaat, dat iedere gedachte die u aan dit leven  wijdt, verloren energie is. 

Wanneer uw hart bedrukt wordt door de emoties dezer natuur verliest het zijn vermogen tot Licht-ontvangenis. 

Wees daarom als de bloem, die haar hart opent voor de stralen van de zon. 

Wees de pelgrim die zijn voetstappen niet telt, maar de weg vervolgt die voor hem ligt, omdat het verlangen hem daartoe noodzaakt. 

Sta niet stil bij de overpeinzing , maar mediteer over de werkingen des Lichts, terwijl u de arbeid verricht die van u gevraagd wordt. 

Zoek de wortel van de woekering, die uw reine vruchten dreigt te overwoekeren en ruk hem uit. 

Laat dan de Stilte van de eenheid Gods in u volkomen worden en luister naar de Stem van de Stilte, die u het eerste Geheimenis mededeelt. 

U kunt luisteren, kandidaat, zo gij een ogenblik neutraal staat in de op- en neerstromen van het geweld der disharmonie. 

Verneem zo de klank van het Woord ten Leven en heilig uzelf en hen, die  van uw Ras zijn. 

Heilig uzelf en hen, die geheiligd willen worden. 

Laat wederom heilig worden wat heilig was en verzink in de Herinnering aan de zielesfeer, opdat deze u vervulle van nu aan tot aan de Dag der Grote Openbaring. 

Amen

Gebed

Schenk mij de Barmhartigheid 

van Uw Stilte, O God

opdat de strijd om het harmonische evenwicht 

mijn ziel niet verscheure, 

voordat zij de heiligende Adem Uwer Levenskracht gevoeld heeft. 


Schenk mij de eenmakende Kracht 

van Uw Stilte, O God 

opdat mijn hart niet sterve onder de slagen 

van de demonen dezer doodsnatuur, 

voordat het de Liefde van Uw Onbegrensde Hart gekend heeft. 


Schenk mij de balsem van Uw Stilte, 

O God van het Grote Zwijgen, 

zodat mijn denken zich ter ruste legge 

in de reine wateren van uw etherisch Licht, 

en het niet verstene in zijn materiële werken.


Schenke mij de Zegen van Uw Stilte, 

O God der Eeuwige Volheid, 

opdat heel mijn rusteloze wezen 

verandere in de bedekking van Uw Lichtgewaad. 

Amen 

Ga de Rust van het Oneindige Wezen des Lichts binnen door u onberoerd te houden in de aanvallen der demonen, o kandidaat. 

En ervaar de Overwinning!
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene