EEN

Moge onze Arbeid ten behoeve van allen, die smart lijden, de zegen van deMoge onze Arbeid ten behoeve van allen, die smart lijden, de zegen van de Driebond-des Lichts waardig zijn.

__________

Prijst God om het Licht dat nederdaalt!

Prijst God om Zijn wonderdaden!

Prijst God om de heerlijkheid van Zijn Heirscharen!

Prijst God zolang gij adem hebt en zolang uw hart klopt!

Prijst God en Zijn hiërofanten, opdat het Licht zal indalen in uw ziel!

Amen.

Juicht mijn ziel, wat schreit gij nog langer!

Juicht, want de vreugde des harten is mijn deel geworden!

Juicht, kroon van mijn hoofd, want de rede heeft u begeesterd!

Juicht, gij rechterhand, want de daad komt op u toegesneld!

Juicht, gij alle krachten in mij, want de Bron-des-Levens heeft zich geopend!

Amen

Dank, mijn ziel, uw God, want alle bekommernissen zijn weg-gewenteld!

Dank, mijn ziel, uw Kracht, want de God-der-Goden heeft haar bezield!

Dank, mijn ziel, de Adem-des-Levens, want tot Nieuw Leven werd gij geroepen!!

Dank, mijn ziel, de Stralen-der-Genade, want uw tekortkomingen zijn opgeheven!

Dank, mijn ziel, de Almacht die in u is, want geheven werd gij uit uw doodsnood!

Amen.

Wij willen ons instellen op de genezingsarbeid en daarom is het noodzakelijk dat wij de bedoeling van deze arbeid begrijpen.

Deze wordt niet slecht ten behoeve van onszelf of onze naasten gehouden of uitsluitend voor hen die lichamelijk ziek zijn, maar wij willen, in een zo groot mogelijke concentratie, de Lichtkracht bundelen en daarna verspreiden ten dienste van al die mensen die over heel de wereld geestelijk en lichamelijk lijden.

De astrale vervuiling heeft in de gehele kosmos plaats gevonden en die vervuiling ademt de mensheid in en zij wordt daar ziek van, niet slechts lichamelijk, maar ook geestelijk.

De gevoelige mensen, zij, die beschikken over een trillend herinneringsatoom lijden daar het meeste onder. Zij raken daardoor innerlijk in disharmonie en dikwijls worden zij getroffen door zeer kwaadaardige ziekten.

Paracelsus schreef aan deze atmosferische onreinheid de ziekten de pest en kanker toe.

In een lichaam dan van binnenuit steeds geappelleerd wordt door een pre-herinnering en door een hunkering naar de Godsorde, is een openheid bewerkstelligd die misbruikt kan worden door de besmette stralingen der kosmos.

Zodra een mens zichzelf los gaat weken van het harde bestaan in deze wereld, van diens gekristalliseerde vormen, wordt zulk een mens sensitiever; hij is ontvankelijk voor de stralingen uit het Universele Lichtrijk, maar hij is tevens gevoelig voor de sterk geconcentreerde kosmische en heden zo vervuilde radiaties.

Daarom lijdt de mensheid momenteel en op het toppunt gekomen van haar geestelijk en lichamelijk bereiken, in de era waarin de bazuinen voor de laatste fase geheven worden, gaat deze mensheid een periode van oordeel binnen.

Dat oordeel wordt in de mens zelf, van binnenuit  gesproken en het voltrekt zich van buitenaf  via kosmos en stralingswetten. Daarom heeft de mensheid van nu  een intensieve hulp nodig. En juist via hen, die de beslissing genomen hebben om dit tegenstrijdige bestaan vaarwel te zeggen en zich geheel en al het Licht toe te keren.

Deze groep kan klein zijn, dat is van geen enkel belang, als hij maar zuiver is! Als die groep maar in staat is zichzelf zo volledig weg te denken, weg te cijferen, dat uitsluitend het Licht opgeroepen wordt.

Ieder lid van zulk een groep moet daarom zelfstandig werkzaam zijn en op eigen verantwoording het Licht naderbij wenken.

Alle zullen dit doen naar hun eigen bewustzijnsstaat, dat is niet erg, als die bewustzijnsstaat maar het niveau van de spirituele mens, van de ontheven  mens bereikt heeft.

Er mag geen vermenging zijn dit tegenstrijdige bestaan en Lichtkracht. Daarom zal een genezingsbezinning dan ook altijd bestaan uit twee gedeelten.

Een Lichtaanroep, waarbij de leden zichzelf volledig loswikkelen uit hun tegenstrijdige bestaansbanden èn een Lichtverspreiding, waarin men het Licht dat men vrijgemaakt heeft uitzendt over de wereld.

Deze hulp is geheel onpersoonlijk, wij willen allen helpen die smart lijden.

Degenen, die echter de hulp van deze genezingsbezinning aanvragen en niet in staat zijn persoonlijk de bezinning bij te wonen

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene