Inleiding

De bedoeling van dit boek is de lezers bekend te maken met de oorsprong van het gnostieke element, dat de drijfveer is van alle werkelijk spirituele godsdiensten, die door de eeuwen heen geëxisteerd hebben. Wij willen u niet direct voorgaan tot in het begin onzer jaartelling of zelfs nog vroeger, hoewel ook in die tijd de Gnosis haar dienaren over het gehele aardrijk uitzond, doch allereerst is het voor u interessant, wanneer wij u meenemen naar de middeleeuwen, waarin vele Gnostieke Broederschappen hun mensenverlichtend werk gedaan hebben. De diverse landen van onze aardbol zullen in deze beschouwing betrokken worden, maar in de eerste plaats zullen wij onze aandacht wijden aan Frankrijk. 

Frankrijk, dat kan terugzien op een zeer revolutionaire strijd tussen haar verschillende godsdienstvormen. Een van de meest bekende en omvangrijke groepering waren de Katharen. 


Deze artikelen hebben wij reeds eerder gepubliceerd in de zestiger jaren.   


Henk Leene

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene