Bezinning

O Aurora, heilige opstanding van een lang verbeide dageraad, vanuit mijn ziel stijgt het gebed des Lichts omhoog en zoekt zijn weg tot de heilige hoogten, waarop de Vader-Moeder zijn troonheeft opgericht. 

O Aurora! In de nachten die u voorafgaan lijkt het duister dieper dan voorheen en de beelden van een herontwaakte herinnering dansen door mijn denken. 

De poort mijns harten durft zich niet te openen, want de tiran van de vrees bewaakt hem en de hartewonden zijn nauwelijks toegesloten, maar in mijn denken, Schepper des Lichts, noden de oerherinneringen mij tot de dans der thuiskomst en zij hullen mijn hart in de bladeren van de eik, de levenskracht Uwer hemelen. 

Hun onvermoeibare bemoediging is als een steeds wederkerende medicijn, mij gereikt in de nachten mijner bezinning. 

Hun lichtgevende vonken verlichten het diepe duister, zodat het ochtendgloren opklimt als een boodschapper van Uw Aurora. 

Hun lichtgevende vonken verlichten het diepe duister, zodat het ochtendgloren opklimt als een boodschapper van Uw Aurora. 

De onwetendheid trekt uit mij weg, waar mijn denken meegevoerd wordt in de dans van de vlammen van Shiva ...... lichtender, grootser, dwingender wordt de dans en mijn hart vermag de drang van het ritme niet meer te weerstaan. 

Vanuit de grot mijns harten bestijgt Intuïtie de trap tot de hoogten van mijn denken, de treden waren uitgehouwen door de zweep der ervaringen die een houvast kerfde in de materie van mijn wezen. 

In mijn denken begroet Intuïtie het Geweten, dat zich verheugt over de vlammen van Shiva, die zich verenigen tot één machtig Licht, waarin de demonen neerknielen om dit Aurora der openbaring te aanbidden. 

O machtige Zon, bezieler van de dans der eeuwigheid, middelaar tussen licht en duister, schepper van hemel en aarde, een nieuwe nacht en een nieuwe dag zullen uit U voortkomen en mij opnemen in het leven, dat ik kende voordat mijn wil tegen Uw Wil in opstand kwam. 

Wanneer dit Aurora zich in mijn denken verspreidt. Intuïtie en Geweten verenigende in deze herscheppingsdans van Shiva, dan zal alles goed zijn, Vader! 

Dan weet ik mij wederom opgenomen in het Tehuis Sancta Spiritus, van waaruit ik eens heenging op zoek naar de parel die ik verloren had in de chaos der valse lichten. 

Het Aurora spreidt zich uit over de Levensboom, waaronder ik bescherming zoek wanneer de spotters komen. 

Dan roep ik U aan, Vader. Gij die gekend wordt door de uwen. 

Gij, die U nimmer terugtrekt in de schaduw, want Gij zijt Licht, en ik ben schaduw, een schim in een oord van schimmen, een onwetende in een land van onwetenden, een papieren koning in een land van blinden. 

Maar Gij doorlicht mij, Gij herschept mij, Gij beroert mij tot Leven door middel van mijn denken, waar de vlammen van Shiva Uw dans der hernieuwing dansen. 

De ademhaling des Levens neemt mij op in Uw ritme. Heer der onsterfelijke Lichten, en Gij neemt de wacht over in mijn denken aan de poort mijns harten. 

Waak over mij, Vader-Moeder der herschepping, zodat de ver-assing in het vuur van Shiva mij heiligen kan. 

Waak over mij, Lichtende Geestzon! 

Waak over mij, Middelaar der Hemellichten! 

Waak over mij, opdat mijn ziel levend blijve!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene