I

Vrienden


Tijdens onze eerste conferenties hier op Sivas zouden wij u graag willen confronteren met de Universele Religio die in deze Aquarius-tijd opgang zal gaan maken.

U hebt wel begrepen dat wij; afscheid willen nemen van een etikettering en dat wij graag zouden willen opgaan in een Broederschaps-idee waarbij alle mensen d.w.z. zielvolle mensen, elkander kunnen vinden.

De wereld is groot; overal zoeken mensen naar het doel en de oorsprong van hun bestaan.

Zij bevinden zich binnen de religieuze bewegingen, binnen de kerken of eenzaam in hun woningen en steden.

Maar in deze Aquarius-tijd gist in het bezielde individu het ver-langen om door te dringen tot de geheimen der schepping.

Nooit zijn er zoveel geschriften ontdekt als heden, nimmer kwamen er zoveel geheimen in de openbaarheid als nu, en nooit tevoren werd de mensheid met zoveel wonderbaarlijke feiten in kennis gebracht.

Aan de ene kant is er de oppositie, het geweld, de perversiteit, het onverzettelijke materialisme, aan de andere kant is er een soepelheid, een openheid van het menselijke begrip.

U weet waarschijnlijk reeds dat u in een merkwaardige tijd leeft, maar u staat er wellicht niet bij stil

Niettemin is het belangrijk te weten, dat de interesse van een grote groep mensen naar de spiritualiteit uitgaat, omdat het einde van het materialisme, zeker in Europa, komende is.

Er zijn nog weinig mogelijkheden om een tussenweg te bewandelen, het is nu: materie en de harde consequenties òf spiritualiteit en verlichting.

Alles wat gedurende eeuwen verborgen moest blijven, omdat de mensheid het bespotte en populariseerde komt nu naar buiten, en wordt door velen als normaal geaccepteerd.

Murw geslagen mensen worden genoodzaakt spirituele feiten te aanvaarden, willen zij een oplossing vinden voor hun problemen.

Maar tevens is onze tijd hard. 

De mens accepteert geen misleiding meer, noch gelooft hij nog in schone theorieën, hij kijkt naar de vertegenwoordiger der filosofie en trekt zijn conclusies.

En of deze zich nu rooms, dan wel protestant, dan wel rozenkruiser, yogi of atheïst noemt, het zegt hem niets, hij trekt zijn conclusies uit het handelingsleven.

De tijd dat men bedrogen wilde worden is snel aan het voorbijgaan, het demasqué der spirituele, politieke en maatschappelijke leiders is in volle gang.

Daarom vallen er autoriteiten!

Een autoriteit die zich op schone theorieën baseert, houdt het niet in deze ontmaskerende tijd

Eeuwenlang werd de mensheid, de volkeren en groeperingen door hun leiders in een bepaalde vorm gekneed, maar nu gevoelen de individuen onder hen zich daarin ongelukkig. Hun denken werd afgeremd, waardoor hun innerlijke groei werd stilgezet en er is géén zielemens op aarde die innerlijke stilstand kan verdragen.

Want stilstand is tegen de Innerlijke Wet!

Een zielsvol mens wil Leven, in de waarlijke betekenis van het woord en Leven betekent voor hem zoeken, experimenteren, de Weg-Terug exploreren.

Dat daarbij de stenen, en de modder hem om de oren vliegen is van geen belang.

Hij wil zelf zoeken. Hij aanvaardt geen tweedehands kennis, noch voorgeschreven wetten: de zielgeboren mens is vrij, vrijer dan welk horizontaal gericht mens dan ook.

Zijn vrijheid benut hij om zijn ziel de voeding te schenken die zij nodig heeft, en hij grijpt zijn vrijheid nooit aan om zichzelf te dienen.

Een vrijheid die slechts persoonlijkheidsbevrediging tot doel heeft zegt deze mens niets, hem trekken hogere idealen.

Vandaar dat materiële rijkdom ten bate van het ego hem niet interesseert, nooit het doel van zijn leven is.

De zielgeboren mensen zijn altijd te herkennen aan hun ongeïnteresseerdheid in de materiële genietingen, aan een innerlijke beschaving, waardoor zij zich intuïtief aan de goddelijke wetten houden en aan een warme belangstelling voor hun medemensen.

Zulk een mens behoeft men geen wetten voor te schrijven, hij kent zijn eigen wetten en deze druisen nooit tegen enige wet der samenleving in.

Hij verafschuwt geweld en eerbiedigt alle vorm van leven; hij beledigt zijn medemensen nooit in hun religieuze ideeën, maar hij gaat principieel zijn eigen weg. 

Het interesseert hem niet hoe men hem noemt: hij is zichzelf, een ziel van koninklijke afkomst en daarom is hij trots, in de beste betekenis van het woord.

Hij is edel, maar niet hoogmoedig, hij verheft zich boven, de kleinmoedige mens, die hem aanvalt, bespot, en soms haat.

Maar hij kan zich, in diep medeleven en liefde, tot de verloren en gewonde medemens overbuigen, zonder iets van zijn innerlijke grootsheid te verliezen.

Zulk een mens is wandelende door het zand van een immense woestijn, waarin ontelbare voetafdrukken staan, ieder een eigen weg tekenende, maar hij telt hen niet, noch volgt hij hen, hij houdt zijn blik gericht op de hemel, want daar staat zijn weg afgetekend.

Dat is het verschil met vele zoekers, die, hun blik op de grond gericht, zoekende naar voetstappen, zovele malen worden misleid.

Is het niet zo, dat de mens allerlei religieuze bewegingen in- en uitloopt, zonder te weten dat hij zijn blik op de hemel gericht moet houden om de sleutel tot het grote levensgeheim te vinden?

De hemel is in u, de hemel is boven u.

Wij zijn, wandelende op de aarde, gevangenen van de hemel.

Deze hemel omsluit ons en slechts hij, die zijn blik onafgewend op de hemel houdt, ontdekt de Poort die de Doorgang tot de eeuwigheid betekent, een eeuwigheid in u, een eeuwigheid om u.

Om onszelf te leren kennen en alle geheimen te kunnen door-vorsen moeten wij de hemel aftasten, met een blik die voortkomt uit de hunkering der ziel.

De Zeven werkelijkheden, zoals in het "Boek van Henoch" opgetekend staan:

"En Ik, God, legde hen

het gehoor in het vlees;

het gezicht in de ogen;

het gevoel in de zenuwen;

het geduld in het gebeente;

de reuk in de ziel

en de heerlijkheid in het denken."

zijn ons geschonken om de Weg door de Poort der Hemelen te exploreren.

En wij, toegedekt door eeuwen van bedrog en misleiding, zoeken deze Poort op de aarde, in de religieuze bewegingen, in de leringen, in de paden der meesters, in al die kwalijke experimenten, die beschadigde Lichtzonen voor hun eigen voldoening uitprobeerden.

Deze ziele-individuen willen geen etiket dragen, zij willen slechts degene zijn die God, hun Vader, van hen vraagt.

Deze goddelijke vraag komt niet tot hen via een medemens, een ander als vertaler van de opdracht,  maar zij komt tot hen direct, als een bliksemflits in het innerlijke wezen.

Een bezield mens, levende uit de ziel is altijd een aangeraakt mens.

Woorden, literatuur, medemensen, gebeurtenissen kunnen aan-leiding zijn tot een ontwaken, maar het ontwaken zelf is zuiver individueel, persoonlijk bezit van het individu.

Er kunnen honderden mensen tezamen zijn in religieuze overpeinzing, doch er zullen slechts enkelen zijn die dit ontwaken beleven.

U kunt nauwe betrekkingen hebben tot uw familie en vrienden, maar dit behoeft geen aanleiding te zijn voor een gemeen-schappelijk ontwaken.

Universele Religio verdeelt zichzelf in individuele vonken, en zij heeft maling aan uiterlijke bewegingen, etiketten en wetten.

Zij kan de mens in het klooster vinden, of in een kerk, of in een religieuze groepering, of in een ashram, of een protestmars.

Is de weg van het individu niet altijd langs allerlei belevenissen gegaan?

En waar ontwaakte u dan wel, als u tenminste ontwaakt bent?

U hebt uw persoonlijke ervaringen opgedaan, niet als een gezamenlijk beleven, maar als een diep, doorleefde beroering, speciaal voor u persoonlijk bestemd.

Maar wat was en is en zal uw volgende stap zijn?

Meditatie op die belevenis, stilstand en mijmering, het zich gevangen geven aan dromen en nieuwe etiketten of gaat u verder?

God verhoede dat u na zulk een belevenis gaat zeggen: ik ben Kathaar of Graalridder of Islamiet of onverschillig wat......

Met zulk een etiket sluit u de deur van een gevangenis achter u.

U bent en blijft eenvoudig de zoekende Lichtzoon, en als u zoudt willen zeggen: ik behoor tot de esoterische gemeenschap  Sivas, dan is het aan u, zeer persoonlijk om te bewijzen dat deze gemeenschap niet gebonden is aan enig etiket, maar dat zij één is met al degenen die zich houden aan de innerlijke wet van de edele Lichtzoon.

En vooral, dat zij allen hun blik gericht houden op de Hemelen, en niet zoeken naar een tehuis op deze aarde.

Het is aan u, als individuele Lichtzoon, de adeldom en de grootmoedigheid en de innerlijke beschaving te tonen van een Universele Religio, die het geduld bezit, dat alles verdraagt, die het inzicht bezit van een lnnerlijke Blik die de edele smaak bezit van de hogere spiritualiteit tot in het bloed, die het spirituele gehoor bezit om de waarheid en de beweging achter de klanken te herkennen, die de godengeur afgeeft die uit de offerande van ego en de versmelting der ziel vrijkomt; en die getuigt uit een heerlijkheid waarin het denken zich doorlopend beweegt.

Universele Religio is Universeel èn is individueel. 

Er is een verbond gesloten tussen individu en Universum.

Het individu gaat op in het Universum, omdat hij het geest-zonnelicht der ziel bezit en dus beseft wat éénheid wil zeggen.

Eenheid, als spirituele kracht, is niet afgesloten, zij is beweging: straalt uit en absorbeert.

Een individueel mens is nooit een egocentrisch mens, want ego betekent afgescheidenheid, IK en nooit JIJ.

Individuum, als atoom, is de vrucht van proton en elektron, een spel van geven en nemen.

Velen zijn òf op het geven gericht, òf op het nemen.

Zij gevoelen zich te hoogmoedig om te nemen, òf te arm om te geven.!

Zelden is men deze beide in één, als een normale ademhaling.

Het hoogmoedige, saturnale ego néémt, het kan niet geven.

Het zieke, onevenwichtige, zwakke ego, gééft, het gééft zichzelve weg zonder te beseffen dat het eerst iemand moet worden om later niemand te kunnen zijn.

Beide vormen zijn een verdediging van het ego: in de eerste vorm wil het zichzelf niet prijsgeven, in de tweede vorm zoekt het een bescherming, omdat het zichzelf nog niet gevonden heeft.

In een Universele Religio gaat het erom allereerst uzelf te worden, degene die gij behoort te zijn en op wiens deur de ziel klopt.

De ziel zoekt toegang tot het ego dat haar waardig is, en zij zoekt nooit een woning bij het ego dat zichzelf niet eens een tehuis kan aanbieden.

Zoek daarom eerst uw eigen evenwicht, Lichtzoon! Kom in het reine met uw IK en wéét dat het grote moment pas komen kan wanneer dit Ik gereed is om mede te arbeiden op die eenzame weg door de immense zandwoestijn, waarbij de Hemel tot Leidsman dient.

Als uw ego toestemt in een medewerking bent u een bevoorrecht mens!

Want voor dit moment zal uw zoeken tevergeefs zijn, het volgen van de voetstappen die alle in het niets eindigen.

Als het ego u niet meer weerstreeft, zult u de Rust bezitten om uw Blik ten hemelen gericht te houden, en zo - en NIET anders - vindt u de Poort ten Hemelen. 

En uw wachtwoord zal Saturnus doen stralen als een Gouden Aurora!


Aurora! het lood is goud geworden! 

Aurora! Satanaël knielt voor Christus!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene