De magie van de menselijke emoties

Niemand twijfelt er tegenwoordig meer aan dat ons lichaam werkt door en met bio-energieën. 

Het ontstaan en de werking van die energie blijft echter tot dusver een raadsel. 

Er zijn drie vormen van energie die ons organisme benut:

positieve energie, 

negatieve energie, 

neutrale energie. 

Zij komen alle drie uit dezelfde bron: de zon, het centrale hart van ons universum. 

Het hart, als de zon van ons organisme, maakt gebruik van de positieve energie. 

Het denken, de hersenen, als de maan van ons organisme, benut de negatieve energie. 

De neutrale energie bevindt zich overal in ons lichaam. 

Als hart en hoofd samenwerken krijg je de volmaakte energie, die gelijk is aan de kracht van de schepping: een harmonische samenwerking tussen opbouw en afbraak, die als verbindende schakel het groeivermogen bezit. 

Magie is het bewust gebruik maken van de negatieve dan wel van de positieve magie, d.w.z. ofwel het hoofd, ofwel het hart neemt bezit van de neutrale energie en zet deze om in positief dan wel negatief. 

De positieve energie stimuleert, de negatieve energie ontspant. 

Iemand, die door middel van b.v. handoplegging of woorden of blikken pijn kan stillen, maakt gebruik van de negatieve energievorm, door middel van het hart. 

De emoties, die het hart bezielen, werken altijd energierovend, of kalmerend en ontspannend op de organismen. 

Iemand, die zeer emotioneel is, berooft zichzelf van energie en dus van levenskracht. 

Goede emoties werken ontspannend, b.v. bij overspanning,  slechte emoties werken ontkrachtend, zoals b.v. bij woede. 

De hartmagie maakt hiervan gebruik door de emoties te richten of te geleiden. 

Iemand, die door mededogen is bewogen, zelfs onbewust, kan door handopleggen pijn stillen. 

Daar de natuur geenszins door het intellect wordt geleid maar uitsluitend door energieën, b.v. die van de zon, als positief, en  die van de maan, als negatief, en die van hen samen als groeiproces, wordt de verbinding tussen de schepsels en de scheppingen onderling ook beheerst door energie, en wel voornamelijk door de negatieve energie van het hart. 

Alle schepsels bezitten een hartdenken, zoals in de vorige lezing werd gezegd, een anti-intellectueel denkvermogen dat samenwerkt met de gevoelens - het denken - van  het hart, zonder dat   er van enige logica, zoals het intellect voorstaat, sprake is. 

Deze interactieve energiestroom kan de schepselen onderling benadelen, dan wel bevoordelen. 

Planten, dieren en mineralen kunnen zich in iemands aanwezigheid wel, dan wel onwel gevoelen. 

Mensen kunnen zich in elkaars gezelschap prettig dan wel onprettig gevoelen. 

Een magisch persoon straalt de kwaliteit van zijn energie uit en vormt zo een stralingsveld om zich heen, waar in het aangenaam dan wel onaangenaam toeven is. 

Deze gedachte kunnen we uitbreiden tot menigten, tot groepen,  tot verenigingen dan wel tot de gehele maatschappij of de wereld. 

Wij leven met ons allen in een gigantisch energieveld, waarvan de kwaliteit wordt bepaald door de sterkste emoties en de sterkste denkkracht. 

Dat wat het sterkste is wint altijd en bepaalt altijd het lot, het doel, de resultaten. 

Dat de geestelijke magie binnen het mensheidslevensveld het zwakste is, bewijzen de activiteiten in de wereld. 

Om hierin verandering te brengen zijn er allerlei vormen van beïnvloeding in het leven geroepen: gebedsconcentratie, suggestieve methoden, meditaties, hypnosen, trainingen van het brein, enz.

Men moet echter altijd gebruik maken van het hart, van de emotionele, edele bewogenheid om resultaat te kunnen verkrijgen, want zonder deze bewogenheid is er geen herstel. 

Die noodzakelijke bewogenheid ontbreekt echter veelal, omdat de mens, in het algemeen, uitgaat van de wil, of het "moeten", of een rationele logica. 

Bewogenheid is een vloedgolf van hartmagie, niet van de sentimentaliteit die een ziekelijke uitwas is van de hartbewogenheid. 

Sentimentaliteit spruit voort uit een onwetend hart, een hart zonder denkkracht. 

De vier rijken onderling zijn verbonden door de hartemotie, gebaseerd op een liefde van het eerste uur. 

Het uur waarin al de voorheen onaardse schepselen gevangen werden genomen in het veld van een twee-eenheid, waaruit het derde, de derde, de geest was verstoten. 

De edele liefdegevoelens bewegen iemand en de uitstraling daarvan is een pure magie, die vooral genezend werkt, in de meest uitgebreide zin van het woord. 

Ook deze edele magische liefde vindt zijn bestaan in bepaalde mineralen, stoffen die logischerwijze overeenkomen met die van de denkmagie. 

Zoals: serotonine, koper, zink, zilver, goud, silicium, antimoon.

Serotonine is de geestelijke verbinding tussen hart, hoofd en geest. 

Daarom kan gebedsgenezing b.v. de groei van planten bevorderen, maar de praktiserenden weten dat het hart in dit gebed centraal moet staan. 

Steeds herhaalde formules, zoals mantrams b.v., ontlenen hun kracht aan de suggestie, niet aan de hartbewogenheid. Mantrams zijn dus niet - in de hoogste betekenis van het woord - magisch. 

Zij zijn slechts natuurmagisch, aansluitend bij het instinct van de betrokkenen. 

Vandaar dat mantrams de mens veranderen in een instinctieve robot, zonder persoonlijk denkmagisch en hartmagisch te kunnen zijn. 

Hartmagisch is men niet opzettelijk, men ontdekt het vermogen meestal door toeval, door een onopzettelijke gebeurtenis. 

Hartmagie groeit onder invloed van een rede die bewogen wordt door emoties. 

Er bestaat een Indiase religieuze beweging die zich baseert op geweldloosheid, doorgevoerd tot en met het beschermen van insecten, enz. 

Deze sekte is uitsluitend gebaseerd op de hartmagie, een emotionele, edele bewogenheid die de mens afschermt tegen al het kwade. 

Het ontbreken van de denkmagie maakt hen echter onvolkomen en tilt hen als zodanig niet uit boven de begrenzing van de natuur. 

Nogmaals: drie vormen van energie vragen drie vormen van magie. Drie vormen van magie is de volmaaktheid. 

De hartmagie b.v. verstaat de taal der dieren en der planten. 

Een hartmagiër weet wanneer een ander schepsel wordt gewond of beschadigd. 

Hij behoeft de beschadiging niet te zien, hij voelt het, als een weten. 

Hij voelt de benauwenis, de angst, de afweer van deze schepselen en, wat beter is, hij kent de oorzaak. 

Energie straalt van ons af en we kunnen deze straling slechts weerhouden door opgelegde beletselen. 

Vooral het hart is hier dominerend: een beschadigd, benauwd, bitter hart is niet in staat hartmagie voort te brengen, maar uit zich veelal sentimenteel. 

Instinctieve magie is geen vermogen, maar een automatische, natuurlijke aanwezigheid. Dat deze magie heden zo is verworden, komt door de geforceerde trainingen, plichten, gewoonten en verbintenissen die we onszelf hebben opgelegd, of die ons werden opgelegd. 

Wij zijn, als mens van de 20ste eeuw, natuurlijke beschadigde schepselen en dit verlies van natuurlijke vermogens trachten we aan te vullen door allerlei trainingen, die ons nooit dichter brengen bij ons eerste vermogen, maar ons slechts, in de beste zin, bewust maken  van ons verlies. 

Over het algemeen is de tendens: het onderkennen van het verlies van onze natuurlijke vermogens. 

Hetgeen ons aanzet tot de goede wil om deze te hervinden. 

Deze goede wil vormt de toegangspoort voor de terugkomst van onze paranormale gaven: 

helderziendheid - een energie die benut wordt door het hartweten. (indien de helderziendheid helder en duidelijk is) 

heldervoelendheid - ook een energie die benut wordt door het hartweten. 

helderhorendheid -  eveneens een energie die gebruikt wordt door het hartweten. 

Drie vormen van paranormale gaven die - gebaseerd op de natuurmagie - verhoogd kunnen worden door een hartweten. 

Dieren met deze geven - en er zijn er velen - kunnen hun gave niet beredeneren, niet uitleggen. 

De meest edele dieren bezitten natuurmagie, samengaand met hartmagie, daaruit waarschuwen zij b.v. hun geliefden. 

Een dier is, als het edel is, magisch via zijn emoties. 

Er bestaat geen sentimenteel dier, geeft u dit niet te denken? 

De paranormale voorschouw, zoals b.v. Nostradamus deze bezat, is een magisch vermogen van het denken. 

De hoogste vorm van emotionele magie is die welke zielen heelt of/en geneest. 

Alle elementen bezitten een genezende kracht door middel van hun eigen energievorm, doch zij bezitten eveneens alle een magie, door middel van hun uitstraling. Zelfs de elementen kunnen zielen helen door hun pure uitstraling. 

Een heldere, stromende beek b.v. kan een ziel genezen door de confrontatie met harmonie, reinheid, en zijn natuurlijke mantra-mistische geluid. 

Zijn mantramistische gemurmel is onbegrensd, instinctief, emotioneel vanuit zijn elementaire ziel. 

De aarde doet het op haar manier: haar emotionele hart is beschermend, koesterend, troostend en zij voltrekt haar magie door middel van de geur. 

De heerlijke, beloftevolle geur na een regenbui b.v. 

Als de mens, in zijn hartmagie, de elementen wil evenaren, moet hij zijn persoonlijke elementen in hun pure vorm bewaren. 

Verenigen zou teveel zijn voor een beginnende hartmagiër, vandaar dat iedere mens uitstraalt, magisch wordt bezield, via zijn sterkste en puurste element. 

Het zijn hier niet de astrologische tekenen die beslissen, maar het is altijd de verbintenis met de geest die beslist welke elementen bij de betrokkenen het beste, als eerste, kan worden benut. 

Hartmagie staat het dichtste bij water, bij aarde en bij de ether. 

De ether is onmisbaar voor de andere vier elementen en zeker bij de magische uitdrukking. 

Het hart wordt getroffen door de gedachte van het "laten stromen", en "het bescherming vinden", en/of "getroost worden".

Hoe edeler het hart des te spiritueler zij deze woorden begrijpt. 

Denk bij dit "laten stromen" niet aan tranen, tranen behoren bij een zwak of beschadigd hart. 

Het wenen is een natuurlijk evenwichtsherstel van dit hart. 

De spontane glimlach die ook de ogen beroert, draagt een harmonie tussen denken en hart uit. 

In zulk een harmonie straalt de mens een aangename, verlichtende energie uit. 

De energie, onverschillig welke, wordt magie. Vandaar dat velen bang zijn voor magie, zoals ze bang zijn voor energie. 

Een energieschok kan b.v. genezen, denk aan de bliksem b.v. 

Het manipuleren van de energie maakt iemand tot een machtig mens, in de slechte betekenis van het woord. 

Iemand die dit kan moet zelf over veel, en vooral gebalde energie beschikken. 

Dit behoeft geen compliment voor hem of haar te zijn, een dier kan dit ook hebben, denk b.v. aan leeuwen. 

Het gaat er altijd om: wat doen we met de energie waarover we beschikken? 

Laten we deze wegvloeien, 

laten we hem aftappen, 

laten we hem ontkrachten, 

laten we hem degenereren, 

of laten we hem inspireren, maar door wie, of wat? 

De inspirator bepaalt de kwaliteit van onze energie en wijzelf bepalen welke inspirator dit zal zijn. 

Volgens de wet van aantrekken en afstoten maken wij de keuze, en die keuze is kenmerkend voor onze kwaliteit als ziel en als mens. 

Onze emotionele gesteldheid bepaalt onze persoonlijke wet van aantrekking en afstoting, niet ons denken doet dit. 

Edele gedachten helpen ons, iedereen weet dit, maar indien de gevoelens niet medewerken is de uitwerking van die gedachten nihil. 

Het denken kun je trainen, de emoties niet. Een getraind denken is nog geen harmonies, dan wel spiritueel denken. 

Emoties ontwikkel je, wikkelt ze los uit hun eeuwenlange, dikwijls van buiten aangelegde windsels. 

Emoties gaan via onze aardelevens mede, zij vormen onze littekens en onze mogelijke beletselen. 

Als het hart ééns door iets werd bewogen, blijft de herinnering aanwezig, tot deze door andere bewogenheden kan worden uitgewist. Iedereen weet hoezeer een diepe bewogenheid ons hele organisme, ons denken en ons hart kan beïnvloeden.  

Elke bewogenheid kan herontwaken door een geur, een geluid, een aanraking, en dat geldt door al onze levens heen, denk maar aan het bekende: het herkennen, het déjà vu verschijnsel. 

Als het hart zulk een belangrijke functie heeft in ons bestaan op aarde, is het dan niet begrijpelijk dat hartmagie net zo indrukwekkend kan zijn als de edele denkmagie? 

De emotionele littekens werden ingekerfd via de invloed van de pinealis, die zowel denken als hart domineren kan. 

De incarnerende ziel draagt deze littekens mede in haar etherische voertuig, deze littekens vormen onze meest ingrijpende beletselen, of ook wel leringen. 

Een litteken vormt zich slechts indien er sprake is van een emotionele bewogenheid, in deze bewogenheid worden de ervaren feiten ingekerfd, pijnlijk, vrijwel onuitwisbaar. 

Iemand, die een hartmagiër is, staat veel directer bloot aan deze risico's, maar leert daarentegen veel sneller dan via welke training dan ook. Omdat hij werkt met de ontvankelijke elementen: water en aarde, verfijnd door de ether. 

Onderdrukte emoties vormen beletselen om de hartmagie te ontwikkelen, maar losgeslagen emoties, die ontaarden in vloedgolven, kunnen vernietigend worden voor het voertuig, de mens, die zich magisch wil ontwikkelen. 

Het is de edele denkmagie die de hartmagie binnen de perken houdt en het is de edele hartmagie die de denkmagie uitdiept. 

We moeten allen beginnen met het materiaal dat we bezitten: en  dit is bij iedereen anders. 

Als we nu ervan uitgaan dat ons materiaal ongeschonden uit de levensstrijd gekomen is,  dan zijn we al een heel eind. 

Want dit is juist de tragedie van de zoekende mens, dat hij zijn materiaal zo beschadigt, of laat beschadigen, in zijn hartstochtelijke wens om Het Ene te vinden. 

Als je hem vraagt wat dat Ene dan is, dan krijg je allerlei verschillende antwoorden; een teken dat men zelfs het juiste Beeld van het gezochte heeft verloren. 

Magie is energie en energie IS. 

Spelen met energie, zoals diverse cursussen beloven, is globetrotten aan de basis van het onbekende. 

Als ik niet weet wat energie is, wat energie doet en waar de grens ligt, waar ik eerbied moet hebben, hoe kan ik dan anderen de vele vormen van energie uitduiden? 

Het grote Geheimenis dat ieder van ons in zijn innerlijk bewaart, is opgebouwd uit energie. 

Het Licht is energie. God - indien u wilt - is energie. 

Maar ook het kwade, de kernkracht van het kwade, die sommigen "de duivel" noemen, is energie. 

Energie bepaalt onze afhankelijkheid en onze onafhankelijkheid, onze gezondheid en onze ziekte. 

Energie is het grootste mysterie in het universum. 

Men duidt hem aan met vele namen, doch niemand kent zijn werking en ontstaan precies. 

Een magiër, of het nu een natuurmagiër, een hartmagiër of een denkmagiër is, kan met een onderdeel van deze energie iets bewerkstelligen en daarom bewonderen zij die over zeer weinig en zwakke energie beschikken hem of haar. 

Geheel ten onjuiste en een kenmerk van hun eigen zwakte, want de energie is vrij beschikbaar voor elk schepsel en elke schepping. 

Die dit beseft en ook de grote tolerantie die hiermede annex is, gebruike deze gift ten goede en in onbeperkte mate, want hij die de sterkste is - dat is de universele regel - overwint.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene