De universele chemie

"Een gezond lichaam is een goed tehuis voor de ziel;

een ziek lichaam is zijn gevangenis."

Francis Bacon.


Men heeft er misschien nooit bij stilgestaan dat de ziel zou kunnen lijden onder een ziek lichaam. Om de eenvoudige reden dat er zieke mensen zijn die een wijze ziel bezitten.

De uitspraak bedoelt het echter iets genuanceerder: een ziek lichaam houdt veel meer in dan b.v. niet goed kunnen lopen.

Een ziek lichaam betekent in principe: een slechte harmonie bezitten tussen de basisstoffen van het organisme. 

Indien de innerlijke chemie in het lichaam van de mens is verstoord, kan dat lichaam onmogelijk harmonisch functioneren. De mankementen aan ledematen zijn dan totaal onbelangrijk, maar er zal beslist een verbroken relatie zijn tussen de bewoner van dat lichaam, de ziel, en de persoonlijkheid, die dat lichaam beheerst.

En dit is de funeste situatie waar menigeen niet aan denkt, indien hij het over het lichaam heeft of indien hij zich, van binnenuit, tot de ene of andere geestelijke overtuiging wendt. 

Men stapt te nonchalant over de functies van het lichaam heen en men negeert te snel de oerwetten van de chemie, de ALchemie.

Er zijn twaalf basis chemische stoffen die men benut voor een lichamelijke harmonie; er is een tweede groep van twaalf nodig voor de harmonie van de ziel; er is een derde groep van twaalf nodig voor de harmonie van de geest; er is een vierde groep van twaalf nodig voor de harmonie tussen lichaam, geest en ziel en tenslotte is er een vijfde groep van twaalf nodig voor de harmonie tussen lichaam, ziel, geest en de kosmos.

Er zijn dus in totaal zestig chemische stoffen die de verbintenis tussen een goed functionerend mens en het Al regelen. 

De aanwezigheid van deze stoffen is mede afhankelijk van de instelling van de betrokken mens. Het teveel dan wel het tekort van enkele of zelfs één van deze stoffen bepalen zijn algehele menszijn. De hoeveelheid basisstoffen wordt bepaald door de voeding, het denken en de emoties.

In de eerste plaats onderhoudt men dus door de manier van voeden, van denken en van gevoelen de onontbeerlijke basisstoffen. Indien deze basisstoffen niet voldoende of disharmonisch aanwezig zijn, is er geen sprake van dat de 2de, de 3de, de 4de en de 5de groep stoffen aangevuld of zelfs gevormd kunnen worden. 

Men kan dan zeggen dat de harmonie tussen geest, ziel en lichaam en het Al onmogelijk zal zijn.

Het is wellicht een vreemd uitgangspunt dat de chemie de grond zou vormen en de verantwoordelijkheid zou hebben voor het gehele functioneren en zijn van de mens.

Niettemin is de chemie de basis van de schepping.

De mens houdt zich wellicht graag bezig met de chemie en/of de alchemie, maar hij plaatst de stof buiten zichzelf.

Denkt men er wel eens aan dat de geest, een chemische stof, de oorzaak is van de mens, als schepping? En dat een deel van die geest, een chemische stof, mede verantwoordelijk is voor het oorzakelijke functioneren van deze schepping, de mens dus?

Alles is chemie, maar chemie is afhankelijk van lichaam, ziel en geest en het Al in hun harmonische dan wel disharmonische samenhang.

Tot de twaalf basisstoffen behoren: waterstof en helium als dragers van de ziel en de geest, koolstof en stikstof als onderdeel van geest en lichaam, zuurstof en natrium als onderdeel van lichaam en ziel, magnesium en silicium als onderdeel van ziel en ziel/lichaam, fosfor en kalium beide als onderdeel van geest/lichaam en zwavel en calcium beide als onderdeel van het lichaam.

Degenen die wat van alchemie weten zullen hierdoor uitermate worden geboeid, want men herkent erin de redenering van de oude alchemisten. Vooral als men denkt dat waterstof de drager van de ziel is en helium de drager van de geest.

Waterstof behoort bij de Maan en helium tot de Zon.

De door het laboratorium gevormde chemie kan de mens nooit van waterstof en helium voorzien. Deze chemische middelen verzwakken dus zowel de ziel als de geest. 

Hoe meer chemische middelen men neemt des te verwarder en des te zwakker wordt de verbinding van de mens met ziel en geest.

De Grote Geest bestaat uit helium en waterstof, aangevuld met tien andere chemische stoffen die op aarde onbekend zijn. 

Men kan dus slechts in contact komen met die Grote Geest door middel van waterstof en helium. Alle scheppingen bezitten iets van waterstof en helium, om zo hun contact met die leidende Algeest te bewaren en de kwaliteit en de kwantiteit van hun verbintenis zijn afhankelijk van de hoeveelheid helium en de samenwerking met de andere chemische stoffen.

Hier komt dus de Hermetische uitspraak om de hoek kijken: 'de verbintenis met het licht (helium) bepaalt de kwaliteit van het schepsel.'

Alle scheppingen dragen, zoals bekend is, een ziel en bezitten dus waterstof, maar niet alle mensen bezitten zuiver helium, wel helium, maar geen zuiver helium. Het in de mens aanwezige helium te zuiveren is de opdracht van de ziel. 

Dit is dus alchemie en de directe, feitelijk chemische kennis van diverse leringen.

Zoals gezegd: de voeding, het denken en de emoties van de mens zijn bepalend voor de samenwerking van zijn chemische elementen, dus ook voor de verhouding: waterstof en helium tegenover de andere tien stoffen. En hierin is een progressie te zien: hoe zuiverder men zich voedt, hoe zuiverder men denkt, vooral hoe intelligent men denkt, en hoe zuiverder en verfijnder men voelt, des te zuiverder worden de chemische elementen van de mens, maar hun harmonie is afhankelijk van de eenheid tussen voeding, denken en gevoelen. 

Hier stuit men dus op het nogal verbreide idee: dat voeding en oefening de mens zou heiligen, hetgeen niet mogelijk is.

Het zuivert de mens, maar het heiligt hem niet. 

Heiliging heeft iets te maken met onderlinge harmonie en deze is dus afhankelijk van de eenheid tussen voeding, denken en gevoelen.

Forceren kan men dat niet, schijn is onwerkzaam, beheersing geeft mankementen. Wijsheid begint indirect met een harmonie tussen waterstof, helium en fosfor.

Niet voor niets bewijst het laboratorium-onderzoek dat intelligente mensen meer fosfor bezitten. Als men echter te veel fosfor bezit gaat het zwavel in het lichaam omlaag en zwavel is noodzakelijk voor de lichaamsfuncties.

Zwavel wordt uitsluitend door voeding aangevoerd.

Intelligente mensen kunnen 'ontaard' worden, hetgeen bewijst dat ze wel intelligent kunnen zijn maar niet wijs.

Er is een beperking aan de hoeveelheid fosfor die in het organisme van de mens aanwezig mag zijn. Fosfor trekt helium aan, maar te veel fosfor maakt dus dat het lichaam in de progressie niet meekomt en dan krijgt men toch een disharmonie.

In al de voedingsbestanddelen zit fosfor, een fosfor als basisstof van de schepping. Dit fosfor moet echter een reiniging ondergaan wil het in staat zijn helium vrij te maken.

Die reiniging geschiedt door de manier van denken van de mens.

De uitspraak dat een vleeseter b.v. doorlopend bezig is kip of koe of varken om te zetten in mens, berust op een waarheid.

Niemand is in staat het fosfor uit vlees om te zetten in een lichtend, rein fosfor. Hiermee bewijst men dus dat vlees belastend werkt voor lichaam, geest en ziel, omdat de voedingswijze bepalend is voor het denken. 

Iedereen zal kunnen onderstrepen dat iemand die het 'doden' accepteert nooit een totale reiniging kan volbrengen. 

De gevoelens en de gedachten zijn te onzuiver.

Hoe minder inspanning het het denken, het gevoelen en het lichaam, als organisme, kost om hetgeen erin komt te reinigen des te lichter het is om progressie te voltrekken.

Een mank been belast dit proces niet, maar wel een onzuiver gevoelen en een onzuiver, dan wel materialistisch denken, waaruit, volkomen vanzelfsprekend, een onzuivere, d.w.z. belastende en disharmonische voeding voortkomt.

Koolstof wordt de mens toegevoerd vanuit de planten, bij teveel koolstof gaat het zuurstof omlaag. 

Ook hier weer een vermindering van de lichaamsfuncties, maar koolstof, als onderdeel van de geest, is noodzakelijk om goed te kunnen denken.

Begrijpt men eigenlijk wel wat de planten- en bomenwereld voor de mens betekent? Begrijpt men eigenlijk wel dat een vernietiging en verminking van die wereld de menselijke geest reduceert?

Zieke bomen en planten verminderen de koolstoftoevoer.

Hoe zieker de natuur wordt des te moeizamer, verziekter zal de mens gaan denken. Een goede, gezonde, harmonische en krachtige boom in de directe omgeving kan veel voor de mens doen. De kamerplanten zijn gevangen wezens, die doen niet zoveel voor de mens, integendeel, de mens moet veel voor hen doen. Het denken is dus beïnvloedbaar vanuit de natuur en deze gedachte reikt heel ver en heeft veel consequenties.

Stikstof krijgt men uit de plantenwereld; stikstof is noodzakelijk voor de functie van het organisme. Een zieke natuur maakt zieke schepselen. Lucht en planten verstrekken zuurstof, indirect; de plant is afhankelijk van de zuurstof, tussen plant en mens is er hier een wisselwerking. 

Zuurstof is voor het lichaam; maar natrium is onderdeel van de ziel. Natrium is het zout uit het voedsel en versterkt de biologische ziel van de mens, ook wel genoemd het ego, de kern van het biologische schepsel.

Teveel natrium maakt de mens agressief, te weinig maakt hem lauw, dan wel labiel. Vandaar dat natrium eenvoudig is aan te vullen door een stukje kaas b.v. Mensen met hoge bloeddruk, teveel natrium, zijn altijd gauw geïrriteerd, inwendig agressief.

Natrium en kalium werken samen.

Natrium is onderdeel van lichaam en ziel, en kalium is onderdeel van lichaam en geest.

Teveel natrium vermindert het kalium, dus verzwakt de geest, dus hier: het denken. Het denken is niet meer harmonisch, men verkrijgt impulsiviteit, onberedeneerde reacties. 

Er mist overleg met de geest.

Kalium kan, evenals fosfor, helium aanvoeren, licht dus.

Teveel natrium maakt dus de geest verdicht. 

Het licht wordt verduisterd. Kalium komt tot de mens gedeeltelijk via het voedsel en gedeeltelijk via het gevoelen. Als het gevoelen onzuiver is blijft het voedselkalium onzuiver. Kalium zit alleen maar in plantaardig voedsel en heeft dus direct te maken met de gevoelsziel. De gevoelsziel kan dus verzwakt of uitgeblust worden door de denkziel (het natrium).

Planten leven uit een gevoelsziel, evenals de bomen. 

De mens bezit een denkziel, een gevoelsziel en een goddelijke of onaardse ziel. Als de gevoelsziel en de denkziel van de mens onrein zijn, zullen zij nooit in staat zijn de onaardse ziel te reinigen.

Calcium is een zuiver lichamelijke stof, die zorgt dat de organische functies goed blijven werken; het lichaam heeft calcium nodig om harmonisch en sterk te staan, in alle opzichten.

Elk lichamelijk onderdeel van een orgaan heeft kalk nodig.

Dan zijn er uiteindelijk nog magnesium en silicium als basisstoffen.  Magnesium is een stof die de ziel harmoniseert en komt tot de mens gedeeltelijk uit de voeding en gedeeltelijk uit de zon. De zon schenkt de mens een hoger magnesium dan de voeding. Planten die veel zon krijgen verstrekken meer magnesium, maar zij hebben zelf het zonnemagnesium al voor hun niveau omgezet.

Iemand, die dus nooit planten of voedsel met zonnekracht mag eten, ontzegt zich veel magnesium en daardoor de mogelijkheid het hemelse magnesium aan te trekken. 

De plant heeft zijn bladeren om chemische stoffen te verwerken en om te zetten als voedingsstof voor zichzelf. 

De omzetting bij de mens is afhankelijk van zijn spijsvertering, maar ook van zijn denken en zijn gevoelen. 

De hoeveelheid aanwezige chemische stoffen en hun verhouding bepaalt zijn wezen, maar dat is bij andere schepselen eveneens het geval.

Dat wat in de zon groeit is qua gevoelsziel sterker. 

ij de mens is dit anders, omdat hun omzetting anders werkt.

Hetgeen de mens omringt bepaalt zijn omzetting, hetgeen hij zich ontzegt eveneens of hetgeen hij overmatig bezit. 

En bij de mens is het zijn denkpatroon en zijn gevoelspatroon die dit bepalen.

Silicium is een onderdeel voor ziel en lichaam. 

Het wordt toegevoerd door de voeding, maar ook vanuit de kosmos, nl. door Jupiter en Uranus samen. 

Silicium bepaalt mede het denken.

In het heelal en in de aardkorst vindt men silicium en het is noodzakelijk voor de individualisatie van de mens. In zowel spirituele als ego-betekenis.

Het bevordert de onafhankelijkheid van de ziel, haar besluitvorming, haar streven naar vrijheid. Hier moet men ook weer het silicium uit het voedsel verheffen, omzetten, reinigen tot  allereerst een Jupiter-silicium en daarna een Uranus-silicium.

Jupiter als de meest edele planeet onder de bekende planeten staat het dichtste bij Uranus. Het Jupiter-silicium behoort bij lichaam en ziel, maar het Uranus-silicium behoort uitsluitend bij een edele ziel. Het gaat om de denkziel. De denkziel en de gevoelsziel moeten een intense eenheid vormen, gelijk aan de Pistis met de Sophia. 

De Pistis behoort bij Uranus en de Sophia bij Jupiter.

Zo werken deze twaalf basisstoffen samen om een harmonisch geheel te verkrijgen. 

De 2de groep van twaalf is van hen afhankelijk om juist te functioneren in lichamelijk en geestelijk opzicht. Bij die tweede groep behoort o.a. zilver, als lagere trap van waterstof; platina, als lagere trap van helium; en kobalt, als lagere trap van fosfor.

In de derde groep van twaalf zijn dan weer aan hen onderworpen stoffen aanwezig en in deze derde groep vindt men o.a. goud, als lagere trap van platina; kwikzilver, als lagere trap van zilver; en fluor, als lagere trap van kobalt.

Als men deze AL-chemie beziet dan zal men beslist de oude opvattingen erin herkennen, indien men deze onder de symboliek vandaan haalt. 

Men bemerkt wel dat de eenheid: voeding, gevoelsziel en denkziel een onontbeerlijke eenheid is.

Vanuit deze drie-eenheid kan men pas verder naar de wijsheid die boven alle staat. Voordat zulk een eenheid is gelegd is men nooit absoluut wijs. De wijsheid die men dan bezit komt uit een vluchtige ontmoeting van de voornoemde drie.

Een hoge inspiratie heeft ook dit drievoudige voertuig nodig, anders is de inspiratie altijd vervormd, verlaagd, zonder licht of helium. Zelfs zonder magnesium of silicium, dat bevestigt hun uitwerking op de mens. 

Laat men niet vergeten dat het kijken naar kunst de chemie in de mens aanspreekt: disharmonie dan wel harmonie bevordert. 

Disharmonie betekent dat bepaalde stoffen worden verlaagd en andere automatisch verhoogd; harmonie betekent dat zij een moment volkomen harmonisch samenwerken, dus naast hun plaats ook hun eenheid vinden.

Magnesium en silicium harmoniseren, evenals kalium.

Fosfor, natrium, zuurstof en zwavel stimuleren.

Uit deze uiteenzetting kan men bemerken hoezeer er sprake is van een universele alchemie en hoezeer het 'zo boven zo beneden' geldt.  Er is alleen een verschil in gradatie. Ook wat de chemische stoffen betreft.

De mens heeft 60 chemische stoffen nodig, Uranus-wezens b.v. 72, dat is weer een trap hoger. Als onaards-aardse wezens zal men stoffen kunnen bijmaken indien men werkelijk zuiver onaards handelt. Deze onaardse stoffen zijn de mens vrijwel onbekend, maar één van hen is b.v. het titanium, dat men in de kosmos, via de satellieten aantreft.

Titanium doet in de kosmos wat silicium voor de mens in zijn organisme doet. 

Beryllium is ook zo'n stof en is te vergelijken met b.v. het kalium.

Zo is het 'zo boven zo beneden' een ondoorbreekbare wet die heel het universum en zijn scheppingen in stand houdt. 

Zij, die deze wet proberen te verbreken worden ziek, in de diepe betekenis van het woord. Want ziekte is niets anders dan een breuk tussen kosmos en schepsel, zoals de Chinese filosofie bevestigt. 

Zulk een breuk maakt het leven onleefbaar en vooral: nutteloos.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene