De parallelle werelden

De esoterici en de occultisten staan niet meer alleen in hun opvatting dat onze zichtbare wereld vergezeld wordt door een onzichtbare.

Allerlei fenomenen in de parapsychologie, in de medische wereld, in de astronomie, de archeologie en de fysionomie bevestigen dat de mens èn onze wereld beïnvloed worden door golven en trillingsvelden vanuit een onzichtbaar gebied.

Zij bewijzen ook dat er zich tussen de hemel en de aarde diverse magnetische velden bevinden, die ons leven beïnvloeden en dat de mens direct wordt geleid door onzichtbare krachten, energievelden en magnetische velden.

Harlow Shapley, directeur van het observatorium van Harvard, meent dat er 100 miljoen planeten aan de hemel zijn, gelijk aan onze aarde.

Waarom zouden deze niet bewoond zijn ?


De verschijningen van vliegende schotels in de laatste 25 jaar geven aanleiding tot speculaties, maar ook tot herontdekkingen.

De militaire en wetenschappelijke autoriteiten, zijn het er over eens, dat de Ufonauten over een bepaalde kennis beschikken met betrekking tot de aardstralen, die wij nog niet bezitten.

In Frankrijk, waar de onderzoekingen van de Ufo's intensief ter hand is genomen, deed men frappante ontdekkingen. 

De Ufo's verschenen altijd boven een gebied waar zich menhirs of z.g. Druïdenstenen bevinden en deze Druïdenstenen liggen altijd in de buurt van plaatsen die bekend staan om hun sterk aardmagnetisme.

Het aardmagnetisme, de gevoeligheid voor kosmische stralingen, zijn die plaatsen waar er een nauwe overgang bestaat tussen zonnekracht, maankracht en aardekracht.

Men heeft ontdekt dat al het leven op aarde mogelijk is door een intensieve wisselwerking tussen: Zon, Maan en Aarde.

De fysica bewijst dat materie kan veranderen in energiegolven.

De nucleaire fysica bewijst dat atomen grotendeels uit leegte bestaan en spaarzaam gevuld zijn met velden en deeltjes die in beweging zijn.

Sommige deeltjes gedragen zich eerder als energie dan als materie.

De veldfysica erkent dat talloze velden in de natuur elkaar onderling beïnvloeden. Vanaf het kleine atomaire veld tot de gravitatievelden van sterren en planeten.

De onderlinge uitwisseling van het magnetische veld van zon, maan en aarde bepaalt de hoedanigheid en de intensiteit van het leven. Denk hierbij aan de zon, de maan en de ascendant in de horoscoop.

De triade zon-maan-aarde werkt het sterkste op de plaatsen die op de aarde als "kosmisch gevoelig" bekend zijn, die ontvankelijker zijn dan andere plaatsen.

Zoals de mens in zijn organisme trefpunten heeft die gevoeliger zijn voor inwerking dan andere punten, zo kent de aarde ook ontvankelijkere plaatsen.

De oude volkeren kenden deze nauwkeurig en hun religieuze leiders lieten erop altijd heiligdommen plaatsen, die, later, door opvolgende wetende religieuze groepen werden overgenomen. O.a. Montségur, Chartres, Parijs.


De gedachten van de mens zijn de middelaars tussen de diverse magnetische velden, zij kunnen de mens verbinden met elk magnetisch veld dat hij zou wensen. 

Zijn emoties zijn dragers van magnetische velden, die rondom hem in de natuur en in de kosmos aanwezig zijn.

De emoties bepalen de verhouding tussen mens en natuur; tussen mens en naasten; tussen mens en levende wezens.

Door de kennis van het aardmagnetisme en de weldadige dan wel de vernietigende kracht van de magnetische velden, konden in de oudste tijden, de priesters en wijzen gebruik maken van het aardmagnetisme tot zegen òf tot vernietiging. 

Zo ontstonden de bedevaartplaatsen, de aanbidding van beelden, de piramiden, de ritualen, de concentratie van emoties en gedachtekracht.

Er zijn plaatsen die bekend staan om hun kwade invloed en er zijn plaatsen die bekend zijn om hun goede invloed. 

Er zijn plaatsen die van oudsher geladen zijn met magnetische concentraties, die vernietigend dan wel zegenend werken.

Kerken, tempels, graven, officiële plaatsen en plaatsen met gruwelijke herinneringen.

De namen herinneren er nog aan: in de dorpsvertellingen leven de herinneringen verder en hun namen zijn daarvan een gevolg. 

De "naam", elke naam, is de drager van het magnetische veld rondom mens, plaats en gebied.

De Egyptenaren ontnamen hun uitgestotenen hun "naam", om hun "schaduw" te vernietigen.

Er zijn plaatsen waar de bewoners nog gevoelen, zien en ervaren hoe gruwelijke strijdtonelen zich voortzetten.

Aan "gene zijde" vecht men verder!

Het kamp van Attila bij Châlon sur Marne, waar de Goten, de Hunnen, Franken en Bourgondiërs  al 1500 jaar slapen. 

Maar dat wilden de tijdgenoten van de grote veldslag niet geloven en de huidige inwoners van de dorpen in de Champagne rond Suippes en La Cheppe ook niet. In Mourmelon hoort men de doden nog steeds "murmelen".

Demascios (458-533), de laatste Griekse wijsgeer schreef: 

"Nadat de strijdenden niet meer in staat waren te vechten en gesneuveld waren, moeten hun zielen nog drie dagen en drie nachten standvastig doorgevochten hebben, waarbij zij noch met hun handen, noch met hun moed bij de levende krijgers achter gebleven zijn. 

Men kon zelfs zien en horen hoe de geesten op elkander afgingen  en de wapens luid tegen elkaar sloegen. 

Tot op de huidige dag moeten dergelijke oorlogsverschijnselen uit alle tijden zich nog vertonen, alleen met dit verschil dat zij nu niet het geringste geluid meer voortbrengen, terwijl zij toch in alles wat zij verrichten, hetzelfde doen als de levende krijgers."


Het zichtbare is slechts de drager van het onzichtbare; in het onzichtbare pulseert de motor van het leven.

"Gene zijde" is een spiegelbeeld van deze zijde, zoals deze zijde een spiegelbeeld is van gene zijde; wat zich hier afspeelt, speelt zich daar af en omgekeerd.

In onze wereld heeft alles een tweevoudige aard: positief en negatief; goed en kwaad; licht en duister.

Omdat de mens ervan overtuigd is dat alles uit twee bestaat en niet uit drie, verliest hij de kennis omtrent de verbindende wereld, het veld tussen  goed en kwaad, tussen licht en duister, enz.

Een afgodsbeeld, een zichtbare vorm, kan de drager zijn van de gedachten en emoties; hij draagt de magnetische krachten der mensen naar de andere zijde, de wereld van de schaduw.


De zichtbare aarde zou drager moeten zijn, kunnen zijn, van zijn onzichtbare begeleider, zoals de mens drager is van zijn schaduw of etherisch lichaam.

De N.A.S.A. heeft de hypothese dat de aarde en zijn mensheid niets anders zijn dan "arbeiders" van een supermensheid uit de melkweg, die ook haar gedrag controleert.

Men heeft, o.a. in Zuid-Frankrijk, vanuit de lucht, hoog in de bergen getekende wegen ontdekt, die verschillende vormen uitbeelden. Deze zijn slechts te herkennen vanuit vliegtuigen.

Temidden van zulk een wegennet liggen altijd min of meer bekende "heilige" plaatsen.

Er is een tijd geweest dat de aarde-mensheid gemakkelijker in contact kon komen met de kosmos, met de schaduwwereld, zonder deze te misbruiken, kortom: de wetenschap van de "middelaar" is verloren gegaan.

Wat men heden parapsychologische fenomenen noemt, was, in oude tijden, heel normaal.


Zowel de Druïden als de Tempelieren bezaten het geheim van de bemiddeling tussen het aardmagnetisme en het kosmisch magnetisme.

Zowel de Druïden als de Tempelieren plaatsten hun Heiligdommen op oude heilige plaatsen. Zij hadden beide, zoals ook nog andere gemeenschappen, het symbool van de acht.

De Tempelieren hadden tempels met achthoekige torens of heiligdommen.

De orde van Tempelieren was een geestelijke ridderorde, die in 1119 in Palestina werd gesticht door Hugo de Payens, een Frans edelman.

De leden droegen een witte mantel met een 8-puntig rood kruis; hun standaard was een zwartwit veld met datzelfde kruis.

De Tempelieren verkregen een zeer grote macht.

De Franse koning Philips de IV, de Schone, begon een strijd tegen haar onder het voorwendsel van ketterij, om haar macht te vernietigen en haar van haar rijkdom te beroven.

In Frankrijk stierven veel leden van de Tempelieren op de brandstapel, ook zijn grootmeester Jacques de Molay (1314).

Veel bezittingen van de Tempelieren werden aan de Johannieter orde overgedragen.

De overleveringen vertellen dat de Tempelieren een soort "baguette" bezaten in de vorm van een acht, waarmede zij het aardmagnetisme konden omzetten.

De aesculaapstaf is een oud symbool van de acht; de twee werelden van de 8.

Het "omzetten" van aardmagnetisme in kosmische kracht sluit aan bij de transformatie van aardse mens in de hemelse mens.

Hierover bestaan veel legenden, halve waarheden en de symboliek van de 8.

In deze Tempelieren-baguette bevonden zich diverse metalen en een bijzondere zetting van edelstenen; de samengesmolten metalen zonden een vibratie, een golf uit. 

Deze "baguette" zou in Frankrijk zijn nagemaakt.

In de papyri kan men lezen dat de "Ark des Verbonds" ook hiermede te maken had; zij was oorspronkelijk Egyptisch.

Het symbool van de "8" is zeer oud, men kende het reeds voor de zondvloed; het is het teken van een bovenaardse, buitenaardse, wereld.

Bij de indaling van de Lichtzonen, na hun vermenging met de Zonen van de Duisternis, is de kracht van de "acht" verdwenen; de kennis van het kruis tussen de beide nullen is verloren gegaan.


De vergetelheid omtrent de wereld van de Schaduw, zoals sommige natuurvolkeren het land aan "gene zijde" nog noemen, maakte de mensheid onderworpen aan de lagere machten uit dit land aan "gene zijde", terwijl de wijzen hen voorheen beheersten.

De Tempelieren waren oorspronkelijk belijders van het gnosticisme en de legende van de Lichtzonen, waarin zij Christus plaatsten als een lichtimpuls en de historische Jezus zagen als een verdichtsel van de kerkvaders.

Met hun leiders verdween ook het oorspronkelijke Tempelier-schap. Zij werden verbrand, omdat zij "het Evangelie op ketterse wijze interpreteerden".  Zij beleden, zoals andere Gnostieken voor hen, de "wedergeboorte door middel van de acht (8)".

Het symbool van de "acht" heeft in de loop der historie hun belijders dood dan wel leven gebracht; vervolgingen en/of verlichting.

De vermeende bemiddelende arbeid van de "baguette" van de Tempelieren had aldus twee betekenissen, ook hun achthoekige heiligdommen. 

De vorm van de "8" is geleidend voor het aardmagnetisme.

Elke vorm heeft een magnetische werking; de Druïden bedienden zich daar eveneens van, ook van de stenen, die dragers van het aardmagnetisme zijn.

Er zijn stenen die des nachts fosforescerend zijn.

De natuurvolkeren gebruikten eveneens stenen als dragers van het aardmagnetisme en het persoonlijk magnetisme. Zoals amuletten, het dragen van edelstenen, stenen wrijven; ook de medicijnman gebruikte stenen.

Het symbool van de "Acht" (8) werd verdrongen door het symbool van de "zeven" (7); daardoor verdween tegelijkertijd de bemiddelende capaciteiten en de kennis der mensheid over het aardmagnetisme.

Alles wat met "acht" te maken heeft, wordt als verdoemd beschouwd, door de Acht komt een bepaalde kennis terug.


De oude rassen wenden de schaduwvormen aan van de zon, de maan en de aarde; d.w.z. zij kenden de etherische vormen van zon, maan en aarde.

Als men zegt: de maan is een dode planeet, wil dat zeggen dat zij haar "schaduw" verloren heeft; vandaar dat maanbeïnvloeding altijd als slecht wordt beschouwd.

De invloed van de maan op de aarde is uitsluitend biologisch geworden, niet levenschenkend.

Zij is een deel van de driehoek: zon-maan-aarde.

Omdat de mens in 't algemeen geen kennis bezit van de schaduwwereld en zich daardoor laat misbruiken, schept hij ongeluksvelden, slechte velden op aarde; ongeluksplaatsen, waar de schaduwwereld zijn lichtloze kracht concentreert. 

Het zijn kruispunten, gevoed door bloed en leed, door oorlogen en gedachten.

De onwetende mens is een willige dienaar van de bewoners van de schaduwwereld, de kwaadaardigen en de profiteurs uit het "hiernamaals"; zoals hier velen dienaren zijn van die profiteurs. 

In de schaduwwereld of parallelle wereld of "gene zijde" leven allen die niet of niet meer beschikken over een stoffelijk lichaam.

Er leven drie groepen van wezens:

1. de elementalen. 

Dat zijn feeën, kabouters, gnomen e.d. monstertjes; hun vormen zijn in overeenstemming met de gedachteconcentraties waaruit zij zijn opgebouwd, subtieler dan van de mens.

Schone vormen zijn het resultaat van edele gedachten.

Elke gedachte kan zich materialiseren; b.v. de verschijningen van heiligen op plaatsen waar zulke gedachten geconcentreerd zijn.

Energie en materie kunnen in elkaar overgaan.

2. de grondwezens. 

Dat zijn elementaire wezens met een menselijke vorm, die via mediums opgeroepen worden; zij bestaan uit de bouwstoffen van de schaduwwereld.

Zij zijn de laatste restanten van de vervluchtigende etherische lichamen der gestorvenen, dan wel instinctieve vormen, die niet willen vervluchtigen.  

De emoties en gedachten voeden hen. 

Hun samenstelling bestaat uit een compositie van subtielere magnetische velden dan de kabouters en dergelijke wezens.

3. de "larven of spoken". 

Zij bestaan uit astrale microben, die ronddolen en die zich aan de levenden kunnen vastklemmen als bloedzuigers. 

Zij worden opgeroepen door bloed- en emotionele offeranden.. 

De Romeinen zeiden van een gek: hij is "plunus lavarum", vol met "larven". De Duitser zeggen: "Das riecht nach Mäusen".

Deze "larven" of spoken" kunnen vernietigd worden door vuur, door licht, door puntige voorwerpen en door de kracht van een wijze of priester, die de kennis over het land der schaduwen bezit, b.v. door middel van ritualen.

De vormen van sommige beelden hebben de bedoeling deze "larven" te dragen, dan wel te verjagen, b.v. afgodsbeelden, ronde en puntige vormen. 

Afweer veroorzaakt vernietiging van de "larven"; emotionaliteit en seksualiteit zijn de drager van "larven".

Het komt op het gedrag van de mens aan, gedecideerdheid of aarzeling, meegaandheid.

De vormen van amuletten houden hiermede verband. 

Alle vormen geleiden de magnetische golven.

Zo mag men b.v. bij sommige volkeren iemand geen mes geven of een puntig voorwerp.

Scherp denken breekt af; gevoeligheid en openheid geleidt.


De Egyptenaren bewaarden in hun Dodenboek afbeeldingen een kracht die zij Khou noemden.

Khou bezat de energie om Ka te vernietigen; Ka is de naam van het etherische dubbel. 

Er waren afbeeldingen en amuletten die de Ka van iemand konden reinigen, dan wel vernietigen. 

De "naam" is verbonden met de Ka; zijn "naam" uitwissen, is zich etherisch ergens van terugtrekken. (uit het Boek der Boeken) 

Alle symbolen zijn dragers van magnetische krachten; de mensen, de aanwezigen laden deze symbolen op, in goede of in slechte betekenis.

Een werkend symbool is altijd opgeladen.


De ouden wisten dat het vergieten van bloed de astrale microben, de "larven", voedde en aantrok.

In zeer oude tijden waren er ook geen bloedoffers; dit is pas in zwang gekomen nadat de Zonen van de Duisternis zich met de Zonen van de Zon vermengden, hen overwonnen en verdreven hadden.

Verlies van Kennis en Kracht maakt ons tot de slaven van de "larven", het dwingt ons tot bloedvergieten, vervolgingen en haat, het voeden van de fantomen in de schaduwwereld. 

In en rond de abattoirs krioelt het van "larven", bloedzuigers uit de astrale of parallelle wereld. Vooral het doden van onschuldige wezens, zoals maagden, kinderen, jonge dieren, concentreert de aanwezigheid van "larven". Daarom wordt de mens door zijn "overheersers" gedwongen om te doden.

Dostojevski zei: "Zolang er slachthuizen zijn zullen er slachtvelden zijn."


Een neurofysioloog uit Canada plaatst in de hersenen een micro-elektrode. 

Wanneer deze op de juiste plaats aangebracht  is, ontlokt hij aan de patiënt hallucinaties, vergeten herinneringen, zelfs uit vorige levens.

"De herinnering registreert alles, zoals een magnetische band, en zijn opname schijnt onvernietigbaar te zijn, ook wanneer de herinnering in gebreke blijft", zegt hij.

Het verleden niet kunnen vergeten is een gebrek van de herinnering.

De zwakte van het menselijke organisme, zijn levenskracht en zijn veerkracht komen uit een wisselwerking tussen zon, maan en aarde.

Teveel Zon maakt de mens arrogant.

Teveel Maan opent hem voor de "larven".

Teveel Aarde maakt hem gericht op de stof, op de materie, op zelfbevrediging.

De geestelijke begaafdheid van de mens komt voort uit een harmonie tussen kosmos, macrokosmos en microkosmos.

Geestelijke begaafdheid is, zo zeiden de ouden, het heersen over de schaduwwerelden; het heersen aldus over zichzelf, en het zich kunnen bedienen van de "larven" en niet omgekeerd.

Iemand het Leven te ontnemen is in strijd met elke geestelijke wijsheid.

Iemand, die het leven van anderen of van zichzelf neemt, wordt tot een fantoom in de schaduwwereld, omdat hij zijn "Naam", of die van zijn naasten, heeft uitgewist. 

Hij, die vervloekt, zal vervloekt worden.

Het is als een oordeel over zichzelf voltrekken, het is zwarte magie.

De onmacht om zijn eigen mogelijkheden bloot te leggen, is een gevolg van het verdwenen "middelaarschap", doordat de mens ingevoegd werd in de wereld van de twee tegengestelden.

Mediumschap, helderziendheid e.d. zijn grotendeels het gevolg van ongelukken en ziekten. 

De historie is vol van zulke voorbeelden, b.v. Pasteur werd een "geleerde" na een attaque. Door een ongeluk of een ziekte worden begaafdheden opgewekt, waarvan men niet meer weet wat men ermee moet doen

De schaduwwereld is niet belangrijk; zij behoort bij de onze, maar de mens zou haar moeten ontdoen van zijn "fantomen", zijn "larven" en  zijn lagere concentraties. 

De schaduwwereld zuiveren, zowel de individuele als de grote, is het begin van een nieuw leven of een nieuwe wereld.


Het fenomeen van de bliksem is een interessant gegeven voor de wetenschapsmensen.

De bliksem wordt te voorschijn geroepen doordat de aarde een "signaal" geeft; het verschil aan potentie tussen de geïoniseerde lucht en de grond.

De bliksem, het "Oog Gods", is een hulp voor de aarde, het is de regelaar van magnetische velden.

Door de bliksem getroffen mensen hebben soms een afdruk van het omgevende landschap op de buik. 

Onze positieve wereld heeft een negatieve begeleider, zijn "Ka".

Deze negatieve wereld drukt zich af op de zichtbare wereld; juist daar waar de aarde een ontvankelijk magnetisch punt heeft.

Die afdruk geschiedt met behulp van de energie van zon en maan.

Een concentratie van mediamieke, ontvankelijke persoonlijkheden kunnen een plaats gevoelig maken: b.v. Findhorn.

In elke kathedraal gebeurt hetzelfde.

Kathedralen waren eerst "ketterse" heiligdommen, kenners van het aardmagnetisme bouwden hen op oude heiligdommen.

Ook het Vaticaan kent de kracht van het aardmagnetisme en alle fenomenen die met de schaduwwereld in verband staan. 

Vandaar het negeren van emotionele fenomenen.

De kennis van de oude rassen en wijzen wordt bewaard in de verborgen plaatsen der wereldheersers.

Nu is de tijd nabij dat alle kennis opgedolven wordt en degenen die nog iets weten, zullen opnieuw ontwaken.

De NASA noemt degenen die "buitenaardse herinneringen en contacten" hebben, de Vijfde Colonne.

Wij zeggen: de nazaten van de Lichtzonen moeten ontwaken om hun wereld terug te vinden. 

De UFO's zijn bemande vliegende voertuigen van aan onze aarde parallelle planeten, waar de kennis omtrent het "bemiddelende" nog niet verloren is gegaan.

Omdat we de gaven niet meer bezitten om gebruik te kunnen maken van slapende krachten, betekent dat we verstikt zijn door de wereld van materie en antimaterie.

Alles wordt vermengd, en zodoende ontkracht. 

Die verbintenis kennen, betekent daarover heersen!

De Magiër in de Tarot is de vijfde kaart, het getal van het "Gulden Midden". 

Het getal van het etherische voertuig, de middelaar, de ziel.

Moge deze Magiër weer in ons ontwaken.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene