10c - universele yoga

Naar aanleiding van de televisie uitzending van de EO is er heel wat te doen over yoga, toch is de uitleg nog niet volledig. 

De interpretatie verandert yoga naar willekeur; de essentie wordt eigenlijk: wat versta je onder spiritualiteit of religie? 

Vereniging macrokosmos met microkosmos; geest met stof; is goed, maar Re-ligio is nog wat anders! 

Dan komt de ziel in het geding. 


NATUUR EN GEEST 

In de natuur is het volkomen vanzelfsprekend dat deze zich laat dragen door de geest, indien de mens dit niet doet is dat reeds een evenwichtsstoornis. 

Als Yoga dit besef opnieuw bijbrengt, heeft het een natuurlijk-biologische functie. 

Maar een methode om de ziel te dwingen zijn Schepper te erkennen is er niet! 


HINDOEÏSME 

Het Hindoeïsme is momenteel gekristalliseerd in dogma's, wetten, vormen. 

Oorspronkelijk was het een geloof in een goddelijke drieëenheid:

Brahma - Visjnu en Shiva. Vader - Zoon - Geest. 

Oerbron - middelende - wedergeboorte-kracht. 

Er zijn, volgens de Hindoe-leer, diverse manieren om tot Brahma te komen of Brahmaan te worden: 

1.  de rituele vedische gebruiken; 

2.  bhakti: het besef één te zijn met god en het zich concenteren daarop; 

3.  yoga: ascese, diverse methoden om een vereniging met God te bewerken. 


DIVERSE VORMEN VAN YOGA  

Oorspronkelijk waren er vijf vormen van Yoga: 


1.  Hatha - bewustworden van lichamelijke krachten; 

2.  Karma - de realisatie of daad; 

3.  Bhakti - hart of mystieke yoga; 

4.  Jnana - scholing van het denken; 

5.  Raja - koninklijke weg of directe vereniging: satori. 


In Europa zijn deze vormen van elkaar gescheiden en aldus worden zij tegengesteld aan hun werking. 


YOGA betekent oorspronkelijk; het inspannen van de paarden. (zijn "zinnen beheersen, daaruit volgt een beheerste levenshouding." 

De praktijk van yoga stoelt dan ook op vijf onthoudingen: 

1. zijn naasten geen kwaad doen; 

2. niet liegen; 

3. niet stelen;  

4. celibatair leven; 

5. niet gierig zijn. 

Dit zijn regels die voornamelijk slaan op een hoge moraal. 

Regels die door de Europeaan over 't algemeen worden genegeerd. 

In deze regels ontmoet de YOGA het christendom: naastenliefde, en enkele van de tien geboden. 

Het celibaat heeft in de YOGA een bepaalde betekenis, dezelfde als die binnen de R.K. Kerk - sparen van energie. 

Want tenslotte leidt de z.g. geestelijke Yoga tot kundalini verandering, of het optrekken van het slangenvuur, of de natuurlijke energie tot in het hoofd waar het dan in ontmoeting zou komen, via de duizendvoudige lotus met de kosmische of geestelijke energie. (Shiva) 


UITLEG EN WAARSCHUWING 

Hatha-yoga wordt in het Oosten beschouwd als een voorbereiding op de volgende yoga-vormen, hier is het een ontspanningstechniek. 

Er zijn ook vijf verplichte eisen: 

1. strikte reinheid, lichamelijk en geestelijk, en moreel; 

2. gemoedsrust, NOOIT zijn kalmte verliezen; 

3. ascese; 

4. de studie van de Veda's, het ware begrip van de Veda's. 

5. deemoed. 

Ook deze eisen komen overeen met de devote christelijke religieuze.

Elke yogi die tegen deze 10 punten zondigt is geen ware yogi en bereikt de "vereniging" niet. 

In principe kan men het met alles ééns zijn op één belangrijke punt na: de METHODE. 

DISCIPLINE 

De discipline beheerst de yogi; bij ons nemen autoriteiten en organisatie de plaats in van deze discipline. 

Het MOETEN - want anders...... 

Indien de yogi zichzelf GEEN discipline kan opleggen faalt hij. 

Doordat mensen faalden in een vrijwillige, van binnen uit gewenste, vereniging, met God, kwamen er methoden. 

Yoga is één van de meest strenge vormen. 

En het is begrijpelijk dat allen die zich gaan bezighouden met de all-round yoga, en dit uitsluitend doen omdat zij iets WILLEN, inplaats van wensen, te bereiken verkeerde reacties krijgen of "ergens in een godloos land aankomen" (geestelijke duisternis verlicht door de zon van zichzelf en NIET van de geest) 

Het de geest dwingen zich met ons te verenigen of de natuur DWINGEN zich met de geest te verenigen leidt tot tegen-natuurlijkheid of tegen-geestelijkheid. 

Het woord YOGlA heeft natuurlijk een oerbetekenis: het zich beheersen of zich dwingen. (juk) 

Elke vorm van studie is het zich dwingen iets te leren; maar de beste studie volgt uit de WENS of de liefde tot het onderwerp. 

In Europa heeft vrijwel geen enkele yoga-beoefenaar liefde tot God en komt daardoor tot de diverse onthoudingen en regels. 

Heden is deze "liefde tot Brahma in India ook nog zelden; zij is vervangen door dogmatische dwang en rituele vormen. 

Uit "liefde tot God" , werkelijk vanuit de ziel, kan de mens tot de grootste prestaties komen, in geestelijk opzicht, zonder dat deze hem  belasten. 

Indien de mens, lichamelijk en geestelijk, afgedwaald is van de geestelijke inspiratie wil men door yoga-oefeningen deze mens DWINGEN die geest in zijn hele existentie op te nemen. 

Daartoe zijn lichamelijke oefeningen: het lichaam beheersen; meditatieve denktraining; mystieke training; ook meditatief; het hart dwingen; en in de daad zich dwingen "goed te doen". 

Het uitgangspunt is verwaarloosd: spontane liefde tot de Schepper, uit innerlijke behoefte. 

Men vergeet dat liefde niet dwingt maar DRINGT en dat is iets totaal anders. 

De mens kan zichzelf zo intensief dwingen dat hij een uiterlijke verandering ondergaat en innerlijk versteent: de intuïtieve, gewetensvolle en spontane reflexen van de ziel sterven. 


ASCESE 

Ascese is in principe juist, MITS niet overdreven. 

God wenst geen broodmagere tegennatuurlijke figuren, een natuurlijke schepping is schoon in zijn natuurlijke harmonie, NIET in zijn deformatie. 

Natuurlijke harmonie is, en ook dat zegt Yoga, het evenwicht tussen yin en yang, maar niet zich DWINGEN niet te reageren op yin of yang; 

Hoe leer je lijden NIET tot je door laten dringen, maar HOE leert de ziel dan zijn lessen? 

DOOR lichamelijke oefeningen, trainingen? 

WAAR is de levensschool? 

De tien punten zijn al voldoende om bij stil te staan ZONDER aan yoga te doen!  


HERINNERINGEN 

Onze herinneringen moeten levenslessen bevatten, GEEN trainingen. Het RIJPEN geschiedt NIET door training, maar door ervaring. 


AUROBINDO 

Aurobindo in zijn integrale yoga verzet zich eveneens tegen de dwangmethoden, hij gaat ervan uit dat "de eeuwige Veda een bewaard geheim is in elk levend en denkend schepsel". 

En dat is een totaal ander uitgangspunt, ook door zijn volgelingen NIET begrepen. 

Het is het hermetische "zo boven zo beneden", het aanwezig zijn van het hemelse. 

"Kennis en eeuwige volmaaktheid is als een gesloten lotusknop in ons." 

Wij zouden het "het ziele-atoom of het restant goddelijkheid noemen."  Plato noemt het Eros. 

De bloem, dier, mens die het sterkste met de zon meedraait zijn het edelste. 

Dat is de basis voor een universele yoga of "vereniging". 

Deze lotus of ziel opent zich procesmatig, blad na blad in hoeverre de "intelligentie of het denken van de mens zich tot de eeuwige wendt." 

Hier zijn we het allen mee eens. 

De KERNVRAAG is: HOE gaat dit denken zich tot God wenden? 


Het uitgangspunt van  Aurobindo is totaal anders dan de Hindoe-yoga: 1. Hij gaat uit van een wens des harten; 

2. een totaal opgaan in de eeuwige; 

3. en een vrijwillige overgave aan de goddelijke wil. 

Dat noemt hij de "drievoudige weg van Yoga." 


VREUGDE 

In de Hindoe'istische Yoga mist iets dat onontbeerlijk is om de Schepper te leren kennen, nl. vreugde. 

De VREUGDE van de vereniging met het schone, het goddelijke, het volmaakte. Training maakt de mens vreugdeloos, beheerst. 

Beheerste vreugde is onnatuurlijke vreugde. 

Indien de mens geen innerlijke vreugde kent kan hij de werking van lijden niet opheffen. 

Het niet aanvaarden van - of het niet aannemen van vreugde EN lijden is zichzelf de werkingen van de levensweg onthouden en deze NABOOTSEN door training. 


YOGA IS IMITATIE 

Wij zijn gewend aan imitatie van het volmaakte omdat we het volmaakte niet kennen. 

Yoga is ziele-ervaringen imiteren, zelfs de "vereniging" is tenslotte imitatie: het etherische lichaam doorwandelt de etherische sferen en komt, als het lukt, terecht bij DE MEESTERS. 

VERENIGING van ziel met de geest is iets anders. 


UNIVERSELE YOGA 

Yoga is natuurlijk ontstaan uit de wil: vereniging met God. 

Een bewijs dat dit een universele wens van de mens is. 

De METHODEN in Oost en West verschillen echter. 

Wij willen iemand God aanpraten; het Oosten wil iemand God in-oefenen. 

In het Westen mist de innerlijke goddelijke ervaring; in het Oosten is God ervaren: zijn etherisch lichaam laten rondwandelen tot daar waar het wil. 


WAT IS GOD ERVAREN?

Elke ziel ervaart God op zijn eigen wijze, in verhouding tot het bewustzijn van die ziel. 


HOE WORDT DE ZIEL BEWUSTER? 

Door leringen, ontdekkingen, NIET door training. 

Men leert de ziel niets, zij bezint zich op iets dat hij al weet. 

Het universele gegeven in Yoga en in alle andere Godsdiensten BLIJFT: de mens wil God bezitten, ervaren. 

De geest ontfermt zich over de mens indien hijzelf naar de natuur harmonisch is of zoiets naleeft, terwijl zijn ziel MOET hunkeren. 

Noch het lichaam alleen, noch de ziel alleen met een verkrampt lichaam behagen de geest. 


UNIVERSELE YOGA  is spontane vereniging van de ziel met de geest, omdat de ziel deze geest behoeft en liefheeft. 

Men kan de ziel NIET dwingen God lief te hebben, evenmin als men de mens kan dwingen liefde te gevoelen; plicht roept geen liefde op, angst roept geen liefde op. 

Aldus blijft het HART toegesloten die de woning van geluk is.  

Zonder hart GEEN vereniging met de geest, of universele YOGA.


ONDERWIJZEN 

Er zijn talloze yoga-scholen waarin men zich kan trainen in alle of enkele vormen van Yoga, maar men kan de ziel niet onderwijzen in liefde, zij moet door schade en schande haar Eerste Kennis weer blootleggen, want zij bezitten WETEN, OERWETEN. 

Trainingsyoga negeert dit OERWETEN. 


RELIGIO 

Men kan Yoga een religie noemen omdat het hier ook gaat om het "verbinden", maar WAT en WIE worden door yoga verbonden? 

Indien de ziel onder de menselijke wil stond zou het er slecht voor haar uitzien, evenals het goddelijke NIET onder de menselijke wil kan worden gebracht. 


WAT IS DE ZIEL?

Als we ervan uitgaan dat de ziel een goddelijke essentie bevat begrijpen we dat we dit goddelijke niet kunnen dwingen door methoden of wil. 

Zulk een gedachte komt voort uit menselijke onmacht, en menselijke 

hoogmoed, of het iets bereiken WILLEN. 


WAT KUNNEN WIJ DOEN? 

Luisteren, Leven en Leren  

Wat is leven? 

Ieder serieus, weldenkend en geestelijk gevoelig mens zal zich reeds vanaf zijn jeugd grotendeels baseren op de 10 punten van Yoga: 

hoge moraal, kuisheid, leven met God. 

Dat is niets nieuws, dat is normaal. Er moet een gegronde reden in het Oosten van 3000 jaar geleden zijn geweest dat men deze punten als verplichtingen bij yoga instelde. 

Maar ook in het Christendom en andere wereldgodsdiensten zijn zij verwaarloosd. 


UITGANGSPUNT 

Er is overal een universeel uitgangspunt: "GOD " - onverschillig hoe DEZE genoemd wordt; en er is overal eenzelfde streven: vereniging met GOD, religio, weder-verbinden. 

De basis verschilt: 

1. uitgaande van de ziel OF de natuur. 

2. uitgaande van de wil; 

3. uitgaande van het verlangen; 

4. uitgaande van het denken; 

5. beginnende bij lichaamstraining. 


Elk mens wenst zich te verenigen met zijn godsvoorstelling.  Afhankelijk van zijn ziel; daarom zal ieder mens bevrediging vinden in een andere godsdienstvorm, in GEEN vorm, of in vrijheid. 

Niemand kan zijn naaste enige vorm of enige religieuze methode voorschrijven, de mens moet doen dat wat hem voldoet. 

YOGA volgens methoden leidt van de inspirerende geest af; spontane yoga, als innerlijke ontwikkeling, leidt tot volheid. 

Het is de interpretatie die yoga maakt tot wat zij wordt. 


SPREUKEN 

De yoga-spreuken van Pantanjali worden als basis van yoga; zij worden door iedere yogi anders uitgelegd, net als de bijbel. 

De veda's eveneens, Bailey legt Pantanjali uit met een theosofische inslag; de Hindoe houdt zich aan de strenge yoga-techniek van Pantanjali. 

De interpretaties scheiden of verenigen. 

Iedereen kan zelfstandig de woorden vervorrnen, uitdenken, interpreteren. Dat is een vorm van vrije denk-yoga. 

Zolang dit mogelijk is, als we niet gebukt gaan onder dwingende dogma's en een religieus "must", ontdekt iedere mens waar voor hem God zich bevindt, en kan hij, naar believen hoger klimmen en vergezichten ontsluiten.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene