12a - de signatuur van alledag

Er is van oudsher een algemeen verbreid geloof dat 'het innerlijk het uiterlijk kenmerkt'. 

Op deze gedachte funderen zich vrijwel alle esoterische, occulte, medisch-empirische leringen. 

De oorsprong van deze overtuiging wordt teruggevoerd tot Hermes Tresmegistos, de Vader van de alchemie, waarin het zo macro-, zo microkosmos of het zo boven zo beneden duidelijk te herkennen is. 

De hemel vormt de aarde. 


GENEESKUNDE 

In de geneeskunde heeft men vanaf Aesclepios en Hippokrates deze zienswijze betracht en hij kwam tot hoge uitdrukking door Paracelsus (1493-1514). 

Heden weten we dat de materie een verdichting is van energie; Paracelsus wist dat reeds en baseerde daarop zijn geneeskunde. 

Daartoe ging hij van de stelling uit dat een lichamelijk orgaan zijn ziekte-oorzaak vindt in zijn etherische uitdrukking, omdat alle ziekten stammen uit de Quinta Essentia: het vijfde element of, bij Paracelsus: de Archaeus. 


KLEIN EN GROOT 

Hetzelfde ziet men in het groot: de zichtbare wereld gaat ten gronde aan de 'ziekten of aandoeningen' in zijn wereldziel of Archaeus. 0

Het is een heden, veel aanvaarde, opvatting dat elke ziekte begint in het etherisch lichaam en aldus allereerst het etherische orgaan ziek is. 


SIGNATUUR 

De signatuurleer wordt toegeschreven aan Paracelsus, maar begint logischerwijze ook in de verre oudheid. 

De Grieken en Egyptenaren hielden haar in hoge ere. 

Ons opnieuw baserende op die signatuurleer, komen we in het land van het: alles heeft een betekenis, de mens, het dier, de plant en het mineraal zijn verdichtingen van hetgeen in het onzichtbare bestaat. 

Zij dragen alle kenmerken van wat in hen als medicament, karakteristiek, zwakte of sterkte aanwezig is. 

De signatuur drukt zich in elke schepping uit door zijn vorm, kleur, reuk, klank. Uit zijn specifieke samenstelling volgt zijn gedrag. 

Elk mens gedraagt zich dus in verhouding tot zijn innerlijke gesteldheid en deze is kwalitatief in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn Archaeus, ziel (levensziel) en de geestelijke ziel (vanuit de lucht), die deze omvat. 

Heden accepteert men meer en meer dat vrijwel alle ziekten samenhangen met de psychische gesteldheid. Vroeger ging men daar uitsluitend vanuit. 


3 STOFFEN - 3 ELEMENTEN 

De aloude en weer door Paracelcus belevendigde idee is: dat bij de val de schepping werd gesplitst in macro- en microkosmos. 

Dat er dan ontstonden de oerstoffen: zout (vaste, materie), mercurius (ziel) sappen of vloeistoffen en sulfur (zwavel)(geest), vluchtige (etherische) stoffen. 

De eerste zijn vuurbestendig; de tweede zijn vloeistoffen; de derde zijn vluchtig of geurig. 

Deze 3 oerstoffen werken in op de vier elementen. 

En in elk schepsel zijn deze 3 oerstoffen en 4 elementen aanwezig. Ziekte is het gevolg van een slechte onderlinge harmonie, zoals slechte, onevenwichtige karakters het gevolg zijn van een dergelijke disharmonie. 

Zelfs uiterlijke, lichamelijke, kenmerken zouden daarvan een gevolg zijn. 


HERLEIDING VAN SIGNATUUR 

De gelijkenis is als de hand Gods. 

De herkenning van uiterlijke signatuur en het herleiden naar innerlijke eigenschappen of tekorten is een kwestie van Ervaring, Intuïtie en Minutieus Onderzoek. 

Op deze wijze is o.a. de kruidentherapie en de homeopathie ontstaan, een therapie die door Parcelsus hogelijk wordt geprezen en waardoor hij vele, heden z.g. ongeneeslijke, ziekten zou hebben genezen. 

Uitgaande van de idee dat: alles in de natuur aanwezig is en het 'gelijke het gelijke' geneest. 

De homeopathie heeft dit herontdekt. 

Iedere mens heeft een inwonende alchemist, hij is de levenschenker, op zijn beurt wordt hij onderricht door de Alziel, die als 'lucht' (geur) om de individuele ziel aanwezig is. 

Jacob Boehme zegt: "Het innerlijke werkt altijd tot openbaring." 

Een onwerkzame Archaeus leidt tot ernstige ziekten o.a. reuma, kanker, zware astma (anarchie) 

De onwerkzame Archaeus is niet alleen te herkennen aan het lichaam, maar ook aan het levensgedrag. 


TWEE METHODEN 

Om zichzelf te kunnen genezen moet de mens twee methoden, twee wegen, volgen: een ervaringsweg en een weg van inzicht, van kenmerken; een weg van praktijk en intuïtief inzicht. 

De peer voert ons naar de pereboom; onze daad voert ons naar onszelf, onze Archaeus. 

Leren lezen in de uiterlijke kenmerken is zichzelf of de naasten leren kennen en begrijpen. 


UITERLIJK? 

Men moet niet op het uiterlijk afgaan, wordt ons geleerd, maar leren lezen in het uiterlijk is iets anders. 

Dat hebben we verloren, met onze intuïtie en met de rationele denkwijzen. 


HET GELIJKE HELPT HET GELIJKE 

We zijn ervan overtuigd dat in het leven gelijken elkander kunnen bijstaan; tegenstellingen trekken elkander aan, een spel van provocatie, opwekking; gelijke helpen elkander. 

Zo leerde men vanouds her dat gele bloemsappen gele ziekten genazen; dat Hart-vormige bloemen of planten met hartvormige bladeren hartaandoeningen genazen en dat stekende distels stekende ziekten (borststeken) genazen. 

Op het eerste oog lijkt het dwaas, maar nader bekeken is er een logische gedachtengang aan voorafgegaan, zelfs een filosofische. 

Een aandoening van de Archaeus brengt de ziekte voort; brengt ons afwijkende levensgedrag voort. 

Elk kruid is gevormd, uit de aarde getrokken onder inwerking van speciaal Zijn Ster, die de eigenschappen bezit van zijn kruid; sterren zijn als een etherische kruidentuin des hemel, de macros is het grote lichaam, de aarde is als ons lichaam. 

De natuur is een afspiegeling van de sterrenapotheek des hemels. 

Wat zich aan de hemel bevindt, bevindt op de aarde. 

Als ik 'steken in de borst heb', te genezen door bepaalde stekende planten (Crataegus), bewijst dit dat ik een psychische 'levensangst' bezit, te herstellen door levensdurf, het van zich afbijten, zichzelf weren. 

Als ik levensangst heb gedraag ik mij daarnaar, totdat zich een lichamelijk verschijnsel voordoet. 

Kruiden met hartvormige bladeren, spreken tot het gemoed, zijn liefelijk, vermurwen ons hart; intuïtieve waarneming doet de mens zichzelf in de natuur herkennen. 

Lezen in het Boek der Natuur is de signaturen lezen. 

Mansoor - ooraandoeningen; longkruid - astma e.d.; walnoten - hersenen. 

De  signatuur is niet alleen te herkennen in plant en mens, maar ook in mineraal en dier. 

Het mineraal herkent men aan zijn kristalvorm, zijn geometrische principe. (kristal, hardheid, S.G.) 

Het dier is te herkennen aan zijn gevoelsemotie; de emotie van het dier bepaalt zijn kwaliteit of adeldom. Onder dierlijke emotie verstaat men gevoelens van sympathie en antipathie, angst, liefde of genegenheid. 

De mens kan zich herkennen in een dier, zoals in een plant. Hiervoor behoeft hij slechts na te gaan waarmede hij sympathiseert. 

Bloemenleer, plantenleer, diersympathieën. 

Waarmede heb ik contact? 

Contact is aantrekking. Het gelijke zoekt het gelijke! 

Dat gaat op voor stenen, kleuren, vormen, dieren, planten, mensen. 

Zeg me wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie u bent. 

Zeg me wat u eet...... 

Zeg me waarmede u sympathiseert..... 

Deze uitspraken komen uit het "het gelijke helpt het gelijke." 

Een gesprek met een 'gelijke' werkt altijd genezend of helpend. 


TEKENEN DIE ONS VERRADEN  

We zijn dermate ver van deze oerwaarheid afgedwaald dat we menen onszelf, de goden, te kunnen bedriegen. Dat we daarop komen bewijst onze vergetelheid. 

Hoe eerlijker ik tegenover mezelf kom te staan, des te eerlijker ik zal zijn tegenover de naasten. 

Des te beter ik zal leren intuïtief de signatuur te herkennen in alle rijken. Intuïtie herwinnen is een kwestie van eerlijkheid, openheid tegenover allen en alles, geen eerlijkheidscultuur, zoals sommige psychologische methoden in de hand werken, dat verwijdert ons van de signatuurleer, die zovele oplossingen geeft. 


GEEN ONGENEESLIJKE ZIEKTEN 

Uit de gedachte dat alle geneesmiddelen op aarde in de natuur te vinden zijn, komt de opbouwende gedachte van Paracelsus dat er 'geen ongeneeslijke ziekten' bestaan, het is slechts een kwestie van het intuïtief herkennen van oorzaak en medicament. 

En dit is een veel betere instelling dan men zo dikwijls heden hoort, men moet ermede leren leven. 

Het 'ongeneeslijke' leeft veelal reeds in het denkpatroon van de betreffende en wordt dikwijls van buiten nog gestimuleerd door de ene of andere autoriteit. Zoals een levensgedrag niet ongeneeslijk is, zo is de bijbehorende ziekte (die ook een signatuur is) niet ongeneeslijk. Het is altijd een kwestie van omschakeling en geloof. 


5 GENEESMETHODEN 

Iedere mens draagt zijn signatuur uit in hetgeen hij aanvaardt; dat is natuurlijk ook in de geneeswijzen zo: iedereen aanvaardt een weg waarmede hij sympathiseert, dus die bij hem past. 

Er zijn 5 geneeswijzen (passend bij de mensen: lucht, water, aarde, vuur en etherische of pneuma-mens): 

1. Natuurwetenschappelijke, volgens de natuur - koude door het warme, vochtige door het droge, volle door ontledigen; de leer der tegenstellingen. 

2. De signatuur of kentekenleer: het gelijke heelt het gelijke. 

3. De suggestieve leringen: hypnose, suggestie, magnetisme, het overheersen. (door woord of fluïdum) 

4. De occult-magische leringen (behulp van natuurgeesten e.d.) 

5. De geloofsleer. (bidden, geloven). 

Op 't ogenblik komen de laatste leringen weer in de mode, maar zij zijn er natuurlijk altijd geweest. 

Het veranderen van de mensen roept hen terug. 

Hetgeen wat bij de ene past, past niet bij de andere. Dat is een kwestie van geaardheid, dikwijls passend bij onze typen: lucht, aarde, vuur of water; of geestelijke type. 


VOEDSEL 

Hetgeen we eten past evenzo bij ons als datgene waarheen we ons wenden voor hulp; vandaar dat individuele vrijheid, gepast aan oprechtheid en inzicht ons altijd de voor ons juiste therapie brengt, of de juiste levensweg. Wij kunnen elkander niet veranderen, hoogstens elkander ergens op attent maken. Vandaar dat slechts hulp of genezing te verwachten valt als we eerst ergens mede sympathiseren of erin geloven. 

Het gelijke moeten we herkennen. Intuïtief, dat is volgens innerlijk geloof! 

Als ik iets nodig heb, komt het op mijn weg, omdat het gelijke altijd naar het gelijke voert, in 't groot en in 't klein. 


BELETSELEN 

Elke afremming van deze wet, brengt chaos, disharmonie, ziekte, onvrede en al die verschijnselen waar we heden tegen vechten of waar we allerlei psychologische oplossingen voor zoeken. De mens moet innerlijke remmingen terugvinden. 

Zowel de natuur als de ziel hebben ingebouwde remsystemen, dat kan men in de natuur herkennen. 

De mens heeft deze verloren en andere ingebouwd. (fataal) 


SIGNATUUR / INBEELDING 

De signatuur, het kenteken dat we in dit leven dragen is een gevolg van een diep emotionele beroering; 

Wij worden gevormd naar de som van onze voor-geboortelijke en huidige levenservaringen. 

Dat is ook signatuurleer. 

Opheffen van het, wellicht hinderlijke, kenmerk is de oorzaak wegnemen. 

Paracelsus leerde b.v. dat epilepsie een gevolg was van een voorgeboortelijke schriktoestand. 

Tegen schriktoestanden zijn kruiden gewassen: koraalmos. Koraal om de hals hoedt tegen schrik. Is schrik anders dan inbeelding? 

Een schrikachtige, angstige natuur kan men beschermen door hem bepaalde kruiden, gesteente enz. om te hangen. Het is louter een versterken of opheffen van een aangeboren en natuurlijke zwakte, de levenskracht wordt verhoogd. 

Een slechte verbeelding of inbeelding maakt ons ziek, bederft ons leven, leidt ons op een verdoemde levensweg. 

Een slechte inbeelding is een aandoening van de Archaeus. 

De inbeelding is de ziele-uiting van de geestelijke Archaeus, ingefluisterd aan onze aardse (dierlijke) archaeus. 

De inbeelding wordt dan ook beïnvloed door de geuren. 

Hoe kunnen geuren ons verblijden of afschrikken? Ziel en geur! 


Dagelijkse SIGNATUUR 

Er is in het leven, naast deze verborgen signatuur, ook een alledaagse, echter niet te verwaarlozen signatuur. 

Alle gebeurtenissen zijn de uitdrukking van een onzichtbaar gebeuren. Als een dag 'slecht' begint, moet ik deze dag niet forceren om iets belangrijks te verrichten. Om signaturen te beheersen of te overwinnen moet men een magiër zijn, d.w.z. men moet hen dan kunnen veranderen. 

De alledaagse signatuur ligt in: de trein die te laat is, de bloem die plotseling sterft, het ongeluk waarmede je geconfronteerd wordt, kortom: kleine gebeurtenissen die aanleiding kunnen geven tot grote gevolgen. 

Bij belangrijke beslissingen lette men op hun signatuur. Het is het volgen van een kosmisch ritme. Wie beheerst dat ritme? Hij, die boven de natuur staat. 

Tekenen van alledag (alles bestaat uit drieën, komt daar vandaan), kunnen ons helpen ons leven vloeiender te laten verlopen. 

Men behoeft er niet van te schrikken, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

Het doorschouwen van kenmerken voert de mens een verborgen wereld binnen. In de natuur geschiedt niets voor niets. Als we dit weten, weten we ook dat de natuur haar kenmerken heeft om de mens wijzer te maken.  

En dat is louter Alchemie!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene