14a - wat kan meditatie voor ons doen?

Wat is meditatie? 

Meditatie is bespiegelen of een innerlijk gebed. 

Momenteel zijn er talloze vormen van meditatie, dat is echter onjuist. 

Het heeft met mode en "in"-zijn te maken, het is verkoop. 

Er zijn oorspronkelijk Twee Vormen van meditatie: 

1. naar binnen; 

2. naar buiten. 

De vlucht in de meditatie zoals we heden veelvuldig zien is een gevolg van innerlijke onzekerheid, een religieus onvermogen, overspanning. 

Laten we de meditatie eerst eens nuchter bezien. 

1. Het behoeft niets te maken te hebben met religie, een of andere godsdienst.  

2. Het is niet uitsluitend geestelijk. 

3. Het kan zelfs een alternatieve of paranormale geneeswijze zijn. 

Ook is onjuist dat de meditatie uit het Oosten komt. Elk innerlijk gebed, elke rituele, in gebed verzonken herhaling, b.v. rozenkrans bidden, is meditatie. 

Meditatie heeft, in alle vormen, één ding gemeen: concentratie. 

Het concentratie-verlies van de moderne mens is te wijten aan zijn overspanning, zijn zwakke wil en zijn desinteresse. Ook een kwestie van juiste levenswijze, voeding e.d. 

Meditatie is tijdelijke bewustzijnsvernauwing, omdat men slechts op één doel is gericht. 


AUTOGENE TRAINING 

Daar we lijden aan allerlei neurotische kwaaltjes zijn de ontspanningsmethoden "in". 

Één daarvan is de autogene training. 

Velen minachten de autosuggestieve methode, niettemin leidt autosuggestie naar meditatie. 

Hoe we die meditatie noemen: transcendentaal, Zen, mantram-mandala, is niet belangrijk. 

Elke meditatie begint met beheersing van zichzelf. 

Men mag beslist niet fanatiek te werk gaan. 

Zich leren concentreren op één doel, hetzij innerlijk, naarbinnen, hetzij uiterlijk, naar buiten. 

Een ontspannen mens lukt dit gemakkelijker dan een onrustig, overspannen mens. Onrust: de interessen zijn te vluchtig om indruk te maken, hetzij ziekelijk, hetzij gebrek aan interesse in een doel, men is niet gemotiveerd. 

Wat de verkopers van de meditatie-methoden ook beweren: wij kunnen kiezen tussen: Inkeer of Uitstraling. 

Bij de inkeer-meditatie ligt het doelwit in onszelf; bij de uitstralende-meditatie ligt het doelwit buiten ons. 

Beide vragen concentratie en beide leiden naar contemplatie, het zich verenigen met het doelwit. 

Con = geheel en templatie = plaats, dus het doel direct voor zich zien, o.a bij geestelijke genezing. 

Het resultaat is altijd afhankelijk van de concentratie van de beoefenaar. 

Hoe méér we in staat zijn onszelf af te grendelen en hoe langer we dit kunnen, des te intensiever zullen we ons kunnen verenigen met het doel; een snellere comtemplatie.

Bespiegelen of mediteren heeft ieder mens nodig om tot rust te komen, een juist gebruik van bespiegelen verlost ons van allerlei psychosomatische kwaaltjes. 

Oefening in meditatie versterkt het concentratie-vermogen, waardoor ons dagelijkse werk erop vooruitgaat, ons leren, onze beheersing van ont- en inspannen. 


INKEER 

Inkerende meditatie (maan) is vooral geschikt voor introverte personen, het gelijke helpt het gelijke; 

uitstralende voor extroverte personen (zon). 

Hoewel men zich dikwijls wendt tot tegenstellingen. 

De ene gevoelt zich dus hiertoe aangetrokken, de andere daartoe. Vaak in overeenstemming met het astrologische type. 

Het navelstaren of inkeer is erop gericht innerlijke gaven op te sporen, zich te verenigen met de innerlijke god of deze te ontdekken. 

De ziel is innerlijk, maar staat in verbinding met de kosmos, aldus is zij introvert en extrovert. 

Inkeer is meditatie, is autosuggestie, alle innerlijke concentratie, Zen en sommige vormen van yoga. 


UITSTRALEN 

Uitstralende meditatie is het zichzelf naar buiten brengen en verenigen met een doel of beeltenis buiten zichzelf. Mandala - mantram - Om. 

Deze methode is er dikwijls op gericht het doel buiten binnen te brengen, maar de bedoeling is uit zichzelf los te komen. 

Elke herhaling brengt het herhaalde binnen, de samensmelting geschiedt altijd binnen, slechts met een beeltenis geschiedt dit buiten onszelf, b.v. een mandala, een bloem. Het beeld van God; het beeld van de "meester". Om deze vereniging tot stand te brengen, wordt de methode van de herhaling gebruikt. 

Het innerlijk in de gelijke trilling brengen van het beoogde doel. 

Methoden hiertoe zijn het gezamenlijke gebed, gezang, ritualen. 


YOGA 

Zolang yoga ontspanning blijft en geen training van het ego, blijft zij ongevaarlijk. 

Zodra het z.g. geestelijk wordt en vergezeld gaat met enige hierboven genoemde methoden: gezang, klanken, Om, verliest de mens zijn individualiteit, dan wel wordt hij geforceerd in een bepaalde cocon. 

Yoga is het inspannen van de zintuigen. 

Alles is yoga. Leren is yoga, zichzelf dwingen iets goed te doen is yoga. 

Vergezeld van de klank OM is het zich dwingen om met de beeltenis van dat OM verenigd te worden. 

OM werkt b.v. als wierook, het maakt het organisme willig! 

AUM = A - man, U - neutraal of twee, M - moeder. 


PERSOONLIJKHEIDSSPLITSING - UITTREDEN 

Elke meditatieve methode, MITS intensief geconcentreerd, kan leiden tot uittreden. 

Uittreden is het zich splitsen van het stoffelijke lichaam en de etherische lichamen. 

Het dwalen van de etherische lichamen in het etherische gebied. 

En elk etherisch lichaam zoekt daar verpozing waar het hoort. Gelijk trekt gelijk aan. 

Het risico vormt de gezondheid. 

Het eerste teken van uittreden is het waarnemen van de kleur blauw, een blauwige sfeer, de scheikundige ether. 

De huidige training die men overal in de literatuur kan vinden is hoogst gevaarlijk. 

Mensen met een zwak zenuwgestel moeten hieraan nooit beginnen. 

Het zenuwgestel als middelaar tussen het stof- en het etherische lichaam kan niet bij machte zijn de lichamen, op zijn tijd, weer tot elkaar te brengen. Ze flippen dan, in moderne taal. 


WAT BRENGT ONS MEDITATIE 

Meditatie, mits serieus en bewust beoefend, kan ons precies brengen wat we beogen, omdat het motief tot meditatie leidinggevend is. 

Zoeken we rust, dan bereiken we dat. 

Zoeken we verdieping, dan bereiken we dat. 

Zoeken we God, dan vinden we deze op ons niveau, onze godsvoorstelling. 

Mediteren IS bespiegelen en overdenken. 

Welke vorm we prefereren is niet van belang, inkeer of uitstralen. 

Het gaat er slechts om: Hoe; hoe intensief, hoe bewust, hoe verlangend we mediteren. 

Met Krishnamurti kan ik zeggen dat meditatie overal mogelijk is, ook in een volle bus, omdat het slechts een kwestie is van in zichzelf besloten zijn; de buitenwereld vergeten. 

Inkeer of vereniging met de beeltenis, de verbeelding. 

Volle maan-meditaties zijn vergiftigend, verwoestend.(Blavatsky - Ginkel blz. 71) 

KRIJGEN WE ER BEWUSTZIJNSVERRUIMING DOOR ? 

Wat is dat? 

Door bewustzijns-vernauwing krijgen we geen bewustzijns-verruiming. 

Zich bewust worden van werelden buiten de onze, geschiedt door een intensieve interesse ervoor. 

Opnieuw is het motief doorslaggevend. 

Nieuwsgierigheid brengt ons nergens en zelfdwang door de wil evenmin. 

Het is de Wens die bepalend is. 

Kunnen mediteren is afhankelijk van de behoefte eraan. 

Als ik iets graag hebben wil doe ik er moeite voor . 

Bespiegelen kan men naar aanleiding van iets, maar ook met iets; een bloem, een boek, een gedicht, een beeltenis. 

De verbeelding kan doden en levend maken. Mantram-meditatie is meestal gewenning door herhaling. 

Aldus ompolen van het zelf. Dat doen we dan niet zelf het wordt, door het mantram, voor ons gedaan. 

Innerlijke bezinning brengt ons verder dan het aanhoren van lezingen. Een lezing kan ons slechts een tip geven, die we echter helaas snel weer vergeten. 

Herhaalde bezinningsmomenten bepalen ons steeds weer bij hetzelfde, waardoor het ingang vindt. 

Meditatie maakt van ons geen beter mens, slechts een evenwichtiger, soms gezonder mens. mits zelfbeheersing voorop staat en vooral het bewust mediteren of bespiegelen. 

De organische orde stimuleert de rechter hersenhelft; bespiegelen: rechts, concentratie: links. 

Niet ons laten leiden door verschijnselen die we niet kennen en op gezag aanvaarden; dat brengt ons slechts schijnbaar verder. 

We worden altijd weer op onze werkelijke innerlijke staat teruggeworpen. 

Elke religie, elke geloofsuitdrukking, elke therapie als begeleider van het menselijke leven, behoort zijn bezinningen te kennen. 

Het de mens leren zich bij één ding te bepalen. 

Het leren zichzelf te kennen, te onderzoeken, zijn ziel te ontdekken. 

Of inkeer of uitstralen. 

De Ziel ontmoet men op beide wijzen. 

Mystici en meditatie zijn één! 


WAT IS DE ZIEL? 

HET ATOOM GODS. (het restant der Goden, Eros). 

WAT LEEFT DAARIN? 

Zijn OERverlangen daardoor stimuleren. 

Meditatie kan alles voor ons doen, als we zelf de leiding in handen houden. 

Dan leidt ze tot versterking van onze innerlijke kracht, onze zekerheid, ons geloof. 

Pasop voor bedriegers en misleiding. 

Meditatie leert men niet, men kan ons slechts leren ons te concentreren 

Of ons een mantram geven, waardoor we binding maken met deze of gene groep. 

Meditatie gebeurt vaak spontaan, het zich verliezen in een begrip. 


VOOR EN TEGEN 

Vóór meditatie is het winnen van ontspanning, tevredenheid, verdieping, rust. 

Tegen is het verliezen van zijn individualiteit; openstaan voor magische invloeden, suggestieve verbintenissen; het uittreden op geforceerde wijze. 

Suggestief gevoelig zijn heeft een vóór en een tegen. 

Iemand, die behoefte gevoelt aan inkeer zal ook inkeer zoeken. 

Iemand, die iets wil bespiegelen zal ook niet daarvan weerhouden worden. Alles wat spontaan en gewenst gebeurd is goed voor de bestemde persoon.  

Het brengt hem in evenwicht met zichzelf. 

Meditatie moet uit de chaotische begrippen gehaald worden, want het is een normale handeling van de evenwichtige mens. 

Alle dwang kwetst de ziel of innerlijke mens.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene