16b - reïncarnatie, fantasie of werkelijkheid?

Vanwaar komt deze leer? 

De leer van de reïncarnatie is zo oud als de wereld, maar werd door de christelijke kerken verboden. 

In vóór-christelijke tijden, zowel bij de filosofen als de natuurvolkeren vindt men de overtuiging van de reïncarnatie. 


DE DRIEMAAL GROTE HERMES (Mead) 

Daarin vindt men deze woorden: 

"Van één Ziel uit het universum stammen alle zielen af. 

Niet alle mensenzielen, maar alleen de vrome zijn goddelijk. 

Na het kennen en onderkennen van God of de Alziel verandert de ziel in een onstoffelijke onsterfelijke geest. 

Geen ander lichaam dan een mensenlichaam kan een ziel ontvangen; de ziel, die een mensenlichaam binnengaat straft zichzelf, de goddelijke wet behoedt hem om een redeloos dier binnen te gaan." 


Origines, één van de kerkvaders geloofde in reïncarnatie (184-254) 

Hij behoort in wezen tot één van de grondleggers van de christelijke, uit de boezem van de kerk, voortgekomen Gnosis. 

Binnen deze gnostieke sekten bleef de reïncarnatieleer bestaan, die bij het Concilie van Constantinopel in 553 werd verboden. 

Heden komt de grondgedachte, de zielsverhuizing, die alle oude filosofen, sekten en eerste Christenen aanhingen, weer terug. 

In onze tijd van technische ontdekkingen vindt men nl. bewijzen van de reïncarnatie-leer. 


WAT OF WIE REÏNCARNEERT ? 

De ziel, als electron of electro-magnetische kracht schiet een embryo binnen op het moment van de eerste levensbeweging in de moederbuik. 

Op dat moment is die ziel nog latent, maar komt tot leven bij de eerste ademhaling buiten de moederschoot. 

Adem is ziel; de ziel bestaat uit twee soorten ether: 

koude ether (op aarde, de natuur rondom ons) en warme ether (vanuit het geestelijke rijk), zegt Pythagoras. 

"De eerste ether en de tweede ether", zeggen de Chinezen. 

"De wind en Gods geest", zegt het boek Henoch. 

De Ziel is door onze technische apparatuur nog niet te meten, maar wel kan men constateren dat er Iets is. 


HERINNERINGEN 

Er komen steeds meer boeken over herinneringen aan vorige levens, maar men moet voorzichtig daarmede zijn. Iedereen wil een belangrijk persoon geweest zijn. 

Onder hypnose kan dikwijls de deur tot de herinnering worden geopend. 

(Edgar Cayce, Bridey Murphy.) 

Sommige kinderen herinneren zich iets; deze zijn altijd door een gewelddadige dood omgekomen; een schok etst zich in de herinnering; dromen, angsten, zelfs aanwijsbare littekens in het lichaam. 

Het lichaam vormt zich onder invloed van de ziel. 


WAT IS EEN TRANCE? 

Het scheiden van de etherische en stoffelijke persoonlijkheid. 

Zodra het huidige Ik zich afscheidt kan het etherische Ik zijn plaats innemen, en daarin leven de herinneringen aan vorige levens. (Bridye Murphy). 

Onze etherische herinneringen, ziele-herinneringen zijn onvergankelijk. 

Onze huidige herinnering is slechts ten dele. 

Wij "vergeten" gelukkig vorige levens, doordat bij onze geboorte, de schok van de geboorte, de overgang van het ene bewustzijn naar het andere, oude herinneringen weggestopt worden, toegesloten binnen het etherische wezen. 

Slechts schokkende herinneringen die door de ziel niet werden verwerkt blijven tot ons doordringen, zoals geweld en sterke emoties. 

In een Trance, waarbij het huidige Ik afwezig is, kan de hypnotiseur vragen stellen aan het vorige wezen, het vorige Ik dat afgesloten - latent - in de zieleherinnering aanwezig is. Dit oude Ik neemt dan gedeeltelijk bezit van de huidige stoffelijke persoonlijkheid. 

In ons allen worden zulke oude persoonlijkheden bewaard. 

Het verleden vergeten is daarom, in werkelijkheid, onmogelijk. 

Het indrukwekkende verleden blijft ingeëtst. 

De Trance-toestand kan worden veroorzaakt door een bepaalde druk op de hersenen onder invloed van drugs, suggestie, schok, kruiden, medicamenten, alcohol enz. 

Mensen, die snel in een trance geraken zijn organisch gevoelig, dikwijls ook een restant uit een vorig leven. 

Onze diepste drijfveer is de ziel en de ziel is beladen met de som van vorige indrukken. 


HET HERKENNEN 

Het Déjà-vu of Déjà-éprouvé is altijd een voortvloeisel uit een emotionele gebeurtenis die niet totaal toegesloten kon worden. 

Door de schok van zulk een Déjà-vu kan men in een trance geraken: de hersenen wordt zuurstof onthouden of ademhalingsoefeningen, die een overvloed van zuurstof doen toevoeren, onthouden de hersenen suiker.  

Lange, diep aangehouden en zeer snelle ademhaling veroorzaakt bij vrijwel iedereen een trance-toestand. (yoga !!) 

Hieraan zijn natuurlijk lichamelijke en geestelijke gevaren verbonden. 

Onder hypnose is het echter mogelijk dat een gestorvene bezit neemt van het in trance zijnde lichaam. 

Het Déjà-vu bewijs en de Wonderkinderen en de angstcomplexen, die uit een vroeger leven stammen, zijn betere bewijzen. 


HET VOORDEEL 

De reïncarnatie-leer heeft het voordeel dat men overtuigd is van een progressie van de ziel; eeuwige verdoemenis bestaat niet, noch het kerkelijke dogma van de hel-hemel of vagevuur na de dood, noch het Ene-leven systeem. 

Een serieus mens, geestelijk gevoelig, kan diverse indrukken hebben van vorige ervaringen; een Weten dat hij dit of dat niet meer moet doen; een verbintenis met een medeschepsel; een kennis, die ingeboren is, nooit aangeleerd, zoals ook bij wonderkinderen het geval is. 

Het zijn altijd de oude kunsten, zoals geometrie, muziek, retorica, schaken, bouwtechniek, talen. 

Iets waarin ik in een vorig leven ben "opgegaan", laat een onuitwisbare indruk achter. Daar waar ik met hart en ziel bij betrokken ben. 


DE ZIEL ZOEKT ZIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN. 

Er zijn verschillende opvattingen over het moment van reïncarnatie of herboren worden. 

1. Zielen zoeken hun eigen mogelijkheden. 

2. De schikgodinnen bepalen dat, zelfs de goden zijn daaraan onderworpen:  

De Moira: Clotho, de spinster, Lachesis, die toewijst, Atropus, die afbreekt. (Griekse en Noorse sagen) 

Bridey Murphy spreekt over de drie vrouwen. 

De ordening wordt bepaald door een drieëenheid: 

Het kosmische geestelijke bewustzijn, het zielebewustzijn, het stoffelijke bewustzijn. 

Het zich ophouden in het land aan gene zijde verschilt van ziel tot ziel; het moment van wedergeboorte wordt bepaald door de kwantiteit aan inzicht, aan bewustzijn. 

Het kosmische bewustzijn of ALbewustzijn, Clotho, weeft voortdurend levensenergie, waaruit levensdraden gevormd worden. 

Lachesis, het ziele-bewustzijn, het inzicht, de ervaringen, bepaalt wáár en bij wie de hergeboorte plaatsvindt. 

Het stoffelijke bewustzijn, Atropus, bemerkt wanneer de natuurlijke levensenergie op is. 

Een gewelddadige dood is een vergrijp tegen deze schikgodinnen, vandaar dat bewust geweld, zelfmoord of moord beschouwd werd als een "zonde tegen de Heilige geest", Atropus, Adem; een zich bewust onttrekken aan de schikgodinnen. 

Oude vorm van schuldbewustzijn. 

Maar de schikgodinnen zenden zulk een ziel direct weer terug. 


ONSTERFELIJKHEID 

De Doektoe's, een negerstam  in het huidige Gabon, vertellen dat de mensen oorspronkelijk onsterfelijk waren. 

Later, toen ze de geboden van de goden niet meer naleefden, werden ze sterfelijk. 

Het geheim van die onsterfelijkheid werd hen daarna door een boodschapper der goden, als een uil - het teken van wijsheid, opnieuw verteld, maar de mensen wilden niet meer luisteren. 

Christus praat over de Heilige geest als afgezant. 

Waarmede tevens gezegd zou zijn, dat zij die "niet willen luisteren reïncarneren moeten". 

Hierdoor wordt een oude opvatting: 

"Dat zij die vervolmaakt of gereinigd zijn niet meer behoeven te reïncarneren", bevestigd wordt.  Of zij "die weer geest uit geest geworden zijn." 

Talrijk zijn echter ook de legenden en verhalen over "grote zielen", die terugkeren om de weerspannige zielen opmerkzaam te maken op hun opdracht van Gods wege. 


REÏNCARNATIE VOOR ALLEN 

Er zijn in de reïncarnatie-leer enige aspecten die nog niet te bewijzen zijn: b.v. reïncarneren àlle mensen? 

Het levensgedrag op aarde bepaalt ons levensgedrag of onze mentaliteit en moraal in het hiernamaals. 

Ook daar zijn "slechte" wezens en goede, onbenullige, en redelijke of wijze. 

Allerlei vormen van bezetenheid spreken voor de "slechte" of "domme" wezens. Er zijn aldus wezens die niet kunnen reïncarneren of pas na zeer lange tijd, omdat zij weigeren aan een progressie deel te nemen. 

Men kan zulke wezens ook hier ontmoeten. 

Het bewustzijn, Lachesis, bepaalt of hij opnieuw een kans krijgt. 

LITTEKENS 

Het uiterlijk is, gedeeltelijk, een afdruk van het innerlijk, zo leerden sommige filosofen. o.a. Paracelsus. 

Hierbij komen echter de stoffelijk-natuurlijke erfelijke eigenschappen, die mede de vorm bepalen. 

Een ziel, die een gewelddadige dood ervaren heeft kan echter de herinneringen daaraan als littekens in een volgend lichaam aanbrengen. 

Vandaar dat sommige stoffelijke kentekens herinneringen kunnen zijn van een vorig leven, mits deze niet te verklaren zijn uit familie-erfelijkheid. 

De geest of de ziel beheerst de stof. 

Het Albewustzijn, het ziele-bewustzijn en het stoffelijke bewustzijn bepalen tezamen de vorm. 

Geest, ziel en lichaam zijn een eenheid. 


BEVOLKINGSEXPLOSIE 

Waarom zijn er nu meer mensen dan ooit? 

Er bestaat geen afdoend bewijs dat er nu MEER mensen zouden zijn dan ooit. 

De schatting van het aantal mensen hangt af van het moment waarop wij het mensdom laten beginnen en deze ideeën lopen uiteen. 

Geleerden schatten deze op 600.000 jaar tot enige miljoenen: Jehova's Getuigen zeggen 6000 jaar. 

Over het totale aantal mensen lopen de schattingen uiteen van 70 miljard tot 96 miljard. 

Als we ervan uitgaan dat er sinds het begin 80 miljard mensen hebben geleefd, zou elk mens in doorsnee 20 reïncarnaties hebben beleefd. Het is slechts een hypothetisch rekensommetje. (Delacour.F. Etnoloog) 

Statistieken bewijzen dat na een oorlog mannelijke geboorten toenemen. 

De reïncarnatie-meldingen namen toe na: 

1. De Amerikaanse Burgeroorlog in Massachusets. 

2. In Duitsland na de oorlog van 1866 en de oorlog met de Fransen in 1870 en 1871. 

3. In Engeland na de eerste Wereldoorlog. 

4. In verscheidene geallieerde landen na de Tweede Wereldoorlog. 

Er is een natuurwet die het evenwicht tussen de dieren herstelt en behoudt, deze schijnt ook bij mensen te werken. 

De natuur grijpt in bij een eventuele abnormale bevolkings-explosie. 

Aan het "einde der tijden" ontledigt zich het hiernamaals onder druk van een kosmische wet. Nu is het zulk een tijd. 


FANTASIE OF WERKELIJKHEID? 

Het is een kwestie van innerlijk weten of geloven. 

De techniek heeft enkele bewijzen verzamelt, maar voor het intellect niet voldoende. 

Maar de grootste wijsgeren uit aller tijden hebben de reïncarnatie door hun leringen onderstreept. 


HERINNERINGSMOLECULEN 

Instinctieve herinneringen komt men ook in dieren tegen. De moederhond geeft een voor haar emotionele indruk door aan de jongen. 

Slaag, honger, angst, Dit zijn echter uitsluitend overgedragen impressies, geen bezit van dat dier zelf. 

De moeder, in de zwangerschap emotioneel geschokt, brengt dit over op het ongeboren kind. 

Dit is overdracht, maar géén empirische herinnering. 

Een overgedragen herinnering uit een vorig leven is geen ervaring van het huidige Ik. Overdracht is slechts mogelijk, indien de doorgever sterk geëmotioneerd was en de ontvanger onbewust, in trance, nog zonder bewust ego. 

De etnoloog Francois Delacour meent dat "de mens zulk een uniek specimen is op aarde, dat hij ergens anders vandaan gekomen moet zijn." 

In de gnostieke spirituele overtuiging is reïncarnatie een onontbeerlijke schakel.  Zij bestaat omdat de gnosticus in progressie gelooft. 


Literatuur: 

Mana Penkala: Reïncarnatie en Preëxistentie 

J.B. Delacour: Toch Reïncarnatie 

van Praag: Reïncarnatie.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene