17c - de parallelle werelden

De esoterici en de occultisten staan niet meer alleen in hun opvatting dat onze zichtbare wereld vergezeld wordt door een onzichtbare. 

Allerlei fenomenen in de parapsychologie, in de medische wereld, in de astronomie, de archeologie en de fysionomie bevestigen dat de mens EN onze wereld beïnvloed wordt door golven en trillingsvelden vanuit een onzichtbaar gebied. 

Dat er zich tussen de hemel en de aarde diverse magnetische velden bevinden, die ons leven beïnvloeden en dat de mens direct wordt geleid door onzichtbare krachten, energievelden en magnetische velden. 

Harlow Shapley, directeur van het observatorium van Harvard, meent der er 100 miljoen planeten aan de hemel zijn, gelijk aan onze aarde. 

Waarom zouden deze niet bewoond zijn? 


VLIEGENDE SCHOTELS 

De verschijningen van vliegende schotels de laatste 25 jaar geven aanleiding tot speculaties, maar ook tot herontdekkingen. 

Men is het er over eens, militaire en wetenschappelijke autoriteiten, dat de Ufonauten over een bepaalde kennis beschikken met betrekking tot de aardstralen, die wij nog niet hebben. 

In Frankrijk, waar de onderzoekingen van de Ufo's intensief ter hand is genomen deed met frappante ontdekkingen: zij verschenen altijd boven een gebied waar zich menhirs of z.g. Druïdenstenen bevinden en de Druïdenstenen liggen altijd in de buurt van plaatsen die bekend staan om hun sterk aardmagnetisme. 

Aardmagnetisme, de gevoeligheid voor kosmische stralingen zijn die plaatsen waar er een nauwe overgang bestaat tussen; zonnekracht, maankracht en aarde-kracht. 


Men heeft ontdekt dat al het leven op aarde mogelijk is door een intensieve wisselwerking tussen: Zon + Maan + Aarde. 

De fysica bewijst dat materie kan veranderen in energiegolven. 

De nucleaire fysica bewijst dat atomen grotendeels uit leegte bestaan en spaarzaam gevuld zijn met velden en deeltjes in beweging. 

Sommige deeltjes gedragen zich eerder als energie dan als materie. 

De veldfysica erkent dat talloze velden in de natuur elkander onderling beïnvloeden. Vanaf het kleine atomaire veld tot de gravitatievelden van sterren en planeten. 

De onderlinge uitwisseling van het magnetische veld van zon, maan en aarde bepaalt de hoedanigheid en de intensiteit van leven. (denk aan zon - maan en de ascendant in horoscoop) 

De triade zon-maan-aarde werkt het sterkste op de plaatsen die op aarde bekend zijn als "kosmisch gevoelig", ontvankelijker dan andere plaatsen. 

Zoals de mens in zijn organisme trefpunten heeft die gevoeliger zijn voor inwerking dan andere, zo kent de aarde ontvankelijke plaatsen. 

De oude volkeren kenden deze nauwkeurig en hun religieuze leiders lieten er altijd heiligdommen plaatsen, die, later, door opvolgende wetende religieuze groepen werden overgenomen. (Montségur, Chartres, Parijs) 


KWADE en GOEDE VELDEN 

De gedachten van de mens zijn middelaars tussen de diverse magnetische velden, zij kunnen de mens verbinden met elk magnetisch veld dat hij zou wensen; zijn emoties zijn dragers van magnetische velden, die rondom hem in de natuur, de kosmos aanwezig zijn. 

De emoties bepalen de verhouding mens en natuur; mens en naasten; mens en levende wezens. 

Door de kennis van het aardmagnetisme en de weldaad dan wel de vernietigende kracht van magnetische velden, konden, in de oudste tijden, priesters en wijzen gebruik maken van het aardmagnetisme tot zegen of tot vernietiging. (bedevaartplaatsen, aanbidding van beelden, piramiden, ritualen, concentratie van emoties en gedachten) 

Er zijn plaatsen die bekend staan om hun kwade invloed; er zijn plaatsen die bekend zijn om hun goede invloed; van oudsher geladen met magnetische concentraties die vernietigend of zegenend werken. (kerken, tempels, graven, officiële plaatsen, gruwelijke herinneringen) 

De namen herinneren er nog aan: in de dorpsvertellingen leven de herinneringen verder en hun namen zijn daarvan een gevolg. 

De Naam, elke naam, is de drager van het magnetische veld rondom mens, plaats, gebied. 

De Egyptenaren ontnamen hun uitgestotenen hun naam, om zijn "schaduw" te vernietigen. 

Er zijn plaatsen waar de bewoners nog gevoelen, zien en ervaren hoe gruwelijke strijdtonelen zich voortzetten. 

Aan "gene zijde" vecht men voort! 

Het kamp van Attila bij Châlon sur Marne, de Goten, de Hunnen, Franken en Bourgondiërs slapen al 1500 jaar. Maar dat wilden de tijdgenoten van de grote veldslag niet geloven en de inwoners van de dorpen in de Champagne rond Suippes et la Cheppe ook niet. (Mourmelon) 

Demascios, de laat Griekse wijsgeer schreef: (458-533)  

"Nadat de strijdenden niet meer in staat waren te vechten en gesneuveld waren, moeten hun zielen nog drie dagen en nachten standvastig doorgevochten hebben en noch met hun handen, noch met hun moed bij de levende krijgers achter gebleven zijn. Men kon zelfs zien en horen hoe de geesten op elkander afgingen en de wapens luid tegen elkaar sloegen. 

Tot op de huidige dag moeten dergelijke oorlogsverschijnselen uit alle tijden zich nog vertonen, alleen met dit verschil dat zij nu niet het geringste geluid meer voortbrengen , terwijl zij toch in alles wat zij verrichten, hetzelfde doen als de levende krijgers." 


Het zichtbare is slechts de drager van het onzichtbare; in het onzichtbare pulseert de motor van het leven. 

"Gene zijde" is een spiegelbeeld van deze zijde, zoals deze zijde een spiegelbeeld is van gene zijde; wat zich hier afspeelt, speelt zich daar af en vice versa 


DUBBELE VORM 

In onze wereld heeft alles een tweevoudige vorm: positief en negatief; goed en kwaad; licht en duister. 

Omdat de mens ervan overtuigd is dat alles uit twee bestaat en niet uit drie, verliest hij de kennis omtrent de verbindende wereld (veld), tussen goed en kwaad, licht en duister, enz. 

Een afgodsbeeld, een zichtbare vorm, kan de drager zijn van de gedachten en emoties; hij draagt de magnetische krachten der mensen naar de andere zijde, de wereld van de schaduw. 


HEMELWEGEN 

De zichtbare aarde zou drager moeten zijn, kunnen zijn van zijn onzichtbare begeleider, zoals de mens drager is van zijn schaduw of etherisch lichaam. 

De N.A.S.A. heeft de hypothese dat de aarde en zijn mensheid niets anders zijn dan "arbeiders" van een super-mensheid uit de melkweg, die ook ons gedrag controleert. 

Men heeft o.a. in Zuid-Frankrijk vanuit de lucht, hoog in de bergen getekende wegen ontdekt, verschillende vormen uitbeelden. Deze zijn slechts te herkennen vanuit vliegtuigen. 

Temidden van zulk een wegennet liggen altijd min of meer bekende "heilige" plaatsen. 

Er is een tijd geweest dat de aarde-mensheid gemakkelijker in contact kon komen met de kosmos, met de schaduwwereld, zonder deze te misbruiken, kortom: de wetenschap van de "middelaar" is verloren gegaan. 

Wat men heden parapsychologische fenomenen noemt, was, in oude tijden, normaal. 


TEMPELIEREN - DRUÏDEN 

Zowel de Druïden als de Tempelieren bezaten het geheim van de bemiddeling tussen het aardmagnetisme en het kosmisch magnetisme. 

Zowel de Druïden als de Tempelieren plaatsten hun Heiligdommen op oude heilige plaatsen. 

Zij hadden beide (plus nog andere gemeenschappen) het symbool van de acht. 

De Tempelieren hadden tempels met achtvoudige torens of heiligdommen. 

De overleveringen vertellen dat zij een soort "baquette" bezaten in de vorm van een acht, waarmede zij het aardmagnetisme konden omzetten. 

(aesculaap, symbool van de acht; de twee werelden van de 8) 

Het "omzetten" van aardmagnetisme in kosmische kracht sluit aan bij de transformatie van aardse mens in hemelse mens; (legenden, halve waarheden, symboliek van de 8) 

In deze Tempelieren-baquette bevonden zich diverse metalen en een bijzondere zetting van edelstenen, de samengesmolten metalen zonden een golf uit. 

Deze "baquette" is nagemaakt in Frankrijk. 

In de papyri kan men vinden dat de Ark des Verbonds ook hiermede te maken had; zij was oorspronkelijk Egyptisch. 

Het symbool van de 8 is verschrikkelijk oud, van voor de zondvloed; het is het teken van een bovenaardse (buitenaardse) wereld. 

Bij de indaling van de Lichtzonen, na hun vermenging met de Zonen van de Duisternis, is de kracht van de acht verdwenen; de kennis van het kruis tussen beide nullen is weggevaagd. 


VERGETEN KENNIS 

De vergetelheid omtrent de wereld van de Schaduw, zoals sommige natuurvolkeren het land aan "gene zijde" nog noemen, maakte de mensheid onderworpen aan de lagere machten uit dit land aan "gene zijde", terwijl voorheen de wijzen hen beheersten. 

De Tempelieren (hun leiders werden in 1314 verbrand) waren oorspronkelijk belijders van het gnosticisme en de Legende van de Lichtzonen, waarin zij Christus plaatsten als een lichtimpuls en de historische Jezus zagen als een verdichtsel van de kerkvaders. 

Met hun leiders verdween het oorspronkelijke Tempelierschap. 

Zij werden verbrand omdat zij "het Evangelie op ketterse wijze interpreteerden". 

Zij beleden, zoals andere Gnostieken voor hen de "wedergeboorte door middel van de acht (8)". 

Het symbool van de acht heeft in de loop der historie hun belijders dood dan wel leven gebracht; vervolgingen en/of verlichting. 

De vermeende middelende arbeid van de "baquette" van de Tempelieren had aldus twee betekenissen. 

Ook hun achtvormige heiligdommen. 

De vorm van de 8 is geleidend voor het aardmagnetisme. 


DRUÏDEN 

Elke vorm heeft een magnetische werking; de Druïden bedienden zich daar eveneens van. 

Ook van de stenen die dragers werden van het aardmagnetisme; er zijn stenen die phosphoriserend zijn des nachts. 

De natuurvolkeren gebruikten eveneens stenen als dragers van aard- en persoonlijk magnetisme. (amuletten, stenen dragen, stenen wrijven, medicijnman en stenen) 


ACHT 

Het symbool van de Acht (8) werd verdrongen door het symbool van de zeven (7); tegelijk met het verdwijnen van de middelende capaciteiten en de kennis van het aardmagnetisme van de mensheid. 

Alles wat met Acht te maken heeft, wordt als verdoemd beschouwd, brengt bepaalde kennis terug. 


SCHADUW 

De oude rassen wenden de schaduwvormen aan van de zon, de maan en de aarde; d.w.z. zij kenden de etherische zon, maan en aarde. 

Als men zegt: de maan is een dode planeet, wil dat zeggen dat zij haar "schaduw" verloren heeft; vandaar dat maan-beïnvloeding altijd als kwaad wordt beschouwd. 

De invloed van de maan op de aarde is uitsluitend biologisch geworden, niet levenschenkend. 

Zij behoort in de driehoek: zon-maan-aarde. 


ONKUNDE TOT MAGNETISME 

Daar de mens in 't algemeen onkundig is van de schaduwwereld en zich daardoor onwetend laat misbruiken (oorlogen, bloed, gedachten), schept hij ongeluksvelden, kwade velden op aarde; ongeluksplaatsen, waar de schaduwwereld zijn lichtloze kracht concentreert. (kruispunten, gevoed door bloed en leed) 

De onwetende mens is een willige dienaar van de bewoners van de schaduwwereld, de kwaadaardigen en profiteurs uit het "hiernamaals"; zoals hier velen dienaren zijn van profiteurs e.d. 


In de schaduwwereld of parallelle wereld of "gene zijde" leven allen die niet of niet meer beschikken over een stoffelijk lichaam. 

Er leven drie groepen van wezens: 

1. elementalen; feeën, kabouters, gnomen e.d. monstertjes, hun vormen zijn in overeenstemming met de gedachtenconcentraties waaruit zij zijn opgebouwd, subtieler dan de mens. 

Schone vormen zijn het resultaat van edele gedachten. 

Elke gedachte kan zich materialiseren; verschijningen van heiligen b.v. op plaatsen waar zulke gedachten geconcentreerd zijn. Energie en materie kunnen in elkaar overgaan. 

2. grondwezens; elementaire wezens met een menselijke vorm, die via mediums opgeroepen worden; zij bestaan uit de bouwstoffen van de schaduwwereld. 

Zij zijn de laatste restanten van vervluchtigende etherische lichamen der gestorvenen, dan wel instinctieve vormen, die niet willen vervluchtigen. De emoties en gedachten voeden hen. 

Hun samenstelling bestaat uit een compositie van subtielere magnetische velden dan de kabouters e.d. 

3. De larven of spoken, bestaande uit astrale microben die ronddolen en die zich aan de levenden kunnen vastklemmen als bloedzuigers. Zij worden opgeroepen door bloed- en emotionele offeranden. 

De Romeinen zeiden van een gek: hij is "plunus lavarum", vol met larven. De Duitser zeggen: "Das riecht nach Mäuser". 

Deze "larven" of spoken" kunnen vernietigd worden door: vuur (licht), door puntige voorwerpen en door de kracht van een wijze of priester, die de kennis van het land der schaduwen draagt. (ritualen) 

De vormen van sommige beelden hebben de bedoeling deze "larven" te dragen, dan wel te verjagen. (afgodsbeelden, ronde en puntige vormen) 

Door het gedrag van de mens: afweer geeft vernietiging van larven; emotionaliteit en sexualiteit zijn de drager van larven. 

Gedecideerdheid of aarzeling, meegaandheid. 

Vormen van amuletten houden hiermede verband. Alle vormen geleiden van de magnetische golven. 

(iemand een mes geven of een puntig voorwerp) 

Scherp denken breekt af; gevoeligheid en openheid geleidt. 


KHOU - KA 

De Egyptenaren bewaarden in hun afbeeldingen een kracht die zij Khou noemden; Khou had de energie om Ka te vernietigen; Ka is de naam van het etherische dubbel. 

Er waren afbeeldingen en amuletten die de Ka van iemand konden reinigen, dan wel vernietigen. 

De naam is verbonden met Ka; zijn naam uitwissen is zich etherisch ergens van terugtrekken. (uit het Boek der Boeken) 

Alle symbolen zijn dragers van magnetische krachten; de mensen, de aanwezigen laden de symbolen op, goed of slecht. 

Een werkend symbool is altijd opgeladen. 


BLOED 

De ouden wisten dat het vergieten van bloed de astrale microben, de larven, voedde en aantrok. 

In zeer oude tijden waren er geen bloedoffers; dit is pas in zwang gekomen nadat de Zonen van de Duisternis de Zonen van de Zon verdreven of overwonnen. (vermengden) 

Verlies van Kennis en Kracht maakt ons de slaven van de "larven", dwingt ons tot bloedvergieten, vervolgingen, haat, het voeden van de fantomen in de schaduwwereld. 

Rond en in de abattoirs krioelt het van "larven", bloedzuigers van de astrale of parallelle wereld. Vooral het doden van onschuldige wezens (maagden, kinderen, jonge dieren) concentreert de larven. 

"Zolang er slachthuizen zijn zullen er slachtvelden zijn." (Dostojevski) 


MICRO - ELECTRODE 

Een neuro-physioloog  uit Canada plaatst in de hersens een micro-electrode, op de juiste plaats gesteld ontlokt hij aan de patiënt hallucinaties, vergeten herinneringen, ook uit vorige levens. 

"De herinnering registreert alles, zoals een magnetische band, en zijn opname schijnt onvernietigbaar zodra de herinnering in gebreke blijft." 

Het verleden niet kunnen vergeten is een gebrek van de herinnering. 

De zwakte van het menselijke organisme, zijn levenskracht en zijn veerkracht komen uit een wisselwerking tussen zon, maan en aarde. 

Teveel Zon maakt hem arrogant; 

Teveel Maan maakt hem openstaand voor "larven"; 

Teveel Aarde maakt hem gericht op de stof, de materie, zelfbevrediging. 

De geestelijke begaafdheid van de mens komt voort uit een harmonie tussen kosmos, macro en micro kosmos. 

Geestelijke begaafdheid, zeiden de ouden, is: het heersen over de schaduwwerelden; het heersen aldus over zichzelf; en het zich kunnen bedienen van de larven en niet omgekeerd. 

Iemand het Leven nemen is tegen elke geestelijke wijsheid in. 

Iemand, die het leven van anderen of zichzelf neemt wordt een fantoom in de schaduwwereld, omdat hij zijn Naam of die van zijn naasten heeft uitgewist. 

Hij, die vervloekt zal vervloekt worden. 

Het is als een oordeel over zichzelf voltrekken, zwarte magie. 

De onmacht om zijn eigen mogelijkheden bloot te leggen is een gevolg van het verdwenen "middelaarschap", doordat de mens ingevoegd werd in de wereld van de twee tegengestelden. 

Mediumschap, helderziendheid e.d. zijn grotendeels het gevolg van ongelukken en ziekten. De historie is er vol van, b.v. Pasteur werd een "geleerde" na een attaque. 

Het is het opwekken van begaafdheden, maar niet meer weten wat er mede te doen. 

Onze schaduwwereld is niet belangrijk; zij behoort bij de onze; maar de mens zou haar moeten ontdoen van zijn fantomen, larven en lagere concentraties. 

De schaduwwereld zuiveren, zowel de individuele als de grote, is het begin van een nieuw leven of een nieuwe wereld. 


BLIKSEM 

Het fenomeen van de bliksem is een interessant gegeven voor de wetenschapsmensen. 

De bliksem wordt te voorschijn geroepen doordat de aarde een "signaal" geeft; het verschil aan potentie tussen de geïoniseerde lucht en de grond. 

De Bliksem, het oog Gods, is een hulp voor de aarde. het is de regelaar van magnetische velden. 

Door de bliksem getroffen mensen hebben soms een afdruk van het omgevende landschap op de buik. 

Onze positieve wereld heeft een negatieve begeleider, zijn Ka. 

Deze negatieve wereld drukt zich af op de zichtbare wereld; juist daar waar de aarde een ontvankelijk magnetisch punt heeft. 

Die afdruk geschiedt met behulp van de energie van zon en maan. 

Een concentratie van mediamieke, ontvankelijke persoonlijkheden kunnen een plaats gevoelig maken: Findhorn b.v. 

In elke kathedraal gebeurt hetzelfde. 

Kathedralen waren eerst "ketterse" heiligdommen, kenners van het aardmagnetisme bouwden hen op oude heiligdommen. 

Ook het Vatikaan kent de kracht van het aardmagnetisme en alle fenomenen die met de schaduwwereld in verband staan. Vandaar het negeren van emotionele fenomenen. 

De kennis van de oude rassen en wijzen wordt bewaard in de verborgen plaatsen der wereldheersers. 

NU is de tijd nabij dat alle kennis opgedolven wordt en degenen die nog iets weten, zullen opnieuw ontwaken. 

De NASA noemt degenen die "buitenaardse herinneringen en contacten" hebben, de Vijfde Colonne. 

Wij zeggen: de nazaten van de Lichtzonen moeten ontwaken om hun wereld terug te vinden. 

Alles wordt vermengd, en zodoende ontkracht. 

De UFO's zijn bemande vliegende voertuigen van aan onze aarde parallelle planeten, waar de kennis omtrent het "middelende" nog niet verloren is gegaan. 

Het geen gebruik kunnen maken van slapende krachten, betekent dat we verstikt zijn door de wereld van materie en antimateri. 

Die verbintenis kennen, betekent daarover heersen! 

De Magiër in de Tarot is de vijfde kaart, het getal van het Gulden Midden. 

Het getal van het etherische voertuig, de middelaar, de ziel.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene