18a - Atlantis, zijn cultuur en religie

Wanneer ik iets over Atlantis ga vertellen, dan ga ik van de overtuiging uit dat Atlantis werkelijk heeft bestaan en dat Plato in zijn Critias en Timeaus geen nonsens heeft verteld. 

Overigens hebben de onderzoekingen van de laatste jaren wel bewezen dat in een oerverleden drie continenten de wereld beheersten: 

1. Het Land Mu of Lemurië, gelegen in de Stille Oceaan; 

2. Het Land Hyperborea, gelegen in het Noordelijk halfrond van onze wereldbol; 

3. Het Land Atlantis, met als middelpunt de Azoren en zich uitstrekkende van het Noorden naar het Westen misschien zelfs rakende aan Hyperborea. 

Alle occulte en mystieke beschrijvingen buiten beschouwing latende, zijn er genoeg bewijzen verzameld voor de waarheid van deze stellingen. 

Atlantis was het laatste land dat onderging en de legenden der volkeren zijn alle terug te voeren op de herinneringen van dat Atlantis. 

Er zijn natuurlijk vele theorieën gevormd over de ondergang van deze hoog beschaafde landen. 

Plato gaat uit van een decadentie en de vernietiging door een Hogere macht, een cultuureinde. 

Hörbiger met zijn ijscosmologie praat over een drievoudige ramp met tussenpausen van duizenden jaren door het neerkomen van een maansatelliet. 

Voor zijn veronderstelling pleiten de ontdekkingen rond Tihacuana aan het Titica-meer, als van een geweldige eruptie - de eerste ramp; vloedgolven die alles overspoelden - de tweede ramp; het totaal wegtrekken van de zee, verdorring en dood - de derde ramp. 

Andere onderzoekers spreken van een botsing tussen Mars en de aarde; weer anderen over het misbruik of een ongeluk met de atoom- of zonne-energie waarvan de Atlantiërs gebruik maakten. 

Hoe het ook zij: 

Atlantis gold en geldt nog als een hoog culturele beschaving  met als religie de zonne-godsdienst. 

Om te beginnen wil ik iets voorlezen uit Plato's verslag; u kunt dit allen terugvinden in zijn Critias en Timeaus; hij geeft een uitvoerige beschrijving van het land, het volk en zijn culturele ontwikkeling. 


Critias was een staatsman en Atheens filosoof en was een familielid van Plato; hij spreekt hier met Socrates: 

"Solon, een Griekse priester had een onderhoud met de meest wijze en oudste priesters in Egypte en ontdekte dat hij eigenlijk niets wist van de oudste mensheidshistorie. 

Eén van de Egyptische priesters, die zeer oud was zei tot hem: 

"Solon, gij Grieken, gij zijt jong, gij zijt kinderen, gij zijt jong van ziel. In uw ziel hebt gij geen enkele mening, berustend op ver teruggaande tradities, geen enkel weten vergrijsd door de jaren. 

Van onze twee steden, Saïs en Athene, is de uwe de oudste. Nadat we hier de beschaving kregen zijn er, volgens onze heilige geschriften, 8000 jaren voorbijgegaan. 

Uit 9000 jaren geleden zal ik u feiten en wetten overdragen (9000 jaar voor het tijdperk van Solon is 9600 jaar voor J.C., is dus 11.600 jaar ongeveer voor heden); 

Onze geschriften vertellen hoe uw stad destijds een reuzenmacht tot staan bracht, toen deze, afkomstig uit een vreemd werelddeel in de Atlantische Oceaan, overmoedig oprukte tegen gans Europa en Azië tezamen. Toen was die zee immers nog bevaarbaar. 

Ze omsloot een eiland, gelegen voor de zeeëngte, die gij Grieken, de Zuilen van Hercules noemt. 

Vanuit dat eiland, groter dan Libië en Azië tezamen (Libië is hier Egypte, Syrië, Libië en zelfs Noord-Afrika) kon de reiziger van toen oversteken naar de andere eilanden en van hieruit bereikte men het gehele vasteland. 

Op dat eiland Atlantis hadden de koningen  een grote en wonderbaarlijke macht tot stand gebracht en ook over vele andere eilanden en delen van het vaste land. 

Ze heersten over Libië tot aan Egypte en over Europa tot aan Tyrrhenië. (Zuid-Italië) 

Op een dag concentreerden zij al hun macht en trachtten met één sprong uw en ons land en al het land aan deze zijde van de zeeëngte te onderwerpen. 

Toen ook, Solon, heeft uw stad aan de gehele mensheid duidelijk zijn kracht getoond en zich door dapperheid en sterkte onderscheiden. 

Toen ze echter door de afvalligheid van de anderen alleen overbleef, geraakte ze aan de rand van de afgrond.... 

Maar later kwamen er geweldige aardbevingen en overstromingen en op één rampspoedige dag en nacht verzwolg gans uw militaire macht ineens onder de grond, terwijl het eiland Atlantis eveneens in zee verdween. 

Daardoor komt het dat de oceaan daar ter plaatse nog onbevaarbaar en ondoorzoekbaar is: de modder door het verzonken eiland gevormd, is vlak onder de oppervlakte een onoverkomelijk beletsel." 


In de Timeaus kunnen we lezen hoe rijk en schoon Atlantis was: goud en zilver, vruchten, flora en fauna verrukten het oog der mensen. 

Deze waren niet geïnteresseerd in luxe en bezit, noch in lagere verlangens en zo leefden zij in onthechting en waarheid. 

Helaas werd dit op een gegeven moment verstoord en zo vergrepen zij zich aan de goddelijke wetten en vervielen tot decadentie. 

Zij voerden oorlogen om hun grondgebied te vergroten. God strafte hen door hun land te vernietigen, dat, volgens Plato, zo groot was als Azië en Libië tezamen." 


Deze documenten bevonden zich, volgens de priesters van Saïs, in Egypte en vertellen dat de zondvloed ongeveer 12000 jaar geleden plaatsvond; onze gletscherdeskundigen gaan accoord met die datum. 

De hoofdstad van Atlantis heette Poseidonis en moet ongeveer bij de Azoren gelegen hebben. De Atlantiërs trokken Groot Brittannië binnen, Frankrijk (Bretagne) Spanje, Italië en de kust van de Middellandse Zee. Ongetwijfeld ook de kusten van Amerika. 

In al deze streken vindt men Keltische bouwwerken: tumuli, cromlech, piramiden, dolmen, menhir. 

De archeologische onderzoekingen worden voortdurend afgeremd door de onderlinge onenigheid der ontdekkers en de elkander tegensprekende ontdekkingen. 

Men weet nu wel zeker dat: de beschaving is veel ouder dan de wetenschap veronderstelt; de mensheid heeft vele precaire omstandigheden gekend. 

Daar tegenover ook toppen van haar cultuur en de primitieve nederzettingen zijn altijd een decadentie, een restant geweest en nooit een begin. 

In de Atlantische tijden waren de mensen veel groter dan heden: ongeveer 2 meter gemiddeld; ook de flora en de fauna waren geweldig. 

De cyclopenmuren over geheel de wereld en de verhalen over reuzen, bovendien de ontdekking van hun geraamten spreken voor het bestaan van een groot mensenras. (Stenay, la race fabuleuse - de Sède) 

Het Atlantische ras was groot; het is in staat geweest enorme stenen bouwwerken op te richten; hun tempels waren piramide-vormig. 

Uit de verzamelde legenden en oude geschriften kan men opmaken dat er drie onderrassen bestonden: goede reuzen, die in directe binding stonden met de geest of de goede zon;  

titanen, die een meer gedegenereerd ras vormden; 

en tenslotte: de Kabiri. 

Het Atlantische ras, waarvan de koningen als Griekse goden verder leefden, heeft duizenden jaren in vrede, overvloed en harmonie geleefd. 

Zij vereerden de zon op de toppen van hun piramiden en waren in staat het aardmagnetisme, zowel als de zonne-energie aan te wenden. 

Van de piramiden van Giseh weet men dat zij het aardmagnetisme optrekken langs hun wanden en zo op de top concentreren en verenigen met de zonnewarmte. 

Deze methode had een weldadige invloed op de fauna, flora en de mens. Het is de oude wijsheid waarbij de ontvankelijke, negatieve kracht van de aarde in binding wordt gebracht met de positieve, uitstralende energie van de zon. 

Binnenin de piramide ontstaat daardoor een krachtveld; het is mogelijk dat de Kathedralenbouwers, die werkten met de gulden snede, hier nog een overblijfsel van zijn. 

Al onze geheime leringen, die nu herontdekt worden, komen uit Atlantis. Het is de oudste kennis van natuur, kosmos en mens. 

Voor de Atlantiërs lag de bron van geestelijke kennis in Hyperborea, met als hoofdstad de stad Thulé. 

Zoals wij van Atlantis summiere herinneringen bezitten, zo bezaten de Atlantiërs herinneringen aan een land van schoonheid, kennis, en van een reuzen-mensenras, blank en blond, het land der Gelukzaligen. 

Hyperborea was omringd door ijsbergen en de legenden vertellen dat het land een Paradijs was. 

De oude symbolen, zonnesymbolen etc. heeft men terug gevonden op stenen tafels uit deze oude tijden, gevonden in Centraal Amerika. 

De Maya's, de Inca's, de Egyptenaren, de Grieken, de Kelten en de volkeren van de Canarische eilanden en de Azoren bezitten in hun geschriften optekeningen uit Atlantis. 

Ook India kent hen. 

Het achtvoudige Pad van Boeddha is oorspronkelijk Hyperborees of Lemurisch en Atlantisch. 

Sporen hiervan vinden we terug in Egypte, India, Griekenland en bij de Druïden en de Mexicanen. 

In de geschriften van de Guanches, de inboorlingen van de Canarische eilanden, die door de Europeanen werden uitgeroeid, heeft men de voorberichten gevonden van een universeel Christendom, sprekende van een Zoon van de Zon die kwam om de mensheid te redden. 

Dezelfde berichten treft men bij de Etrusken aan, ook een Atlantisch geslacht. Denken we even aan de vriendelijkheid waarmede de eerste Druïden de vroege Christenen ontmoetten, tot ook zij werden uitgeroeid. 

De Hyperboreërs waren de elite van voor de zondvloed en de Atlantiërs kunnen we zien als een verlicht ras. 

Magie was voor hen volkomen normaal; zwarte destructieve magie kwam pas vrij toen zij de weg van rechtschapenheid en onthechting verlieten. 

Hun kracht wendden zij toen aan tot machtsvergroting en overheersing. 

In de overleveringen van het Land Mu staan universeel religieuze leringen; worden deze egocentrisch aangewend dan worden zij satanisch. 

De Griekse mythen, zoals o.a. van Hercules, brengen eenvoudig een spirituele Atlantische overtuiging over; uiteindelijk van Hyperborea en tenslotte de eerste wijsheid van de aarde-mensheid. 

Op het ogenblik staat de mensheid voor een keuze: hetzij de verlichtende kennis der Atlantiërs tot hun heil aanwenden, hetzij de decadentie van die kennis tot vernietiging gebruiken. 


De Maya's, als afstammelingen van de Atlantiërs, hetgeen diverse archeologische ontdekkingen bewijzen, vereerden Thulé als de stad van de Vaderen. 

In de Popul Vuh, hun oude geschrift, staat dat de koningen naar Thulé moesten bij belangrijke beslissingen, om raad te vragen. 

Hyperborea moet onder het ijs van de Noordpool en de Oceaan liggen, het groene land, Groenland. 

(In de Geheime Leer wordt hier ook veel over gezegd, het zijn de herinneringen van de Tibetanen en de Indiërs) 

De Atlantiërs die konden vluchten verspreidden zich over geheel de wereld: in Peru heeft men Kelten ontdekt; er zijn blanke Indianenrassen. 

Het mensenras is langzamerhand kleiner geworden, doch het wordt nu weer groter. 

Dit kan in overeenstemming zijn met de theorie van Hörbiger, die meent dat een groot deel van de aarde opnieuw zal worden getroffen door het neerstorten van de maan. (hij komt dichterbij) 

Herodotus, de "Vader der geschiedenis" (geb. 485 v. Chr.) heeft belangrijke mededelingen achtergelaten over de oude wereld. 

Hij bereisde die wereld en vestigde zich in Athene. 

Hij zei dat de Libiërs, dus de Egyptenaren, de Tunesiërs, Algerijnen en Marokkanen, blank waren. 

Ook Scylax, een navigator en aardrijkskundige noemde hen blank, hij leefde in de zesde eeuw v. Chr. 

De samenhang tussen de Atlantiërs en de Druïden wordt vrij duidelijk bewezen. De oude Grieken, de Stoïcijnen, die immers een universele religio aanhingen en Aristoteles zeggen: "De filosofie is begonnen bij de Druïden." 

Ook Herodotus zei iets dergelijks: "hun kennis des hemels getuigde van een diepe wetenschap." 

De wetenschap omtrent kosmos, flora en fauna der Druïden baseerde zich op een Atlantische kennis. Hun stenen bouwwerken dateren uit de tijd van de in Bretagne en Engeland geëmigreerde Atlantiërs. 

De menhirs vormen een soort acupunktuur-naalden van de aarde, waardoor het aardmagnetisme weldadig werd voor de plantengroei en de oogsten. 

De laatste ontdekking van menhirs op de maan, pleit voor de mythe dat er een verbintenis is geweest tussen de maan en de aarde. 

De Atlantiërs bezaten ruimte-kennis; zij konden zich door de kosmos bewegen met behulp van ruimte-vaartuigen. 

De lang geheim gebleven ontdekkingen van Schliemann bewijzen dit: hij heeft Atlantische geldstukken gevonden in een vaas, waarop geschreven stond in Phoenisisch geschrift: "Van de koning van Atlantis." Er zouden satellieten op de geldstukken staan, de geldstukken zijn van een ons onbekende legering. 

Heden is er een Griekse zeevaarder die eveneens zulke geldstukken bezit, veilig opgeborgen in de bank van Marseille. Hij meent Atlantis te hebben ontdekt. Doch ook hij wordt bedreigd, evenals Schliemann, de archeologen willen zijn vondsten kopen, maar hem niet erkennen. 

De archeologie moet door de vondsten zijn theorie herzien. 

Onze beschaving komt uit Atlantis. De democratie van de oude Grieken is een bestuursvorm uit Atlantis. 

De edele wet van de Indianen: beslissingen door onderlinge overeenstemming komt uit Atlantis, uit de goede Atlantische periode. 

Pythagoras is in Gallië (Bretagne) geweest en meende: 

"De Druïden zijn de meest wijze mensen op de wereld." 

Hun Wijsheid is ouder dan die der Egyptenaren, Grieken en Babyloniërs. 

Merkwaardigerwijze wordt door het moderne Christendom de wijsheid der Druïden vervloekt; alle Atlantische wijsheid, summier verspreid over de wereldbol en in de leringen van de oudste wijzen wordt door zowel de moderne wetenschap als het moderne christendom als onkundig of heidens beschouwd. 

Niettemin komt het universele Christendom: de universele Godheid, de afgezant des hemels: Apollo en de geboorte uit een maagd uit Atlantis. 

De Zodiak van Denderah is volkomen in overeenstemming met de toenmalige constellatie aan de hemel; daarna zijn de polen veranderd, zo zeggen de oude Egyptische geschriften.  Daar staat de Leeuw aan de staart van de Slang. (dorp in Opper-Egypte, de tempel van Hathor met 12 crypten). Dierenriem op de wanden. 

De astrologie wordt ook door het christendom als heidens beschouwd, doch is een Atlantische overlevering. De kennis van de sterren, de eenheid van mens en kosmos. 


Uit de oudste geschriften, die heden weer populair worden, komen Atlantische overleveringen tot ons: 

Theopompus, levende in de vierde eeuw v. Chr. vertelt: 

"Silinius, later een gevangene van Midas, leerde de koning van Phrygië over Atlantis: "Europa, Azië en Afrika vormen een continent dat door de stromen van de Oceaan als een cirkel werd omgeven. Zijn omvang is immens. Het voedt grote dieren en mensen die twee keer zo groot zijn als wij." 

Op een dag kwamen zij aan onze eilanden voorbij en na de Oceaan te hebben overgestoken met 10 miljoen mensen, wilden zij naar het land van Hyperborea. 

De overwinnaars namen inlichtingen in, in de streken die zij aandeden en men zei hen, dat het volk van Hyperborea het gelukkigste was in geheel Europa, Azië en Afrika, doch zij verafschuwden de eenvoudige en armelijke leefwijze van de Hyperboreërs en besloten verder weg te gaan." 

Een Griekse schrijver noemt de Hyperboreërs toen het Keltische ras, en dus was dit de streek waar de Kelten in de vierde eeuw v. Chr. heersten. De Hyperboreërs noemde men de Kelten, die Rome binnentrokken. (tijdgenoot van Theopompus). 

De Druïdische leringen, volgens de Griekse historicus Timagenius (1ste eeuw v. Chr.) komen overeen met de geschriften van Plato en Theopompus. 

Volgens de Druïden kwam de bevolking in Gallië van ver gelegen eilanden en werden uit hun land verjaagd door een kolkende zee.

Abraham spreekt van het oprichten van stenen ter ere Gods. 

Bij de Arabieren spreekt men over de Atlantiërs als "mensen van een enorme grootte, zij waren architecten en bouwlieden en bouwden met enorme stenen". 

De Atlantiërs waren volgelingen van een zonne-godsdienst; de Phoeniciërs volgden hun leer, maar zwakten deze af. De boeken van Mozes zijn bekend als geschriften van de hand van een Phoeniciër: Sanchoniathon. 

Mozes verafschuwde idolatrie; hij ging een berg op om met God te spreken; hij was een Egyptisch priester en hij kende de Atlantische riten. 

Overal waar sprake was van een universele God, hetzij Zon, hetzij Kracht, herkent men de Atlantische overleveringen. 

De Atlantiërs hadden geen afbeeldingen, geen priesterschap, deze kwam pas later, nadat de directe binding met de geest vervallen was. Zij geloofden in een onsterfelijke ziel en aanbaden hun God op de toppen van hun piramiden. 

Hun taal is nu vergeten, maar schijnt in de alleroudste tijden in Arabië, de Canarische eilenden en op nog enkele eilanden gesproken te zijn. 

Merkwaardigerwijze lijkt hun taal iets op die van Centraal Amerika, in de vroegste tijden, en deze lijkt op de taal der Basken en de taal van de Guanchen van de Canarische eilanden lijkt op de taal der Etrusken en deze komen weer van Atlantis. 

De legende van Adam en Eva vindt men overal op de wereld terug en historisch bezien kan zij vergeleken worden met de herinneringen aan Atlantis. 

De Hindoes spreken van Ad-hima en zijn vrouw Heva. Zij kwamen van een eiland en kwamen naar het vasteland, omdat door een grote catastrofe zij het contact met hun vaderland verloren hadden. 

Onze mystieke en mythische overleveringen schijnen alle terug te gaan tot Atlantis, waar de eerste mens, Ad-amah of Ada, hetgeen betekent "eerste" in binding stond met de geest. 

Hij was Ad-am-as, de onoverwinnelijke Diamant. 

Adon is de naam van de hoogste Phoenisische Godheid; Adon-Hiram de legende van Hiram gaat terug tot Atlantis. 

Ad-onis de Griekse godheid komt daar eveneens vandaan. 

In Genesis (X:18) komen we de naam Arv-ad tegen, een Phoenicische stad, die gebouwd werd door een telg van Kanaän. Hij is bij Cushites bekend als Ar-Ad, een groep kuststeden vol van massieve en cyclopen ruïnen. 

Bij de Perzen van Mashab was Ad de eerste mens op de wereld, die van de Schepper een heilig boek kreeg, in een moeilijke taal geschreven. Hij was de laatst overgebleven mens van een afgesloten grote cyclus en de "vader van de wereld". 

De koningen van Ad-lantis schijnen samengegroepeerd te zijn in de Ad-itya, of het semitische Ad-ities. 

1. De oudste mythologische Hindoe-goden groepeert men onder de Ad-itya. 

2. Allen zijn zij goden des lichts of zonnegoden. 

3. Er zijn er 12. 

4. Deze 12 goden regeren de 12 maanden. 

5. Deze goden noemt men "de zonen van Aditi", in de Bijbel kennen we de zonen van Adah, de eerste metaalbewerkers en musici (zonen van Adon; de vrouw van Lamech, de stenen-oprichter) 

6. Deze goden van Aditya waren volmaakt en alomtegenwoordig. 

7. Tussen de Aditya is Uranos en Uranos wordt gezien als de God van Atlantis (Poseidon, Uranos) 

In de Veda's is Uranus de God van de oceaan. 

Alle legenden over de Zonen van Ad, de Adites, de Aditya gaan terug tot Atlantis (Atlantis - Ignatius Donnelly). 

De Chadeeën spreken van het ras van Ad-ami dat gevallen was. 

Het is vrijwel in alle volkeren achterhaalbaar dat zij zich baseren op Ad-lantis. 

De Hebreeën, zo willen de verzamelde ontdekkingen zijn dezelfde als de Kelten. In Stonehenge heeft men graven gevonden met geraamten die versierd waren als Joodse priesters met dezelfde versierselen. 

De Kabbala is de Hebreeuwse oerleer; het Judaïsme is een decadentie. 

Uranus, zo vertellen de Guanchen van de Canarische archipel, is onze voorvader, wij zijn van zijn geslacht. 

Uranus was de eerste godheid van Atlantis. 

Hun riten zijn gelijk aan die van de Kelten, de Egyptenaren, de Mexicanen en de Peruvianen. 

Op het eiland Fertuventura vindt men megalithische bouwwerken zoals in Carnac en Stonehenge. 

En dan bewijst de schrijver Guignard in zijn boek "Hoe ik het Etruskische geschrift ontcijferde", de overeenkomst tussen de sacramentele formulen van de Guanchen, de Lydiërs en de Etrusken, en ziet hen als voorlopers van het christendom: druïdisme. 

"Gedurende duizenden jaren, zo zegt Guignard, bewaarden de Guanchen deze sacramenten, maar de Joden, voortgekomen uit Lydische soldaten en Kouchiten vrouwen, bewerkten een schisma en bewaarden slechts een geloof in een enig ijverzuchtige God, Jehovah. 

Tegen deze ontheiliging kwamen de Essenen op; zij protesteerden. 

Jezus en zijn moeder waren Essenen en hun leer is zuiver Atlantisch. 

De Guanchen waren zeer grote mensen. 

Onder hun piramide-vormige tempels kenden de Atlantiërs de z.g. labyrinten, een symboliek van de levensweg door de natuur de chaos en de uitkomst in de zon of het Licht. 

Labyrinten vindt men overal op aarde: Griekenland, Egypte, Mexico, in mozaïek of steen in de kathedralen van Chartres, Poitiers, Reims, enz. 

In de "onderwereld" ligt de smidse van Vulcanos, Hiram Abif; daar wordt het metaal voor de metalen zee gemaakt. 

De Grieken zeiden: "eerst de god Pluto ontmoeten, dan kan men de wereld tegentreden". 

Van Hyperborea zegt men dat "de bewoners vanaf het eiland het landschap van de maan konden zien, zo dichtbij stond deze" 

In dit land verscheen Apollo eenmaal in de 19 jaar. 

De negentiende kaart in de Tarot heet  de "Zon van Osiris". 

Bij de Grieken is het negentiende jaar het Grote Jaar. 


In de Leeuwenpoort van  Mycene staat geschreven: 

"De Egyptenaren stammen af van de Zoon van Thot." 

Thot was een halfgod en men brengt hem in verband met Atlantis. 

De Tarot van Thot was het eerste universele geschreven boek der leringen van Atlantis. 


En dan is er Schliemann. 

De opgravingen onder de ruïnen van Troje hebben Arische symbolen blootgelegd en de swastika van de Hindoes. 

Schliemann bewijst dat er een contact bestond tussen Troje en Atlantis: o.a. de verborgen vaas met de geldstukken.  

Op de vaas stond geschreven: "Van koning Chronos van Atlantis". 

De objecten van de opgravingen van Tiahuanaku in Midden Amerika zijn gelijk aan de dingen die Schliemann in Troje opgroef. 

Verder dezelfde objecten als in de vaas uit de "Schat van Priam". 

De objecten waren slechts uit de vaas te krijgen door hem te breken. 


Paul Schliemann, die de arbeid van zijn grootvader voortzette: "Manethon, historicus uit Egypte, zei dat de wijze regering van Atlantis 13.900 jaar duurde". 

Een inscriptie  bij de Poort der Leeuwen zegt: 

"de Egyptenaren stammen af van Misor, zoon van Thoth; hij was een geëmigreerde zoon van een Atlantische priester, die verloofd was met een dochter van Chronos. 

Om deze reden moest hij vluchten. 

Hij bouwde de eerste tempel van Saïs. 

In de vaas bevond zich een vierkante plaat van wit metaal, bedekt met vreemde tekens, op de voorkant stond in oud Phoenisisch: "komende van de transparante muren uit de tempel". 

Dit stuk moest uit de vaas verwijderd worden door hem te breken. 

Schliemann groef rond de tempel van Saïs en vond daar hetzelfde geld als in de vaas in een graf van een priester uit de eerste dynastie. 

Dit geld van een vreemd metaal bezit momenteel de Griek Christos Mavrothalassitis ook. 

Op één daarvan is een kaart van Atlantis getekend: het water in blank metaal, het land in rood metaal. 

Ook hij zegt niet alles. 

Helaas degenereerden de rassen van Atlantis en er zijn berichten over een oorlog tussen Mu en Atlantis, later over de wereld-overheersing die zij probeerden: l'histoire se repète. 

Corsica is overspoeld door Atlantiërs. 

Hitler had mensen achter zich die een vergeten magie praktizeerden. 

De herinneringschromosomen dwingen de mens tot een herhaling van de geschiedenis, of tot een herziening van de geschiedenis. 

De herhaling is instinctief; de verandering onder invloed van een geestelijke inspiratie. 

Edgar Cayce, de bekende helderziende, beschreef vorige levens en meende dat sommigen in Atlantis geleefd hadden en daaraan herinneringen droegen. (de jongen met chemie-doos; atomaire energie, rampen, huidige wetenschapsmensen) 

Hij vertelde ook over de benutte zonne-energie op Atlantis, over de ruimte-kennis; over de ontdekking van muren onder de oceaan bij Bimini. Enkele jaren geleden zijn deze cyclopenmuren ontdekt. 

Op het geld staan ruimteraketten, Apollo en zijn vliegende pijl. De steen in het midden die energie weerkaatste. 

Er zijn trekvogels die op een bepaalde plek in de Atlantische Oceaan, die in de ijstijd vasteland was, nog steeds rondcirkelen; de Saragossa-zee is de broedplaats van de paling. 

Er zijn diverse voorspellingen waarin men zegt dat Atlantis weer boven water zal komen; na een catastrofe met deze wereld. 

Ook in Midden-Amerika, zoals bij de Indianen gaat de legende van een blanke god. 

Koning Montézuma II zou tot Cortez gezegd hebben:  

"Onze Vaderen zijn hier niet geboren; zijn van een ver land gekomen, genaamd Aztlan, waar zich een hoge berg bevond met een door de goden bewoonde tuin." 


Over geheel de wereld vindt men herinneringen aan Atlantis, te veel om op te noemen en de gnostieke of eerste-Kennis komt altijd uit deze streken. 

De legende over het heilige land van de Zeven eilanden kent men van Noord tot Zuid en van Oost tot West. 

Bij de Canarische eilanden kent men het Meer van de Zeven Steden. 

In Frankrijk en Engeland gaat dit verhaal eveneens. De Gobi-woestijn is bekend om zijn geheimen. 

Er zijn nog diverse verhalen over de verbintenissen met het Paas-eiland. (reuzenbeelden) 

Verhalen over de onderaardse werkplaatsen, tempels, inwijdingsruimten zijn alle terug te voeren op de religieuze praktijken in Atlantis.  Maar ook de verheven ruïnen-steden in het Andesgebergte herinneren daaraan. 

Stonehenge is een zonne-tempel; in de Andes werden zonne-rituelen gepraktizeerd. Mithras was een zonne-zoon of zonne-leer. 

Christus geldt ook als de Zoon van de Zon. 

De overleveringen zeggen: Zodra de Zonne-dienst wordt vervangen door een maan-dienst is de tijd van de vernietiging nabij. 

Het Druïdendom ging verloren door de praktijken der priesteressen. Atlantis ging onder door de misbruikte magie, maanmagie. 

De Egyptische gebruiken gingen onder door zwarte magie; de Griekse wijsheid eveneens. 

Niet God straft de mens, maar de mens roept krachten op die hij niet hanteren kan. 

Harmonie tussen mens en universum, zich uitende in zijn religie, onverschillig de benamingen leidt tot welvaart, zegen, tevredenheid en onthechting aan de materie. 

Momenteel verlangt de mens daar weer naar, de oude tijden komen terug en daarmede is het mogelijk dat, met de Atlantische herinneringen, Atlantis boven de zeespiegel verrijst. 


Literatuur 

Andrew Thomas: Atlantis 

Donnelly: Atlantis; 

Edgar Cayce: Atlantis (pocket Engels en Frans; 

Robert Charroux: 

Plato: 

Churchward: Het verloren werelddeel Mu 

Denis Saurat: L'Atlantide et le règne des géants 

Robert Ambelain: La vie secrète de St. Paul. 

Jésus et les Templiers; Le lourd secrèt de Golgotha.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene