19c - de nabije toekomst der mensheid

Over de toekomst der mensheid is veel gespeculeerd; zowel door religieuze als profane voorspellers. 

Één ding is zeker: heden zijn zowel de religieuze, de politieke als de maatschappelijke leiders het er over eens dat aan de huidige wereldsituatie op de één of andere manier een einde komt. 

Computers kunnen precies berekenen wanneer het de ontwikkeling bergafwaarts zal gaan. 

Wanneer we de profetieën aller tijden willen vergelijken, dan moeten we ons houden aan de grote profeten of degenen die hun profetieën reeds bewezen zagen. 

Grote voorspellers vond en vindt men in de gehele wereld. 

Zij hebben één ding gemeen: een exacte datumvaststelling kunnen zij nooit geven, omdat tijd een relatief begrip is in de parallelwereld, de sfeer waarin zij de gebeurtenissen zien voltrekken. 

Hetgeen in de parallellewereld gebeurt is altijd een voorbode van hetgeen op aarde geschieden zal. 

Men kan de voorspellers laken, men kan hen bedriegers noemen, maar de feiten bewijzen dat de grote voorspellers altijd gelijk kregen. 

Slechts die voorspelling is juist die een overeenkomst vindt in die van de medevoorspeller. 

Terminologie is onbelangrijk. ook de beschrijvingen van gebeurtenissen; eeuwen geleden kende men géén atoombommen, noch radio of televisie; toch werden deze, zo goed als 't ging, omschreven, voorspeld. 

De nabije toekomst der mensheid, met inbegrip van de verschrikkelijke vernietigingsmethoden worden eveneens beschreven. in termen, die een onwetend mens zou gebruiken voor iets wat hij absoluut niet kent. 

Hij zegt slechts wat hij ZIET. 


Er zijn diverse profeten die de Komeet van Halley in verband brengen met de strijdtonelen die zij waarnemen. 

In werkelijkheid zijn er geen bewijzen voor een kosmische storing door kometen, anders is het gesteld met het menselijk gedrag. 

Één van de profetieën meldt (Johannes Friede in de 12de eeuw) dat "de zon geweldige zonnevlekken zal aantonen, haar straling zal verbleken en de geestelijke zonne-invloed op de mensen zal uitblijven. 

De vermindering van de vruchtbaarheid en de mislukte oogsten zullen opgemerkt worden zodra de maan zijn glans verliest en de Grote Beer in de maanbaan komt en door een sterke nevel het blauw van de hemel verduistert. 

Eerst echter zal een komeet gedurende korte tijd aan de aarde voorbijtrekken en haar in een lichte schemering hullen." 

Merkwaardig over zonnevlekken te spreken in de 12de eeuw. 

Het gedrag van de mensen wordt mede bepaald door de zon; dit is reeds wetenschappelijk ontdekt. 

Gemis aan zonnekracht maakt zeer egocentrisch en gericht op het eigen ego. 

Er is een ritmische beweging van de zonnevlekken: 11 jaar; de zonnevlekken veroorzaken magnetische storingen op aarde en daardoor mede het gedrag van de mens in zijn eigen microkosmische veld. 

Hevige onevenwichtigheid kan mede veroorzaakt worde door magnetische storingen in het aarde-veld, dienovereenkomstig zonneveld. 

Hevige zonnevlekken, samenvallend met de komeet van Halley kunnen de mensheid verleiden tot impulsieve, agressieve, machtswellustige gedragingen. 


EDDA 

In de Edda wordt eveneens gesproken van een komend kosmisch geweld: 

"De mensen moeten hun woonsteden verlaten, met flakkerende vlammen komt Sutur (de eeuwig zijnde) uit het Zuiden. 

In de zon fonkelt zijn zwaard. Gebergten barsten, wouden vallen terneder door de woedende slagen die de aardoppervlakte teisteren branden de wagens. 

De zon scheidt een nieuwe zon af: "Hij baart een dochter, de stralende des daags." 

Een zelfde verhaal ontdekken we in de Griekse mythe over Zeus die Athene baart. 

(in verband met Jupiter die Venus baarde - Velikovsky) 


In de Veda's lezen we het volgende: 

"De Kali-Juga-periode zal er als volgt uitzien: "Men zal nu aan lichamelijke gezondheid denken en de ziel veronachtzamen. Men zal meer naar hartstocht streven dan naar liefde. 

De zedelijke moraal houdt op, het recht wordt omgebogen. Kastenloze mensen (van nederige afkomst) zullen heersers over hun volkeren worden. De gevolgen zullen economische crisissen en oorlogen zijn." 

Socialistische regeringen; onontwikkelde regeringsleiders; sex en geweldfilms. Alles om het lichamelijke evenwicht te herstellen. De ziel wordt uitgesloten. 

Alle profetieën zijn het er unaniem over eens: Zodra het geestelijke wordt veronachtzaamd, komen er crisissen. 


HETTITISCHE VOORSPELLING - 2000 v. Chr. 

Het atoomtijdperk: 

"Uit vrijwel elke steen maken zij de toverkracht vrij, die de materie oplost en alles ineen doet storten".  

De ontmoeting van materie met de antimaterie. 

Het wegvallen van de middelende factor, de ziel. Overweldiging. 

"Ze versterken de ei-kern en verwekken nieuw leven, terwijl zij van doden ledematen en organen nemen en deze de levenden inplanten." 


NOSTRADAMUS (1503 - 1566) 

Van Nostradamus is zeer veel reeds uitgekomen 

Een bewijs hiervoor zijn o.a. deze twee verzen die de eerste wereldoorlog en Hitler duidelijk beschrijven: 

Twintig jaar na de grote oorlog (1918), 

duizend duivels die door de lucht vliegen, 

viermaal is het kruis in het rad gebroken (hakenkruis) 

het, waanzin moord is aangebroken. 

Razend schreeuwt een man voor een onverzettelijke massa, die na zijn woorden strijden, laten sterven. 

Nog nooit zag de wereld zulke moorden, 

roof en bloed brengt eer, roem en orden." 

Ook de terugkeer van de Joden naar Israël voorziet Nostradamus: 

"Verschrikkelijk zal de aarde met zijn steden branden, 

het grote Volk, achtmaal aan het rad geslagen, 

wordt in genade thuisgevoert in het land van zijn heilige Ark des Verbonds. 

Tezamen met de zielloosheid en de geesteloosheid schijnt het verwerpen van alle religieuze waarden samen te vallen. 

"Het bloed van het priesterdom zal als water verspoten worden. Nooit te voren waren de tijden zo verschrikkelijk verhit, waar zij nu door de haters vervolgd en vermoord worden. Een wee voor de kerk en een weeklagen voor de dienaren en orden." 

Religieuze haat, explodeert na eeuwenlange religieuze uitbuiterij. Daarin valt de macht van atheïsme en communisme als snel opschietend zaad. 

(de heerschappij van de lagere klassen) 

De antichrist is voor Nostradamus een Mohammedaan. 

De paus wordt gevangen genomen door de Mohammedanen. 

(dit is in overeenstemming met andere profetieën) 

Afrika zal revolteren tegen Europa. 

Arabische heerschappij in het Midden Oosten tot aan de Middellandse Zee. 

Revoltes bij de westerse machthebbers; Frankrijks royalisten zullen een Franse monarchie stichten in een tot op de helft ingekrompen Frankrijk. 

Het einde van Engeland. 

"De grote kring volgt de nog grotere. Want de wereld zal zich veranderen door bloed, zwaard, pest en honger alsmede door een vuurregen vanuit het firmament die lange vonken trekt." 

Naast Gandhi en Bernard Shaw was Einstein van mening: "Het zal tot een materiaal- en slijtage-oorlog komen. Het streven, uit te houden tot de tegenstander uitgeput is, zal tot brutaliteit worden. Vijfzesde deel van de mensheid zal deze verbetenheid ten offer vallen." 

De mens wordt niet meer geteld! (zielloosheid) 

Nostradamus zegt duidelijk in Centurie 10/31: 

"Het heilige rijk zal naar Duitsland komen. De Arabieren zullen open plaatsen vinden." 

(Het optrekken van de Arabieren door middel van olie-heerschappij, geld en aankopen) 


Kosmische catastrofen: 

"40 jaar lang zal Iris (de regenboog) niet verschijnen, 40 jaar lang zal zij elke dag de naakte aarde zien. Stijgende nood en reusachtige overstromingen beginnen." 

Er zal een grote droogte zijn, afgewisseld met overstromingen door langdurige regens. 

Ook Nostradamus spreekt over een vreemd maan-verschijnsel: 

Wanneer de maan in diepe duisternis gehuld is, dan gaat zijn broeder met een roodachtige kleur voorbij, de grote, die lang onder de duisternis verborgen was. Dan wordt het ijzer lauwwarm in de bloedige wond." 

(de geboorte van een andere planeet, de herhaling van de Venusgeboorte?) 

Men verwacht nieuwe planeten of de tweede maan: Lillith. Of de terugkomst van Marduk? 


OVER EEN NIEUWE RELIGIE 

"Het goddelijke Woord wordt de grondwaarde, waaronder men hemel en aarde verstaat, occult goud in een mystieke melk te verlenen (geven)." 

"...... dat is, wanneer het lichaam en de ziel en geest alle macht hebben, dan eerst worden deze (mensen) onder hun voeten zoveel macht bezitten als op de troon des hemels." 

"De goddelijke Geest zal de ziel gelukkig maken, omdat hij het Woord der Eeuwigheid ziet." 

(maaninvloeden hebben altijd zondvloeden ontketent. Bijbelse, Atlantische) 

Maanstoringen beïnvloeden het weer, de seizoenen, de emoties van de mensen. 

Zonnestoringen zijn eveneens van invloed op de maan. 


SIBYLLE VAN PRAAG 

In 1658 stierf zij, nadat zij de mensen verstomd had doen staan met haar voorspellingen, die TOT NU TOE alle zijn uitgekomen. 

Als voorbeeld: 

"En het verstand der mensen zal scherper worden, tenslotte zal hun geest ook de vrede gaan dienen. 

Zij maken grote ketels, die zij met water en vuur vullen, die zij dan op wielen en in boten plaatsen. Met hen zullen zij zich op het land en in het water voortbewegen en niet uitsluitend behoeven te rekenen op de hulp van spieren of de wind."( uitvinding: trein, stoomschip 1830) 

"De mensen zijn echter niet gelukkiger, niet beter geworden. De lieden hongeren en opnieuw is de broeder zijn broeder tot vijand geworden. Weer vloeit bloed door de straten, zij strijden en vechten om een stuk brood. Het eigendom van vreemden wordt geplunderd en het huisraad werpen zij op de straten om daarachter hun lichaam te verbergen." (revolutie 1848 - barricaden) 

"Woorden lopen op dunne draden, die over alle landen gespannen zijn, van mond tot mond. Men ziet niet meer in het gezicht van zijn vriend wanneer hij tot u spreekt, en de leugen wordt tot de heerser der wereld." (telefoon 1880) 

Zonder de ogen te zien kan men zonder risico's liegen. 

"Een grote arts zal voor de mensheid veel goeds doen, want hij zal een machine ontdekken, welks oog door de menselijke lichaam heen kijkt en de ziekte in de kiem verstikt." (Röntgen 1845-1923) 

"Zilveren vogels zullen door de lucht vliegen, maar niet God heeft zij tot vreugde en nut geschapen, maar de geest der mensheid, om nieuw lijden te bedenken." 

"In het buurland spreekt een man, wiens wapen een zeldzaam kruis draagt, tot zijn volk en belooft hen macht en roem. Het volk jubelt hem toe, zij allen willen strijden om een grote overwinning te kunnen vieren." 

Zij beschrijft dan de volledige oorlog met pantserwagens, tanks en bommen. 

Na deze oorlog komt de tijd van angst, en haat. 

"Zij bouwen een toren uit staal en water en geloven daarmede het Al veroveren te kunnen." (20-30 mtr. hoge ruimteraketten, waarvan de stalen lijven met vloeibare brandstof zijn gevuld) 

"Zeldzame tijden, zeldzame mensen bevolken de wereld. Niemand is werkelijk gelukkig. De natuur wordt geschonden en verkracht en de menselijke geest gevoelt zich verheven boven het Al." 

(Onze huidige tijd, de natuur, onze arrogantie, ongelukkigheid, meditatie, yoga.) 


TOEKOMST 

"Een kogel, door water gedreven, rolt over aarde. Zij zou zegen kunnen brengen, maar brengt slechts nood." (wat is dit?) 

"Een mens doorkruist de lucht, als door engelenvleugels gehouden en hij schenkt met beide handen zegen aan de landen die hij overtrekt. Zij zullen staven in hun handen houden, die nuttigheid en vreugde, maar veranderd, ook dood en verderf brengen kunnen." 

"Kogels zullen zij maken, die zij slikken als zij hongerig zijn. Doch zij zullen niet zat worden, want de stralen maken hun lichamen nog hongeriger." 

(ruimte-voeding-stralen) 

"Een kleurige kist, zal de mensheid helpen de schoot van de aarde te openen, maar gift en vuur zullen slechts hun oogst zijn en zwaar zal het hen vallen om de schoot weer te sluiten." (nucleaire kettingreacties?) 

"Ik zie een klein kantig ding dat hen inlichtingen geeft over alles wat zij weten willen." (nieuw technisch apparaat) 

"Op een witte vlakte die aan een kleine kast ontspringt ziet men mens en dier, berg en dal. Liefelijke muziek begeleidt de beelden en de mensen verheugen er zich zeer over." (T.V. film) 

"Maar al deze vreugde is hen niet tot nut. Vrolijker en vrijer zal de mensheid worden, maar eigenlijk veel armer.  De schapen zullen leren hun geest te gebruiken en leugens en dogma te vervloeken." 

(onze tijd, overeenkomend met andere voorspellingen) 

"De velden zullen een veelvoud dragen van wat heden tot zegen is en de mensheid zal haar dagarbeid in vier uren volmaken." 

(streven naar kortere werktijden) 

"De nacht zullen zij tot dag maken, want geslagen glasbuizen zullen helder daglicht verspreiden." (neonlicht) 

"Doch de mensen zullen nog steeds niet tevreden zijn. Zij zullen naar de sterren omzien om deze te veroveren. 

Een nieuwe tijd van slavernij zal komen door kunstmatig verwekte mensen met weinig verstand, maar sterk en weerstands-vermogend; 

(proeven hiervan zijn reeds begonnen) 

Het gaat ten einde, vlammen, vuur en vernietiging. 

China, de draak met de vele ogen, grijpt in." 


JACOB BOEHME 

Ook Boehme voorzag het einde van een mensheidsperiode doordat een gebrek aan waarlijk, innerlijk geloof zonder dogma, zou uitmonden in materialisme en zielloosheid en daardoor in egocentriciteit en begeerte: 

"...... Zij hebben nu de Urba (Herordening) tot afgod gemaakt, die hen de zondvloed des vuurs op de hals zal halen. Zij hebben geen geloof noch verstand en zeggen steeds dat het geen gevaar inhoudt, hoewel het uurwerk van de natuur hen toch spoedig tot het doel van de vernietiging voeren zal. 

Want de toegesloten geest, staat aan het eind van zijn gevangenis en maakt zich los uit het grote uurwerk van de innerlijke en uiterlijke natuur. 

Dat is het wonder dat niemand kan tegenhouden. Daarom bedek je, jij anti-christelijk Babylon, en vreet veel bloed: jij bent het echter die zichzelf opvreet. Maar de kinderen Gods onder u hebben geschreven, hoe zij het gezien en herkend hebben...... 

Kere een ieder zich innerlijk om en wende zijn hart en zijn gemoed tot liefde en eendracht, anders zal het ene volk het andere vreten en de landen zullen verteerd en verwoest worden. 

En het zal zulk een boze wereld worden dat zij niet waard zal zijn mensheid genoemd te worden...... " 


ALOIS IRLMAYER (1894-1959) 

"Uit het Oosten komt een vliegtuig dat "een weerstand" in het grote water werpt. Dan verheft zich het water als een enkel stuk torenhoog en valt weer terug. Alles wordt overstroomd, er komt een aardbeving. 

De eilanden voor de kust gaan ten onder, daar zich grote gaten in de zee vormen, die zich door het terugvallen van enorme golven weer sluiten. 

Drie steden zie ik ondergaan: een tegen het zuiden, tegen het noordwesten, een in het westen. 

Alle landen rond de Noordzee hebben van overstromingen te lijden. 

Vliegers werpen kleine zwarte kastjes af die een gele nevel verspreiden als zij exploderen. Wat daarin komt is vernietigd. 

Marseille zal kerktorenhoog onder water komen, Parijs door een opstand in brand gestoken en met de aarde gelijk gemaakt worden." 

Vele profeteren dit. 


BIRGITTA VON SCHWEDEN (1302-1373) 

"Rome zal door vuur en het zwaard vernietigd worden. De ineenstorting van de kerk staat voor de deur. De muren hebben scheuren, de zuilen buigen zich ter aarde, de grond heeft grote gaten." 


MELANIE MATTIEU VON LA SALETTE 1831-1903. 

Het heidense Rome zal verdwijnen, Parijs wordt verbrand, Marseille verslonden door de golven. 

Niet van buiten af, maar door het eigen volk. 

De natuur zal voor de mensen wraak nemen en zij beeft in verwachting over datgene wat over de door misdaden bezoedelde aarde zal uitbreken...... De jaargetijden zullen zich veranderen, de aarde zal nog slechts slechte vruchten voortbrengen. De sterren zullen hun regelmatige banen verlaten, de maan zal nog slechts een zwak roodachtig licht voortbrengen. Water en vuur zullen de aardbol met trekkende bewegingen en aardbevingen teisteren, bergen en steden zullen in vlammen oplichten...... 

Na de geboorte van de antichrist zullen de jaargetijden zich veranderen en de gesternten veranderen hun loop...... 

De tijd is gekomen waarop zich de meest verbazingwekkende wonderen op aarde en in de lucht zullen voltrekken...... De demonen in de lucht zullen met de antichrist tezamen grote wonderen op aarde en in de lucht volbrengen en de mensen zullen meer en meer pervers worden...... vuur zal van de hemel vallen en drie steden verwoesten." 


Paranormale verschijningen, de parallelwereld bemoeit zich met de zichtbare wereld (demonen); aan de aarde gebonden geesten (gestorvenen) zullen zich verheugen over het geweld. 

"De bezitters worden allereerst door de bezitlozen overwonnen. Een schrikbewind zal komen......" 

(Kerner 1851) 

Lager ontwikkelden zullen overheersen. 

"Aan de hemel en op de aarde zal men tekens zien, doch deze niet zien willen" (Spielbernd) 

"Langzamerhand en met zekerheid komt de aarde de nieuwe toestand binnen, die profetisch en helderziende werd waargenomen: Astrophysikalisch zal nl. door afname van de lichtdruk het evenwicht veranderen, waardoor de pool-as van de aarde zijn plaats verschuift. Alleen dit slechts is al genoeg om het toekomstige aardrijkskundige beeld van onze aarde volkomen te veranderen......" 


HEMELTEKEN: 

Op 11 aug, 1999 staan Zon, Saturnus, Uranus en Mars  met elkander in kwadraat en tekenen zo een kruisvorm aan de hemel. (Silber) 

"Ik zie een groot kruis aan de hemel staan, een verschrikkelijke aardbeving begint, bliksem en donder zal er zijn en de mensheid zal uitroepen: Er is geen God!" (Irlmayer) 


ZONNEVLEKKEN

De uitwerking van zonnevlekken en explosies op de zon betrekken zich niet slechts op kosmos, aarde en natuur, maar ook op mensen. 

Deze storingen roepen een reactie op in het gezamenlijke bioplasmische evenwicht en beïnvloeden allen die op dit plasma leven. 

Wanneer de aarde door een overmaat aan koude en warmte onvruchtbaar geworden is, brengt zij op vele plaatsen geen vrucht meer voort. 

Het water slaat gedeeltelijk in "bitterheid" om, zodat het niet meer voor spijzen bruikbaar noch als drinken heilzaam zal zijn." 

"Bij deze ongelukken komen dan ook nog schrikwekkende tekenen van de hemel, opdat de mensen niets zullen missen wat angst aanjaagt. Kometen zullen veelvuldig verschijnen, de zon vervalt tot een voortdurende bleekheid, de maan wordt als bloed gekleurd en vult het verlies van het ingeboete licht niet meer aan." 

Ten gevolge van deze kosmische veranderingen verkort zich het jaar en de maand en de dag. 

Tresmegistos noemde dit "de ouderdom en de afmatting van de wereld." 

Dan verheft zich een tirannieke god-vijandig gezinde heerser. 


De twaalf Sibyllen voorspelden hetzelfde: 

Persische Sibylle 

Libysche Sibylle. 

Italische Sibylle 

Erythraeïsche Sibylle 

Hellespontische Sibylle 

Delphische Sibylle 

Cumaeïsche Sibylle 

Phrygische Sibylle 

Joodse Sibylle 

Marpessische Sibylle 

Samische Sibylle 

Tiburgische Sibylle 


ALTERNATIEF 

Eenheid lichaam-ziel-geest. 

In stand houden van een evenwicht door deze drie. Waarachtig geloof is een electromagnetische verbinding tussen deze drie. 

Dogma en dwang verbreken deze eenheid. 

Vrije wil, individualiteit, altruïsme. 

Liefde als: gemeenschapszin, begrip van mens tot mens. 

Losmaken uit materialisme, zielloosheid, angst voor het zelf. 

Terugkeer tot: intuïtief GEweten. 

Innerlijke adeldom. 

Heersers over de mens zijn koninklijke mensen in tegenstelling tot overheersing door de onontwikkelden d.w.z. on-edelen, gezien als materialisten, ziellozen. 

Ontkenning van de ziel, van de verbinding, brengt explosie. 

Antimaterie - materie. "Wraak" van god; natuurkatastrofen. 

Wraak van god is een verschijnsel dat de mens uitlokt door de "ziel" te onttrekken aan zijn plaats tussen hemel en aarde, geest en natuur. 


Oplossing: 

Denkvrijheid en denkontwikkeling. Ontplooiing van intuïtie en geweten. Geloofsvrijheid en geloofsadeldom. 

Terugkeer naar de directe binding tussen mens - natuur - ziel en God.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene