20a - acupunctuur : het geheim van Yin en Yang

Het is niet mijn bedoeling u medische gegevens te verstrekken, maar ik heb getracht, zoals altijd, de universele Bron van wijsheid te vinden, die de Chinezen toegepast hebben in hun geneesmethode. 

De Acupunctuur baseert zich op het Hermetische gegeven: Zo boven zo beneden, en op de alchemische overtuiging: "Lees in het Boek der Natuur en u zult uzelf kennen." 

De tijdelijke natuur is namelijk de dochter van de eeuwige natuur. 

Als in deze natuur alles ordelijk en harmonisch verloopt, doet dit het eveneens in de mens, als zijn reflectie. 

Anatomie is ondergeschikt aan dit principe. 

De organen zijn slechts belangrijk in hun functie, niet in hun ligging; het uiterlijke kleed bedekt het innerlijke; de waarde van het cijfer is belangrijk, niet het kleed. 

In de Chinese denkwijze komen we, eigenlijk vanzelfsprekend de Hermetische zienswijze, zoals in de Tarot vastgelegd en de innerlijke waarde van de numerologie ook tegen, alsmede de kosmologie en de sterrenwijsheid. 

De acupunctuur dateert van enige duizenden jaren voor onze jaartelling en wordt toegeschreven aan Huang-Ti, als de grondlegger van de leer van de Yin en de Yang, de negatieve en de positieve energiestroom. 

Deze grondwijsheid, de basis van de acupunctuur, werd vastgelegd in de Nei-Ching. Het boek van de "verborgen dingen of innerlijke dingen." 

De eerste berichten over de acupunctuur kwamen via missionarissen, Jezuïeten, naar het Westen, het eerst in Frankrijk. 

Ziekte is een ontregeling van de energie-circulatie; beter nog van de etherverhouding in de organen: de zwakte, dan wel de kracht van Ch'i. 

Alles is ontstaan uit het Begin dat het einde inhoudt: Tai Ch'i, negen is weer één, rups - pop - vlinder.  

Hieruit komt Ch'i of Prana, of Pneuma, of ether, spiritus. 

Dit is de basis van de natuurgeneeskunde. 

Uit Ch'i, de ene die bezielt: 1, de Magiër, komen de Yin en de Yang; de twee-eenheid die leven voortbrengen; uit hen komen de vijf elementen die het leven betekenen: HOUT - VUUR - AARDE - METAAL - WATER. 

Zij komen overeen met de Westerse esoterische elementen: Ether of leven (hout is de drager van Ch'i) Vuur - Aarde - Lucht (metaal) en Water. 

De ether of het prana, zenuwether, wordt in het lichaam verdeelt via de meridianen, electromagnetische banen, die men heden via meetinstrumenten kan terugvinden. 

Acupunctuur is niet, zoals men veelal meent, verdovend middel, maar eveneens een geneesmethode; daarvoor zijn bewijzen te over. 

Het zenuwgestel is bij ziekte ontregeld; in de esoterie is het zenuwgestel de middelaar tussen de etherische wereld en de stoffelijke wereld; het etherlichaam en het organisme. 

De Ch'i is altijd in het zenuwstelsel voorradig indien het goed functioneert; een overdaad aan Ch'i, als deze niet doorgegeven kan worden ontregelt de zenuwfuncties, maakt de mens etherisch overgevoelig; mediamiek, minder stoffelijk, afgetapt. 

Een Chinese uitspraak zegt: 

"De wortel van de acupunctuur is de geest." 

"De menselijke geest is een gave des hemels, de fysieke energie is een gave van de aarde." 

De alchemie zegt: de menselijke "mind" moet één worden met de universele "mind"; dan zijn ziekte en strijd overwonnen. 

Zoals het getal 12 in alle mythen en esoterie de natuur symboliseert, zo kent de acupunctuur 12 hoofdmeridianen, die betrekking hebben op 12 organen:  longen, dikke darm, milt, hart, dunne darm, blaas, nieren, pericardium, (geslachtscentra) drievoudige verwarmer (warmteregulatie, drie vlamkamers) (hoofd-hart-bekken?) (geest-ziel-lichaam) bezieler (lymphe-systeem) gal, lever, maag. 

Deze 12 basisorganen plaatst de Chinees tegenover elkander als vaste of Yang-organen en vloeiende of Yin-organen. (volle en ledige organen) 

Er zijn 59 meridianen; in de numerologie brengt men het getal 59 altijd terug tot 14: Het Pad van Heiligheid of Voorbereiding; zeer symbolisch als eenheid der meridianen. 

Teruggevoerd tot zijn basis is het VIJF: de elementen, de eerste toebereiding. 

De overeenkomst van mens en natuur vindt de Chinees eveneens in de steeds wederkerende getallen in natuur en mens. 

Naast de 12 meridianen zijn er 5 elementen: 

HOUT - stimuleert het vuur - vernietigt de aarde: 

VUUR - schept aarde - vernietigt metaal; 

AARDE - schept metaal - vernietigt water: 

METAAL - schept water - vernietigt hout; 

WATER- schept hout - vernietigt - vuur. 

(pentakel tekeningen) 


Pentakel in de grot van Bethlehem in Ussat. 

In het Thomas-evangelie staat: 

"Want gij hebt vijf bomen in het Paradijs, die niet bewegen in zomer en winter." 

De levensziel des mensen ligt in deze 5 elementen en hun organen. 


Verandering - Wedergeboorte 

Yin - Yang 

HOUT = Lever - Galblaas 

VUUR = Hart - Dunne darm  

AARDE = Milt - Maag 

METAAL = Longen - Dikke darm 

WATER = Nieren - Blaas. 

Daarbuiten ligt als ZESDE (6 = evenwicht, de volkomen mens) de BESLISSING. 

Pericardium (ontvanger) en Drievoudige Verwarmer (bezieler), de middelende (geest-ziel-lichaam) lichaam-natuur; ziel-geest; geest-Algeest. 

Het belangrijkste orgaan is de Lever (leven): HOUT. 

Hout is nodig voor het vuur. 

Leverpoort - Jupiter - etherisch lichaam. 


Deze pentakel en ster plus de elementen moet men beschouwen als de idee; abstractie; de organen zijn daarvan de kristallisatie in hun werking. 

Lever (hout) wordt door het hart (vuur) automatisch aangezet; maar de Milt (aarde) wordt gekalmeerd; wanneer de Nieren (water) worden gekalmeerd wordt automatisch de Lever hout) ook gekalmeerd en het Hart (vuur) wordt aangezet. 

Er worden in China overeenkomsten gezien met de psychische toestanden en de Vijf organen; (zijn deze bomen groen in zomer en winter dan is alles goed!) 


Lever-storingen geeft depressie; iets op zijn lever hebben; het schudden van de lever; 

Hart-stoornissen geeft overmatige vreugde; ik maak van mijn hart geen moordkuil; 

Milt-aandoeningen geeft obsessies; de milt steekt mij; de milt kietelen; er loopt een luis over zijn milt; 

Long-storingen geeft benauwdheid; sterke longen hebben; long en lever uitbraken; 

Nier-storingen geeft vrees; hart en nieren aan iets overgeven; tot in hart en nieren. 


Chinese uitspraken: 

"De wortel van de weg des levens, van geboorte en verandering is Ch'i; de myriaden dingen van hemel en aarde gehoorzamen aan die wet. 

Het leven is afhankelijk van Ch'i. 

Het ware Ch'i is het oorspronkelijke Ch'i. 

De ongeborenen worden gevoed door de Ch'i van de eerste hemel, de geborenen zijn gevuld met de Ch'i uit de tweede hemel." 

De eerste hemel = etherisch, ether, planetaire ether. De tweede hemel = lucht, gevuld van de ether. 

De Meridianen zijn de paden waarlangs Ch'i zijn omzettings-activiteit verricht in de vaste (yang) en de holle (yin) organen. 

59 meridianen - voorbereiding, in de tweemaal 5 organen, plus Pericardium en Drievoudige Verwarmer. (niet anatomisch) 


"Men kan slechts ruiken als Ch'i uit de longen tot de neus doordringt; men kan de vijf kleuren alleen maar onderscheiden, wanneer de Lever-Ch'i tot de ogen doordringt; men kan alleen proeven wanneer de Hart-Ch'i tot de tong doordringt; men kan alleen maar weten of men wel of geen trek heeft in voedsel wanneer de Milt-Ch'i tot de mond doordringt. 

Het vermogen van de zeven holten (neus-ogen-mond-oren) hangt af van het doordringen van Ch'i uit de vijf organen." 

Longen-neus-rood; lever-ogen-blauw; hart-tong-geel; milt-mond-zwart; nieren-oren-wit. 

De TSANA-Organen (yin) in tegenstelling tot de FU-organen (yang). 

Ch'i bepaalt het natuurlijk ritme van opgaan - blinken en verzinken. (de etherische energie) 

In den Beginne, zo zegt de Chinese opvatting, was de wereld een vormloos geheel, er was geen onderscheid tussen de tegengestelden. 

Ch'i bracht hierin verandering. (het Woord) 

Hetzelfde zegt men in de alchemie. 

Zij bracht de tegengestelden en hun samenwerking: vreugde-verdriet; licht en duister; koude en hitte, enz. 

Yin-organen slaan op (even getallen) (harmonie is bewaren) 

Yang-organen zetten om, bewaren niet (oneven getallen). 

Er is een bewijs dat röntgenbestraling en electrische behandelingen de meridianen-karakterlstiek doet verdwijnen. 


Ch'i bewaren en behouden. 

Er zijn Chinese filosofen geweest, de z.g. Quiëtisten, die onderwezen hoe men Ch'i kon bewaren en behouden: daar komt ademhaling en yoga-methoden vandaan. 

"Alles is het werk van de "levensadem of Ch'i of Prana, die in de "geest" is. Hij kan gaan en komen waar hij wil. 

Hij is zo nietig, dat niets erin kan doordringen; zo vast dat niets bestaan kan buiten Ch'i. 

Hij verliest slechts datgene wat hem schade berokkent door een verstoring." 

Men moet een Meer van Ch'i opslaan, als energiebron; 

"laat uw gedachten circuleren in het domein van het onuitputtelijke; plaats uw hart op de weg die één in zichzelf is (Tao); doe dit en uw hemel zal aan de vernietiging ontsnappen." 

Microkosmos - lipika, afsluiting, autonomie, hemel in zichzelf. 

"Houdt u daar op waar de 10.000 dingen beginnen en eindigen tegelijk, breng je natuur tot eenheid, versterk Ch'i (levensadem), concentreer je kracht totdat hij één zal zijn met de kracht die alle dingen schiep naar hun aard; doe dit en je hemel zal zijn integriteit bewaren." 

(Chaldeeën: in de ether beginnen en eindigen alle dingen.) 

Het is de basis van Acupunctuur. 

Men noemt Ch'i ook wel de "stoom", een tussenstof van vaste en abstracte stoffen, een middenstof. 

De ziel bestaat uit Ch'i en Tai Ch'i.(ether en Gods geest) 

Een meer van Ch'i is: de wateren der ziel die de geest bevatten (in de alchemie het waterstofatoom). 

Alles geschiedt op basis van de Ziel (een concentratie van Ch'i). 

De ziel of de kern van de drie warmtebronnen is Ch'i. 

Vuur zonder water is vernietigend. Geest zonder ziel is verbrandend. 

Adem en ziel worden altijd samengebracht. 

Ch'i komt binnen via de neus; Henoch zegt, de reuk ligt in de ziel. 

De lucht draagt Ch'i over, de geur wordt verspreid door de lucht. 

Daarom staat één van de 5 ziele-bomen, de eeuwig groene bomen, in de longen; de prachtige en lichtende. 

Een Boom is HOUT, eeuwig groen; onveranderlijk voor de seizoenen of de wisselwerking van Yin en Yang die gelijk zijn aan de seizoenen, hout bloeit: 

lente = yang; zomer = yang; herfst = yin; winter = yin. 

De vier oceanen waarin Ch'i wordt bewaard zijn: voedsel - aarde; bloed - vuur; longen - lucht; winter- water. 


Insertie-punten: 

Er zijn 800 tot 1000 insertie-punten, die men soms kan vinden door over de huid te strijken; zij zijn of spontaan gevoelig of door druk. 

Door massage, knijpen, prikkelen van de pijnlijke plek kan men het betreffende orgaan verlichten, kalmeren dan wel stimuleren. Pijn trekt dan weg. 

Er zijn twee speciale meridianen die de Yin en de Yang uitbeelden: 

de conceptie of ontvangende meridiaan - voorkant - yin; de besturende of yang-meridiaan, de achterkant. 

De voorkant van de mens is ontvangend: voorbeelden; de achterkant is afstotend. 

De besturende meridiaan regelt tot aan de eerste wervel de lichaamsenergie; massage stimuleert energie, kalmeert storingen in de geslachtsorganen, de natuurlijke vitaliteit. 

Het optrekken van deze vitaliteit door yoga, brengt deze in de tweede afdeling van de besturende meridiaan, die bestemd is voor de geestelijke of ziele-energie, van de borst wervels tot aan het bovenste tandvlees. 

Voorbereiding, de zevenheid, de natuurlijke energie verandert deze in lichamelijke kracht. Mislukking. 


Homeopathie en acupunctuur. 

Dr. Weihe ontdekte in de l9de eeuw 195 precies gelokaliseerde huidpunten in overeenstemming met de homeopathie, zijn insertie-punten; de naald in het homeopathische middel dopen geeft een extra werking. 


Makrobiothiek van Oshawa is gebaseerd op Yin-producten en Yang-producten. 

Yang is middelpuntzoekend - egocentriciteit; Yin is middelpuntvliedend - zelfvergetend. 

Granen en zout b.v. zijn yang: ego-stimulerend, energisch. 

De vier regels voor de gezondheid van Sheng Mung, 3737 voor Chr. zijn: 

1. emoties beheersen; 

2. matig eten en drinken; 

3. systematisch dagelijks werken; 

4. vaste regels voor rust en slaap. 

Zoals het water een natuurlijke kringloop heeft, zo heeft de bloedcirculatie in de mens een gesloten systeem, zei Huang Ti 2697 voor Chr. 

De moderne wetenschap bevestigt dit. 

De aarde met zijn begroeiing, zijn bergen en dalen, zijn wateren wordt in de Chinese wijsheid vergeleken met de mens: 

Donder en bliksem; zon en maan; regen en wind; vreugde en boosheid; tranen en adem; twee ogen; 

vier ledematen- vier seizoenen; 

twaalf maanden; twaalf gewrichten; twaalf polsslagen; twaalf  hoofdmeridianen. 

Het klimaat, de seizoenen, de natuur, alles wordt geregeld door Ch'i. 

Zoals de menselijke wereld wordt geregeld door Ch'i. 

Er zijn zes Yin-maanden en zes Yang-maanden; zes yin-organen en zes yang-organen; de ziekten zijn in overeenstemming met de organen en maanden. 

Tsana-organen zijn massief: Yin; 

(lever, hart, longen, milt, pericardium, nieren) 

Fu-organen zijn hol: Yang; 

(galblaas, dunne darm, dikke darm, maag, drievoudige verwarmer, blaas) 

Yin-organen zijn ingesteld op de wisseling der seizoenen, de natuurkrachten, mensen (aantrekking) 

Yang-organen zijn niet ontvankelijk, zij zijn met hun werk bezig. 


1. LEVER = de zetel van toorn en bloedvoorraad - zuur - ogen - de Magiër - rood. 

2. HART = zetel van geluk, de menselijke geest, Manas, straalt wijsheid en inzicht uit - bitter - tong - geel. 

De verhouding van hart en lever in het menselijke organisme is als man-vrouw; de lever stimuleert het hart; de Hogepriesteres. 

Osiris-Isis, de man-vrouw verhouding is bepalend, positief-negatief is bepalend. (anatomie Chinees - drie kamers) 

3. MILT = het denkcentrum, de voedselvoorraad, geen intellect, noch intelligentie, het is een werkbrein, zoals in de aarde alles bewaard wordt - zoet - de Heerseres of Venus - de heerseres der natuur - zij kent de wetten en regelt de lever en bepaalt zo de vijf smaken: zoet, bitter, zout, zuur, heet - de mond - zwart. 

4. LONGEN = de zetel van droefenis - zij werken op de dikkedarm en voeden de huid. Ch'i gebrek in de longen kan dikke-darmziekten oproepen - neus - hete smaak; de Heerser - de adem is leven beheersen - blauw. 

5. NIEREN = de zetel der angsten - zij beïnvloeden lever en milt - het is de woning van de wil - zoet.- het oor - de Hogepriester - Wil - Harmonie tussen linkernier en de rechternier - de linkernier is vrouwelijk, de rechternier is mannelijk - goed functionerende nieren reinigen het lichaam - Hogepriester moet REIN zijn - wit 


De hersenen spelen in de Chinese filosofie geen belangrijke rol. 

"Alles wat men aanleert is het weten niet waard." Intuïtieve waarneming was doorslaggevend. 

De Acupuncturist moest, vroeger, absoluut rein, intuïtief zijn, een priester. 

"Een goede arts voorkomt ziekte; een middelmatig arts heeft methoden om een dreigende ziekte af te wenden; een slechte arts behandelt de ziekte als hij een feit is." 

In China werden en worden de artsen vereerd; zij zijn vertegenwoordigers van het "kennen van de natuurwetten en de werking van Ch'i." 


Bekende artsen uit de oudheid, bezonnen zich op de spirituele wereld, zij mediteerden, hadden een ingetogen levenshouding en een sobere leefwijze. 

Ko Hung Tao van 281- 340 schreef over alchemie, diëten, magie, kruiden en een geestelijke leefwijze. 

De adem volgt een vaste regel; van middernacht tot twaalf uur is een levende adem, inhaleren; van twaalf uur tot middernacht is een dode adem, uitdrage. 

Hij is anders dan de zonnekracht; de adem is niet ingesteld op de zon, maar op het extraheren van Ch'i. Het inademen is belangrijk: Ch'i; de instelling bepaalt de scheiding van Ch'i en lucht. 

In het oog zijn autonome veranderingen merkbaar; hierop kan men de iriscopie baseren; dit uiterlijke oog is de spiegel van de lever - leven; de binnenkomst van Ch'i of ether via de leverpoort; de lever (de generaal) vertelt de situatie van zijn dienaren of organen, via het oog; iriscopie herkent de feitelijkheden. 

Het oor is de opening van de Nieren. 

Als men niet wil luisteren, hoort men niets. 


LONGEN - huilen - droefenis; 

HART - lachen - geluk; 

LEVER - kreunen - depressie; 

MAAG - zingen - werk; 

BLAAS - snikken - angsten. 


Men schreef recepten met een even aantal ingrediënten voor een kalmerende werking; zilver; 

met een oneven aantal ingrediënten voor een stimulerende werking; goud  

Harmonie tussen mens en wereld - mens en natuur - mens en Tai Ch'i brengt gezondheid. 


TAI CH'I is Goddelijke Geest. 

CH'I is geestelijke adem, Prana, ether; 

FU - Yang en  TSANA - Yin, zijn de twee die de wereld dragen. 

De Vijf elementen zijn HOUT - Lever; VUUR - Hart; AARDE - Milt; METAAL - Longen; WATER - Nieren. 

Vijf is scheppend en vernietigend: Shiva. 

Het Pentakel is scheppend; de ster breekt af.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene