24 - een werkelijkheid die legende werd?

VERLEDEN 

Het verre verleden van de mensheid is een groot mysterie; De huidige veelvoud van de literatuur die "de boodschappers der sterren" en het verschijnsel van de "reuzen" beschrijven is een teken dat we ons meer en meer gaan interesseren voor onze afkomst en bovendien voor de z.g. bovennatuurlijke of metafysische gaven van onze verre voorvaderen zoals deze worden beschreven in talrijke papyri, legenden, occulte geschriften en handschriften van oude historici. 

We beginnen langzamerhand te geloven dat legende en werkelijkheid niet van elkander zijn te scheiden, dat soms zelfs een onbegrepen werkelijkheid tot legende wordt door de onwetendheid van de volgende generaties. 

Ons ongeloof is ons tot een vloek geworden, ons rationalistische denken bracht ons vergetelheid en vooral onwetendheid omtrent metafysische begrippen en mogelijke verschijnselen die we niet kunnen beredeneren. 

Is de mens altijd zo kortzichtig geweest? 

Hoewel we een voortdurende ontwikkeling in technologie, astronomie en medische wetenschap zien, moeten we ons toch ongerust gaan afvragen is dit werkelijk ontwikkeling of zoeken we naar een sleutel die we hebben verloren? 


HERODOTUS en de WETENSCHAP 

Één van de oudste en betrouwbare geschiedschrijvers was de Griek Herodotus uit de 5de eeuw v. Chr.  

Hij hoorde van de priesters dat de "afdaling van de hemelgoden had plaatsgevonden van 17.500 tot aan 11.850 v.Chr., waarna geen enkele god ooit nog een menselijke vorm aannam". 

Osiris zou ong. 15.550 in Egypte zijn verschenen. 

Al deze inlichtingen komen van oude geschriften die tot op heden jaloers worden bewaakt in onderaardse bewaarplaatsen, o.a. in de piramide van Cheops. 

Herodotos vertelde dat sedert die tijd "de zon zijn gebruikelijke positie viermaal wijzigde", hetgeen slaat op een opeenvolging van aardasposities. 

"De Egyptische priesters waren zeer zeker van de data, omdat zij altijd zeer nauwkeurig het voorbijgaan der tijden hebben opgeschreven". 

Alle moderne geleerden raadplegen Herodotus, maar zij vermijden deze optekening van hem te vermelden of verwijzen deze naar het land der mythen. 

Heden staat Herodotus niet alleen met zijn inlichtingen. Plato sprak in Saïs met een hogepriester, Pateneit, die zei dat in de tempel van Neïth (de moeder van Re, godin van Saïs, de oorlogsgodin, gelijk aan de Griekse oorlogsgodin Athene) geheime hallen waren die verslagen van meer dan 9000 jaar bevatten. 

Masoudi, een Arabisch schrijver vertelt dat de Menkaure-pyramide 30 geheime schatkamers bevatte waarin "ijzer was opgeslagen dat niet kon roesten"  en "glas dat gebogen kon worden.". 

Dingen die in zijn tijd onbestaanbaar waren. 

Over de wetenschappelijke kennis van onze verre voorvaderen strijden de geleerden nog, hoewel berichten hierover de boekenmarkt overstromen, en die niet alle afgewezen kunnen worden. 

Overigens luidt de voorspelling dat vòòr het jaar 2000 de geheimen van de piramide van Cheops zullen worden ontsluierd. 


HEMELGODEN 

Alle berichten lijken heen te wijzen naar een "religie" die in de oudste tijden uit niets anders bestond dan het "aanbidden" van Sterrenmensen, en het bouwen van tempels ter ere van enkelen of één van hen. 

Religie is een zaak van mensen, niet van goden. Religie is het weer worden zoals zij of zoals ik was in die tijd dat ik een godenzoon was! (weder-verbinden) 

Religie had twee aanzichten: overtuigd zijn van een oerbron en vereren van wezens die niet van de aarde kwamen. 

Alle religie is daarheen terug te voeren. 

De metafysica was in die tijd een normaal natuurverschijnsel. Juist de "hemelgoden" beschikten over sterke metafysische eigenschappen, maar ook de aarde-mensen. 

Het onzichtbare aardrijk behoorde vanzelfsprekend tot het zichtbare aardrijk en niemand verhief dit tot goddelijk. 

Onze vergetelheid maakte ons tot onwetenden. 

Onze halfheid maakt ons tot ongelovigen. 

Deze "hemelgoden" maakten zulk een indruk op de aarde-mensheid, dat zij hen extatisch aanbaden en daaruit een heel heir van godennamen ontstond. 

Het is niet te ontkennen dat vele volkeren in hun overleveringen aanwijzingen bewaren dat zij hun kennis en ontwikkeling ontvingen van z.g. hemelgoden waarvoor zij dan tempels e.d. bouwden. 

In Egypte o.a. vertelt men dat de kennis en wetenschap kwamen van Osiris en Hermes en dat hun zuster en eega Isis de landbouwschap en de kunst overdroeg. 

De uit hen ontstane "halfgoden" werden de farao's en de legendarische mythische helden. 

Veelal waren dit de z.g. "reuzen", zoals Heracles, Christophorus, Prometheus, en met andere namen bij de andere volkeren. 


REUZEN, goede en slechte. 

Deze "reuzen" zorgden voor de mythische oorlogen tussen goden, reuzen en aarde-mensen. 

De goden gingen terug naar hun "hemel", de kwade reuzen vernietigden vele aarde-mensen, alsmede veel van de aarde en de "goede reuzen" deden hun best om te redden wat er te redden viel. 

In ieder geval leidde deze gigantische oorlog tot een breuk tussen aarde en hemel. 

Enkele goden konden niet meer terug, halfgoden namen de heerschappij over de aarde over en uit de verdere generaties van halfgoden kwamen: boodschappers, priesters (goede), geneesheren (Imhotep e.d.), bouwmeesters met de gulden snede en tenslotte al diegenen die nog iets bewaard hebben aan "goddelijke kunst, geneeskunde, en al die leringen die de aarde-mensheid als bovenaards, en onder suggestie van haar kerkelijke autoriteiten als "ketters en duivels" beschouwd. 

Met deze leringen is de metafysica verweven, die momenteel zijn belangrijke plaats in het denken terug verovert. 


BEWUST 

De mens, althans sommigen, lijken zich meer en meer bewust te worden van "de wetenschap dat er meer is tussen hemel en aarde dan de mens tot nu toe bevroedde". 

Vandaar dat de tijd rijp is om opnieuw te gaan geloven in mythen, legenden en overleveringen en daarin een werkelijkheid te herkennen. 

Een werkelijkheid waarmede velen van ons contact zullen vinden via hun intuïtie. 

Die bekende sensatie van: "ik kan het nog niet beredeneren, maar ik wéét dat het waar is." 

Zo kun je literatuur benaderen, evenals het woord. 

Intuïtie is een vergeten begrip geworden. 

Wetenschappelijke proeven in 1962 door Prof. Mihalasky en John Dean toonden aan dat er drie soorten mensen zijn: 

1. de energische; 

2. de natuurgevoelige en; 

3. de neutrale. 

De eerste beide kunnen op hun intuïtie afgaan, de laatste nauwelijks. 

Men kan dit ook contrôleren in de handel en de natuurgevoelige wetenschappen. 

Intuïtie is het in contact komen met kosmische trillingen, toekomst uit de ether. Intuïtie blijkt het ge-weten te belevendigen. 

Intuïtie en ge-weten of oerweten zijn onafscheidelijk, want de intuïtieve mens reageert, omdat hij iets zeker weet. 

Het gehele organisme schijnt hierop te reageren, inclusief de hersenen en wel vooral de rechterhersenhelft. 


INSEKTENGEMEENSCHAPPEN 

Dat vanaf het ontstaan der wereld rekening gehouden werd met metafysische feiten bewijzen de insektengemeenschappen, die zich uitsluitend bewegen op kosmische trillingen en telepathie. 

Metafysica ofwel bovenzinnelijke eigenschappen is dus niets goddelijks, het is iets oeraards. 

Het heeft dus ook niets met re-ligie te maken, maar met een heropwekken van de natuurlijke begaafdheden. 

Een wetenschappelijk schrijver, Jean Feytaud in zijn "Le Peuple des Termites", beweert dat de termitengemeenschappen de mens tot voorbeeld moeten zijn en dat de mensheid zijn gemeenschapsgave heeft verloren en hartstochtelijk op zoek is naar een herstel daarvan en daarmede van een harmonische mensengemeenschap. 

De mens heeft één onoverwinnelijke vijand: de insekt. Deze insekt is, in natuurlijke begaafdheid, zijn concurrent. 

Onder hen zijn de meest edele, zoals de bij, en de meest onedele, die we ongedierte noemen. 

Zij zijn beter metafysisch begaafd dan de mens, terwijl op alle maatschappelijke niveaus zij de meerdere zijn. 

De koningin van de termieten schijnt telepathisch haar gehele gemeenschap te regeren. Zij is onbetwist heerseres voor het leven. 

De vredige termieten hebben één vijand: de mieren. De termieten waren heer van de aarde toen de mieren 50.000.000 jaren geleden kwamen. 

De mieren, agressief, hoewel democratisch geordend, hebben geen koningin. 

De termiet sterft zonder koningin. 

De termieten konden mieren in dienst nemen om zichzelf te verdedigen tegen mieren. 

Een oorlogstactiek die in de oudheid veel werd geïmiteerd. 

Deze oorlogsmieren namen de geur van de termieten aan en alles wat die geur niet heeft vallen zij aan. 

Een handeling die we ook bij de mensen kunnen herkennen. 

Een termiet is een soort gehypnotiseerde robot, hij kent geen emoties, noch honger, dorst, pijn; deze emoties zijn slechts te constateren in de cel van de koningin. 

Hieruit kan men concluderen dat het veranderen van de mens in een soort gehypnotiseerde slaaf, terug te voeren is tot een insektenstaat, waarbij één bevoorrechte, met uitgelezen eigenschappen regeert. 

De momentele opgang in hypnotisme en telepathie, hypno-therapie kan leiden tot een omvorming tot termieten-gemeenschap binnen de mensen, waarbij elk onderdeel nauwgezet zijn plicht doet, formidabele prestaties levert, uitsluitend door de besturing via PSI-eigenschappen. 

Degenen die zelf totaal niet in staat zijn deze PSI-eigenschappen te hanteren, maar wel ontvankelijk zijn, zullen als eerste het slachtoffer worden. 

Ook hier is dus het worden tot individu de enige verdediging tegen de overheersing van de "reuzen op het PSI-gebied". 

Onze verre voorvaderen schijnen dikwijls de insektenorden als voorbeeld genomen te hebben voor hun bouwwerken en gemeenschappen. 

De eerste boogconstructie op aarde werd b.v. door de termieten gebouwd. 

De diverse tempels met hun geheime gangen en bergplaatsen, en ook de labyrinten schijnen gebouwd te zijn naar voorbeelden van insekten-bouwwerken. 

De religieuze gewoonten uit de oudheid, inclusief het rituaal, zijn te herkennen bij sommige soorten insekten, met als centraal punt hun koningin. 

Waarmede gezegd wordt dat het aanbidden van allerlei soorten voorgangers, goden, helden e.d. een natuurlijk ingeschapen drift is van de aarde-mens, maar niet van de Sterrenmens, die zèlf zoekt naar mogelijke adoratie, belangrijkheid, heiligheid e.d. 

Elke aarde-gemeenschap zal het langste en harmonisch kunnen bestaan wanneer zij geordend wordt naar de magnetische lijnen en trillingen van de aarde. (aardmagnetisme) 

Aldus: volgens die van de insekten die deze gegevens telepathisch opvolgen, soms op instructie van de meest gevoelige. 

GODINNEN 

Men denkt soms dat de overleveringen slechts spreken van goden, maar er zijn zeker ook godinnen. 

De overleveringen van de blanke godin, het geloof in een godin-moeder, een maagd e.d. vindt zijn reflectie in de insektenwereld- of omgekeerd. 

De opvatting van het "eeuwig vrouwelijke" is oeraards en maanreligies zijn uitsluitend hierop gericht met hun godin-adoratie. 

Het is het weten dat alles begint met het "negatieve", het ontvankelijke, het metafysische (termitenkoningin). 

Maar edeler insektengemeenschappen kennen wel het individu, zoals de bijen, met hun emoties. 

Bijen zijn, volgens de oudheid, tranen van de eerste zonnegod, die de aarde zouden moeten veredelen. 

Hoe edeler, hoe individueler. 

Het aanbidden van het vrouwelijke kan men in alle oude leringen tegenkomen, maar schijnt altijd gebaseerd te zijn in de legende van de vrouwelijke reuzin of godin. 

De halfgodin, die de wijsheid der sterren bezat en daarbij alle metafysische eigenschappen. 

De man onderwierp zich gaarne aan haar "intuïtie en vermogen". 

(hedendaagse vrouwelijke intuïtie enz. vrouwenleiding) 

In Ierland en Wales vinden wij nog vele herinneringen aan de Witte Godin; hier schijnen reuzen te hebben geleefd tot in de vierde eeuw, (volgens Robert Graves, Powys Blake), zelfs tot in de 18de eeuw. 

Deze legendarische(?) reuzen adoreerden de bijen net als de Egyptenaren, omdat de bij zou zijn meegenomen door de "wezens der sterren". 

De bij is een heilig dier, het heeft sympathie voor harmonische, natuurlijke mensen en schijnt een aversie te hebben tegen grove, vloekende mensen (Messegué). 


De bij is zuiver metafysisch en gevoelig voor de kleuren, aardmagnetisme en alle onzichtbare aanwijzingen. 

In Wales kent men nog magisch, symbolische rijmpjes op de bij: 

"Ik zal me een bijenlichaam maken, zeer afschrikkend en ik zal de bijenkorf binnengaan in naam van de duivel. 

Pas op, bij, de kip zal je eten. 

Want ik kom hier in de naam van de Maagd om je naar je huis mede te nemen." 

(de bij is de ziel, de bijenkorf het Tehuis, de Maagd de Witte Godin - Isis e.d.) 


GOUDEN TIJDPERK 

Er is een legendarische tijd geweest dat Chronos of Saturnus regeerde, hij was een reus die heerste dank zij een aanval op zijn Vader Uranos. 

Uranos was een universeel heersende godheid, zijn mannelijkheid viel in de zoutachtige wateren en zo ontstond de schepping, die ondergeschikt werd aan Chronos- Saturnus, de tijd, de poortwachter tussen tijd en eeuwigheid. 

Zolang de Wijze Saturnus heerste ging alles goed, het was een gouden tijdperk. 

Saturnus werd vervangen door een list van Zeus. 

Deze moest zich tegen zijn broeders verdedigen, die de Olympus aanvielen. 

Dit is een Grieks-mythische overlevering over de strijd der Titanen. 

In alle leringen leeft de herinnering daaraan voort, ook in de astrologie die eigenlijk onwetenschappelijk wordt genoemd, omdat astronomie en astrologie niet overeenkomen. 

Maar zij komt wel overeen met het instinkt van de mens, omdat astrologie de metafysische natuurhistorie weergeeft, evenals de natuurlijke inborst van de mens! 

Saturnus wordt in sommige mythen ook de Eerstgeborene genoemd, door zijn Vader Uranos geofferd terwille van de schepping, hem schenkende zijn kracht, zich bindende aan het rad van geboorte en dood, tijd en eeuwigheid. 

Zeus, de lichtende, de jaloerse, zet hem af en ontketent daarbij oorlogen, disharmonie enz. 

De aanbidding van Zeus kwam na die van Uranus (Oceanos) en Saturnus. 

Er zijn grottekeningen gevonden met een planeetverbinding naar Uranus, mogelijk als heenduiding naar zijn Opperheerschappij, regerende over alle andere goden. 

Het "zo boven zo beneden" zou wel eens letterlijk waar kunnen zijn in de heerschappij van de planeten of goden op aarde en het woordelijk hun latere verheffing zijn aan de hemel als "lichten". 

Een overweging waard. 

Aristoteles noemt de mythische overleveringen: "traditie in de vorm van een mythe". 

Euphemeros (400 v.Chr.) noemt hen "vermomde historie". 

In alle grote Egyptische tempels bevonden zich de z.g. geboortehuizen, plaatsen waarin de "vrouwen bevrucht konden worden door de goden", opdat zij halfgoden zouden baren. 

Heilige Geest, de overschaduwing van de maagd. 


PARADIJS, het gouden tijdperk 

"De aarde was gehuld in een eeuwige lente. 

De bomen droegen tegelijkertijd hun bloemen en hun veelkleurige vruchten vulden de lucht met een constante geur. 

De stammen, de levende schepsels maakten geen oorlog, niet één was verslindend, de leeuw speelde met het lam en de slang was net zo vredig als de duif." 


Zeus maakte de door Uranus geketende Cyclopen en Titanen los uit de onderwereld, de Tartarus, om zich te verdedigen tegen zijn broeders. 

Is Zeus de zondaar? 

De mens wordt wel eens het religieuze dier genoemd. 


VERGETELHEID 

De drank Soma wordt als de drank der vergetelheid beschouwd en werd in de Egyptische en Griekse rituelen gebruikt. 

Ook spreekt men van een "teug van vergetelheid uit de rivier de Lethe" voordat de ziel op aarde terugkeert. 

Deze "teug der vergetelheid" is echter een nabootsing en heenwijzen naar de "toesluiting van onze metaphysische-geestelijke gaven" nadat de goden heengingen (stanza's van Dzyan). 

Deze vergetelheid maakt dat we slechts een klein gedeelte van onze hersenen kunnen gebruiken, hetgeen bij geen enkel natuurlijk schepsel verder het geval is!! 

Is het een soort straf? 

Door een ongeval breekt er dikwijls iets open. 

Maar ook door heroriëntering of geestelijke levenshouding, zoals de ouden zeggen. 

Volwaardig mens worden = een vol natuurlijk schepsel. 

Inbegrepen de godengaven, de kennis van de natuur en zijn verhouding tot de Oerbron. 

De kennis omtrent de oerbron zelf. 


BESCHAVING 

Dat we ons willen beschaven, dat we willen overleven en dat we welvaart willen hebben is een zuiver natuurlijk instinct. 

Wezens die zich de sterren of de hemel herinneren vragen meer. 


PSI-VERMOGENS 

Hoe krijg ik Psi-vermogens is heden een actueel onderwerp. 

Er zijn twee soorten van interesse: de nieuwsgierigheid van de aarde-mens die iets "goddelijks" wil bezitten, maar het niet kan hanteren. 

De her-opgewekte interesse van de sterrengeneraties met een vage herinnering, die er louter in zijn geïnteresseerd als een natuurlijke gave die vergeten is, maar er verder aan voorbij gaan. 

Zoals de wijze Yogi zegt: "Ga eraan voorbij, tel de verschijnselen niet!" (Rig-Veda) 

Eerste vereiste is: 

intuïtie her-opwekken; een natuurlijk, ontspannen mens worden; alle angsten laten vallen. Lezen in het Boek der Natuur, herken de tekenen van de natuur, maar zie achter hen de Tekenaar en eer Deze. 

Eren is Doen hetgeen Deze geestelijke bron ons toefluistert, naar het voorbeeld van de insekten. 

Deze eerste insektengemeenschappen zijn natuurlijke reflecties van een harmonische oerordening met de Geest als leider, waarmede de mens intuïtief en volgens zijn weten in binding staat. 

Misbruik van zijn metafysische gaven leidt tot degeneratie van de innerlijke adeldom. 

Een bij wordt geen termiet of mier. 

Een bij is een heilig dier, zoals de sterrenmens eigenlijk heilig behoort te zijn. 

Ziedaar het streven naar heiligheid. 

Heiligheid bevat vele aspecten: dienstbaarheid, eerbied, verdediging (tegen onheiligheid), het vinden van de weg naar de bron, het herkennen van de taal der natuur,  enz. 


WAT ZIJN ONZE GAVEN 

Een gave is beschikken over kosmische gevoeligheid, het zich kunnen losmaken van de instinctieve natuur. Onverschillig hoe deze gave zich uitdrukt. 

Iedere mens wordt in een uiting getroffen door het "bovenaardse of geestelijke" het intens edele of hogere. 

Hij, die dit zelf latent in zich heeft, herkent dit altijd, onverschillig waarin. 

De goden en godinnen, de reuzen, lieten herinneringen in ons achter. 

Wij wensen "reuzen" te zijn; wij wensen goden te zijn; wij wensen belangrijk te zijn; wij wensen iets te bereiken, enz. 

Onze wens typeert ons. 

Hij, die van de hemelen komt, keert tot de hemelen terug. 

De reuzen konden zeggen: 

"Uit Oceanos, de onbegrensde kosmos, geboren, 

ondergegaan in het zoutachtige water, de chaos 

mogen wij opstaan in onze werkelijke, oorspronkelijke Zelf door de Adem van onze almachtige Vader, 

die ons vergeven heeft!" 

Doet dit ons niet nadenken? Boeken: 

Op zoek naar leven in de kosmos - Andrew Tomas (Gottmer) 

La religion des geants et les civilisation des insectes - Denis Saurat (j'ai lu) 

Astronautes de l'ancient Orient - Raymond Drake (Albin Michel) 

Isis ontsluierd en de Stanza's van Dzyan. 

De gele goden - Peter Krassa (Meulenhoff) 

Le peuple du ciel - 

Les Dieux qui virent la terre et le ciel - 

Les geants venus du ciel - 

Charroux et Däniken.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene