25a - de wisselwerking tussen geest, milieu en mens

"Nog geen blad aan de boom gaat verloren, zou Hij dan zielen verkwisten ? 

Kipling. 


Helaas is de filosofisch of geestelijk geïnteresseerde mens veelal niet geïnteresseerd in de natuur en de natuurwetten. 

Hoewel van oudsher de filosofen wisten dat de natuurwetten een voorbeeld zijn voor de allereerste filosofische vragen: 

1. Waar komt het leven vandaan? 

2. Hoe is de wereld ontstaan? 

3. Waartoe dient ons leven? 

We zijn geneigd de mens te zien als een afgescheiden deel binnen de natuur, maar de huidige wetenschappelijke onderzoekingen bevestigen weer hetgeen de oude filosofen wisten: de mens is een onderdeel van het universele samenstelsel van levensvelden. 

Iedere schepping en ieder schepsel bezit zijn eigen levensveld en al deze levensvelden moeten onderling harmonisch op elkaar zijn afgestemd om een harmonisch geheel te verkrijgen, d.w.z. willen al die levensvelden hun stoffelijke inwoner in leven houden, gezond en evenwichtig. 


ENERGIE IS ONVERNIETIGBAAR 

De fysica kent de wet van het behoud van de massa of energie. 

Men weet nu dat niets werkelijk wordt vernietigd. 

Er zijn slechts veranderingen mogelijk! 

De nucleaire fysica heeft laten zien dat materie kan worden veranderd in energie, volgens de formule van Einstein. 

De onderlinge organisator van energie en materie zijn de levensvelden - van ons - van onze medescheppingen. 

Er is geen levensveld of denkveld of emotioneel veld dat wordt vernietigd. 

Hier ligt de sleutel tot de tragedie òf de vooruitgang in onze samenleving. 

Het verschil in de onderlinge levensvelden bestaat uitsluitend in de frequentie; kleuren verschillen onderling slechts door een verschil in hun trillingssnelheid; zo is het met de dieren en met de mensen; 

Wat men een z.g. "lager wezen" noemt, is in werkelijkheid een schepping met een langzamere trillingsfrequentie binnen zijn levensveld. 

Dit geheel van levensvelden, die nooit vernietigd worden, slechts veranderen moet, is ondergeschikt aan een Opperlevensveld of Denken; en datgene noemen we Schepper of God of Architect. 

Iedereen weet dat om iets te organiseren of in stand te houden, er allereerst een denkbeeld is, een gedachte. 

Deze allereerste GEDACHTE zond het WOORD uit en hieruit kwam de schepping, de materie of de samenstelling van levensvelden voort. 

Gedachtenbeeld - Woord - Materie. 

Maan - Zon - Aarde. 

De moderne fysicus weet dat het nonsens is dit Albrein te ontkennen; hun logica fundeert Zijn aanwezigheid. 

(Astronomen: God in de nieuwe natuurkunde van Paul Davies) 

Wanneer we de natuurwetten zouden kennen, dan zouden we bevestigd zien dat het zich afscheiden van het universele geheel, in denken, in emoties, onherroepelijk leidt tot een ziekte, een disharmonie. 

De wisseling tussen die talloze levensvelden binnen het universum is een "must" tot behoud van elk levensveld. 

Hoewel de mens een Unicum is, is hij niettemin zodanig etherisch "georganiseerd", dat hij door middel van zulk een wisselwerking zijn natuurlijke harmonie bewaart. 

Wij kleuren ons levensveld individueel, wij vertragen het of wij versnellen het. 


MILIEU 

Momenteel zijn we zeer bezorgd voor ons milieu. Uitsluitend omdat we ontdekken dat ergens een onderlinge harmonie verloren gaat en daardoor narigheid ontstaat. De wisselwerking tussen de vier natuurrijken staat onder spanning. 

Hoewel we wellicht niets weten van de verhouding van de onderlinge  etherische trillingsvelden, bemerken we aan den lijve dat het ons minder goed zal gaan als we in andere levensvelden ingrijpen. 

Mens tegenover mens; het voorkomen van moeilijkheden bij een ander. 


WANNEER GRIJPEN WE IN? 

Dat ingrijpen wordt ons tot een oordeel en we ontdekken dit pas als we de directe stoffelijke resultaten zien. 

Wij reageren altijd pas wanneer de gevolgen er zijn; om oorzaken bekommeren we ons niet. 

Overproductie, de natuur sluit verlies in. 

Overproductie is ziekte, alles behouden lijdt tot chaos. 

Om de oorzaken te ontdekken moeten we ons inspannen, onderzoeken, overdenken; filosofisch kunnen denken; de natuur observeren. 

In elk levensveld blijven de herinneringen van de schepping of het betreffende schepsel bewaard. 

Elke emotionele ervaring wordt in dat etherische levensveld opgetekend en gaat NIET meer verloren, aangezien het levensveld niet verloren gaat. 

Het kan veranderen, de herinneringen kunnen zwakker worden of brokstukken worden maar zij zijn NIET vernietigbaar. 


DENK HIER EENS OVER NA 

De raad: Het verleden te vergeten, is uitsluitend betrekkelijk; het kan verzwakken, maar het staat etherisch in ons levensveld gegrift en dat is JUIST, omdat, blijkbaar, wij uit deze herinneringen LEREN moeten. 

WAAROM MOETEN WE LEREN? 

We komen hier aan de basis van wetenschap, religie en existentie. 

Iedereen weet dat in de natuur niets voor niets geschiedt. 

WAAROM blijven die herinneringen bewaard en waarom moeten we leren? 


EVOLUTIE 

De evolutie-theorie is reeds lang achterhaald. 

Men weet nu dat de mens een UNICUM is en hij daaraan niet deelneemt. 

Hoe we het ook bezien, we komen tenslotte terecht bij die aloude opvatting van de vòòr-christelijke wijzen: 

de mens moet door LERINGEN iets verwerkelijken. 

Wat? 

En dan kom je op de idee van die geestelijke oorsprong. 

Dan zie je ook hoe natuur en ziel samenwerken en dat deze ziel lering moet trekken uit de HERINNERINGEN, die in het levensveld worden opgetekend. 

"De ziel incarneert tot zij vlekvrij is" zei Pythagoras. 

Het empirisch ervaren noemt de filosoof dat, een direct, eerstehands ervaren, dat nooit ontkend kan worden. 

Zo kom je ook tot de conclusie dat al onze levenservaringen, hoezeer we hen ook zouden verfoeien, niet voor niets zijn. 

Maar tevens kunnen we concluderen dat hetgeen we onze naasten aandoen, slecht dan wel goed, mede invloed heeft op ons levensveld, omdat we nu eenmaal met de levensvelden van onze naasten zijn verbonden. 

Elke gedachte of elke uitgezonden trilling wordt ergens opgevangen. 

En heeft zijn invloed. 

Moorden, criminelen, haat, doden van dieren, planten. 

Backster heeft dit via planten en dieren bewezen. 

En wat voor planten en dieren, en zelfs voor mineralen geldt, zou dat dan niet voor mensen, die veel fijner zijn gestructureerd, gelden?  

Dier zowel als plant ondergaan de indruk van de dood van een medeschepsel. 

De risico's van onze gedachten, van onze emotionele impulsen werken uit in het grote samenstelsel van levensvelden, dat ons MILIEU VORMT. 

Wij beklagen ons over ons milieu, maar we hebben het ZELF zover laten komen! 

Daar komt bij dat ook de planetaire velden op dit geheel inwerken, en ook dit is terug te vinden in de reacties van de mensheid. 

In wezen is het één gigantisch geheel dat elkander in stand houdt door wisselwerking, waarbij altijd het levensveld met de hoogste frequentie overheerst. 

Hoe hoger de frequentie des te immateriëler is het schepsel of de schepping; het losmaken van het aardmagnetisme. 

De weg is echter: eerst aarden, dan ont-aarden; nooit andersom. 

Vandaar dat we zeggen: 

de lagere schepsel zijn van de hogere afhankelijk en deze regel moeten we nooit uit het oog verliezen, want het is de BASIS voor de samenleving. 

De hogere schepsels hebben een verantwoordelijkheid. 

Soms draaien we de boel om en menen dat we sterk door "het lagere" worden beïnvloed, maar we kunnen pas worden beïnvloed wanneer we ermede corresponderen, een verbinding hebben, gelijk trekt gelijk aan. 

Hierop berust ook het heilig worden, de genezing, het overwinnen van allerlei narigheden. 

WE MOETEN weten dat het hoogste of snelste levensveld automatisch leidt. 

Onze onwetendheid of ongeloof maakt ons aardgevoelig en d.w.z. verlaagt de trilling van ons levensveld, maakt ons aldus toegankelijk voor de z.g. lagere wezens of mensen met lagere denktrillingen. 

Zodra we daarvoor immuun zijn, wil dat zeggen dat we ER BOVEN staan, maar dat betekent tevens dat we in de leidende levensvelden worden geïntegreerd en dat betekent verantwoordelijkheid. 

Het lagere, het aardse (kalk) beheersen of overheersen is een groeiproces. 


PROTESTEN  

Al onze protesten tegen disharmonie, milieuvervuiling e.d. blijven zinloos wanneer we niet tegelijkertijd ons eigen levensveld optrekken. 

VOEDING - MOREEL  E.D. 

We kunnen moeilijk onze naasten iets verwijten wat we zelf doen! 

Als we pleiten voor een herstel van de natuurlijke harmonie, moeten we ons op de hoogte stellen van de consequenties die "leed aan de naasten", hoog dan wel laag schepsel, voor gevolgen heeft voor ons levenssamenstelsel. En dan zullen we schrikken! 

Dat is al een heel oud esoterisch weten. 

Vandaar dat de aloude raad: "Heb uw naaste lief als uzelve", een unieke wet is met een veel diepere achtergrond dan menigeen vermoedt. 

En we zondigen daar al tegen wanneer we onszelf haten of minachten. Dat is desastreus voor ons eigen levensveld, maar ook voor onze naasten, want onze afbrekende gedachten worden in het grote geheel geprojecteerd. 

Omdat we de grote samenhang niet kennen of niet WILLEN zien dan wel geloven, werken we alles wat we in ons hart als het GOEDE wensen, tegen. 

Eeuwenlange onwetendheid door kerkelijke, of politieke hiërarchische overheersing weerhoudt of weerhield ons van oriëntatie, en dus van de zo noodzakelijke kennis om de harmonie binnen de samenleving te bewaren. 

Vredesapostelen moeten hierover eens nadenken. 

Men kan NIET vrede prediken en desastreuze of ondermijnende gedachten hebben. 

Ik kan u niet aanraden iets te volgen dat ik zelf belachelijk vind of negeer! 

Deze tweestrijdigheid of schijnheiligheid in het menselijke denken werkt ook rampspoedig uit in zijn levensveld en dus in het geheel; dat is te zien en te contrôleren. 

Schijnheiligheid verpest onze etherische samenleving, maar tevens ons individuele zijn: onze gezondheid. 

Het resultaat is al die ellende die we ZEGGEN niet te willen, maar die we door onze werkelijke geaardheid toch opwekten. 

"Wie zijn ware aard niet durft tonen minacht zichzelf" en dit is oorzaak voor alle soorten van vervuiling: denk - emotioneel - milieu - natuurlijk - etherisch. 


HERSENEN 

Onze hersenen ondergaan elke dag een verandering door de afstervende en zich hernieuwende celstructuur; niettemin blijven de herinneringen bewaard; levensvelden bestaan ook zonder materie. 

Alcohol onttrekt water, belet dit dus! 

Herinneringen zijn o.a. individueel verschillend. 

Sterren hebben meer licht dan materie. 

Vandaar dat het in "gene zijde" mogelijk is dat oorlogs-herinneringen steeds opnieuw worden beleefd, dat de haat nog steeds doorgaat. 

Wie zal daarin verandering brengen? 

Vernietiging is niet mogelijk, maar wel verandering, de tegenstellingen heffen elkander op, d.w.z. het ene gaat over in het andere. 

Liefde verandert haat. 

Genade en vergeving, MITS volkomen van binnenuit uitgedragen, verandert inderdaad. 

Maar dan kan men NOOIT schijnheilig zijn, dat is tegenwerkend. 

Onze, bij ons allemaal, in de kiem aanwezige schijnheiligheid, gemakzucht, ongeloof, houdt de z.g. GOEDE WERELD tegen. 

Hebzucht, economie, handel, de basis is onjuist. 

Werken op basis van tegenwerkende wensen. 

Elke eerste gedachte is het zaad voor goed of slecht. 

Men kan iets zodanig veranderen dat er totaal niets goeds overblijft, maar dat het  waarlijk slecht wordt. 

HOGERE trillingen kunnen de lagere in zichzelf opnemen en zo veranderen. 

BEHALVE de kern van zulk een levensveld, de ziel van de mens, die IS ONVERANDERLIJK van buitenaf. 


Wij kunnen lagere scheppingen en schepsels beïnvloeden, medenemen, indien we van betere kwaliteit zijn, aldus: consequent, eerlijk, heilig. 

IN ONZE TIJD zoekt de mens het eerlijke, het heilige, d.w.z. het hogere en toch zal hij niet aan de wet van gelijk trekt gelijk aan kunnen ontkomen. 

Deze wet kent geen vergissingen. 

Men komt niet "voor niets" ergens terecht. 

Je kunt je er thuis voelen en je kunt er direct weer weggaan. De levensvelden bepalen dat. 

Is in onszelf de geestelijke trilling in ons levensveld overheersend, dan komen we altijd bij "onze gelijken" terecht, zo niet, dan komen we ook bij onze gelijken terecht. 

Vallen die ons tegen, dan moeten we onszelf eens observeren. 


GEDACHTEN 

Onze gedachten of hun trillingen kunnen zelfs fysieke levensvormen schade toebrengen. Wij kunnen de materie vervormen; ZIE PLANTEN; muziek en planten; trillingen bepalen de vorm, het leven. (Coué) 


CONCENTRATIE 

Hieruit kunnen we wel begrijpen dat een concentratie op iets of iemand zijn uitwerking niet mist, vooral als we zijn (haar) beeltenis kennen. 

T.V. - foto's. 

In het milieu is het niet slechts de handelingen die we plegen, maar allereerst de IDEE die daarachter stond. De idee is altijd gebaseerd geweest op zelfhandhaving van het eigene, NOOIT op die van het geheel. 

Dat is isolement, dus: rampspoedig. 


Wat de concentratie betreft weten de esoterici dat lagere trillingsvelden hoge velden niet kunnen bereiken. 

Iemand, die een lagere aard heeft kan NOOIT een hogere naaste kwaad berokkenen, MITS deze laatste niet een geopende poort bezit. 

Heiligende gedachten beschermen onszelf, dan behoeven we ons GEEN zorgen te maken. 

De natuur is qua trillingsveld ondergeschikt aan die van de hogere mensen, en dit gebrek aan HOGERE mensen maakt dat die natuur door "haar lageren" wordt vernietigd. 

NIET VOOR NIETS gaat er zo dikwijls een oproep uit naar degenen die "edel van geest zijn", maar blijkbaar zijn deze nog niet edel genoeg om zich te verenigen en TEZAMEN voor harmonie werken 

(v. Eeden - de oproep aan de koninklijke mens; de geestelijke verovering van de wereld) 


DECADENTIE 

Hieraan is onze huidige decadentie te herkennen (die slechts door weinigen wordt herkend), dat we NIET in staat zijn de "koninklijken van geest" bijeen te krijgen, terwille van een universeel gegeven. 

De "koninklijken" zijn te onkoninklijk geworden, anders zou er spoedig iets veranderen. 

Want slechts enkele waarlijk "edele" zielen kunnen reeds heel wat lagere impulsen omzetten; zelfreiniging is dan nodig, zich vullen met hogere vibraties. 

De mede- of tegenwerking ligt IN HET ETHERISCHE LEVENSVELD van de schepselen. 

Dieren veranderen in de nabijheid van mensen; hun trillingsveld schikt zich naar dat van de mens. 

De natuur werkt niet tegen, maar de MENS ZELF. 


PLANTEN 

Deze levensveldenwet was bij alle oude volkeren bekend. Hieruit komt die genezingstherapie "dat men zijn ziekte aan de plant kan geven" - tegen een boom staan. 

Vooral met de natuur verbonden mensen hebben hiermede succes vanwege de overeenkomstige trilling. 

De homeopathie, het gelijke geneest het gelijke. 

Als planten kunnen constateren WANNEER precies de zon ondergaat, HOEWEL zij ergens in een ruimte daarvan afgesloten staan, in hoeverre werkt dan het levensveld van zon enz. op ons? 

Het bloed verandert bij zonsopgang. 

Ons ritme van dag en nacht is verstoord. 

Is het een wonder dat we ziek worden? 


NOORD + ZUID 

Pendelaars weten dat planten die noord-zuid worden geplaatst beter groeien; het aardmagnetisme voltrekt zich in positieve geaardheid van noord naar zuid en negatief van oost naar west. 

Oude volkeren o.a. de Chinezen waren ervan overtuigd dat zich in onze aarde ook twee magnetische kernen bevinden. 

Slapen in deze richting laadt op. 

Sterven naar het Oosten maakt de overgave gemakkelijker. 


Planten en dieren gevoelen zich het beste op de bodem waar zij geboren zijn. 

De samenstelling en levensvelds van de bodem bepalen het "thuis" voelen. 

Dit aardmagnetisme dat voor de NATUURLIJKE mens goed is, wordt natuurlijk doorkruist door betonbouw, afwezigheid van groen en aardbodem, het lopen op asfalt b.v., het hoog boven de grond wonen. 

Daarbij komt dat dit aardmagnetisme via onze voeten binnenkomt en via onze handen afvloeit, maar de KOSMISCHE en geestelijke energie komt via ons hoofd binnen en vloeit, veelal veranderd door ons organisme, via ogen, stem, hart en ziel naar buiten, maar wordt uitgestraald, in tegenstelling tot aardmagnetisme. 

Werken met het aardmagnetisme, is de natuurlijke harmonie herstellen. (magnetiseurs) 


LICHT EN DUISTER 

De biochemie weet dat licht en duister invloed heeft op de mens, op zijn levensveld. 

Er zijn nu licht-therapieën: b.v. depressies genezen met daglichtlamp om 4 uur 's morgens. 

In het duister liggen bij OVERspanning. 

Het soort licht kan slecht zijn, evenals het soort duister. 

Lichtende gedachten en duistere gedachten. 

Duister heeft langzame trilling, is rust gevend voor OVER-spannen mensen, die zich blootgesteld hebben aan snellere trillingsvelden die NIET bij hen passen. 

Het forceren laag naar hoog of te veel lagere trillingsvelden hebben opgenomen, die zij NIET kunnen afvoeren. 

Houdt de wet van harmonie: het gelijke staat in wisselwerking met het gelijke in de gaten. 

Grijp niet te hoog, maar verlaag je evenmin. 

Alles werkt uit op onszelf en, in samenhang, in ons milieu. 

Zich vermengen met natuurlijke neutrale levensvelden is onschadelijk, omdat zulk een levensveld de mens tot etherische voeding dient. 

Het "lagere dient tot voedsel van het hogere" is slechts van toepassing INDIEN er een gelijke noemer is. Daartoe behoeft men de materie niet te vernietigen. 

In de natuur is de huidige voedselketen een verwording van de oorspronkelijke, waarbij slechts het "afgevallene" tot voedsel voor het lichaam diende. 

Je voeden met lagere levensvelden brengt de consequentie van omzetting; veel laag is een belasting. 

Nu alles is verworden tot profiteurschap is het "lagere" meedogenloos overgegeven aan het z.g, "hogere", maar NIET edele. 

Er zijn natuurlijke verschillen in gradatie, die uiteindelijk overgaan in het bovennatuurlijke of geestelijke. 

Zolang het geestelijke de levenswetten van de natuur niet beheerst en onderschat, is het geestelijke niet waarlijk geestelijk. 

Eerst een smaragd worden. 

Slechts het levensveld dat procesmatig, dus LEREND, overgaat in het hogere en allerhoogste, kan men tenslotte Edel of Geestelijk noemen. 

Voordien bezit het de onvolkomenheid van het inwonende lagere of domme of slechte gedachtenbeeld. 

Het meditatief vermogen is het instellen op andere levensvelden. 


Houdt uw hart beschermd, houdt uw gedachten rein, dan zal uw handelingsleven hiermede in overeenstemming zijn en altijd de samenleving of het universum dienen. 

Boeken: 

Biofeedback - Marvin Karlins en Lewis M. Andrews. 

Geheime leven der planten - Bird en Tompkins. 

Krachten van de plant - 

PSI - Peter Andreas en Casper Kilian. 

Plan van bestemming - Edward Russell.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene