Wat is radionica?

Radionica is de benaming van een ontdekking van Dr. Abrams, een Amerikaanse arts (geb. 1863), die bij toeval ondervond dat als een patiënt naar het Westen gekeerd stond bij percussie (het luisteren naar de inwendige organen) een mat geluid had boven de navelstreek. 

Hetzelfde was het geval met een plek aan de binnenrand van het linkerschouderblad. 

Alle andere richtingen deden het matte geluid verdwijnen. 

Deze geluidsreactie noemde hij "de electronische reacties of de ERA van Abrams, heden Radionica genoemd. 

Dit was het begin van fenomenale ontdekkingen, die echter alle een bevestiging zouden zijn van de Oosterse en Westerse esoterie. 

Gezonde mensen vertoonden totaal geen matte toon, kankervezels moesten dus een zekere uitwerking hebben op de zenuwvezels, waardoor een spier-contractie, een spier-reflex ontstond. 

Als deze "straling" een reactie zou hebben op de zenuwvezels van de patiënt waarom dan niet op die van iemand anders. 

Dit was het begin van een reeks proeven, waarbij ontdekt werd dat: 

1. alle materie straalt; 

2. alle straling verschilt; 

3. elke straling werkt in op het zenuwstelsel. 

De straling van een ziek weefsel had dus een andere moleculaire en electronische samenstelling als gezond weefsel. 

Als men de straling van een ziek weefsel beïnvloedde genas de ziekte. 

Als men een bloedvlek in een electronisch apparaat, op de cellector, deed en zond via een antenne de trilling of straling van de bloedvlek terug aan de betreffende. 

Een reactie was merkbaar. Een ziek mens bleek te genezen door de straling van zijn bloedvlek en het geschikte medicijn. 

Planten genazen door een blad plus het genezende medicijn terug te zenden naar de plant. 

Boomgaarden genazen door een blad plus het geneesmiddel terug te zenden tot op 50 km. afstand. 

De ontdekking betrof dus het regenereren van de betreffend zieken door middel van een werking van de eigen straling plus het geneesmiddel. 

Er zijn uitstekende proeven meegedaan, de kunstmestfabrieken hebben het getorpedeerd. 

Buiten Dr. Abrams kwamen er andere medici en radio-electronici die gingen experimenteren, waardoor de instrumenten werden verfijnd. 

De resultaten waren wonderbaarlijk, maar ook de tegenstanden sterker. 

Via radionische weg ontdekte men dat ieder mens vier velden van verschillende electronische of trillingsgeaardheid bezit. (bij de esoterici was dit reeds lang bekend) 

Een vijfde concentrisch veld werd ontdekt als men het instrument rond de navel richtte. 

Dit vijfde veld is subtieler dan alle andere velden. 

Hierbij moeten alle esoterici direct denken aan het geestelijke centrum van de mens of Hara, dat rond de navel gelegen is en zijn concentrische veld. 

Aandoeningen van de zonnevlecht (veel te zien bij zenuwstoringen) plaatsen de mens buiten de wisselwerking tussen individuele en kosmische energie; verbreken het contact met het magnetisch, etherisch, kosmische veld. 

Alle materie en alle schepselen reageren op stralingen en de onderlinge verschillen bepalen de aantrekking en afstoting. 

Het is de straling van een goudsbloem die de aardappelkever verjaagt. 

Overeenkomstige stralingen doen bepaalde boom- en plantegroeperingen groeien, een andere plant kan dit verstoren. 

Wat bij de planten geschiedt zou ook het geval kunnen zijn bij mensen; de wet van anti- en sympathie is gelegen in de stralingswetten. Het beïnvloeden van elkander, het elkander soms "ziek" maken is gebaseerd op de stralingsverschillen. 

De ontdekking dat de mens radio-actieve straling afgeeft is niet nieuw; voor Abrams waren er anderen, maar dit werd nooit geaccepteerd. 

De Kirlian-fotografie is primitief vergeleken met de radionische experimenten. 

Kirlian heeft slechts het eerste trillingsveld ontdekt, het meest grove.

De ouden noemden deze vier velden "etherlichamen"; heden heeft men het over vier elektrodynamische velden.

Abrams heeft voor diverse fundamentele ziekten het trillingsgetal gevonden. Het bestaat uit een zeker aantal ohms: een gezwel heeft bv. 50 ohms of weerstandseenheid.

Hierdoor is men in staat deze weerstand te breken door het met een hogere trillingsconcentratie te bewerken.

Het merkwaardige is echter, en dat stuit op tegenstand bij de wetenschap, dat de reometer van Abrams en de fijnere instrumenten van zijn collega's het beste bediend kunnen worden door mensen die een etherische gevoeligheid bezitten.

Hetzelfde ontdekte Backster met zijn galvanometer.

De stralingsvelden van sommige mensen maken het werken met radionische instrumenten onmogelijk; andere bevorderen het, weer andere zijn neutraal.

Storende stralingswerkingen hebben niets te maken met al- of niet ontvankelijkheid; er zijn ontvankelijke en sympathieke journalisten geweest, die toch stoorden, zeer tot hun verdriet.

Zodra men de navelstreek afsluit is men niet meer in staat te pendelen, noch te reageren op stralingen.

Afsluiten met aluminiumfolie of lood, het is de afsluitende werking van Saturnus.

Het verbreken van de binding met de hoogste trilling, de geest.

De radio-actieve stralen bereiken altijd het zenuwgestel, ondanks dat men hen verbergt.

Alle scheppingen staan door onderlinge stralingswerking met elkander in binding; zij irriteren of belevendigen elkander.

Vandaar dat ziekten ontstaan in het levenslichaam of, zoals de radionicus het noemt, het levensveld.

De genezing van het levensveld is dus de oplossing van ziekten.

Ook de acupunctuur doet dit; de radionica is eveneens geschikt. Gedachtenkracht is hetzelfde.

De gedachte is een organisator van een gedachtenveld.

Zoals de esoterici zeggen en Sivas leert, de gedachten werken met fijner samengestelde trillingsvelden en elke gedachte vormt zijn eigen veld.

Dit is een zelfstandig veld; het veldje kan zich hechten aal alle soorten materie en mensen; instrumenten en foto's bewijzen het tevens.

Mijn uitgezonden gedachte kan zich aan uw lichaam hechten, zodra uw trillingsgetal hoger ligt dan 't mijne, dan wordt de gedachte vernietigd.


De consequenties van de gedachten.

De gedachte is de organisator van ons levenslichaam; daardoor kunnen we onszelf ziek denken, een trillingsverlaging, een storing van de trillingsharmonie binnen het levensveld; of gezond denken, een trillingsverhoging, een harmonisering.

Gelijke trillingssterkten trekken elkander aan en vinden toegang bij elkander.

Een sterk geestelijk denkend mens kan zijn naaste gezond denken, mits die naaste bereid is zich daaraan over te geven.

Denkafweer, niet-willen en vooral angst sluiten de mens af van het planetaire levensveld, waarbinnen de wisselwerkingen plaatsvinden; het planetaire levensveld is de geleider.


Het verdwijnen van het etherische lichaam.

Experimenten bewezen dat tijdens een narcose de patiënt niet gevoelig was voor radionische behandeling. 

Zijn levenslichaam, het ontvankelijke instrument, verwijderde zich van het lichaam tijdens de narcose.

Heilzame behandelingen hebben dus altijd plaats vòòr of ná de narcose.


Gelijkheid van Ohms en Atoomgetallen

Waterstof - eerste element - 1 Ohm;

Zuurstof - - 8 Ohm;

Natrium - - 11 Ohm;

Zwavel - - 16 Ohm

enz.

Er is dus een evenwicht tussen de eenheidshoeveelheid van elk element en zijn weerstandseenheid.


Wat kunnen we hieruit leren?

Deze fundamentele scheppingswet is eveneens van toepassing op de mens.

Het is de biologische bevestiging van Kracht naar Kruis.

Uit de geheimen van het Boek der Natuur moet de mens leren hoe te leven, hoe gezond te blijven en hoe zichzelf geestelijk te ontwikkelen.

Zelfondermijning verzwakt onze weerstand; innerlijke verdeeld-heid betekent minder weerstand tegen zware omstandigheden, tegen medemensen etc.

Het is eigenlijk hetzelfde als een evenwicht tussen opbouw en afbraak, tussen het linkse en rechtse, tussen yin en yang.

Ieder mens heeft een verschillend atoomgetal bij de geboorte; door de voortdurende opbouw en afbraak van zijn cellen is dit atoomgetal aan verandering onderhevig.

De Horoscoop is als een tekening van zijn geboorte-atoomgetal, zijn eenheidshoeveelheid, zijn kracht, de waarde van zijn Één.

Wat hij daarmede doet is afhankelijk van zijn emotionele- en gedachtenwerking.

Overheersend is echter altijd de meest ijle trilling, de geestelijke activiteit.

Maar deze moet in voldoende mate aanwezig zijn.


De vijf concentrische ringen.

Een Dr. Richards heeft de vier lichamen rond de mens waargenomen; hij was radioloog. Hij noemt hen concentrische ringen en vreemd genoeg nam hij de vijfde ring slechts waar als hij de zijn elektrode op of nabij de navel richtte.

Hieruit kan men concluderen dat de streek rond de navel een uiterst verfijnd trillingsveld produceert.

De ziel, of het ziele-atoom, ligt ook tussen het organische hart en de navel, in de streek tussen de zonnevlecht en het hart.

Er zijn voorzichtige veronderstellingen dat de ziel een eigen concentrisch veld zou hebben, ijler dan alle andere. Logisch.


Getallen symboliek.

Volgens Henoch is de ziel opgebouwd uit Gods geest en de wind of de ether; de ether is het vijfde of middelende element.

Vijf is het getal van het Gulden Midden.

Een etherische uitstraling van de ziel, zijn radio-activiteit zal te onderkennen zijn door een zeer fijn radionisch instrument.


De La War.

Één van de meest indrukwekkende onderzoekers was de la War. Hij ontdekte dat er een resonantie was tussen een geneesmiddel en zijn speciale werkingssfeer in het lichaam.

Er is verband tussen chemie en straling.

Hetzelfde is het met kleur en straling, kleur en chemie.

Kleuruitzending kan even effectief werken als stralingsuitzending.

Nogmaals: het is de keuze van levensomstandigheden.

Leven binnen disharmonische trillingsvelden; het zwakste veld wordt dan ziek of opgebroken.

Stralingskracht, goed of slecht, wordt bepaald door de stabiliteit van het eenheidselement, het atoomgetal.

Positieve concentratie, zelfbewustzijn, geestelijke zekerheid; alles wat samenbindend werkt bepaalt de kracht van ons eigen atoomgetal.

In de getallensymboliek is een sterke Acht even machtig als een sterke Één. 

Een sterke Twee is even succesvol als een sterke Vier.

De sterkte van het getal ligt in zijn innerlijke harmonie of bundeling; het ene getal bundelt moeilijker dan het andere, maar zijn macht is daarmede in overeenstemming.

De machten verschillen onderling, elk element van het periodiek systeem heeft zijn atoomgetal; zijn eenheden aan positieve electronen.

Iedereen heeft zijn begaving, maar de eenheid schenkt hem daarin zijn kracht.

Waterstof, het eerste element, atoomgetal 1, is lichter dan alle andere elementen, niettemin beslist niet zwakker.

Waterstof noemt men het geboorte-element van het leven.

Denk aan de Één uit het "Heksen-éénmaal-één" en de getallen symboliek.

Terugkomende op het medicijn en de ziekte: de medicijnstraling bezit een overeenkomst met het orgaan en is in disharmonie met de ziekte.

Ook homeopathie werkt zo.


Geluid.

Geluid kan dodelijk werken: pan - trommels enz., maar ook genezend of verheffend werken: muziek, enz.

Geluid dat ingaat is anders dan geluid dat uitgaat.

De mens beïnvloedt het; het woord dat ingaat, komt er anders uit.

Literatuur, beeltenissen, waarneming, gehoor, enz.


Magnetisch Veld.

Alle experimenten op radionisch gebied leren ons: de mens staat doorlopend aan invloeden bloot.

Hoe hoger zijn trilling, hoe edeler zijn denken. hoe sterker zijn concentratie, des te onafhankelijker, gezonder, beschermder hij is.

Concentratie wil niet zeggen: afgeslotenheid, maar eerder harmonie.

Elk oponthoud in een magnetisch veld, en die zijn overal waar mensen zijn en denken, heeft invloed op het organisme.

De samenstelling van het bloed kan daardoor veranderen, de rode en witte bloedlichaampjes.

Het eigen magnetische veld kan ook veranderingen teweeg brengen. Verlaagde bloeddruk, verhoogde bloeddruk, bloedarmoede.

Het zich ophouden in harmonische magnetische velden en vooral in geestelijk harmonische magnetische velden beïnvloedt ten gunste van het organisme.

Hiervoor zijn er tempels, geestelijke concentratie-plaatsen.


Chakra's.

Door middel van de radionica kan men in het levenslichaam van de mens de esoterisch reeds bekende chakra's of energie knooppunten ontdekken:

7 grote;

29 kleinere;

49 brandpunten van energie.

Veelal nam men de wijzen niet helemaal serieus. 

Nu ontdekken de instrumenten de waarheid.

Deze chakra's staan in verbinding met de klieren met interne secretie: de epiphyse, hypophyse, schildklier, bijnieren en onderling via krachtlijnen in binding met elkander.

Het herstel van kracht ontstaat door radionische activering van de chakra's. Altijd met het terugzenden van gelijke trillingen.

Het opladen of stimuleren van de energie in dit levenslichaam (etherlichaam) gebeurt altijd door een hogere of geestelijke oplading.

Het gelijke behoudt het gelijke; verzwakking kan hersteld worden door het gelijke. Een versterking door middel van een geestelijke instelling, daardoor krijgt men meer weerstand of bescherming.

Weerstand in het leven irriteert en verzwakt de zwakke, maar rijpt en provoceert de sterke.

Het is de wet van bewegen en tegenbewegen.

Het geboorte-Ohm-getal of de geboorteweerstand van het organisme is bepalend voor het biologisch evenwicht, indien de mens zelf nimmer aan zijn vergeestelijking of zijn veredeling heeft gewerkt.

Het atoomgetal en Ohmgetal is geboorte van de mens.

Het behouden van de levenskracht is tevens het behouden van weerstand


Hersencellen.

Het verleden van de mens kan niet uit zijn geheugen worden uitgewist. De hersencellen worden voortdurend afgebroken, behalve in het geheugencentrum. Deze zijn permanent.

Het verleden kan men vergeven, verwerken, omzetten, maar niet vergeten.

Goede en slechte ervaringen blijven dus hun spel in de mens spelen; logischerwijze zijn veel goede ervaringen kalmerend en veel slechte ervaringen opbrekend.

Alles is afhankelijk van de individuele stralingskracht van de mens.

Gebroken mensen hebben veel slechte ervaringen gehad, maar hebben deze niet omgezet, maar opgeborgen om hen doorlopend te herbeleven.

Hierdoor ontstaat een verzwakking van levenskracht, van weerstand, ontstaan nerveuze storingen.


Conclusie.

Elke geestelijk inductie helpt mede aan een biologisch- en levensherstel van de mens.

Geestelijk betekent een hoge trilling, dus geen concentratie van lage trillingen.

De aard van de trilling, van het magnetische veld, van de kleur van de mens is bepalend voor de verandering ten goede of ten kwade.

Deze specificatie wordt veroorzaakt door de ordende gedachte of de geest die erachter leeft.

Vluchtige gedachten zijn nutteloos; belevendigde, werkzame gedachten worden uitgezonden of blijven bij de mens en hun veld is actief.

Totdat een tegengedachte dit verstoort.

Goede en slechte ervaringen kunnen elkander opheffen. Dan is de herinnering neutraal.


Één bron.

Het putten uit één hoge geestelijke bron maakt de mens onoverwinnelijk - plus een genezer of helper voor zijn naasten - in blijvend opzicht.

Tezamen putten uit één geestelijk hoge bron spreidt een hoog magnetisch veld, dat helpend, beschermend, activerend werkt.

Zulk een veld vernietigt automatisch lagere trillingen.

Concentratie op het geestelijke verandert de mens; hij is in staat zichzelf te verheffen of te verlagen.

Is de mens wijs dan neemt hij alle hulp voor een verheffing aan, onverschillig waaruit: literatuur, magnetische velden of tempels, naasten en wordt dan zelf tot een helper.


Literatuur:

Genezing door Radionica - Edw. Russell

Plan van Bestemming - Edw. Russell

Das Geheime Leben der Pflanzen - Tompkins en Bird - Scherz Verlag, München

Nieuwe werelden achter het Atoom - Langston Day / George de la War - 

Ankh Hermes en Kluwer, Deventer.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene