9c - waar komen we vandaan?

Het intrigerende vraagstuk waar de mens vandaan komt, waar hij heen gaat, laat de huidige mens niet los. 

Wat dit betreft hebben de wetenschapsmensen ons niet veel verder gebracht. 

Hoewel zij willen dat we van de apen of primitieve neanderthalermens afstammen, heeft men in dezelfde tijd in andere gebieden van onze aardbol bewijzen gevonden van hoog beschaafde culturen, die minstens zo ontwikkeld zijn als wij heden. 


RELIGIE 

In religieuze kringen baseert men zich uitsluitend op de Paradijslegende en is Adam onze voorvader. 

De mens, gevormd uit leem, of, zoals de oude Mexicaanse legenden zeggen: "de mens gevormd uit klei, of uit rode aarde, maar niet begiftigd met een intelligentie". 

De biologen willen hier niet aan; de overleveringen zijn te primitief. 

De bijbel geeft ook geen uitsluitsel, daar er talloze versies van de Paradijslegende in omloop zijn onder vrijwel alle volkeren ter aarde. 

Het Genesis-boek, één van de geschriften die Mozes medenam vanuit Egypte, behelst een samenraapsel van de mythen der oude volkeren, hoewel slecht vertaald, meer in de zienswijze van de kerkvaders overgezet. 


HOLENMENS 

Er zijn zeer tegenstrijdige zienswijzen over de holenmensen, die primitieve mens, half aap, half mens, die onze voorvader zou zijn. 

Er zijn stemmen die menen dat deze holenmensen uitgestotenen waren, primitieve wezens, die de degenerés waren van een ontwikkeld volk. 


MYTHEN 

De legenden der natuurvolkeren vertellen over de eerste mens, die gevormd werd uit klei, die naakt was en zonder intelligentie. 

Die eerste mens werd gevormd door de Goden, de Elohim; maar daar deze hen niet wilde loven werden zij vernietigd. 

De tweede poging lukte beter, omdat de Goden hun adem in hun scheppingen bliezen en deze in staat waren hun scheppers te aanbidden. 


BIOLOGISCH EN SPIRITUEEL 

Wanneer we tot de kern van ons onderwerp willen doordringen, moeten we het onderzoek in twee delen scheiden: 

1. de biologische mens - 

2. de geestelijke mens. 

Biologisch is er tot op heden geen enkel bewijs te vinden van de schepping van de eerste mens. 

Maar ons baserende op de godenmythen en de hoge ontwikkeling van de legendarische goden, zou het helemaal niet onvoorstelbaar zijn dat deze uit een chemische samenstelling biologische mensdieren gevormd zouden hebben. 

De kennis van de chemie was in die oertijden zeer hoog ontwikkeld. De Egyptische papyri vertellen van het vormen van edelstenen, goud en experimenten met planten, mineralen e.d. 

Indien we er van uitgaan dat mensdieren in die oertijd gevormd werden, kunnen we deze gedachte gemakkelijk in de overleringen inpassen, waarin gesproken wordt over "tweebenige wezens die tot opdracht hadden de goden te dienen, te eren en hen tot slaaf te zijn." 

Indat opzicht is er niet veel veranderd. 

De idee dat mindere wezens hogere wezens tot slaaf moeten zijn, leeft voort tot aan de dag van vandaag. 

Dat is traditie, "mondeling overgeleverd" geworden. 

Zonder traditie geen wortels, wortels in aarde of hemel? 

Om te veronderstellen dat alle mythen en overleveringen der oude voklkeren op fantasie berusten is onmogelijk. Er zijn te veel overeenkomsten en de aanduidingen zijn hier en daar te precies. 

Wel kan men verstaan dat ingrijpende gebeurtenissen - zoals het neerdalen van hemelwezens - zeer verschillend werden geïnterpreteerd, al naar het bewustzijn van de betrokkenen. 


ZONDEVAL 

In alle overleveringen speelt de z.g. zondeval een belangrijke rol. 

Er is een geschiedenis van vóór de zondeval en één van erna, zoals er ook twee astrologieën zijn! 

Dat de huidige religieuze mens deze zondeval op zichzelf betrekt, op zijn biologische wezen, is slechts een kwestie van verkeerd interpreteren. 

De natuur is ondergeschikt aan intelligentie. 

De Paradijslegende bevat het gegeven van de "mens die gevormd werd door de Goden met inbegrip van Het Leven." 

Adam is een mysterie-naam; hij heeft dezelfde beduiding als de namen van de eerste mensen bij andere volkeren: Adamas - diamant (bestaat ook buiten de aarde); Adamas, de onoverwinnelijke, hij die het Leven der Goden in zich omdraagt en dus daardoor onoverwinnelijk is. 

Adina en Heva in de Hindoe-legende. 

Ad-Amah is Perzisch. 

En deze Adamas heeft totaal niets te maken met de primitieve, diermensen die tot een biologisch experiment behoorden. (twee soorten wezens) 


GEESTELIJK 

Daar het leven op aarde behoed, beschermd en er van buitenaf gebracht werd, heeft het zoeken naar de oorsprong van de mens altijd iets te maken met de geest. 

Wat is geest? 

Om de eerste mens te vinden moeten we de geest vinden, weten wat de Geest is. Niemand kan ons zeggen wat of wie de geest is, zoals tot op heden niemand Het Leven kan scheppen. 

Er is tot op heden geen enkele nieuwe schepping bijgekomen, noch dier, noch mens, noch enige plant of mineraal. 

Alles is te verklaren uit de vermenging of evolutie van de oude vormen. 

Wat de ouden de Geest noemen, komt over als een trilling, een Adem (Adam, Pneuma, Nous), de Adem die de Goden Adamas in zijn neusgaten bliezen; de trilling of vurige adem die over de chaos streek om deze te bezielen. 

"De gnostieken geloofden dat de ziel uit de Goden was." 

Geest is Adem, Ziel is Adem, zoals de ouden zeer juist zeggen. 

Zonder Geest geen eeuwig leven; zonder ziel is slechts een dode, chemische stof; de quintessens, de vijfde, ligt in alle mythen bij de Geest of de Oppergod en de ziel is uit Hem. 

Ziel is de quintessens (wind) plus de Geest (God). 

Slechts de Goden beschikte over deze Geest of Adem (trilling). 

De evolutie-mens is een fictie.  

Er is een hiaat tussen ons en die aapmens. Maar er zijn talloze bewijzen - als men ze wil zien - dat wij leven naar het voorbeeld van wezens die verder moeten zijn geweest dan wij. 

(Patriarchaat - zonne-leer; Matriarchaat - maan-vrouw?) 

Ons streven naar vervolmaking en het "beter doen" of iets bereiken, bewijst dat ons eens werd ingeprent dat "door iets te bereiken of te ontdekken" we meer zouden worden dan we zijn. Van ouders op kind: het beter doen is traditie = mondelinge overlevering. 


WIE WAS DE EERSTE MENS? 

De eerste mens, naar deze begrippen gezien, was de eerstgeborene uit de goden. Mens in de betekenis van "strever naar de hemelen". 

De Elohim vormden wezens naar hun voorbeeld, bestaande uit: de vier elementen van de aarde (de vier hoeken der aarde), de ether, of de Adem der Goden. 

Het zoeken naar hem is als het speuren naar het leven van de Goden en naar de revolte van de hemelse wezens, die wij zielen noemen, in de hemelen. 

Je wortels zoeken, is je wortels in de hemel of in de aarde.

De "Zondeval", "buiten het Licht staan", geschiedde nl. onder de z.g. Goden of de zielen die rond Gods Troon waren, of de etherische wezens die zich schikten naar de Wil van hun Opperwezen. 

"Wij willen mensen maken naar ons evenbeeld" is de uitspraak om wezens te vervaardigen naar het voorbeeld van de Oppergod, die engelen of "goden" (etherische wezens) geschapen had, die verbleven in een onaards of hemels levensveld. 

Zonder kalk. Waarom een aversie tegen kalk?

De verhalen die wij kennen zijn een afspiegeling van hetgeen zich in dat Rijk afspeelde. 

Hier op aarde gebeurde hetzelfde als in dat Rijk gebeurd was, omdat zij revolteerden in dat geestelijke Rijk, de "revolterende drang" medenamen naar omlaag. (de aarde is een reflectie van de hemel, eerst etherisch daarna stoffelijk) 

Lucifer of Satan of Sannhasai is één van de goden, hij was de leider van de revolte; Saturnus' rijk op aarde. 

Dat hij tot de "engelen of goddelijke zielen" behoort wordt hier en daar verteld in de mythen, waar de revolterende engelen voor de Oppergod moeten verschijnen, en onder hen was Lucifer of Satan, Saturnus. 


ONZE EXISTENTIE 

Onze existentie begint met die actie van Lucifer, Satan. 

Saturnus ontmant Uranus. 

Wij zijn zoals de kerk dat zo mooi zegt: "kinderen van de zonde", maar dan geheel anders geïnterpreteerd. 

Ons gehele denken is geprogrammeerd door die gebeurtenis van de "gevallen engelen of zielen", die door de louter biologische menswezens "goden" werden genoemd." 

De adem (ziel) der Goden bracht ons het besef van de Oppergod en onze houding tegenover hem. 

Momenteel kan men dat nog duidelijk herkennen; er zijn twee stromen herkenbaar in de onderzoekingen: de ene zuiver biologisch, wetenschappelijk; de andere uitgaande van een geestelijke denkwijze. 

En deze beide ontmoeten elkander nooit! 

Zij verwarren elkander.

Zonder Geest is er geen schepping en geen schepsel. 

De biologische en chemische materialen moeten bezield worden willen zij leven en door dit leven werkzaam zijn. 

Louter chemische vermengingen missen de Adem of de Geest; mensen die lijden aan disharmonie in deze Adem, Leven of Geest, kunnen daarom nooit herstellen door de dode chemie. 

Dat is de oorsprong van de verwarring. 

Er is een biologisch-chemisch verschijnsel èn er zijn Levende wezens, geestelijke wezens die begaafd zijn met de dubbele kracht van die geest: gevoel - negatief en denken - positief. 

Er zijn ook chemische substanties die b.v. hogere trillingen bezitten; b.v. fosfor, zwavel, magnesium. 

Alles wat wij "hogere wezens" noemen, bezit een zekere mate van gevoel en denken. 

Hoe meer ontwikkeld die zijn des te "edeler" wij hen noemen. 

Intellect is aangeleerd; gevoel, intelligentie, geloof is aangeboren. Rechts - gevoel, geloof; links - logica. 

Ook dit duidt erop dat wij - als mensen - een voorstelling hebben van "edele" wezens, die veel kunnen en oppermachtig zijn. 

WAAR KOMT DIT VANDAAN? 

WAAR DAT STREVEN? 

Wat is edel of onedel? Onze voorstelling is bepalend voor onszelf. 


LEGENDEN EN MYTHEN 

"In het begin was er nog geen mens op aarde. Toen dacht God dat het goed was er zo één te scheppen. 

Hij vormde hem uit leem en deed de grootste moeite hem een mooie gestalte te geven, geheel verschillend van de andere schepsels op aarde. Toen legde Hij het beeld in een oven en verhitte het negen dagen lang. 

Als Hij het er weer uitnam was het helemaal zwart gebrand, en God zei: Ach wat, het is toch een mens. 

De tweede verhitting duurde acht dagen, maar het beeld had wat van het vuur medegekregen en was helemaal rood geworden. God was ontevreden. 

Hij maakte een derde beeld en stelde deze slechts zes dagen aan het vuur bloot. Zij werd helemaal wit, nauwelijks goed gebrand. 

En God zei: Ik moet nog eens van voren af beginnen. 

De laatste keer liet Hij het beeld zeven dagen in de oven branden. Nu was het goed, het kwam er goudgeel uit. 

Dat zal de volmaakte mens zijn, zei God." 


Sommige ethnologen zeggen:

"De blanke mens komt van buiten onze planeet. Zij zijn aan geen mutatie onderworpen en nakomelingen van onze hoogstaande voorvaders uit de oerhistorie. 

In hen zou dan het instinct en de oerherinnering aanwezig zijn en aan hun zending. 

De rode, zwarte en gele rassen zijn slechts aan andere stralingen blootgelegd." 

Valentinus zegt: 

"De engelen fabriceerden Adam, maar legden in hem het zaad van een hogere essentie; daarom "vreesde" hij God." 

TOEKOMST

We moeten ons niet vastklampen aan de oorsprong van de eerste mens, want in werkelijkheid is in de kosmos een herhaalde wederkeer van verleden, heden en toekomst. 

De profetieën gebruiken dezelfde bewoordingen voor de komende catastrofe als onze voorvaderen gebruiken voor het eerste begin. 

"De aarde was woest en ledig; slechts enkele schepselen overleefden de catastrofe....." 

Ook deze gedachte keert herhaaldelijk terug in de mythen, waarbij de "apen", degenen die wij mensapen noemen, doorgaan voor de laatste overlevenden van een atomaire catastrofe, mensen door de ramp veranderd in dieren..... 

Dus dan komt de vraag: Wat is het begin? 

En dan is nog steeds het antwoord: het moment waarop de "goden" (of gevallen engelen) zich met de aarde gingen bemoeien. 


KLEUREN 

Onze Atlantische voorvaderen worden verondersteld "blauw" geweest te zijn, zoals men in Egypte ook enige hunner goden uitbeelden. 

Blauw en daarna groen. 

Aannemelijker is het dat de Atlantische voorvaderen, een sterke blauwe uitstraling hadden (ether). 

Daarnaast was er de z.g. groene huidskleur, een vermenging van wijsheid (ether) en geel (denken) en groen (schepping) met intellect, een trede lager dan de "blauwe goden". 

Horus was groen, aldus een vermenging. 

Het gaat hier om doorzichtig stoffelijke, maar sterk etherische wezens, die op de biologische schepsels deze indruk maakten. 

Het "blauwe bloed" hebben is nog een verwijzing naar deze overlevering. 


GOD LOVEN 

In Mesopotamië heeft men beeldengroepen uitgegraven uit 3000 vóór Chr., die mensen uitbeelden, die met gevouwen handen in de hemel blikken, hun God lovende. Één van de oudste vondsten van God vererende mensen, totaal in zichzelf verzonken. God eren is de mens ingeschapen, het is hem met de Adem (ziel of geest) ingeblazen. 

Als wij ons, door de geestloze wetenschap, van deze Adem of Ziel beroven laten, zullen we troosteloos ronddolen in de brokstukken van een armelijk onderzoek en we zullen "dat wat we zoeken" nooit vinden. 


ADAMAS 

Het paradijselijke paar wilde het Leven bezitten, zij wilden "goed en kwaad" kennen. 

Aldus is gezegd dat zij "gode gelijk" wilden zijn. 

Dat is nog steeds zo. 

Het beheersen van "goed en kwaad" is de hoogste top van geestelijke ontwikkeling. 

"Maar de mnens is dat verboden." 

De stoffelijke mens, niet de godmens. 


KORAN 

De Koran zegt over de schepselen: 

"God maakte de engelen van het licht; de demonen van het vuur (een aanzicht van het licht); de dieren uit water en de mensen uit de aarde." 

"Voor de schepping van de mens woonden de engelen in de hemelen en de "djinns" bevolkten de aarde. (genieën, etherische wezens). 

God stuurde een leger engelen, onder aanvoering van Iblis of Azazal om de ongehoorzame "djinns' van de aarde te verdrijven. 

Maar Azazel wilde niet meer terug; hij wilde op aarde een rijk stichten zoals God in de hemel." 


POPUL VUH 

"Zo zij het, spraken de scheppende Goden en in dat ogenblik ontstonden, als zij spraken, mensenbeelden gemaakt uit hout. 

Ze hadden gezichten als mensen en zij onderhielden zich als mensen, dat was de bevolking van de aarde. 

Daar waren zij dus, zij waren vruchtbaar, hadden dochters, hadden zonen, de uit hout gemaakte mensenbeelden. 

Maar zij hadden geen zielen en geen verstand. Ook geen herinnering aan hun schepper en vormgever hadden zij. 

Zij herinnerden zich niet het hart des hemels. 

Zij hadden geen gedachten aan hun schepper en vormgever. 

Dat waren in massen de eerste mensen die hier op aarde leefden. 

Zij werden toen uitgeroeid, er kwam een zondvloed om hen te verdrinken." 


EDDA 

Hetzelfde verhaal komen wij tegen in de Edda: 

"Gij deedt verdrinken Ymirs (ziedende klei) ganse geslacht, slechts niet Bergelmer, hij ontvlood te scheep Uw zondvloed, uit hem 't reuzenvolk ontsprong." 

Uit Ymirs vlees werd de aarde geschapen, uit zijn bloed de zee, uit zijn beenderen de heuvels, uit zijn haar boom en plant, uit zijn schedel de hemelen, en uit zijn brauwen schiepen de goden Midgard, het mensenkind ter woon, maar uit zijn brein werden de wolken zwaar, alle geschapen." 

(Ymir - de macrokosmische Adam) 

"Uit het hout schiepen de goden de mens. 

Odin gaf de houtblokken zielen, Hoenir verschafte beweging en zintuigen, Lodur verleende bloed en bloeiende kleur." 


WAAR KOMEN WE VANDAAN? 

Ieder mens heeft een voorliefde waar hij zich vandaan wil zien komen. 

Apen of Goden? 

Tijd of eeuwigheid? 

Lichaam of ziel? 

Wat is de werkelijke mens? Ziel of lichaam? 

Uit God geboren, in Christus ondergegaan, in de Geest wedergeboren. 

Het wedergeboorte principe zit al in de eerste verhalen: zonder ziel en geest, dan opnieuw, maar dan met ziel en geest. 

De drang van de mens bepaalt waar hij vandaan komt. 

Denken zonder geest is verstrikt geraken in het wrakhout van de historie. 

Wij willen allen opnieuw de Eerstgeborene uit de geest zijn. 

Daarop zijn onze gedachten gericht, dat is de basis van de godenmythe. 

Zonen des Lichts en Zonen der Duisternis. 

Hemelzonen en aardezonen. 

Zoekt u de aarde-zoon of de hemel-zoon? 

Hun verhalen lopen door elkander in onze overleveringen. Maar in ons - de denkende en vooral geestelijk zoekende mens - leven de Goden of God verder. 

Want wij zijn naar Hun beeltenis geschapen, inbegrepen hun Adem of het Goddelijke leven.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene