Voorbereiding op de vuurproef

Niet ieder mens zal het verborgen pad van wijsheid wensen te bewandelen, zodat degenen die met zulk een pad in aanraking komen vrij duidelijk onder eenzelfde noemer zijn te brengen. 

Zij zijn de typen die thuishoren in deze Aquarius-era met zijn hang naar vrijheid, naar individualisatie en het komen tot het herontdekken van het eigen zelf. 

Het ondergaan in de menigten en het gedachteloos en kritiekloos opvolgen van opdrachten behoort duidelijk tot de verdwijnende Pisces-era en zij, die hiervan nog geen afscheid kunnen nemen, hebben de aansluiting tot de Aquariustijd om de ene of andere reden gemist. 

De mens uit de 20ste eeuw wil zelf geestelijke ervaringen zamelen en deze in praktijk brengen, zodat ook zijn naasten iets daaraan zullen hebben en zullen begrijpen dat zijn woorden de kracht van de realiteit dragen.  

Hij is niet de mens, die men kan forceren om een bepaalde weg in te slaan onder bedreiging met de angst, de hel of de verdoemenis, maar hij wenst slechts uit te dragen hetgeen hij ervaren en innerlijk vernomen heeft. 

Hierdoor krijgt zijn levensopvatting een totaal nieuw religieus aspect. 

Zodra hij zich losmaakt uit de geborgenheid van de massa, uit de kudde der brave volgelingen die gehoorzaam en onderdanig hun autoriteit volgen, neemt hij het risico zeer persoonlijk te worden geconfronteerd met de kracht van het geestelijke licht of vuur. 

Dit houdt in dat hij, zonder zich te kunnen verschuilen achter de verantwoordelijkheid van zijn leider of naaste, noodgedwongen zijn eigen leven zal moeten beheersen, de misleidingen, de eigen innerlijke verraderlijkheid en het helse vuur van twijfel, gemakzucht, moedeloosheid, leugen en bitterheid zal moeten overwinnen. 

Hij zal al deze diep geestelijke beroeringen zelf moeten omzetten in een onaards vuur of hemelse energie, die hem tenslotte onoverwinnelijk maakt. Daarom kan hij worden vergeleken met Prometheus, de energische mythische figuur, die alles trotseerde om het hemelvuur terwille van de in het dal der schaduwen levende naasten, te halen. 

Om immuun te worden voor vergiftigingen, moet men zijn organisme door zeer kleine dagelijkse dosissen gif hierop instellen; door de aanwezigheid van een innerlijke vlam van het grote geestelijke vuur kan men zichzelf met het kosmische vuur verbinden zonder vrees voor de zg. geestelijke vernietiging of het "doorbranden" waarvan sommige leringen spreken. 

Het gelijke behoeft het gelijke nooit te vrezen! 

De mythe van Prometheus is veel te dikwijls foutief uitgelegd en men beschouwt zijn geboeid worden aan de rots, terwijl een adelaar zijn lever uitpikt, als een gepaste straf voor een overmoedige daad, waarbij hij de autoriteit van Zeus negeerde. 

Kan men dan ook niet de kruisiging van Jezus zien als een straf voor een ongepaste levenswijze? Vergeten wordt, dat beide legendarische figuren een verbinding hebben met alle gelijkwaardige personen uit de tot een mythe of legende geworden mensheidgeschiedenis en dat zij allen hun zg. straf of vergelding vooruit zagen. 

De naam Prometheus betekent "hij die vooruit ziet of vooruit denkt" in tegenstelling tot die van zijn broeder Epimetheus, die "hij die achteruit ziet of denkt" betekent. Beide figuren aarzelden echter niet ondanks alles hun opgave terwille van de mensheid te volbrengen. 

De individualistische Aquariusmens is uitermate geschikt om de taak van Prometheus op zijn schouders te nemen, mits hij aan dezelfde voorwaarden voldoet als de mythische figuur en dat betekent dat hij "vooruit zal moeten denken", zoals van alle zelfstandige en baanbrekende mensen wordt verwacht. 

Daarom is het boekje bestemd voor hen, die geleerd hebben uit het verleden, die zich niet willen verbergen in de schoot der menigten en volkomen begrijpen dat er een totaal andere en vooral vernieuwende fase in de mensheidsontwikkeling is ingegaan, voor hen 

die de naam Prometheus zonder aarzeling in hun hart willen griffen, ondanks dat zij de risico's en moeilijkheden op hun weg vooruit weten of zien. Hun weten is een vrucht van een doorleefd verleden, in hun huidige en in hun voorgaande levens. Zij zijn eindelijk ontwaakt in een nieuwe morgen, waarvan het licht nooit ondergaat en zij hebben hun opgave als Prometheus volkomen aanvaard. 

Aanvaarden betekent iets onder ogen zien, de beste oplossing of de beste manier zoeken om tot harmonie te komen. Om het zwaarste in zijn leven te kunnen aanvaarden, zonder dat er enige bitterheid, enige weerstand of teleurstelling in het hart achterblijven moet men een Prometheus zijn, een vooruitziende. 

Door iets vooruit te zien of te weten, door vooruit met zijn gedachten de komende dingen reeds te overwinnen, volgt nog slechts het concretiseren van de abstracte beeltenissen. Het pad van verborgen wijsheid is de abstracte beeltenis van een pad van geestelijke realisatie in het dagelijkse leven. 

Elke Prometheusfiguur zal een bewogen leven hebben. 

Maar zou hij anders wensen? 

De monotonie van het sleurleven is als dagelijks pap inplaats van vast voedsel eten. Degene die zijn geestelijke leven zelf in handen neemt is een geestelijk volwassene, die toe is aan vast voedsel en het voedsel der pasgeborenen vaarwel heeft gezegd. 

Het pad van verborgen wijsheid blijft toegesloten voor onwetenden, blijkt een doorlopende irritatie voor geestelijk onvolwassenen, is een pijniging voor schijnheiligen en maakt van theoretici psychosomatisch gestoorden. 

Om deze redenen mag niemand geforceerd worden dit pad van verborgen wijsheid te betreden. 

Het goede begin ligt in het herkennen en beheersen van de individuele vrijheid, zonder dat deze de betrokkenen tot een verdoemenis wordt. Om de Berg der bergen, de Olympus der goden, te kunnen beklimmen, mag de pelgrim geen tijd meer verliezen met ingewikkelde filosofieën en schone theorieën, die hem zichzelf doen vergeten en van zijn geestelijke weg een soort hobbyisme maken, waarin hij vluchten kan voor zichzelf. 

Hij die vlucht voor zichzelf, zal eveneens vluchten voor de confrontatie met de ziel of het hart van zijn naasten en ook voor God of de geest, die diep in hemzelf zijn woning heeft. Zichzelf kennen is het begin van God kennen en een goede inzet om zijn naaste te leren kennen. 

Daarom zal een weg tot de verborgen wijsheid de pelgrim voortdurend innerlijk veranderen; hij zal diepe schaduwen en lichtovergoten horizonten ontdekken. 

Hij zal bemerken, dat hij de warmte en het licht van de innerlijke vlam zal willen delen met degenen, die hongeren of die dezelfde ervaringen kennen. Hij zal zich bevrijden van alle suggestieve invloeden, die hem ketenden aan zijn eigen pijnigingen en die hij vergeestelijkte en hij zal ontdekken, dat "geven heerlijker is dan te ontvangen" en zo zal hij uit zichzelf bevrijd worden zonder dat hij zich daartoe in allerlei kunstmatige kronkels moest verwikkelen. 

Het navolgen van Prometheus is een opdracht voor de sterken, degenen die noch angst hebben voor zichzelf, noch bevreesd zijn voor de mening der menigten, noch zich laten intimideren door autoritaire machten. 

Zijn "lever zal worden uitgepikt", d.w.z. er zullen meerderen zijn die van zijn "leven" (lever is de poort voor etherische kracht) zullen profiteren. Maar die lever of zijn leven wordt gevoed door de ene onaantastbare Bron van Licht en Kracht, waardoor zijn levenskracht of zijn "leverkracht" onaangetast zal blijven. 

De ernstige Prometheus weet dat hij een eenmalige beslissing heeft genomen: Beklim je de Olympus of niet? 

Dan is er een einde gekomen aan het zich verschuilen achter excuses en moeten de consequenties worden aanvaard. Er geldt nu slechts het Ja of het Neen. 

Zodra het Ja uit zijn Hart opwelt komen de beproevingen. Elke pelgrim, elke kandidaat, elke discipel wordt beproefd. Niet door een voorganger, een medemens of het ene of andere organisatorische lichaam, maar door het leven zelf. 

Dat wat zich in ons hart afspeelt bepaalt ons leven, onze omstandigheden, onze handelwijzen, onze gedachtengang. Ons leven, dat beheerst wordt door onzichtbare verbintenissen met kosmische krachten, dwingt ons vuurproeven te ondergaan. 

Binnen deze twaalfvoudige zodiakale gevangenis van de natuur zal een Prometheus twaalfmaal voor zulk een innerlijke vuurproef worden geplaatst, vóórdat hij de Vliertak in handen kan nemen om deze aan het Olympusvuur te ontsteken. 

In de signatuurleer is de vlier geschikt om mensen van hun angsten te genezen, het sap van de schors verdrijft kwade invloeden, de bloesemdrank reinigt van alle soorten "vergiftigingen", ook geestelijke. 

Maar om de vlierboom te verdragen moet men een sterk geestelijk mens zijn, want "het 's avonds vertoeven in de lommer van deze boom doet dodelijke flauwtes veroorzaken, zoals waarnemingen getuigen." (Daems-Geneeskruiden) Prometheusmensen herkennen elkander als gelijken, geen enkele dwang van buitenaf kan hen tot zulk een herkenning forceren, want zij zijn de individuen, de eenlingen die hun leven willen geven voor de naasten. 

Zij achten noch op spot, noch op vleierij, zij tellen de tegenslagen noch de overwinningen; hun blik is gericht op de top van de godenberg, waar het vuur brandt, dat hun vliertak moet maken tot een nimmer uitdovende fakkel.

Oorspronkelijk geboren uit het Licht der Lichten, bewaren zij hun ziel als een lichtende vlam, die hen begeleidt op de weg naar de Hoogten, waar het onvergetelijke Licht brandt terwille van een duistere wereld. 

Mogen velen van zulke fakkels een bemoediging zijn voor allen, die nu menen dat hun leven in een nachtelijke duisternis is gehuld. Herinner u uw naam, Prometheus, trotseer de hoon der menigten en zoek naarstig naar uw vliertak. En begin met Goede Moed.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene