Het IJzer - Mars

Koper en ijzer behoren bij elkander, zeker als er een nieuwe impuls moet worden gegeven, een nieuwe kracht moet worden opgewekt. 

Hoewel het ijzer een sterk metaal is, beter gezegd lijkt, heeft het het kobalt, het koper, het mangaan en vitamine C. nodig om tot een goede activiteit te komen. In het organisme zorgt het voor de activering en de verdediging en behoort het bij de wil. Zijn goede hoedanigheid is echter net zo twijfelachtig als die van de wil, die kan voeren tot de hemel of tot de hel. 

Het Marsmetaal en het Venusmetaal hebben elkander nodig. Elke krachtsinspanning lokt chemische reacties uit, kan aldus onze chemische huishouding ontsporen, harmoniseren, activeren of uitputten. Bij krachtsinspanning moet men ook denken aan emotionele en mentale reacties, die van zulk een geweldige invloed zijn voor ons metalen-, mineralen- en vitaminen-evenwicht. 

Elke inspanning kan zuiveren of vervuilen, strijd ontketenen dan wel vrede stichten in die verfijnde chemische huishouding, die ons organisme vormt. Genoeg ijzer in het bloed maakt moedig, individueel, aanvallend dan wel verdedigend, soms zelfs agressief, alles afhankelijk van het kwantum aan ijzer en zijn verhouding met het koper. 

IJzeren wapens, in geval van oorlog of revolutie b.v. stimuleren de moed, roept de wens naar verdediging of zelfstandigheid, naar aanval dan wel agressie op. Hier zijn de gewapend betonnen huisblokken natuurlijk ook in het geding, daar omgeven worden door zoveel ijzer, terwijl er geen lijfelijk contact is met de bodem, een aanleiding is voor spanningen, nervositeit, onrust. 

Gebrek aan ijzer maakt lusteloos, inactief, zwak; gebrek aan koper maakt hard, bitter of stug. Het ijzergehalte in het bloed is verhoogd op het moment waarop het kind zich bewust wordt van zijn ego en dus zichzelf niet bij zijn naam noemt, maar "ik" zegt. 

Het Marsmetaal voedt het zelfbewustzijn. De wisselende chemische samenstelling in het organisme van het kind bepaalt zijn handelingsleven. Die samenstelling kan mede worden beïnvloed door de omstandigheden binnen het familieleven, moeder, vader, broers, zusters, daar een kind zeer afhankelijk is van het "nest" waarin het thuishoort, of waarin het gedwongen wordt geplaatst. 

Een verstoorde chemische huishouding is slechts te herstellen door het in balans brengen van de mineralen, de metalen en de vitaminen, hetgeen op twee manieren kan gebeuren, hoewel meestal beide manieren samen moeten gaan: de levensinstelling en de opname van de benodigde mineralen, vitaminen of metalen. Het organische herstelvermogen wordt door deze voedingssupplementen slechts geholpen, daar geen enkel zout, mineraal of vitamine eigenlijk een medicijn is, maar slechts een ondersteuning van de totale chemie. 

De voeding is hier natuurlijk evenzeer van belang. Het is altijd een discussiepunt of men door voeding een herstel vindt of door een mentale, dan wel emotionele instelling. Het ene is echter niet los te denken van het andere. Niets staat op zichzelf. Alles vormt een schakel in een psychisch-lichamelijke keten. Het verwerken van emoties en gedachten is eveneens "eten". 

Iedereen weet dat we na een schok grondig kunnen zeggen: "Ik heb al gegeten en gedronken." 

Edele gedachten en emoties hebben een harmoniserende invloed op het organisme en herstellen de verhouding van de mineralen, metalen en vitaminen onderling, voeren toe of neutraliseren. Koper en ijzer, als gevoel en wil, roepen nieuwe reacties op. 

Eenzijdige gedachten en gefrustreerde gevoelens kunnen van een teveel dan wel een tekort aan één bestanddeel veroorzaken. En daar waar het ene tekort is wordt het aangevuld door zijn tegenovergestelde, zo ontstaat de onevenwichtigheid. Door een goede samenwerking tussen koper en ijzer wordt de vrucht, het embryo, naar buiten gestoten en ontstaat er dus nieuw leven. 

Het is vermeldenswaard voor degenen die wat van getallensymboliek weten dat de zes van Venus en de negen van Mars bij hun samenwerking, als cijfertekens op elkander geplaatst, een acht vormen, met een staart naar boven en een staart naar beneden als het evenwicht. 

Koper, als omhullend metaal (de elektromotor) komt het eerste met de buitenwereld in aanraking en modelleert de trillingen zodanig dat het ijzer de "nieuwe" trillingen gemakkelijker kan verwerken. Als ijzer verhit en gesmeed wordt lijkt dit op lood (Saturnus - 8) maar lood heeft geen "geheugen". 

Als je staal walst krijg je een verfijning waardoor er klank wordt voortgebracht, en wordt ijzer met koolstof samengebracht. Koolstof is de basis van diamant. 

Dit kan alleen wanneer ijzer wordt verhit. IJzer en water zijn vijanden; ijzer is slechts magnetisch als het ongeladen is, geladen vervalt die eigenschap. 

IJzer in rein water geeft een hoge weerstand tegen elektriciteit, als het water vervuild is geleidt het. Rein ijzer is ongelooflijk sterk. IJzer kan rekristalliseren. IJzer is om te solderen slechts verbindbaar voor lood (Saturnus) en tin (Jupiter) indien het voordien gereinigd is met geest van zout. 

IJzer dat men in de volle maan legt roest. Zoals het water de vijand is van het ijzer, zo is ook de maan zijn vijand en daarmede dus ook het zilver (het maanmetaal). 

Maanmensen en Marsmensen zullen moeilijk kunnen samenleven, omdat het "water" het ijzer aantast, ondermijnt, zijn energie en zijn kwaliteiten teniet doet. 

IJzer geleidt op zijn best indien het is afgekoeld tot het nulpunt. Wellicht is het dan in zijn meest "ontspannen", onderverhitte toestand. Hierover kunnen Marsmensen eens nadenken. Hoe meer ervaringen (walsen) het Marstype te verduren krijgt des te "verfijnder", gevoeliger hij kan worden. 

Hij leert slechts door harde ervaringen, zoals ook de karakteristiek van het cijfer 9, het Marsgetal, uitdrukt. 

In het mannelijke organisme is altijd wat meer ijzer aanwezig dan in het vrouwelijke, daarbij komt dat de vrouw veel ijzer verliest tijdens de menstruatie. 

Mars is de heerser van de spieren, maar tevens regeert hij het hart, zijnde een spier, deze heerschappij deelt hij met de Zon die meer het innerlijke hart vertolkt. Mars is de kracht van de spier, dus de organisch functionele kracht van het hart. 

Daarnaast is zijn domein de rode bloedlichaampjes, als transporteurs van de zuurstof en dus van de energie van de cellen. 

Verder beheerst hij nog de adrenaline-klieren die boven de nieren liggen. Gevaar van buitenaf activeert de hormonen van de adrenaline-klieren, waardoor het lichaam zich gereed maakt voor de verdediging. 

Een echte Marsvrouw noemt men mannelijk. Mars behoort tevens bij de mannelijke geslachtsorganen. Mars is altijd behulpzaam indien er veranderingen van binnen naar buiten of van buiten naar binnen moeten worden gerealiseerd. Niet voor niets noemt men de Ram, het Mars- en het lentetype, een pionier. 

Mars met zijn ijzer zorgt voor een initiatief tot vormgeven. 

Koper is de eerste in meer psychische zin, het onmerkbare, het zachte en meebewegende; Mars en ijzer zijn daadkrachtig, realiserend. Er is een onbedwingbare neiging om het uitdrukkingsveld van het ego te vergroten, dat ook wel wordt gezien als voortplanting, als het zichzelf projecteren in het kind, iets dat vooral bij Scorpio tot uitdrukking komt. 

Mars is de vertegenwoordiger van de veranderde natuurkrachten. Vooral in de lente is dit zichtbaar als het tere plantje zich door de nog harde aardkorst drukt. Er is echter altijd sprake van een strijd. Groei, verandering, voortzetting, uitbreiding kosten strijd. IJzer is het metaal dat het organisme strijdbaar maakt. Bij hem behoren tevens de gal, de neus, de blaas en het linkeroor. 

Hij is de vuilverbrander; veel ijzer in het bloed maakt defensief tegen infecties; verhitting en verbranding staan voor de koorts, die de afweer van het lichaam mobiliseert. IJzer trekt zuurstof aan voor verbranding. Hoe meer ruimte, expansie en levenslucht het Marstype krijgt, hoe meer vrijheid men hem verleent, des te sterker kan hij zich ontwikkelen. 

Een actieve Mars houdt iemand levenslustig, geeft wilskracht en zo komt er een verzet tegen het sterven. 

Het sulfur en het fosfor zijn slecht voor het ijzer. Teveel ijzer, magnesium of aluminium zijn nadelig voor de fosforwerking in het organisme. 

Het lijkt of zwavel met zijn diep grijpende reinigende werking en het fosfor met zijn energie-vormende activiteit concurreren met het ijzer. Marstypen houden niet van concurrentie. Mars is echter ook de heerser van zwavel, terwijl Jupiter het van fosfor is. 

Zwavelhoudende voedingsstoffen en planten provoceren, zoals het ijzer provoceert. Zwavel en fosfor dagen de Marstypen uit tot een hernieuwde krachtsinspanning. Vandaar dat deze beide bij uitputtingstoestanden worden aangewend. 

IJzer was het eerste metaalhoudende mineraal dat in de lichaamsfuncties werd ontdekt. IJzertekort veroorzaakt een bepaald soort bloedarmoede: hypochrome-mycrocytaire anemie. Genoemde bloedarmoede heeft kleine bloedcellen en deze zijn bleker. 

Hemoglobine (de rode kleurstof) verbindt zich met zuurstof en wordt zo oxy-hemoglobine, dat de zuurstof naar weefsels en cellen brengt. Een gedeelte van het organische ijzer bevindt zich in de lever. Het is nodig om in het rode beenmerg de bloedlichaampjes te vormen en deze vervullen in 120 dagen hun zuurstoftransport en worden dan afgebroken; van hun afbraak worden nieuwe lichaampjes gevormd, maar daarvoor is aanvullend ijzer nodig. Het vrijgekomen ijzer wordt in milt en lever opgeslagen. 

Na een bloedverlies zal het lichaam trachten veel ijzer op te nemen. Koffie kan ijzerabsorptie afremmen. Vrouwen kunnen beter ijzer absorberen dan mannen, hetgeen ook noodzakelijk is, gezien hun natuurlijke bloedverlies. 

Een hoog gebruik van eiwitten is slecht voor de ijzer-absorptie. Een gebrek aan ijzer, zoals veelal wordt gezien na de winterperiode, maakt vatbaar voor infecties, maar maakt ook onzelfstandig. 


HOMEOPATHISCH: FERRUM METALLICUM 


Ferrum Met. wordt gegeven als iemand totaal is verzwakt en/of bloedarmoede heeft. De zieke is overgevoelig en moet lichamelijk en geestelijk worden versterkt. 

Het homeopathische ijzer versterkt de wilskracht van hen die hun levensinteresse hebben verloren. 


ASTROLOGISCH 


Bij Mars worden geplaatst Kalium Fosforicum voor het Ramtype en Calcium Sulfuricum bij het Schorpioentype. 

Merkwaardig is dat juist de twee mineralen die het ijzer provoceren hier gebruikt worden: fosfor en sulfur, de eerste in verbinding met kalium (Maan) de tweede in verbinding met kalk (Saturnus). 

Ramtypen zijn hoofdmensen, zoals de Ram steeds met de horens naar voren stoot, zo is hier het hoofd het zwakke punt d.w.z. het meest kwetsbare punt, omdat zorgen en moeilijkheden met het hoofd worden opgevangen. 

Kalium Fos. is bij uitstek geschikt voor mentale uitputting en hoofdaandoeningen. Het bevat een zeer hoge elektrische trilling, die specifiek de hersenen belevendigt. Het helpt lecithine vormen, iets dat de Ram zeer goed kan gebruiken, en Kalium Fos. geneest hem van een uitputting, die vooral tot uitdrukking komt in een doorlopende behoefte aan slapen en flauw vallen, hetgeen je nogal eens ziet bij bloedarmoede en duizelingen. 

Indien de Ram geen lust meer heeft een pionier te zijn, wat in het leven zo dikwijls van hem wordt gevraagd, zet het Kalium Fos. hem weer op zijn benen. Tegen lusteloosheid, het niet meer "willen". Vooral in neurasthenische situaties. 

De Schorpioen moet het doen met het Calcium Sulf. dat een sterk antiseptische, maar ook opbouwende werking heeft. De Schorpioen eist, evenals de Ram, teveel van zichzelf, maar waar de Ram bij tegenstand snel ophoudt, gaat de eerste door tot hij erbij neervalt. Calcium geeft uithoudingsvermogen, sterkt het geduld, maar sterkt tevens de wand van de eitjes en de zaadcellen (Mars - geslachtsorganen) en het productie-orgaan van Scorpio, waardoor hij zich kan projecteren). Ook hier, al zijn de homeopaten het er niet mee eens, is een overeenkomst te zien tussen de eigenschappen van de heerser en zijn ondergeschikte: het mineraal, zijn helper. 

Ram en Scorpio zijn beide energie-vreters en zij kunnen vooral worden geholpen door energie-toevoer en meestal geschiedt dit door een provocatie, dat bij beiden een plotselinge opleving tot resultaat kan hebben. 

Neurasthenie (zenuw- en wilsuitputting) wordt nogal eens verholpen door een juist ge"time"de en gerichte provocatie.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene