Het lood - Saturnus

Zoals door het voorgaande is gebleken is Saturnus een beperkende planeet, degene die zekerheid, vastheid en klaarheid wil. Deze eigenschap toont hij zeer duidelijk in zijn metaal: het lood. 

Hoewel het een onooglijk en eigenlijk zeer waardeloos metaal is, wordt het toch op allerlei gebied gebruikt en zou er zonder het lood vreemde situaties kunnen ontstaan. Lood heeft duidelijk een beschermende functie, zoals Saturnus beschermend en afremmend is, kwaliteiten die toch dikwijls nodig kunnen zijn. Saturnusplanten zijn zelden schitterend, maar zij werken wel afkoelend en remmend. 

Lood verdedigt de mensen tegen het uranium, dat zij nog niet kunnen verdragen, daar het een voortbrengsel is van de mysterieplaneet Uranus. Hoewel astrologisch Uranus nogal eens wordt inbegrepen in de horoscopische uiteenzettingen, zijn de mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto toch heersers, die behoren bij een ander soort wezens, n.l. spiritueler, onbegrensder, niet gevangen binnen de saturnale ring van "tot hiertoe en niet verder". 

Bestralingen met uranium en plutonium worden volvoerd met inachtname van het beschermende loodomhulsel. Een bewijs dat de mensen "loden" wezens zijn en voor hun instandhouding op het lood zijn aangewezen. Niet voor niets zijn röntgenstralen zo funest, zij breken door een begrenzing van de aardse schepselen en vernietigen daardoor levende cellen. Men noemt kanker wel eens een plutonische ziekte, maar hij is altijd het gevolg van een anarchie van de betrokkene, een geestelijke anarchie die zich in het organisme uitdrukt, een nutteloze ontsnappingsmogelijkheid, omdat elk schepsel zich moet houden aan de begrenzingen die het, via de natuur, zijn opgelegd. 

Pluto is de gewelddadige, forcerende verbreker. Zijn gewelddadigheid valt weg en wordt procesmatig bij diegenen die innerlijk reeds een grens overschreden hadden, dus die een spirituele verandering hebben ondergaan. Kanker grijpt altijd spiritueel gevoelige mensen aan, en vooral hen, die revolteren tegen een geestelijke gevangenname, en deze revolte nooit vervingen door een acceptatie. 

Saturnus is de enige die het plutonische en uranische geweld kan tegenhouden; mensen die aan dit geweld noodzakelijkerwijze worden blootgesteld hebben zich nooit bij de vorm, hun begrenzende omstandigheden, of hun geestelijke verdrukking kunnen neerleggen. Zij rebelleren tegen Saturnus, de wachter. Maar een gevangenis kan beschermend werken indien de gevangene geen afweer heeft tegen vreemde invloeden. 

Terwille van een zelfbescherming kan dan de gevangenis noodzakelijk zijn, zoals dus herkenbaar is in de bescherming tegen de ons vreemde stralen van de mysterieplaneten, waar Saturnus' lood de wacht houdt. 

Saturnus probeert iedereen binnen de grenzen te houden, vandaar dat hij een voorstander is van dogma's, conservatisme, onveranderlijkheid. Lood heeft de taak iets op of in te sluiten. 

De oude boekdrukkunst liet dat zien door de loden letter: een idee of begrip werd in loden letters opgesloten. In elk boek staat wel: "verboden uit deze uitgave iets over te nemen". 

Saturnus behoort bij het vastgelegde schrift, de onveranderlijkheid. Hij regeert het gebeente en onze vorm, datgene dat ons beperkt, maar ons ook maakt tot degenen die we zijn. Saturnus is op zichzelf gericht, egocentrisch, en behoort bij de aarde. Lood is een zwaar metaal. 

Wij zeggen: "ons hart weegt als lood" of "ik ga met loden schreden", om de zwaarte en de tegenzin aan te duiden. Tegenzin tegen dat wat komen gaat: de mogelijke verandering. Saturnus is dus middelpuntzoekend, hij zoekt steun in zichzelf, in de vorm, in de realiteit, in dat wat is. 

Het is begrijpelijk dat de Gierigheid zijn Oerzonde is, want gierigheid is egocentrisch, geeft schijnbare zekerheid door het verzamelen, het ophopen, en weert uitstraling af. Niemand mag het zien uit angst dat er iets gaat veranderen, dat er iets ontnomen zal worden. 

Gierigheid en egocentriciteit sluiten licht, de openheid, de mogelijkheid tot verdeling, uit. Iemand die zich uitsluitend naar binnen richt beperkt zijn groei door gebrek aan uitwisseling met de natuur, met de kosmos, met het licht. 

Daarom verbindt men Saturnus met duisternis, zwaarte, verdichte materie. 

Een teveel aan lood in het organisme, mogelijk ontstaan door uitlaatgassen of conservenblikken, geeft loodvergiftiging en dit bevordert een verouderingsproces. Teveel lood stoort dus de jupiterische groei-expansie, en leidt tot verval, een controverse met Jupiter. De levensgeest of de innerlijke Genezer wordt buiten spel gezet, levenskracht wordt onttrokken. Dit is wat men "dood" noemt, een stilzetten van het existentie-proces. Een teveel aan Saturnus leidt tot zelfvernietiging, de eigen energie opvreten en de weigering om andere energie toe te voeren.

Als iemand een loodkleur krijgt betekent dat altijd dat het levenslicht wordt buitengesloten. De uitdrukking "hij is plomp" (het Franse plomb - lood) wil zeggen dat iemand naar lichaam en geest zwaar is. Vandaar dat saturnale typen doorlopend bezieling, licht, nodig hebben om niet in lichtloosheid, in innerlijke zwaarte, onder te gaan. 


HOMEOPATHISCH: PLUMBUM ACITUM 


Een organisch loodtekort is herkenbaar aan een overgevoeligheid van de huid: de begrenzing is niet in orde. Er is dan tevens niets in orde met de vorm: de ledematen trillen of zijn verlamd; precies zoals de levensgeest verlamd is en men overgevoelig kan zijn voor ieder woord, doordat men zich alles aantrekt en het in gedachten zo vervormt dat het altijd betrekking heeft op het eigen zelf. 

De ledematen kunnen ook gevoelloos worden en er komt dan een intense angst voor verlamming; onderwijl is er een sterke vermagering, de levenssappen trekken weg, het leven wordt eruit geperst. 

Plumbum werkt op het skelet en het ruggenmerg, steunt aldus de vorm. Mensen die geen zeggenschap meer hebben over hun vorm: hysterie, nerveuze verlammingen, spiertrekkingen (vaak bij neurasthenie) kunnen geholpen worden met Plumbum Aciticum (loodsuiker). Vanzelfsprekend is hier de homeopathische verdunning noodzakelijk, daar lood zeer giftig is. 

Sterk saturnale typen kunnen zichzelf ook vergiftigen. 

Een minimum aan lood is noodzakelijk voor het skelet. 


ASTROLOGISCH: DE CELZOUTEN VAN SATURNUS CALCIUM PHOSPHORICUM EN NATRIUM MURIATICUM 


Kalk en zout (Calcium en Natrium) zijn zeer nauw met elkander verbonden; in de geneeskunde is een behoefte aan kalk te herkennen in een verlangen naar zout; een onthouden van zout kan uitlopen in een kalkgebrek. 

Zowel een tekort aan zout als een tekort aan kalk verzwakken het ego (Saturnus). 

Calcium Phos. behoort bij de Steenbok, Natrium Mur. behoort bij de Waterman, die in zijn vormelijkheid bij Saturnus behoort, hoewel hij dit verfoeit en liever Uranus, de Oervader als heerser zou erkennen. Niettemin is hij in zijn gesteldheid op de vorm zuiver saturnaaI, hoewel hij in zijn idealisme uranisch is. Zoals echter reeds gezegd, de saturnale mensheid komt nog niet in aanmerking voor de mysterieplaneten. 

In de Waterman strijden Saturnus en Uranus, en het eindigt altijd in de ontmanning van Uranus door Saturnus, zoals de Griekse mythe vertelt. De Steenbok vindt echter hulp bij kalk en phosphor, Saturnus en Mars, omdat hier het strijdende element van Mars de enige mogelijkheid is om de saturnale, ziekelijke beperking te doorbreken. 

Calcium Phos. geeft zekerheid, houdt emoties en paniek in bedwang zodra dit saturnale type zich "ontworteld" gevoelt; het is de bouwer van het geraamte, de bouwer van alle beperkende organen: de nagels, de huid, het harde gebit. Het maakt de vorm sterker, psychisch en lichamelijk, en steunt de ruggengraat zodat de lijdende weer kan staan. 

Calcium phos. werkt echter het beste in samenhang met zonlicht en vitamine C., de levensvitamine. Hier zijn dus duidelijk het zo ontbrekende licht en de levenslust (vit. C.) noodzakelijk om tot een optimaal resultaat te komen. 

Calciumfosfaat helpt ook bij het stollen (saturnaaI) van het bloed en gaat reuma tegen (versneld verouderen, krom gaan). 

Het is dus een duidelijke tegenwerker bij een teveel aan saturnale begrenzing, en dit vooral door de hulp van het phosphor. In het organisme is de verhouding Calcium-Phosphor als 2 - 1, noodzakelijk voor een juist evenwicht in alle levensprocessen. 

Natrium Mur., het zout van de Waterman, is een reinigend zout, dat de Waterman nodig heeft om zijn innerlijke tegenstrijdigheid te neutraliseren. Hij is immers de mens van de schijn, vooral van de schijn-heiligheid, niet opzettelijk, maar omdat in hem een gevecht woedt tussen Saturnus, de stoffelijke materie, en de geest, Jupiter en zijn idealisme. Het beste compromis lijkt hem dan de schijn op te houden, voornamelijk als zelfbedrog. 

Natrium Mur. haalt giftig water weg uit de weefsels, droogt dus op, d.w.z. maakt saturnaaI, verhardt. Vandaar dat het ego-sterkend is. Een ontaarding van Saturnus kan ook uitlopen in allerlei opkroppingen, het bewaren van de lichaamssappen en vochten, die, als stilstaand water, zichzelf vergiftigen. 

Een zoutloos dieet maakt slaperig, weerloos. Een tekort aan natrium kan ook resulteren in een gebarsten huid, al te sterke uitdroging. Hier is het bekende keukenzout een goed voorbeeld: het trekt vocht aan en wordt vloeibaar; het kan ook zozeer uitdrogen dat het rulle, harde kristallen worden. 

Natrium Mur. dringt tot realiteitszin, geeft weerstand, bepaalt bij de vorm. Het wordt o.a. in hoge potenties aangewend tegen drugsverslaving. Zout is saturnaaI, maar er leeft een verborgen vlam in, zoals bij Calcium Phos. Iemand die Natrium Mur. nodig heeft zal beslist zijn beperkingen moeten inzien en deze vooral moeten leren accepteren.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene