Waarom homeopathie?

De homeopathie, zeer in opgang momenteel, is een therapie die, hoewel zeer oud, werd herontdekt door Dr. Samuel Hahnemann, die er van uitging dat het "gelijke het gelijke" geneest. 

In de homeopathie zijn het de doseringen, die het resultaat bepalen, en merkwaardigerwijze zijn het de hoge doseringen (waarin de chemie totaal geen restant van het oorspronkelijke product vindt) die de sterkste uitwerking hebben. 

Zij werken nl. direct op het etherische lichaam in of, zoals sommigen zeggen, op de ziel of het mentale vermogen. 

In ieder geval moet men als leek nooit gaan experimenteren met de hoge doseringen, daar men dan wel eens het ziektebeeld kan verergeren, ofwel een aandoening kan krijgen die men méénde te hebben overwonnen. 

De homeopathie komt in dit boek voor, omdat zij veel werkt met mineralen en planten en er sterke overeenkomsten zijn tussen de fytotherapie (kruidengeneeskunde) en de homeopathie. 

De natuurgeneeswijze is, in tegendeel met de homeopathie, een therapie die werkt volgens de wet van "tegenstellingen genezen elkander". 

Beide geneeswijzen hebben gelijk. 

Er zijn mensen die beter reageren op een shocktherapie dan op een zachtaardige, gelijkgezinde methode. Voor hen zal de homeopathie moeilijk iets of zelfs niets kunnen doen. 

Zij kunnen echter baat vinden bij de natuurgeneeswijze, waar het warme met het koude of het droge met het vochtige of het volle met het ledige wordt bestreden. 

Soms kunnen zelfs verschillende therapieën, mits zij de natuurwetten volgen, elkander aanvullen. 

Ook de allopathie heeft zijn eigen kunde. Maar daar waar iets overdreven wordt of wetten worden verbroken, komt er een reactie, die erger kan zijn dan de te bestrijden kwaal. 

Chemotherapie heeft een zeer bedenkelijke zijde, die echter uitgeschakeld kan worden indien men de chemische wetten van Moeder Natuur eerbiedigt. 

De homeopathie luistert zeer nauwlettend wat Moeder Natuur vertelt, evenals de fytotherapie en de natuurgeneeswijze. 

Mogen zij nog meer heil brengen dan zij al doen! WAAROM GETALLEN? 


De getallenleer is minstens zo oud als de astrologie en werd door alle oude geneesheren, wijzen en astrologen in "acht" genomen. 

Het getal is een mathematisch gegeven, waarop heel de schepping stoelt . 

De Grote Mathematicus heeft volgens Pythagoras de getallen zodanig binnen zijn schepping geordend dat zij hun werkzaamheid het beste zouden kunnen uitoefenen. 

Waarom heeft de ene bloem drie blaadjes, waarom de andere vijf. 

Waarom wordt een mensenkind juist op die dag geboren, die geen mens precies kan voorspellen, behalve wanneer de arts meent dat het via een kunstmatige weg gehaald moet worden? 

"Het uur van onze geboorte ligt verborgen in de schoot van de kosmos", zeiden de oude wijzen. 

Dat we heden, "niet meer volgens ons eigen ritme geboren kunnen worden", noch volgens de "wil der goden" mogen sterven, bewijst dat de mens de natuurwetten onbelangrijk vindt en geen idee meer heeft van een "ziel" of een "Bron" die deze natuurwetten met een bepaald doel in stand houdt. 

Over zulke ingrepen fronst Moeder Natuur haar wenkbrauwen en zij straft deze meedogenloos af. 

Wie zich dan over die straf beklaagt is een hardleers, dan wel een onwetend schepsel. 

Het getal in dit boek dient om aan te geven wat voor soort type u bent: 

Iemand die op de 5-de van een maand is geboren is een vijf-mens, iemand die op de 17-de van een maand is geboren is een 7 + 1 = acht-mens, iemand die op de 22-ste van een maand is geboren is een 2 + 2 = vier-mens, enz. 

De kerngetallen lopen van 1 - 9. 

Ook onze roepnaam bezit zulk een kerngetal volgens de Pythagorese leer, waar elke letter zijn eigen cijfer heeft en de som van de naam dus een enkelvoudig getal te zien geeft: 

CLEA = C = 3, L = 3, E = 5, A = 1, totaal 12 = 1 + 2 = 3. 

De roepnaam vertegenwoordigt hier dus het getal 3. 

Het getal van de naam is de "sleutel" die toegang geeft tot het doel dat in het kerngetal van de geboorte verborgen ligt. *) 

Er zijn planten of mineralen die bij deze mensen behoren, zoals er mineralen zijn die bij planten behoren. 

Dat wil niet zeggen dat deze niet werkzaam zouden zijn voor andere typen, maar de genoemde typen hebben een sterkere verbintenis daarmede. 

De analogie tussen plant, mineraal, kleur, getal, astrologie en homeopathie is duidelijk herkenbaar en waar deze wet van analogie door de mens wordt opgevolgd zal hij het snelste het beoogde resultaat bereiken. 

De mathematiek en de getallenleer waren ééns twee van zeven heilige wetenschappen. 

Laten we in hen de wetten van de Grote Architect trachten te herkennen. 


*) Voor uitgebreide informaties over de getallenleer zie: Weisheit und Ursprung der Zahlen, Mia en Henk Leene, Uitg. Ercee.WAAROM ASTROLOGIE? 


De astrologie in dit boek zal menige beroepsastroloog doen glimlachen, want er wordt maar een sluiertje van die oude wijsheid opgelicht. Niettemin meenden we dat deze vluchtige blik naar de astrologie, die als alle andere wijsheidsleringen een analogie met de natuur bezit, de moeite waard is. 

Iedere mens draagt onuitwisbare stempels, al wil hij deze soms ontvluchten dan wel ontkennen. Met die kentekenen zou hij zijn voordeel moeten doen, inplaats van er tegen te vechten of zich te verbergen achter een ontkenning. 

De lessen, die men niet wil leren, worden, ook volgens de opvoedkundige methode van Moeder Natuur, herhaald totdat zij wel begrepen worden. 

Dat de universitaire wetenschap de astrologie niet als een volwaardige leer erkent is totaal onbelangrijk. 

Moeder Natuur kan er slechts haar machtige schouders over ophalen. Behoren ook de stenen en planten niet tot haar familie? 

Nou dan! 

Waarom zouden de sterren daar buiten vallen? 

Zij houden de aarde-kinderen een spiegel voor en ook zij staan in wisselwerking met alle andere schepselen, maar zij wijzen aan, doch bestemmen niet! 

Er is ook nog zoiets als een "ziel" die regelrecht met een geestelijke bron in contact staat en het laatste woord heeft deze "ziel". 

Alle schepselen, sterren, planeten, mensen, planten, dieren, mineralen hebben een ziel, ieder naar zijn eigen aard. 

Die zeer verschillende, maar in de grond gelijkgestemde zielen, kunnen elkander herkennen en beminnen. 

Zulk een diepe vrede beoogt Moeder Natuur, en door middel van haar haar Schepper, te creëren binnen haar grote familie. 

Dan pas zal het goed zijn, waarlijk goed, met alles en allen. WAAROM EDELSTENEN EN MINERALEN? 


Alle scheppingsvormen zijn onderling met elkander verbonden door een energiestroom of trilling, die de harmonie binnen het geheel moet bestendigen. 

Mensen staan met de hen ondergeschikte scheppingen in contact door middel van de emotie of de trilling die van hen uitgaat en die voornamelijk in "good standing" wordt gehouden door het hart. 

Een ongelukkig, verbitterd dan wel gefrustreerd hart veroorzaakt disharmonie in de uitstraling van de mens, waardoor hij het contact met zijn medeschepselen en ook met andere natuurscheppingen verliest. 

Wederzijdse harmonie tussen de schepselen, inbegrepen plant, mineraal en dier verhoogt de kwaliteit van het totale natuurlijke energieveld. Mineralen en edelstenen hebben eveneens een trilling, die op het menselijke stralingsveld inwerkt. 

Daar de mens een individueel schepsel is, althans moet zijn, reageert hij zuiver persoonlijk op de werking van bepaalde stenen. 

Een steen kun je voelen, zijn trilling ervaren. 

Dat de ene mens dit duidelijker herkent dan de andere komt eenvoudig doordat de ene mens méér bereid is te luisteren naar de trilling of de stem van de natuur, dan de andere. 

Het gezamenlijke leven in een groot kosmisch energie-veld waaruit we gezamenlijk onze vitaliteit putten en dat we gezamenlijk vullen met onze uitgeademde en uitgestraalde trillingen, behoort een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel te geven. 

Een steen werkt met zijn trilling op ons eigen trillingsveld in en kan daarin orde dan wel wanorde scheppen, hij kan helen dan wel ziek maken. 

Als we nog voldoende intuïtie bezitten zullen we intuïtief weten welke stenen goed op ons inwerken en welke niet. Er zijn stenen, die qua hun kristallogie, kleur en hardheid ons iets te leren hebben. 

Vooral met de zodiakale stenen is dit het geval. WAAROM KLEUREN? 


In de huidige alternatieve geneeswijzen begint de kleurentherapie een vooraanstaande plaats in te nemen, omdat men de opvattingen van de oude wijzen technisch bevestigen kan. 

Van oudsher zei men nl. dat elke kleur een bepaalde trilling bezit, een hoge dan wel een lage. Kleuren met hoge trillingen hebben een warmte-uitwerking, kleuren met lage trillingen werken verkoelend. 

In de geneeskunde wordt dit belangrijk wanneer je weet dat koele kleuren koortstoestanden heilzaam beïnvloeden en warme kleuren uitputtingstoestanden helpen beëindigen. 

Een trilling heeft te maken met energie. De acupunctuur leert dat een tekort dan wel een teveel aan energie onze organische huishouding verstoort. In de natuurfilosofie legde men verband tussen de kleuren en de chakra's. (ronddraaiende energiepunten in het etherische lichaam) 

De te meten menselijke reacties op kleuren zijn echter zozeer de moeite waard dat de kleurenleer opnieuw tot leven werd gebracht ten behoeve van lichamelijke en geestelijke genezingen. 

In de plantenwereld blijken de kleuren ook een belangrijke rol te spelen en kan men bemerken hoe de kleur van het kruid iets vertelt over zijn werking. 

Zo is er dus een overeenkomst tussen kruidentherapie en kleurentherapie. Een mens kent niet voor niets lievelingskleuren en ongeliefde kleuren. Deze keuze zegt wat van het karakter van de betrokkene. 

Ook hier is het de wet van sympathie en antipathie die de doorslag geeft. We gaan door het leven met onuitwisbare herkenningstekens. 

Geen enkel masker helpt daartegen. En dat is misschien maar goed ook! 

Het leven is toch al een bal-masqué, waarvan het demasqué menigeen verschrikken zal. 

Daar we veelal niets wensen te leren, zeker niet van ondergeschikte scheppingen, kan dikwijls een zodiakale steen antipathiek op ons overkomen, d.w.z. een shocktherapie voor ons inhouden, ons op ons nummer zetten. 

In dit boek worden stenen en planten met elkander vergeleken en kan men zelf beoordelen welke steen het beste bij iemand zou passen of welke steen hem of haar wellicht bij een bepaalde kwaal zou kunnen helpen. 

Maar ook van de stenen zou men kunnen zeggen, net als van de sterren: "Zij onderrichten en helen wel, maar bestemmen niet." 

Tenslotte is de mens, het grootste mysterie en het meest hoogstaande schepsel uit de schepping, de heerser over allen. Als deze mens waarlijk Mens zou zijn. 

Moge dit boek bijdragen tot een volkomen menswording, opdat heel de schepping daarvan heil ondervinden.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene