De mens en het element ether

Het woord ether heeft meerdere betekenissen. 

Het komt vanuit het Grieks en kan betekenen: hemel, of bovenlucht; maar ook: een middenstof die de hele ruimte doordringt. 

Warmte en licht b.v. verschillen alleen in graad, beide zijn trillingen van de ether. 

De ether is een bindend element dat bestaat uit lucht, warmte, aarde en watertrillingen.

Koude vermindert de ethertrillingen, warmte bevordert hen. 

Hoe verdichter de vorm, des te zwakker de ethertrillingen zijn. 

Immateriële vormen hebben sterkere ethertrillingen. 

Magnetisme, magnetiseren, paranormale genezingen b.v. geschieden uitsluitend via de ethertrillingen. 

Wanneer we het over een absoluut spiritueel element hebben is  het de ether. 

Elke spirituele activiteit, en nu spreek ik niet over organisatorische activiteiten, gebeuren via de ether. 

Het begrip ether wordt echter te pas en te onpas gebruikt. 

Via de vier elementen kan tevens de ether worden vervuild en vervuilde ether is onwerkzaam. 

Vervuilde ether wordt zwaar en gaat over de grond hangen en kan de oorzaak worden van b.v. ziektebeelden. 

Bij magnetiseren b.v. wordt ether verbruikt en verbruikte ether verdwijnt niet, maar verzwaart en wordt onbruikbaar. 

Door bepaalde activiteiten gebruiken we dagelijks ether die wordt uitgescheiden via ons haar en onze huid; die vervuilde ether kan ons soms die gore uitstraling geven. 

Water is het enige element dat ether verschoont. 

Veel baden zuivert, maar verzwakt echter ook onze ether, zodat hierdoor onze spirituele kracht vermindert. 

De ether is een mysterieus element en we weten nog niet helemaal HOE en WANNEER we het kunnen aanwenden. 

Het ontglipt aan onze wil en het is de som van onze lichamelijke gezondheid en onze geestelijke activiteit. 

Ether blijft in haar zuivere vorm aanwezig, indien de vier elementen in een gezonde toestand verkeren. 

Er is geen spiritueel mens die zonder ether kan existeren. 

Maar er is ook geen enkel, zich inspannend mens, die deze ether tot zich kan trekken of haar via denken en/of gevoelen kan zuiveren. 

Als je je bezoedeld gevoelt, hoewel je niets vuils hebt gedaan, geen vermoeiende arbeid of dergelijke, betekent dit dat je ofwel zelf vervuilde ether hebt, of met vervuilde ether in aanraking bent gekomen. 

De Duitse uitdrukking: "Das riecht nach Mäuser" slaat op deze vervuilde ether.  

Er zijn nl. bepaalde parasieten die van vervuilde ether leven; hoe vervuilder de ether van de wereld wordt, des te veelvuldiger de parasieten zullen worden. 

Er zijn echter ook zulke menselijke etherische parasieten. 

Het verlies van gezonde ether drijft iemand nl. om medemensen hun ether te onttrekken. 

Levenskracht is eigenlijk een ander woord voor ether: verlies van levenskracht is verlies van ether. 

Stromend water is een levenskracht schenkend element. 

Stromend water belevendigt de ether en zuivert het, vitaliseert. 

Men weet wel dat stromend water vitaliseert, maar men weet niet precies wat en hoe. 

Vitaliserend water is water dat alle benodigde mineralen bevat, en dat tevens het vuurelement - de zon - in zich heeft opgenomen. 

Het water vitaliseren wordt b.v. door magnetiseurs gedaan, vergeten wordt echter dat dit water door hùn ether wordt gevitaliseerd, dus dat het daardoor een persoonlijke, al of niet goede, werking krijgt. 

Denk aan wijwater; wijwater wordt gevitaliseerd door de ether van de roomse kerk. 

Wij brengen via zulk water dus ether in ons, die ons vastklinkt aan de magnetiseur of de beweging. 

Water is een geleidekanaal voor ether, water is een ontvankelijk element, wij kunnen aan het water onze etherische stempels toevoegen, het is de ether die de spiritualiteit van een element, van een vorm, van een schepping bepaalt. 

De kwaliteit van de ether bepaalt een sfeer, een stuk grond, de mens, de vorm. 

Het is de kwaliteit van de ether die iets of iemand dat onbestemde "iets" geeft dat ons kan frapperen. 

Het ligt niet aan het materiaal, niet aan de vorm, - soms aan een houding. 

Handhoudingen, mudra's b.v. kunnen de ether intensiveren. 

Ronde vormen intensiveren de ether, vierkante vormen materialiseren. 

En intensiveren wil niet zeggen: spiritualiseren of zuiveren. 

Men kan ook vervuilde ethers intensiveren. 

Als je tegen een bepaalde sfeer kunt "leunen", zoals de volksmond zegt, betekent dit dat de ether dermate is vervuild, dat zij bijkans materieel grijpbaar is. 

Vervuiling is niet direct een resultaat van b.v. een grove uiting, maar kan ook het resultaat zijn van herhaalde oefeningen, herhaalde gebeden, herhaalde concentraties, die dan door de aanwezigheid van bepaalde vormen in stand worden gehouden. 

Zo vormt zich een etherische veld dat nodig een frisse wind kan gebruiken. 

Een z.g. krachtveld, of een magnetische veld is een concentratie van oude, soms afgewerkte, soms geïntensiveerde ethers, die bewust door vormen, concentraties, ritualen, in stand wordt gehouden. 

Het is een etherische veld dat ons kan tegenstaan. 

Of het kan een veld zijn dat ons aantrekt. 

Hoe zuiverder het etherische veld des te gezonder het, spiritueel en lichamelijk, voor de mens is. 

Ether kan bijladen en/of ontspannen. 

Het is de ether in elk element die ons goed, dan wel kwaad doet. 

Vuur bevat slechts ether als haar warmte. 

Licht, hel licht bevat geen ether, integendeel, het verstoort de ether, vandaar dat men een bepaalde ruimte afschermt tegen licht.  

Vandaar dat warmte vervuilde ethers eveneens kan vasthouden; emotionele mensen, plakkerige, sentimentele mensen zijn vol met ether, meestal vervuilde ether, omdat zij deze niet zuiveren. 

Emotionaliteit is warmte, geen licht; emotionaliteit is het afscheiden van afgewerkte ether en het vasthouden van vocht. 

Emotie behoort dus bij water en onzuivere ether. 

Als wij huilen scheiden we vocht uit, echt verdriet scheidt vervuilde ether uit, ontspant en doet ons goed. 

Louter emotionele, sentimentele tranen zijn ledig, zij scheiden niets uit, ontladen ons dus niet. 

Lachtranen zuiveren onze ether b.v..

Vandaar dat dit ons zo goed kan doen. 

Onze ethersituatie en onze emotionele en vochtsituatie hebben een directe verbinding met elkaar. 

De ether als het dragende midden van alle elementen is momenteel zwanger van vuil en dit is een feit dat de spirituele mensen zorgen moet baren. 

Vervuilde ether maakt ons nl. toegesloten voor elke spirituele trilling, vervuilde ether maakt ons vermoeid, lusteloos en ook ongeïnteresseerd voor spirituele mogelijkheden. 

In de plaats daarvan kan b.v. een commerciële interesse komen. 

Neem b.v. de televisie-dominees; zij bewegen zich in ruimten die vol zijn van vervuilde ethers, die tranen, - vocht-, warmte-sentimentaliteit oproepen, maar nooit licht geven. 

Het is een a-spirituele, onzuivere ether, die slechts voor materie, geld en goed, gebruikt kan worden. 

Temidden van onzuivere ether worden lichamelijke  ziektebeelden gekweekt en psychische storingen gevormd. De ether werkt vooral via ons vegetatieve zenuwstelsel: vandaar dat de ouden dit zenuwstelsel een middelaar tussen hemel en mens noemden. 

Het vegetatieve zenuwstelsel wordt het eerste slachtoffer van vervuilde ether, dan wel wordt het het eerste genezen, indien het al niet volkomen kapot is gemaakt. 

Het is juist dit vegetatieve zenuwstelsel dat momenteel oorzaak is van vele moderne ziektebeelden, doordat de ether dermate is vervuild dat het zich niet meer kan opladen. 

En, nogmaals, ons vegetatieve zenuwstelsel, is mede onze verbinding met de kosmos, de hemel, de inspiratie vanuit het spirituele. 

Als we niet met ons intellect luisteren, luisteren we met ons vegetatieve zenuwstelsel, via de huid, via het hart, via de ziel, via de nieren, via de lever, enz.. 

Al deze organen luisteren via hun vegetatieve zenuwen. 

Aan dit luisteren kunnen we met de wil niets doen, dit luisteren is een resultaat van de kwaliteit van onze ether en hierdoor van ons vegetatieve zenuwstelsel. 

Als we niet luisteren - dan zijn we moe, vol van afgewerkte ethers of intellectueel, iets staat ons tegen en we weten niet waarom: we willen geen ether opnemen en ons vegetatieve zenuwstelsel waarschuwt ons. 

Indien we deze waarschuwingen in de wind slaan, slachtofferen we ons zelf: d.w.z. we worden etherisch gevoelloos. 

We stompen af, we zijn spiritueel niet meer bereikbaar. 

Het enige wat dan nog helpt is: de frisse wind er doorheen laten gaan, verandering van omgeving, blootstaan aan ingrijpende elementen: storm (lucht), vuur (enthousiasme), stromend water (vernieuwde gevoelens) en een zekere stabiele aarde (een nieuw houvast). 

Het etherische huis moet dan volkomen worden gerenoveerd. 

Ook ons gewone huis, onze omgeving moet dit meestal onder-gaan, want onze vervuilde, afgewerkte ethers, die alle narigheid, alle remmingen, alle aversie vasthouden, moeten uit onze nabijheid worden opgeruimd. 

Het zijn deze ethers nl. die gebruikt worden door etherische parasieten, door gestorvenen van een laagstaande intentie en door mensen die uitsluitend op eigen profijt uit zijn. 

Daarom is het zo belangrijk dat, indien je een etherisch veld opbouwt, er geen verstoorders of vervuilers binnenlaat. 

Hetzelfde geldt voor ons eigen etherisch veld, ons persoonlijke, ons omringende veld: een zwak veld zoekt voeding, dat is normaal, maar het wendt zich altijd tot zijn gelijke, zoekt dus een voeding dat bij de kwaliteit van het persoonlijke etherische veld past en zo versterken we dit veld, of we het spiritualiseren of zuiveren is een ander punt. 

Wanneer je vermoeid wordt in iemands gezelschap, wordt je ether afgetapt; het is de ether die zal beslissen over leven en dood van de aarde, van de mens, van ons milieu. 

Het is de ether, waarmede we allen binding hebben via onze eigen ether, die bepalen zal hoe de toekomst er zal uitzien. 

Wij worden allen, regeringen, groepen, religieus, sportief, kunstzinnig, sociaal, bewogen en gedragen door de ether. 

De som van al die afzonderlijke en gezamenlijke etherische velden bepaalt de toekomst. 

En laten we één ding niet vergeten: het sterkste etherische veld leidt. 

Het is altijd zo dat, kosmisch, maar ook maatschappelijk gezien, dat de overheersende alles bepaalt. 

Er heerst in de kosmos geen democratie; het gaat altijd om de of het sterkste. 

Kijk maar naar de dieren. 

Dit is een natuurwet. 

En in onze samenleving, als aardse gemeenschap, bepaalt het ongeziene, maar wel aanwezige. 

Het is totaal onbelangrijk of men hierin gelooft of niet, dit is een wet. 

Het onzichtbare is nooit zwakker dan het zichtbare, integendeel. 

Wij zeiden dat warmte en licht alleen in graad verschillen en dit bepaalt de ether. 

Daarnaast zeiden we dat fel licht geen etherische trillingen bevat, maar we kennen nog zoiets als een etherisch licht. 

Dat is het licht wat je voelt, maar het niet kunt aanduiden. 

Na onze dood b.v. na de bekende tunnel te zijn doorgegaan, wacht ons een licht, dit is een etherisch licht, et hoogste aanzicht van licht. 

Het is hoger dan de zon en wellicht afkomstig van de etherische zon. 

Dit Licht wordt natuurlijk ook bedoeld als we b.v. over God spreken of als de Pistis Sophia dit aanroept, het Licht der Lichten. 

Dit is het hoogste aanzicht, of  liever gezegd, het meest spirituele aanzicht van het element vuur. 

Dit Licht schenkt een troostende warmte, het doordringt ons en niemand kan het goed beschrijven. 

Het is dan in ons en om ons, wij nemen er deel aan en we worden erdoor vernieuwd, lichamelijk en geestelijk. 

Het is dit Licht en deze warmte die we gaan ontberen als we verdergaan op de vervuilersweg. 

En juist vanuit dit Licht en deze Warmte komt de spiritualiteit en nergens anders vandaan. 

Het komt van buiten en het komt van binnenuit, het is dus doordringend en alomtegenwoordig. 

Dit is de lichtende ether, een etherische vorm die we op aarde nauwelijks tegenkomen, of het zou moeten zijn bij verlichte Boodschappers, die er echter nauwelijks zijn. 

Soms heeft men deze lichtende ether wel eens tijdelijk kunnen vastleggen op een vorm, een harmonische vorm b.v., maar dit trekt weg. 

Het is deze lichtende ether die onze redding is en niemand kan deze naderbij forceren, zij komt en gaat indien onze eigen ether kwalitatief voldoende is om haar te ontvangen. 

Ook hier is het dus een kwestie van trillingen. 

Onze trillingssleutel bepaalt onze kwaliteit, etherisch gezien, en kwaliteit staat volkomen buiten een valide of invalide lichaam. 

Het is de ziel, bestaande uit etherische trillingen, waterstoftrillingen, die de kern vormt voor de kwaliteit van ons etherische veld. 

Als we bedenken dat alle ziektebeelden zich beginnen te vormen in ons etherische lichaam, wil dit dus zeggen dat onze ziel, als kern daarvan, niet in "good standing" is, maar ook dat wij blijkbaar verzuimen de ziel zowel als haar etherische mantel kwalitatief te verzorgen.

Wij denken zo dikwijls dat een slechte instelling, een dogmatisch idee verdwijnen bij een verandering van zichtsveld, maar we vergeten dat alles zich heeft vastgelegd in ons etherische veld en dat het hieruit niet zo snel verdwijnt. 

Hoe lang koesteren we nog ideeën, aanwijzingen, leringen uit een verleden, dat we liever zouden vergeten? 

Juist!  

Het is onze etherische mantel die nog vervuild blijkt te zijn. 

En nogmaals: deze verschonen kan slechts op een radicale wijze. 

Net zoals de toekomst slechts kan worden veranderd door een radicale ingreep. 

En wie doet dit? 

Hoevelen blijven oude beeltenissen koesteren die hen ziek maken, hen afstompen, hen afscheiden van alles wat herstelt? 

De ether is de dragende factor van elk element en het is de dragende factor van onze vitaliteit en ook van onze elementen: lucht, water, vuur en aarde. 

Wellicht staan we als buitenaards schepsel buiten de kommervolle situatie van de aarde, maar we staan als etherisch en buitenaards wezen NOOIT buiten de kommervolle en vervuilende toestand van de ether. Want de ether draagt alles en allen, hij is de duivel en hij is god, hij is mens, dier, plant en mineraal, en hij is, hij is om ons en in ons. 

De ether is ons licht en is onze duisternis. 

De ether is het begin en het einde van alle dingen. 

En het is juist die ether die ons zal slachtofferen, omdat vervuilde ether alle leven belet. 

Leven is beweging, maar leven is ook HERnieuwing en vooral spiritueel leven is HERnieuwing en dit kan slechts geschieden  via de ether, die onze Vader is en ook onze Moeder, die onze ingang en onze uitgang is, en tenslotte ook nog het Licht der Lichten waaruit wij gevallen zijn. 

Want dit Licht der Lichten omringt ons niet meer van alle zijden, het is nog slechts in ons als een Lichtatoom en het is de opdracht van dit atoom om zijn Bron, zijn Licht der Lichten opnieuw naderbij te roepen. 

Dit kan uitsluitend indien de Ether, het vijfde element vitaal en zuiver is. 

Moge de tijd van deze etherische vitaliteit naderbijkomen, als we eerst door het vuur zijn heengegaan! 


O Licht der Lichten bewaar Uw licht - in - ons.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene