De mens en het element lucht

Elementen zijn stoffen die een scheikundige behandeling doorstaan zonder ontleed te worden. 

Het heelal is uit zulke elementen opgebouwd. (Ontdekking van de scheikundige elementen - Uitg. Prisma) 

Een element kan op zichzelf en onverbonden bestaan.

Elk element bestaat uit atomen, met de karakteristiek van dat speciale element. 

De zuurstof en stikstof van de lucht zijn zulke onverbonden vrije elementen. 

Zuurstof in de ons omringende lucht is noodzakelijk voor het leven. 

Deze zuurstof kan worden vernietigd door zwavel. 

En zwavel is een sleutel-bestanddeel van de moderne industrie. 

Zuurstof houdt onze moleculen in beweging. 

Indien deze moleculen niet in beweging blijven, sterven we. 

Een molecule is het kleinste deel van een samengestelde elementaire stof en bestaat op zichzelf uit atomen. 

Onze lucht bestaat eigenlijk uit een door stikstof verdunde zuurstof. 

Stikstof is hierbij de remmer en de redder, zodat wij zuurstof kunnen inhaleren. 

Deze zeer beknopte chemische verklaring is noodzakelijk, omdat door middel van de huidige luchtvervuiling het leven van mens, dier en plant worden bedreigd. 

Het ademhalings- en verbrandingsproces is uitsluitend mogelijk door middel van de lucht. 

Deze verbranding is bepalend voor de kwaliteit van ons organisme en zodoende ook voor de kwaliteit van onze spirituele reacties. Zuivere lucht stelt ons in staat diepzinniger, spiritueler te reageren, dan vuile of bedompte lucht. 

Wij hebben logischerwijze het zeer verfijnde organisme van de ziel nodig om spiritueel te kunnen existeren. 

De ziel, en daarover denken zeer weinigen, heeft zuivere lucht nodig om goed te kunnen leven. 

De ziel is afhankelijk van zuurstof, zwavel, stikstof, helium en waterstof en tussen deze 5 elementen moet een evenwicht zijn, zodra één der elementen los van de andere functioneert, kan dit een vernietigend resultaat opleveren. 

Onze ziel is dus wel degelijk afhankelijk van het evenwicht tussen de elementen in de lucht en dit evenwicht wordt door de moderne samenleving ondermijnd.

Vandaar dat milieuvervuiling niet slechts een lichamelijke, maar ook een spiritueel aanzicht heeft. 

Dit zeg ik omdat de spiritualisten zich veel te veel bezighouden met filosoferen, mediteren en organiseren, waardoor het essentiële gevaar uit het oog wordt verloren. 

De samenstelling van de lucht is dus een basisvereiste voor onze algehele existentie. 

Vandaar dat ook spiritualisten zich weren moeten tegen de huidige luchtvervuiling. 

Onder "vernietiging" van de ziel verstaan wij het "onwerkzaam maken" of het ontbreken van haar mogelijkheden. 

Zulk een ziel wordt een verdoofde of een - in dit leven - nutteloze ziel. 

Vooral de introverte typen zullen, spiritueel bezien, door de luchtvervuiling gaan lijden, omdat deze, meer dan bij andere typen, vooral behoefte hebben aan licht en lucht. 

Lucht betekent reiniging; iemand die oppot heeft reiniging, of een frisse wind nodig om met zichzelf en zijn ziel "in het reine" te komen. 

De lucht is drager van spirituele boodschappen, drager van de intenties die via de planeten tot ons komen,. 

De lucht, in haar zuivere vorm, IS eigenlijk de Heilige Geest, omdat haar scheikundige elementen in staat zijn de fijnste trillingen verder te voeren, trillingen die ons hart, onze ziel, ons denken bereiken. 

De lucht is tevens atmosfeer, of populair gezegd: sfeer.  

In de lucht worden de gevoelens, de gedachten, de innerlijke bewogenheden soms lang vastgehouden. 

Hoe zuiverder de lucht is des te sterker de reiniging, dus des te intensiever de levensmogelijkheden zullen zijn, omdat er dan minder de invloed van medemensen wordt gevoeld. 

Op deze wet berust het gesloten houden van ruimten, zodat de daar aanwezige lucht de oude trillingen kan bewaren. 

Er zijn ruimten die dringend doorgelucht moeten worden en er zijn ruimten die afgeschermd moeten worden. 

Onze huidige luchtvervuiling dwingt ons bepaalde ruimten te beschermen; ook in ons huis zal dit zo zijn: vervuilde lucht kan opgebouwde trillingen vernietigen, waaronder de betrokken mens zal kunnen gaan lijden. 

Want onze spiritualiteit is mede afhankelijk van de lucht, of de sfeer om ons heen. 

Wij vegeteren, spiritueel gezien, op de lucht en de sfeer in onze omgeving. 

Het z.g. bijladen in een bepaalde sfeer kan dus bepalend worden voor onze innerlijke activiteit, afgezien van onze lichamelijke gezondheid. 

Het bijladen via de lucht houdt in dat ons voldoende scheikundige elementen worden toegevoerd, die ons levend kunnen houden, en daarnaast moet de lucht in zodanige conditie zijn dat zij ons de spirituele trillingen kan toevoeren, die wij, juist wij, nodig hebben. 

Elk mens heeft nl. een verschillende spirituele trilling nodig. 

Die trilling is afgestemd op de vraag die in de betrokkene leeft. 

Geen intellectuele vraag, maar de geconcentreerde behoefte die uit de samenstelling van ziel en lichaam opwelt. 

Een vraag die de mens noch intellectueel noch sentimenteel kan veranderen. 

Het is de som van zijn scheikundige, d.w.z. puur natuurlijk geestelijke wezen die dit bepaalt. 

De lucht is een transporteur. 

Een vervuilde lucht kan zich van deze taak niet kwijten. 

Als we veel in onszelf te verwerken hebben, dus z.g. "ondergronds" bezig zijn, hebben we behoefte aan de bovenaardse elementen: lucht en zon. 

Zuurstof is een verbindend element: onze aardkorst bevat veel zuurstof als transporteur voor de andere bestanddelen. 

Transport hoort bij beweging en beweging betekent leven. 

Als onze transporteur - de lucht - bedorven wordt, zijn we gedoemd buiten de spirituele boodschappen te leven en velen kunnen daar niet buiten, zij hebben behoefte aan inspiraties, AHA-belevenissen. 

Een inspiratie is nl. een trilling die via de lucht tot ons komt. 

Creatieve mensen, onverschillig op welk gebied, zijn afhankelijk van de transporteur: de lucht. 

Men zegt immers: dat schrijvers, componisten de beelden uit de lucht grijpen. Wel, inderdaad vormen de scheikundige elementen uit de lucht vergeten en toekomstige beeltenissen. 

Profeten, zieners halen hun informatie uit de lucht, uit de trillingen.

De lucht is een vat vol ongevormde, immateriële trillingen, het is de mens, via zijn combinatie van geest, ziel en lichaam, die deze immateriële trillingen vorm kan geven; een vorm die herkenbaar kan worden voor zijn medemensen. De lucht, met als dienaar de wind, kan bepalend zijn voor ons bestaan. 

De lucht doordringt ons, hij neemt bezit van ons organisme en van onze ziel en daardoor kan hij ons ziek, gezond, dan wel spiritueel of materieel maken. 

De lucht vitaliseert elk onderdeel van ons organisme en kan ook de ziel vitaliseren, maar haar niet heiligen of spiritualiseren. 

In deze ziel moet een aanknopingspunt aanwezig zijn wil zij de spirituele boodschappen verstaan, die de lucht overdraagt.

Maar deze ziel, zo zij waardevol is, is attent op die boodschappen, zij bevindt zich constant in een luisterende toestand, INDIEN de lucht haar gezond houdt. 

De huid is ons grootste luisterende orgaan, de huid luistert naar sfeer, reageert op trillingen. Ons "kippenvel" vertelt ons als er iets in die atmosfeer, in de samenstelling van die lucht niet in orde is. 

Ruzies, spanningen, bedrog, al die afbrekende emoties verontreinigen de lucht. 

Zij brengen teveel stikstof in die lucht, zodat de samenwerking tussen zuurstof en zwavel onmogelijk worden, woordelijk: de vitaliteit wordt verstikt. 

De toename van kunststofkleding b.v. belet de wisselwerking tussen lucht en lichaam, dus ook tussen ziel en lichaam. 

Het dragen van veel kunststof kan ons beletten de etherisch, spirituele trillingen te vernemen. 

Vandaar de afwijzing van kunststof meubilair, of anderszins in gebouwen die de geest willen dienen. 

Het heelal, en al zijn schepsels, zijn ingesteld op ademen, de verwerking van het ene in het andere. Dat is een wet.

Meer en meer wordt ons dit door de moderne samenleving belet, hetgeen dus inhoud, dat een wisselwerking tussen geest (lucht of heilige geest) en het schepsel wordt belemmerd, waardoor meer en meer geesteloze schepselen worden gevormd, en hiervoor is de aarde niet als toevluchtsoord verkozen. 

Deze situatie houdt dus in dat er van hogerhand zal worden ingegrepen, omdat een doel, een aloud kosmisch doel, niet meer kan worden verwerkelijkt. 

Dan krijg je die fatale botsing tussen diverse scheikundige elementen, omdat deze ook niet meer samen kunnen werken, en in die botsing wordt het geesteloze, of het nutteloze, opgeruimd. 

Bezien vanuit de reis van de buitenaardse schepselen, de Thuisreis zoals velen dit noemen, is een vervuilde aarde, en vervuilde elementen, een catastrofe. 

Onze longen, onze bewaarplaats van lucht, de bewaarplaats van Ch'i uit de lucht, weigeren vervuilde lucht, zij gaan oppervlakkiger functioneren, zij worden "lui" zegt de alternatieve genezer en dit betekent voor de ziel dat haar ook die Ch'i, die spirituele trilling, wordt onthouden. 

De ziel is gedeeltelijk afhankelijk van het functioneren van bepaalde organen: zij bezit zelf een antenne voor Ch'i, maar dat is de z.g. eerste Ch'i, het pneuma, de hoogste trilling, die de andere organen haar, onwetend, toevoeren. 

De ziel extraheert daaruit die eerste Ch'i. 

Zij extraheert en onderscheidt. 

De longen b.v. onderscheiden vuile lucht. 

Neus en longen zijn de transporteurs voor de lucht, de huid is de onwetende inhaleerder, zij inhaleert instinctmatig en scheidt instinctmatig giffen uit ons organisme, uit onze ziel, uit onze gedachten en emoties af. 

Wij tonen altijd wie we zijn door middel van onze instinctieve, automatisch functionerende organen.

Niet voor niets heeft geur in de loop der eeuwen zulk een bepalende functie gehad.

Elke spiritualist behoort te weten dat "geur" de situatie, de kwaliteit van lichaam, ziel en geest afgeeft. 

De lucht draagt geuren met zich mede, zij behoort geuren af te breken, of te vervoeren, of te veranderen. 

De geur die onze moderne maatschappelijke lucht afgeeft is een visitekaartje voor ons harmonische, dan wel disharmonische samenzijn. 

De ziel van de bloem ligt in haar geur. 

Elke ruimte heeft zijn eigen geur, het is een bepaalde samenstelling van haar lucht, die bepaalde stoffen combineert en vasthoudt. 

Het gaat bij het probleem "lucht" niet alleen om de ademhaling dus, ademen doen we allemaal en ook hier bepaalt de situatie van lichaam en ziel de diepte, de snelheid, de bereidheid van onze ademhaling. 

Leren ademen zoals ademscholen doen, is het lichaam te dwingen te ademen zoals het ZOU moeten, indien de eenheid geest, ziel en lichaam in orde zou zijn. 

Maar géén enkele ademhalingsoefening kan ons leren spirituele boodschappen uit de lucht te extraheren. 

De organen reageren instinctief op een innerlijke harmonie of disharmonie en het is dus altijd die innerlijke harmonie die zich moet herstellen. 

Vervuilde lucht bevordert de traagheid van de organen, waardoor, logischerwijze, ook de ziel in het gedrang kan komen. 

Vervuilde lucht stimuleert dus een disharmonie tussen lichaam en ziel. 

En het soort chemie waardoor die lucht wordt vervuilt doet, als chemisch element, evenzeer een aanslag op lichaam, geest of ziel. 

Nogmaals: teveel zwavel b.v. - en juist zwavel is hier zo funest - verstoort de zuurstofbalans in de hersenen, maakt mensen agressief, veroorzaakt geestelijke stoornissen,en geeft weerstand tegen spiritualiteit. 

Onze lucht is dermate goed uitgebalanceerd dat het ons precies de juiste dosis van elke stof toevoert om gezond en evenwichtig te kunnen functioneren. 

Een bewijs hiervan is b.v. het feit dat mensen het karakter aannemen van bepaalde streken. 

De samenstelling van de lucht, de doorlopend in die lucht aanwezige geuren van planten, bomen, de aarde enz. bestemmen mede het lichamelijke wezen, zijn natuurlijke karakter. 

Elk schepsel, en elke schepping geeft trillingen af die in de lucht blijven hangen, dan wel overal heen worden gevoerd. 

Langdurige concentraties van deze trillingen kunnen de lucht veranderen, zoals onweer, wind, hitte, grote mensen-meetingen die lucht kunnen veranderen. De wind is de kameraad van de lucht, maar zowel de wind als de lucht zijn hun doelen grotendeels verloren: de wind voert chemie mede, afbrekende, verwoestende chemie; de lucht verstikt zichzelf door afvalstoffen die noch opbouwen, noch verfijnen, noch spiritualiseren. 

Hoe hoger we ons bevinden des te reiner de lucht, daar waar de bergwind waait of de zeewind. 

Maar de mens heeft tevens behoefte aan de geuren, de geuren die direct op zijn ziel inwerken: de geur van vochtige, gezonde aarde, de geur van het bescheiden groeiende gras, de geur van schoonheid, van harmonie, want ook harmonie heeft een geur. 

En ook spiritualiteit heeft een geur, het is een geur die de ziel vrede schenkt. 

Het is een geur waarin de ziel kan baden, dit is wat men een "luchtbad" kan noemen. 

De ziel leeft en harmoniseert zich door zulke luchtbaden, zoals het lichaam zich vitaliseert door natuurlijke luchtbaden. 

Maar ook het tegenovergestelde kan gebeuren, nietwaar? 

De ziel kan in een modderbad worden geworpen, in een sfeer met geuren en trillingen die haar vervuilen, verontrusten, verzieken. 

Dan neemt die ziel aan vitaliteit af, en het moment kan komen dat zij dermate verdoofd is, dat zij het onderscheid tussen rein en onrein niet meer kan vinden. 

Zij heeft haar eigenschappen dan verloren, zoals de longen lui worden bij vervuilde lucht, of verzieken. 

Zowel lichaam als ziel hebben baden nodig en elk der vijf elementen kan een bad verschaffen; maar de mens moet zich daarin WENSEN te baden, zo niet, dan is het bad niet voor hem bestemt. 

Het luchtbad voor de ziel is opgebouwd uit de harmonie van de vijf genoemde elementen, verdiept door de geuren die de spirituele schepsels afgeven. 

Zulk een geur wordt verspreid als de geest actief is, de ziel vredig en vol, en het lichaam gezond. 

Mogen velen onze lucht reinigen, harmoniseren en spiritualiseren.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene