542 - kosmische bezems vegen schoon

"De natuur doet niets zonder doel."   

Aristoteles

Het is altijd merkwaardig dat sektarische mensen zelden een gevoel hebben voor de natuur. 

Hoewel de natuur niet volmaakt is, is zij toch de beste uitbeelding van het yin- en yangprincipe. 

De natuur is een tekening van de kosmos, zij laat zien hoe de kosmos werkt en vertelt duidelijk dat de kosmos niets laat doen zonder doel. Zowel het leidende principe (yang) als het dienende principe (yin) hebben een doel. Dat doel is de ordening. 

Alle menselijke vormen die een orde, of een ordening tot doel hebben, zijn een zwak, soms scheefgetrokken spiegelbeeld, van de natuurlijk kosmische beweging. 

De mens kan niet anders denken, dan als een reflectie van de alomtegenwoordige beweging en ordening. Deze is in de cel ingeschapen, omdat elke schepping daaraan ondergeschikt is. 

Vandaar dat, welbeschouwd, niemand vrij is; elke trilling verbindt de mens met die ordening, die het doel is van al het geschapene. 

Slechts de geest en de ziel dienen die ordening niet. Zij zijn werkelijk vrij. 

Die vrijheid is voor al het geschapene onbekend, zelfs gevaarlijk, omdat er geen banden zijn die eventuele excessen tegengaan. Het geschapene kent dus verbintenissen uit lijfsbehoud, de geest kent die niet, omdat hij geen lijfsbehoud-maatregelen van node heeft. 

"Vrijheid is geen ongebondenheid", is een gevleugeld woord voor al het geschapene en dat dit een gevleugeld woord is geworden betekent, dat mensen de ongebondenheid niet kennen, noch kunnen hanteren. 

Hier raak je aan de werking van het calcium, het mineraal dat bindt, een zeer noodzakelijk aards mineraal dat de z.g. spiritualisten, uit onwetendheid en onkunde, minachten. 

Als calcium zich spiritualiseert wordt het kalium. 

Maar zonder calcium komt er geen kalium. 

Indien er kosmisch gezien, wordt ingegrepen, betekent dit dat deze ordening, op basis van chemie en natuurkunde, niet uitgevoerd kan worden, doordat er grove misstanden zijn ontstaan. 

Terwille van de ordening gaan de kosmische bezems een grote schoonmaak houden. 

Een komeet wordt wel eens een kosmische bezem genoemd, maar eigenlijk is het een stuk overschot dat door de grote kosmische bezem wordt weggeveegd. De grote kosmische bezems zijn de etherische winden, die ontstaan door de beweging van de planeten. 

Kosmische rampen, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, zijn slechts een kosmische correctie van iets dat tot zijn culminatiepunt is gekomen. Vóór alles moet het evenwicht behouden blijven. 

Het evenwicht wordt bepaald door de samenwerking tussen de 5 elementen: water, vuur, aarde, lucht en ether. 

Dezelfde beginselen regeren immers in het menselijke organisme, zoals in alle scheppingen. In het zuiver spirituele geldt dit beginsel niet, omdat vuur, aarde, lucht en water ten dele gespiritualiseerd kunnen worden, alleen de ether kan zuiver spiritueel zijn. En de ether is ongebonden, zoals men weet. 

De ether bestaat uit vluchtige chemische bestanddelen. 

Deze vluchtige chemische bestanddelen bepalen de sfeer van een plek in de natuur b.v. Het is de spiritualisatie die overheersend wordt, het magnetisme wordt bepalend. 

Men kent de uitwerking van wind: hij veegt elke concentratie, ook het magnetisme, weg. Wind neemt vuil mede, werpt vuil af, en gedraagt zich als een bezem. 

Een frisse, reinigende wind is een schone, hard waaiende wind. Zeewinden, die chloor en natrium bevatten reinigen het sterkste. Het is dus moeilijk, zo niet onmogelijk, om aan een kust een concentratie of magnetisch veld te bouwen. 

Het beste is het middelgebergte waar het vuil van de bodem weggezakt is naar beneden, en waar de hoogste reinheid van de bergen, met de reinigende sneeuw niet aanwezig is. 

De winter is een reinigend seizoen, vanwege de harde winden, vanwege de chloor- en natriumkwantiteiten van sneeuw en ijs en de afwezigheid van hitte. In een zachte winter wordt de aarde niet intens gereinigd en dat betekent dat het vuil zich ophoopt. 

Uit dit vuil komen bacteriën en virussen voort, een algemeen bekend verschijnsel. 

Een veld waar een vuilconcentratie is, gaat een eigen leven leiden met eigen creaties, eigen denkbeelden. 

Het is de verontreiniging, spiritueel, die deze scheppingen voortbrengt. Hieruit ontstaat het alom bekende fanatisme, en de verwrongen, ontspoorde, tegen de grote Ordening indruisende ideeën. 

Daar waar enkele mensen tezamen zijn, en er geen reiniging is, dus noch een etherische, noch een natuurlijke wind zich bewegen kan, daar komen broeinesten van een geestelijke en natuurlijke opbraak. 

Dit is het z.g. kwade, bezien vanuit de grote ordening, en hieraan wordt dan een halt toegeroepen door middel van kosmische bezems. Kosmische bezems kunnen meedogenloos reinigen. 

Zij kunnen mensen, scheppingen, elementen aanzetten tot oproer, revolutie, dus de grote verandering gaat zich dan inzetten. 

Iedereen is nl. ondergeschikt aan de etherische wind, zoals de natuur geteisterd kan worden door de stormen. 

Een etherische wind reinigt gedachten, veroorzaakt een mentale, morele en religieuze omwenteling b.v. Vandaar dat grote religieuze wereldorden, hun bidstonden handhaven, hun gebouwen dichthouden, hun z.g. magnetische velden afschermen. 

Een etherische wind is voor hen gevaarlijk, zij leven uit opgehoopte stoffige, vaak volkomen tegennatuurlijke en a-spirituele denkbeelden. 

Slechts dat wat ongebonden is, dus het werkelijk spirituele, vreest hen niet, omdat zich dit nooit vastlegt, maar overal aanwezig kan zijn, ongeacht de omstandigheden. 

Het gaat en blijft waar het wil en dit wordt zo dikwijls vergeten. Men zegt: het komt en gaat waar IK wil, maar zo is het niet. 

Zolang men deze geest waardig is, vergezelt hij de mens, zodra men hem onwaardig wordt, verlaat hij de mens, ongeacht waar men is, ongeacht wie men is of wat men doet. 

Zoals de mens zegt: de waarheid moet ons uitzoeken en niet andersom, zo komt de geest indien HIJ dit goedacht. 

Datgene wat bij ons hoort komt tot ons, het is een oerwet die op alle gebied en in alle gradaties werkzaam is. Het reinigende element treedt uitsluitend op indien de Ordening wordt verstoord, dus zodra yin en yang, positief en negatief, terwille van de schepping niet meer effectief werken kan. 

In een spirituele vuilhoop werken of yang of yin als machtsvorm. Één van beide wordt onderdrukt. En men behoeft geen helderziende te zijn om te begrijpen dat talloze zulke vuilnishopen de werkzaamheid, de harmonie van de beide natuurlijke polen verstoort. 

De grote kosmische bezems worden dus al gereedgemaakt en niemand kan en zal hen tegenhouden. 

Wij worden allen minimale onderdelen of radertjes in deze grote schoonmaak. Of we willen of niet. 

En of we hierdoor het leven laten of niet, dit is allemaal totaal onbelangrijk. 

De grote Ordening is een op zichzelf staand bestuur, het is als Tao. Het leeft in- en uit zichzelf. Een spiritueel wezen heeft dit bestuur in zichzelf, vandaar dat het vrij is. 

Als wij denken en praten doen we dit vanuit ons tweeledige wezen: we praten altijd ten dele, gedeeltelijk natuurlijk, gedeeltelijk geestelijk, er is aldus nooit sprake van een ongebondenheid. 

Als wij door een kosmische bezem gereinigd worden, verliezen we altijd de aardse zekerheden, datgene waarin we ons, als aards mens, gefundeerd hebben. 

En of we na zulk een reiniging voldoende geest bewaard hebben om onze zekerheid, een ongebonden zekerheid, te bewaren, moet dan de tijd bewijzen. 

Het ligt eraan waarop we voornamelijk staan: in de yin en de yang òf in Tao, die yin en yang leidt. 

In de mens is het heelal zoals in zijn verenigingen en sekten: òf hij is meer yang, òf hij is meer yin, wat aanleiding wordt tot chaos. 

De overmacht van yang leidt evenzeer tot een geestelijke afvalhoop als de overmacht van yin. Het onderdrukte principe gaat verzieken en woekeren. 

Dit zie je in alle groeperingen gebeuren en daar deze voortbrengsels van mensen zijn, moet dit in de mensen evenzeer aanwezig zijn. Momenteel worden in onze wereld zowel yang als yin misbruikt dan wel onderdrukt. 

Dit beïnvloedt een onevenwichtigheid van de chemische bestanddelen die noodzakelijk zijn om de scheppingsorde te verzekeren, dus we vragen om rampspoeden. 

Wat doen we daartegen? 

Het enige wat we nog kunnen doen is onszelf te harmoniseren, maar laten we vooral niet denken dat dit de kosmische bezems tegenhoudt. We zijn te ver gegaan om de loop der dingen tegen te kunnen houden en dit realiseren momenteel vele mensen, dat is de voorloper van de etherische reinigende wind dat velen wakker worden, dat velen iets WILLEN doen, hoewel ze weten dat het te laat is. 

Een typische uitwas van geestelijke stofophoping is b.v. de uiting van de z.g. Matraya: dat de ozonlaag niet zou zijn aangetast hoewel de bewijzen ons overspoelen. Dit is het vasthouden aan gefingeerde zekerheid en een bewijs van geestelijke afwezigheid. 

Blindheid geeft soms een gevoel van bescherming, nietwaar? 

Geestelijke blindheid siert de buitenaardse mens niet, noch de aardse mens. 

Geestelijke blindheid is het toppunt van egocentriciteit. En de egocentriciteit heeft ons in de huidige angstaanjagende natuurlijke situatie gebracht. 

Geestelijke blindheid brengt verharding mee zoals ook groeperingen kunnen vertonen, het is het standpunt van: meedogenloze zelfhandhaving, de middeleeuwen met hun brandstapels zijn er een goed voorbeeld van. 

De wetenschap kan net zo blind zijn, zij wil geen reiniging, geen etherische wind toelaten uit angst voor fundamentele opbraak. 

Waar denkt u dat de b.v. nekkramp uit voortkomt? 

Uit milieuvervuiling, vervuild water, vervuilde voeding, vervuilde lucht. Het is de voorbode van een ramp. 

Het is tevens een waarschuwing. 

Maar wie zal er naar luisteren? 

Vervuiling hangt altijd samen met een verstoring in het chemische evenwicht. Wij leven uit een harmonisch chemisch evenwicht en ondermijning hiervan brengt zowel lichamelijk als geestelijk ziekten voort. De chemische industrieën, maar niet zij alleen, verstoren dit evenwicht en wie zal hen afremmen? 

Wie of wat, welke ingreep, kan hierin verandering brengen? 

Iedereen weet dat elke ingreep jarenlang op zich laat wachten, omdat er overlegd moet worden, gepraat, berekend, geld vrijgemaakt. 

Wie grijpt op slag in - wie kan dit?  

Niemand toch?! 

Elk egocentrisch mens denkt in zijn hart dat "het zijn tijd wel zal uitdienen". Kosmische bezems wachten ook lang voordat zij optreden, maar als het gebeurt, is het voor elke andere methode vrijwel verloren. Gods molens malen langzaam, nietwaar? 

Maar wat is langzaam? 

Een eeuw, twee eeuwen, hoe lang heeft de mensheid erover gedaan om er deze milieu-puinhoop van te maken? 

Het is altijd de z.g. moderne beschaving die het noodlot een handje helpt, omdat die beschaving gigantische machinerieën paart aan gigantische uitbuiting van de aarde en al haar schepselen. 

Zij zet die goddelijke molens wat sneller aan het werk. Het is praktischer geen tijd te verliezen aan persoonlijk verzet, natuurlijk moet je je stem laten horen, maar tegelijkertijd moet je proberen maatregelen te nemen voor het "redde wat er te redden is".  Natuurlijk zullen er vele slachtoffers vallen, maar wie bepaalt wie slachtoffer is en wie uitgered wordt? 

Zijn wij dit niet altijd zelf? 

Wie bepaalt wie de gejaagde is en wie de jager? 

Is er niet zoiets als vrije keuze? 

Wie kiest voor geestelijke blindheid en wie voor een reëel, wellicht hard ontwaken? Zijn er niet tallozen die niet WILLEN zien en dus niet gered zouden WILLEN worden? Zijn er niet evenzo velen die zich als slachtoffer heerlijk voelen? 

Die een tegenstand niet kunnen trotseren?

Kent u de mensen niet, die zeggen: Och, er is niets meer aan te doen, leg je er maar bij neer of mogelijk vluchten in de schijn? 

Ieder schepsel, indien het spiritueel begaafd is, kreeg het wapen en de hulp van de vrije keuze. Daarmee kunnen we doen wat we willen. 

Maar de vrije keuze is een gave die gedragen wordt door de etherische winden. De vrije keuze wordt daardoor gestimuleerd, zodat zij aangewend kan worden tot heil van het betroffen schepsel. 

De etherische winden, de kosmische bezems, zijn altijd gunstig voor een geestelijke ontplooiing, omdat zij banden helpen verbreken. Wie dit niet wil, zich daartegen verzet, bewijst zijn gebrek aan geest. 

De vrije keuze maakt ons tot een individu en soms tot een eenling.

Nou en?!

Wie is bang voor een individualiteit, voor een oorspronkelijkheid, voor verandering, zelfs tegen de meute in? 

Een eenling is een Één, een pionier, een baanbreker; de meute bestaat uit nullen die hem volgen, ofwel als nullen, ledige chaos, uiteenvallen. Het is nu geen tijd meer om te bidden, dat hadden we veel intensiever en veel langer moeten doen op de juiste wijze wel te verstaan, het is nu de tijd voor de conclusie en het opmaken van de rekening, die betaald moet worden. 

Yin en yang zijn losgeslagen blinde machten geworden en niemand kan hen meer in bedwang houden. Wie zal Hodur de maretak in handen geven om te richten? 

Zal het Baldur of Loki worden? 

Het goede of het kwade? 

De Doos van Pandora is opengevallen, maar waar is de hoop? 

De hoop is daar waar de geest aanwezig is en daar waar de geest is, is leven en voortbestaan en een nieuw, totaal gereinigd begin met hernieuwde mogelijkheden en met een horizon die lichtender is dan ooit tevoren, omdat haar schoot zingt uit de harmonie der basisstoffen. 

Die het zien kan, zie het!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene