79 - de macht der heling

Sinds onheuglijke tijden zoekt de mens naar de opheffing van zijn ziekten, smarten en lijden. 

De val van de Lichtzoon in de chaos veroorzaakte een tegenstand der natuurkrachten, waardoor ziekten de mens gingen teisteren. 

Ziekelijke, disharmonische toestanden zijn een gevolg van onjuiste reacties op de roep des Lichts. 

In de huidige tijd is de disharmonie zo machtig geworden, dat ziekten, smarten en lijden opgenomen zijn in het normale leef-stramien des mensen. 

Men zoekt niet meer de oorzaak van het lijden op te lossen, maar men zoekt nog slechts de uitwerking van het lijden te verminderen. 

Vanaf het eerste moment dat de Lichtzoon de chaos binnenging was er een tegenbeweging, die werd beantwoord door een reactie van de Lichtzoon zelf, die zich wilde handhaven in zijn momentele levensveld. 

Van generatie op generatie en van incarnatie op incarnatie intensiveerde zich het ziektebeeld en het lijden, terwijl, als tegenhang daar tegenover, materiële rijkdom, schoonheid en weelde zich ook versterkten. 

De twee tegenpolen dezer natuur houden altijd gelijke tred met elkander. 

Vandaar dat de huidige geneeswijze slechts een schijnbare genezing en een tijdelijke oplossing inhoudt. 

Wanneer wij spreken van ziekten, dan menen wij altijd organische kwalen of psychische stoornissen, aandoeningen, die het gevolg zijn van een innerlijke revolte of een bewuste tegenstand tegen de Roep van het Licht. 

Zodra de mens - en dat is in zijn huidige levenssituatie een zware opgave - in gedachten en gevoelen terug zou keren

tot de verbintenis met het Licht, tot die machtige, levensvernieuwende eenheid van het Boven en het Beneden, zou hij lichamelijk zowel als geestelijk harmonisch, gezond worden. 

Alle heling of heiliging heeft als uitgangspunt de spirituele harmonie, die de mens zèlf tot stand moet brengen en die hem niet door een buitenstaander tijdelijk moet worden opgelegd. 

Er is een schijn-gezondmaking mogelijk binnen het raam van de disharmonie, waar de tegengestelden elkander bestrijden. 

Men kan - door de ingreep van een natuur-magiër - tot overeenstemming gebracht worden met de natuurwet van op- en neergang. 

Dit geeft de tijdelijke sensatie van een genezing. 

Doch de oorzaak van het lijden, dat zetelt in het denken en gevoelen van de betreffende, is niet weggenomen, en deze oorzaak ontwikkelt wederom een andere ziekte of aandoening. 

Zolang echter die innerlijke werking aanwezig is, is het een bewijs dat de gevallen Lichtzoon zich zijn vergrijp herinnert. 

De heling van iedere ziekte zou binnen het bereik van ieder mens kunnen liggen, indien hij - door zelfkennis en zelfkritiek - de oorzaak zou opsporen en zichzelf wederom in harmonie met de Lichttrilling zou kunnen brengen. 

Daar de mens daartoe niet meer in stàat is, zoekt hij hulp bij vermeende genezers en geeft zich zo over in handen van hen, die de oplossing zoeken binnen de tijdelijkheid. 

In de kosmische huishouding is het hetzelfde als in de menselijke microkosmische huishouding, zodra het vernieuwende, reinigende, heiligende levenselixer aan de kosmos wordt onthouden, wordt zij ziek en kan zichzelf niet meer tegen de toenemende disharmonie verdedigen. 

Innerlijke reinheid, en pure spiritualiteit zijn altijd een afweer tegen iedere aanval van disharmonie of lijden. 

Deze afweer bestaat hierin dat de mens zich boven de disharmonische trillingen kan verheffen. 

De gedachtekracht van de mens beweegt zich om hem heen, in een ovaalvormige beweging, waarbinnen de mens zelf gevangen blijft. 

Indien de mens zuiver spirituele gedachten koestert, trekt hij vanuit een onaards levensveld trillingen tot zich die zijn eigen ovaalvormige ommuring doorbreken. 

Doet hij dit regelmatig dan bouwt hij een krachtlijnenstelsel van onaardse trillingen naast het zijne op. 

In het beste geval doordringt dit hogere krachtlijnenstelsel zijn lagere stelsel op zulk een wijze dat dit laatste verzwakt, vervaagt. 

Dit is echter een uniek stadium dat slechts de enkeling vermag te bereiken. 

Bij de hoog spirituele mens is zijn natuurlijk krachtlijnenstelsel, waaruit zijn lichaam existeert, verbonden met een hemels, een onaards krachtlijnenstelsel, waardoor hij zijn gehele wezen bezielt. 

Daarom is heling of genezing altijd afhankelijk van de mentale en emotionele instelling van de betreffende mens. 

Hij moet zich beslist kunnen verplaatsen in een hoger trillingsveld; kan hij dat niet, dan riskeert hij dat hij gevangen genomen wordt in onverschillig welk trillingsveld van een medemens. 

Ieder spiritueel mens moet bewust leven, onbewustheid brengt het risico van  vrijheidsberoving, onwetendheid brengt het risico van overgave aan schijn-wetenden. 

Daarom is de summiere overlevering over Asclepios, de genezer, merkwaardig om te weten. 

Asclepios genas iedere vorm van ziekte, en wekte zelfs doden tot leven. 

Dit riep de jaloezie op van Zeus, die daarop Asclepios doodde. 

Dezelfde historie dus als met Prometheus. 

Zeus, de geconcretiseerde zelfhandhavingsdrift van de Lichtzonen, ontsteekt in woede wanneer een Kracht, of een Lichtzoon de gevallen en berouwvolle Zonen de weg terug wijst. 

De oppergod die door de Lichtzonen wordt aanbeden is de zelfhandhaving, die hen een woning moet scheppen binnen de chaos. 

Iedere Lichtzoon, of ieder waarachtig spiritueel mens, die zichzelf in alle opzichten kan genezen, en dus daardoor ook zijn naasten genezing kan brengen, ja, zelfs hun dood gewaande Zoonschap tot leven kan wekken, betekent een gevaar binnen de zodiakale ring. 

Voordat zulk een verheven mens de genezing alom kan verbreiden, wordt hij reeds neergehouwen door het zwaard van Zeus, of de compacte massa der zelfhandhavers. 

Allen, die genezen of helen binnen de beperking der tijdelijkheid laat men ongemoeid, maar de oorzaak van ziekte en lijden màg niet geopenbaard worden, omdat de gevallen Lichtzoon anders zijn Eerste Weten zou terugontvangen. 

De achtste, zoon der goden, Asclepios, is als de herontwaakte Lichtzoon, die de bovenste cirkel van deze acht, door zijn hoogstaande mentale en emotionele instelling verbonden heeft aan de tijdelijkheid. 

U kunt wellicht menen, dit is schoon, maar louter theorie. 

Wel, deze spirituele theorie, die in de overleveringen wordt bevestigd, kan direct werkelijkheid worden, wanneer de berouwvolle en bewuste Lichtzoon de Stilte van de Harmonie zou aanvaarden. 

Zijn afwijzing van deze Stilte of zijn imitatie van die levende Stilte brengen hem steeds verder van de waarachtige heling. 

De verzwakte Lichtkern of herinnering in de huidige Lichtzonen wordt zo snel meegezogen door het vuur der zelfhandhaving, waarbinnen allerlei schone en verlokkende beelden hem wenken. 

Het is deze moderne Lichtzoon zo gemakkelijk gemaakt door middel van de ontelbare uiterlijke geestelijke instituten, waarbinnen hij zijn schuldgevoel kan uitdoen of compenseren. 

Doch dit alles schenkt hem de Heling niet, noch neemt het de oorzaak van zijn zielsverdriet weg. 

En zolang dit diep verborgen zielsverdriet, dat helaas steeds machtelozer wordt, blijft, is er een innerlijke werking in de Lichtzoon en zullen er ziekten en smarten zijn die hem tot denken brengen. 

Asclepios, de achtste zoon IS de genezer, dit zou de mens moeten onthouden en inzien. 

Hij behoort zich niet blind te staren op de kundigheid van de zelfhandhavende lichtzonen en misleide materiële mensen, maar hij moet teruggaan tot de oorzaak van zijn lijden. 

Iedere heling is mogelijk, wanneer de Lichtzoon zijn eigen zwakte overwint en zich binnen de levende Stilte begeeft, waar hij bereid is de oorzaak van zijn lijden te erkennen en daar iets aan te doen. 

Hij, die de innerlijke God kent, kan met behulp van Hem Harmonie in zich en om zich scheppen, en zich zo een weg terug bouwen tot in de Hemelen. 

De Jacobsladder wordt neergelaten zodra de gevallen Lichtzoon zich, in de waarlijke betekenis van het woord, ter ruste begeeft. 

Niet zich in slaap laten wiegen door een vermeende heler, maar zichzelf ter ruste begeven, omdat hij de weg-terug, IN zichzelf, wil betreden binnen de Stilte. 

Dat is het begin van alle heling en heiliging. 

Maar de mens zoekt naar een ànder middel, omdat hij zichzelf òf te zwak gevoelt, òf daartoe te laks geworden is, want het leven binnen de zodiakale omheining lijkt immers zo schoon? 

In werkelijkheid kan geen enkele Lichtzoon zich beroepen op innerlijke zwakte, want hij, die zich zijn oer-misstap herinnert, bewijst reeds zijn sterkte. 

Hij IS krachtig genoeg om zichzelf te helen, zo hij zich niet willoos en gemakzuchtig en vol begeerte zou overgeven aan de schijn-waarden die hij binnen deze tijdelijke ommuring denkt te kunnen bemachtigen. 

Deze Lichtzoon is het eigenlijk NIET waard om door Asclepios genezen te worden, want in diepste wezen WIL hij NIET . 

Heling is soms pijnlijk, maar de krachtigste genezers helen het beste, en zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 

Deze beeldspraak moet u eens op de spirituele heling van toepassing brengen. 

De lijdzame overgave aan een schijn-heler of schijn-heilige brengt de mensheid niets dan stinkende wonden en ook die gedwongen overgave der kosmos aan de horde der machtswellustige, zelfhandhavende Lichtzonen brengt deze kosmos stinkende wonden toe.  

Wij hebben lang gelegen gezegd dat er vanuit de kosmos ingegrepen zou worden, dat die poort tot een hoger levensveld opengeworpen zou worden of de mensheid voorbereid is of niet. 

Wij schreven daarbij dat de reinigende stralen vanuit het sterrenbeeld Cygnus in zouden grijpen, om nog te redden wat er te reddèn valt. 

Onlangs heeft een ruimtesonde binnen het sterrenbeeld Cygnus een miljardenvoudige, nog onbekende krachtstraling ontdekt, die uit een "zwart gat", een z.g. lichtloos veld, komt. 

Dit "zwarte gat" zuigt alles tot zich wat binnen haar bereik komt en doorboort met haar röntgenstralen alle tegenstanden. 

Men noemt deze stralingskracht "een Röntgenkracht", maar men weet het niet precies, de astronomen staan voor een raadsel. 

Wij zeggen u dat deze geïntensiveerde trillingskracht uit een schijnbaar "dood" gedeelte van Cygnus op hardhandige wijze heling of genezing van onze kosmos mede gaat bewerkstelligen. 

De tijdelijke natuur reageert niet meer op haar eigen wetten, de Lichtzoon kan zich uit die wurggreep van de verziekte tijdelijke natuur niet meer losrukken. 

Het sprookje van de "leerling van de tovenaar" dreigt op een catastrofe uit te lopen en daarom wordt er op krachtige wijze gereinigd en dit zal pijnlijk worden en "de stinkende wonden" van kosmos en mensheid zullen onder het verband van de zachte heelmeesters te voorschijn komen, maar dit alles zal werkelijk een genezing, een heling betekenen. 

De gevallen Lichtzoon die heling zocht, zal in een oogwenk de genezing zien en heiliging vinden. 

Ieder proces zal versneld worden tot vreugde van de één en tot schrik voor de ander. 

Zij die de levende Stilte kennen als een bron van kracht en innerlijke vreugde, zullen ondervinden dat zij binnen die Stilte nog meer levenselixer zullen kunnen vinden dan voorheen. 

De kosmische belevendiging die vanuit Cygnus komt, raakt ieder ontvangststation aan, dat op een hoge spirituele frequentie is ingesteld. 

De techniek imiteert op onbeholpen wijze de spirituele mogelijkheden van de mens, maar zolang deze mens zijn eigen geestelijke kracht miskent, niet kan aanwenden, omdat hij te zeer gegrepen wordt door de materie, is hij op de techniek aangewezen. 

Hij is de lamme, die blij is met zijn kruk, hoewel hij eigenlijk in het geheel niet lam behoeft te zijn. 

Binnen de levende Stilte, die een individueel bezit kan zijn, vindt de mens de kracht, die miljoenenvoudig sterker is dan alle bekende voltages, maar waarover hij niet kan spreken, omdat ieder woord kortsluiting zou betekenen. 

Deze individuele Stilte binnen de Vrijheid van denken en gemoed brengt de absolute genezing, van lichaam en ziel, 

waarop u hoopt. 

Het bewijs ligt in de daad der omschakeling, van ene trillingssterkte op de andere. 

Dit is het enige geheimenis, dat voor de Lichtzoon géén geheim behoort te zijn.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene