80 - het beschermende veld van aarde en mensheid

In een vorige verhandeling hebben wij geschreven over de "luchtledige ruimte" waarbinnen onze planeet haar bescherming vindt tegen de bombardementen van electronen en protonen der zonnewinden. 

Deze electronen en protonen worden met een onvoorstelbare snelheid door de ruimte geslingerd en de enige bescherming daartegen is het magnetische veld - het krachtveld van de aarde-planeet, waardoor haar mensheid gevrijwaard wordt voor de te sterke kosmische kracht. 

Momenteel zijn er diverse opzienbarende evenementen waargenomen in de kosmos, zoals er eveneens opzienbarende gebeurtenissen zijn op de aarde, 

temidden van de mensenmenigten.  

Er is een verandering op komst, die in de kosmos duidelijk wordt aangekondigd, en die eveneens duidelijk te constateren valt bij het individu. 

De astronomen hebben door hun metingen bewezen dat het magnetische veld der aarde in kracht afneemt, hetgeen wil zeggen dat het krachtveld van de planeet niet meer in staat zal zijn het bombardement van de zonnewinden op te vangen. 

Men ontdekte tevens een intensivering van de zonnewind-kracht en daarnaast stootten de onderzoekers op een onbekende stralingsbron in het sterrenbeeld Cygnus. 

Dit zijn drie opvallende kosmische verschijnselen, 

waarmee de spirituele waarnemer rekening zal houden.  

Zodra een krachtveld zijn trillingskracht gaat verliezen betekent dit, dat de bezitter niet in staat is het beschermende element op peil te houden, of dit te herstellen.

De aarde-planeet, slachtoffer van de egocentrische uitbuiting der mensheid, is niet meer bij machte haar planetaire harmonie tussen spiritualiteit en stoffelijkheid te bewaren. 

Een krachtveld wordt gespreid door de bezitter, ieder krachtveld is een ovale of cirkelvormige ruimte, waarbinnen etherische trillingen worden geconcentreerd. 

Dit krachtveld kan de bezitter beschermen tegen vreemde, en vernietigende invloeden. 

Daar waar een groep mensen geregeld tezamen is, wordt een krachtveld gevormd, opgebouwd door het denkleven van de mensen binnen de groep. 

Indien men een geestelijk krachtveld wil bestendigen, moet de bezitter een zeer hoog gedachteleven activeren. 

Het planetaire krachtveld wordt geschapen door de aarde èn haar mensheid en dit veld vormt de middelaar tussen het spirituele Goddelijke veld èn de aarde en haar bewoners. 

Een magnetisch beschermend veld kan afgesloten worden voor de bezielende werkingen der kosmos, of des geestes, zoals het de bezitter afschermen kan tegen inférieure trillingen. 

De momentele innerlijke gesteldheid van de mens - globaal bezien - neemt in spiritualiteit af; het bewijs vindt men reeds in de onkunde tegenover de werkzaamheid van de natuur en de aarde. 

Men weet veel, intellectueel, maar men heeft te weinig spiritueel inzicht om de harmonische samenwerking tussen planeet en Schepper te onderkennen. 

Besloten binnen een materieel gericht krachtveld, opgebouwd door de denkwereld van miljoenen, worden de aarde en haar mensheid de gevangenen van zichzelf. 

Hetzelfde geschiedt bij het individu. 

Gevangene geworden van de eigen denkwereld, wordt zijn krachtveld dermate ondoordringbaar dat de levenschenkende trillingen weerhouden worden. 

En de bezitter versteent, kristalliseert binnen het eigen denken, het eigen weten. 

Zo gaat het met groeperingen en met planeten. 

De maan is een dode planeet, zo zeggen de occulte leringen, door haar egocentrische kernkracht was de maan niet bij machte levende ziele-werkzaamheid tot zich te trekken, zodat zij een harmonische wisselwerking zou kunnen onderhouden tussen de Volmaakte Natuur en de lagere natuur; hierdoor werd haar de gave tot hoger Leven ontnomen, vandaar haar naam "dode" planeet. 

De aarde staat aan de vooravond om het voorbeeld van de maan te volgen. 

Afzwakking van het magnetische krachtveld betekent een vermindering van de spiritualiteit van aarde en mensheid, een afname van hun mogelijkheid tot spiritualiteit. 

Dit houdt dus in een verdichting, van de mens en zijn krachtveld; verdichting wil echter niet zeggen een betere bescherming tegen aanvallen van buitenaf, maar de trillingssnelheid van het krachtveld verlangzaamt, zodat het in overeenstemming komt met de lagere natuur, waardoor het langzaam maar zeker uitsluitend open zal staan voor de invloed uit de lagere natuur. 

Zo sterft een planeet, en zo sterft een spiritueel mens voor de trillingen des geestes. 

De verzwakking van het magnetische krachtveld gaat aan een ompoling vooraf zo menen de biologen.  

Inderdaad! 

Maar een ompoling betekent tegelijkertijd het ontnemen van de nu geldende mogelijkheden en het toesluiten van het momentele weten. 

Ompoling is voor de aarde-planeet een klimatologisch verschijnsel, uiterlijk bezien, geestelijk bezien betekent het een nieuw begin; mèt zulk een ompoling gaat de mens een totaal veranderde levens-omstandigheid tegemoet, waarin hij zichzelf vanaf de bodem moet leren te handhaven, zich moet herstellen, opnieuw moet beginnen. 

Aan de hand van begraven herinneringen zoekt hij dan weer een weg tot het aloude spirituele weten.  

De - door de wetenschapsmensen voorspelde ompoling, wordt voorafgegaan door de arbeid van Cygnus, die in de Melkweg, of de meest spirituele arbeidsruimte van de kosmos, staat. 

Door de afzwakking van het magnetische veld wordt de stralingskracht van Cygnus directer ontvangen, maar worden ook de stralingen van de mysterieplaneten heviger gevoeld. 

De aarde en haar mensheid wordt nauwer verbonden met de kosmische stralingen binnen hun zonnestelsel, waardoor er een kosmische, reinigende, voorbereidende werkzaamheid voltrokken kan worden. 

De planeet wordt spiritueel ledig, omdat zij beroofd wordt van haar eigen mogelijkheden tot het verkrijgen van de harmonie tussen Schepper en zichzelf. 

Zij wordt van alle zijden volgepompt met chemische middelen, - zoals de mens zichzelf volstopt met drugs, maar deze kunstmatige middelen kunnen haar natuurlijke gaven niet vervangen. 

De egocentriciteit, spiritueel, materieel, met als hoofddoel het verkrijgen van de eigen vervolmaking, heeft mens en planeet aan de rand van de afgrond gebracht. 

Dit is geen ongefundeerd pessimisme, dit is het inzien van de werkelijkheid, opdat de mens, die nog enigszins inzicht bezit, maatregelen kan nemen, want de reinigende werking van Cygnus heeft op de spirituele mens een heilzame invloed en het afzwakken van het aardse magnetische veld zou de spirituele mens niet behoeven te schaden, zo zijn eigen magnetische veld hem bewaart 

tegen elke schadelijke invloed, mits hij - als individu - hoog spiritueel is gericht en zichzelf niet voedt met tweedehandskennis, die zijn krachtveld niet versterkt, 

maar integendeel: verdicht. 

Over geheel de wereld kan men opmerken hoe de mens - als individu - van zijn vrijheid wordt beroofd door de overmacht, materieel, spiritueel. 

Zo is het ook met de planeet gegaan, totdat deze uitgemergeld is en haar vrije natuurlijke gaven niet meer kan aanwenden. 

Evenals de overheerste mens niet in staat is zijn eigen natuurlijke gaven te ontplooien, hetgeen altijd leidt tot psychische disharmonie. 

De momentele nood-situatie is ontstaan door een vrijheidsberoving, een voortgezette kwaadaardige opzet van de Lichtzonen, die al hun mede-schepselen en mede-Lichtzonen hun vrijheid ontnamen en ontnemen om een terugkeer tot de Oorsprong te voorkomen. 

Niemand die zichzelf opsluit in het in-eigen krachtveld, is vrij, noch is men vrij wanneer men een toevlucht zoekt in een krachtveld van anderen. 

Deze methoden ontwaarden het beschermende krachtveld, het verliest de oorspronkelijke bedoeling en werking. 

De opzet van de gevallen Lichtzonen was en is de mensheid op te sluiten in een enorm krachtveld, dat geschapen werd door hun eigen misvormde denkleven. 

Dat deze opzet van tijd tot tijd mislukt is slechts te danken aan de sterke individuen, die het eigen krachtveld levend en gezond houden door middel van de harmonie met het Hemelse Veld. 

Cygnus, als afgevaardigde van de kosmische Wet, zoals in de mythen de zwaan altijd de boodschapper der reinheid en wijsheid was, wordt ingezet om in dit stadium te reinigen, wat nog te reinigen valt. 

En dat geschiedt altijd daar waar het krachtveld vrijwillig, individueel geopend kan worden voor de spirituele impulsen. 

Wanneer de onzelfstandig levende mens niet meer opgenomen is in een krachtveld van derden, gevoelt hij zichzelf verzwakken, afglijden. 

Deze mens valt altijd weer in de greep van een ander krachtveld, dat met zijn eigen instelling correspondeert, en dan gevoelt hij zich wederom "tevreden" en voldaan. 

De autonome mens zoekt echter zèlf, hij bouwt aan zijn eigen krachtveld door zijn denkwerkzaamheid en hij benut zijn aangeboren en innerlijke gaven om door middel van zijn individuele krachtveld in harmonie te komen met het Absolute. 

Nu de kosmische werkingen de neergang van de aarde-planeet gaan bespoedigen is het de hoogste tijd voor de individuele spirituele mens om zelfstandig voort te bouwen. 

Hij is niet gebonden aan een neergang van deze planeet, omdat hij een opgang zoekt via etherische trillingen, die hijzelf via het eigen krachtveld, kan aantrekken. 

Hij is zelfs bevoorrecht in deze tijd, nu de kosmische werkingen intensiever worden, mits hij natuurlijk waarlijk "spiritueel" genoemd kan worden; een spirituele arbeider in de eigen innerlijke Hof, waar hij doorlopend het onkruid wiedt. 

Door de verzwakking van het aarde-magnetische veld, waarbinnen de etherische trillingen hun kracht verliezen, zal de mensheid het spiritueel "zoekende" element 

gaan ontberen; haar denkleven gaat veranderen en zoekt nu allereerst naar materiële waarden, naar stoffelijke bewijzen. 

De opkomst van de intellectualiteit en ook het vorsen naar stoffelijke feiten van spirituele overleveringen bewijzen dit. 

Aan de ene kant hunkert men naar de abstracte spiritualiteit, naar de zuivere geest, die niet door de materie wordt besmeurd en aan de andere kant verlangt men bewijzen, omdat men reeds eeuwenlang werd bedrogen. 

Dat is de tragedie van deze tijd. 

De materiële instelling verhardt, de spirituele instelling wordt abstracter. 

En toch ontmoeten beide instellingen elkaar in één mens, in één mensheid, op één aarde. 

Omdat deze beiden elkander niet verstaan kunnen, niet ineen kunnen vloeien, ontstaat er een scheiding, 

de twee vallen uitéén, het bouwwerk gaat scheuren. 

Het fundament waarop de Schepper de aarde en haar mensheid geplaatst heeft, gaat door het onoordeelkundig ingrijpen van de Lichtzonen ten onder. 

Of men dit nu een prettige of onprettige mededeling vindt, de feiten liggen er: geverifieerd door de wetenschap. 

Daarom moet men niet trachten te verenigen, hetgeen onverenigbaar is, maar reinigen, herstellen, zich ontdoen van hetgeen onbruikbaar geworden is. 

De kosmische wetten zijn hard, maar rechtvaardig. 

De spirituele wet is liefdevol, maar niet altijd zachtaardig. 

De kosmische wetten houden geen rekening met menselijke groeperingen en menselijke opvattingen; zij volgen de lijnen en banen der etherische trillingen, die herstellen en uitredden, dààr waar redding mogelijk is. 

Daarom kan niemand zeggen: "Ik wordt uitgered". 

De uitredding wordt bewezen zodra de mens beantwoordt aan de harmonische spirituele trillingen van het Absolute. 

Uitredding is geen kwestie van "omhoog geheven worden", maar een kwestie van: "wandelen met God", hier op aarde, 

dààr waar de mensheid dit aanschouwen kan, en dààr waar de Zonen van hetzelfde Ras, elkander vinden door die éne universele Trilling, die herkenbaar is in het autonome, spirituele individu. 

De eenlingen zullen elkander gaan zoeken, de eenzamen zullen mede-levenden vinden, maar de grote, zo veilig schijnende groeperingen zullen uitéénvallen, omdat hun krachtveld verzwakt door gebrek aan spiritualiteit. 

Het individu schept de spiritualiteit in deze tijd van individualisme en de krachtvelden van vele autonome spirituele wezens zullen het veld gaan vormen waarbinnen de nu werkzame stralingen van Cygnus opgevangen kunnen worden; tot een herschepping, dààr waar de mens spiritueel is; tot een val, dààr waar de mens schijn-spiritueel is. 

Indien u wààr bent, zal een declaratie van uw innerlijke waarheid, u tot eer strekken. 

En vrienden zullen vijanden worden, en vijanden zullen blijken vrienden te zijn.  Want de uiterlijke beoordeling zal volkomen wegvallen, weggevaagd worden. 

En hetgeen overblijft, bewijst zichzelf. 

Dit geschiedt voordat de "ompoling" een feit wordt. 

Moge uw Waarheid gelijk een Aurora stralen!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene