22a - de mystieke kabbala

INLEIDING 

Het is niet mijn bedoeling een ingewikkeld systeem te geven in verband met de Hebreeuwse letters en de getallen. 

Voor de getallenleer verwijs ik naar mijn cursus en boek. 

Met de mystieke Kabbala is het net zo gegaan als met verschillende andere verborgen overdrachten. 

In de loop der tijden is de oorspronkelijkheid verdwenen onder een laag van commentaren en interpretaties. 

Deze maken van de Kabbala een intellectueel dogma, uitsluitend geschikt voor denkfenomenen. 

De bron van de Kabbala, evenals zijn eerste overlevering zijn echter nauw verbonden met al die andere overdrachten: esoterie, getallenleer, hermetische leringen, alchemie enz. 

Verder is er duidelijk de lijn van de zeven oer-wetenschappen of hemelse wetenschappen in terug te vinden: geometrie, arithmetica, dialectica, astronomie, rhetorica, grammatica, muziek. 

Indien de kabbala is, hetgeen de Joodse wijzen ervan zeggen: een universeel hemelse wijsheid, moet hij op één lijn gesteld kunnen worden met al die legendarische overleveringen. 

Natuurlijk is dat mogelijk! 


Essentie en oorsprong. 

In al de overleveringen en oerwetenschappen is de tweevoudigheid van abstractie en concretie, eeuwigheid en tijd, hemel en aarde, terug te vinden. 

Zonder deze tweevoud is een leer dood, een praktijk onmogelijk, een mensenleven nutteloos. 

De hemel omvat de aarde, de macrokosmos omvat de microkosmos. 

Het Boven drukt zich uit in het Beneden. 

Hierop is de Kabbala gebaseerd en daartoe behoeft men zich niet te verliezen in allerlei intellectuele spitsvondigheden. 

Integendeel! 

De sleutel tot al die verborgen leringen vindt men onder leiding van de intuïtie, het hemelse. 

Vandaar dat vele boeken over de Kabbala eenvoudig terzijde kunnen worden geschoven. 

(Kether en Binach, 1 + 2) 


Oorsprong. 

In het oerbegin waren al deze leringen één; zij waren een uitdrukking van een door de "ingedaalde engelen of Lichtzonen" meegebrachte kennis. 

De Joodse mystici zeggen ook van de Kabbala: "het was de overdracht die God persoonlijk mededeelde aan de engelen rond zijn troon, en die door de val van Lucifer op aarde kwam." 

In de Kabbala vindt men twee werkelijkheden:  

Hoe de schepping functioneert, inclusief de mens (levensboom); hoe het "gevallene" terug kan keren tot waar het vandaan komt (paden). 

De historie van de Kabbala verliest zich in de legende; het woord betekent: overlevering of overdracht. 

De eerste Kabbala was nl. mondeling en is dit lang gebleven; de eerste schriftelijke Kabbala dateert uit de 13 de eeuw en was samengevat in de Zohar, oorspronkelijk in het Aramees geschreven; later gecompleteerd door een Hebreeuwse toelichting op de Pentateuch. 

We gaan ervan uit dat de Kabbala Joods is, maar in feite is hij universeel en zijn in alle esoterische vertakkingen daarvan brokstukken te vinden. 

De wieg van de Kabbala stond waarschijnlijk in Egypte, het land van de Tarot en de alchemie; de grond waar Hermes Tresmegistos, de vader van alchemie, astrologie en signatuurleer zijn leringen onderwees. 

Vandaar dat in deze Hermetische-Egyptische wijsheid ook de kabbala te herkennen is, en deze leringen behoorden tot de overdracht der Ingewijden of priesters: de z.g. "sophisticated people" of dialectische ronde. 

Het woord sophistica werd nl. ook gebruikt voor de wetenschap van de dialectica, de kennis van het onderscheid tussen waarachtige en valse wijsbegeerte. 


ZOHAR 

De Zohar of het Boek van de Luister (glans) (gedrukt in Mantua in 1558) is het voornaamste werk, hoewel uitgebreider dan oorspronkelijk; daarnaast de Sephir Jetzirah, het boek van de vorm of schepping. 

De Sephir Jetzirah is het oudst bekende Joodse geschrift en wordt toegeschreven aan Abraham. 

Het werd gedrukt in 940; de oorspronkelijke en oudste versie heeft de toevoeging: "dit zijn de brieven van onze vader Abraham". 

Abraham kwam uit Ur en was in aanraking geweest met de Chaldese en Egyptische leringen, hij richtte "stenen" op voor een unieke God. 

De Joodse mystiek zegt dat de Kabbala het eerst, na de val van Lucifer, werd overgedragen aan Adam of Adamas, die in diverse legenden genoemd wordt als "één der gevallen Lichtzonen of Engelen, die nederdaalden op de berg Hermon". 

Daarna ging hij naar Henoch, is in zijn geschrift te herkennen; daarna naar Noach en daarna naar Abraham. Henoch, Noach en Abraham worden in verschillende opvattingen gezien als "godenzonen, zij die nederdaalden en ten hemel terugkeerden, de vaders van het schrift en van de zeven Oerwetenschappen die de mensheid onderrichtten. 

Adam, Henoch, Noach, Abraham, Jethro, Mozes, Jozua behoorden tot de zeventig oudsten. 

Mozes, ingewijd in de Egyptische mysteriën ontving de Kabbala van zijn schoonvader Jethro (dochter Zippora); hij gaf hem door aan Jozua en deze aan de 70 Oudsten van Israël. 


PENTATEUCH - THORA 

De Joden menen dat de Kabbala door Mozes werd vastgelegd in zijn Pentatheuch, of Thora, de eerste vijf boeken van de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deutrenomium. 

Dit is echter zeer twijfelachtig! 

De vier laatste boeken werden nl. later aan de oorspronkelijke Zohar toegevoegd en bevatten wel degelijk Joodse historie, hoewel moderne Joodse kabbalisten dit ontkennen en het zien als verborgen overdrachten. (Weinreb) 

Met Genesis is het een geheel ander geval. 

Dit is een universeel gegeven, bekend bij verschillende volkeren en het werd door Mozes vanuit Egypte meegebracht. 

Hij is daarvan zelf niet de schrijver, maar een zekere Sanchoniaton, een Phoeniciër, die het uit mondelinge overdrachten verzamelde, dezelfde die tempelwijsheid van de inscripties overnam. 


BEWAARPLAATSEN 

Het is een feit dat de oudste esoterische overdrachten door de latere kerkvorsten als ketterij werden aangezien, daar in hen de "verlossing" en het "individualisme" van een terugkerende ziel werd beschreven; de mensen werden gestimuleerd tot vrij denken, autonomie en een totale immateriële levenswijze. 

Elke esoterie is een tegenstander van machtsoverheersing, slavernij, dogmatisme. 

Er zijn drie bewaarplaatsen waar de oudste geschriften van de Kabbala worden bewaard en verder andere esoterische en oorspronkelijke overdrachten:

1. de geheime bibliotheek van het Vatikaan, waar zelfs de paus geen toegang heeft; 

2. ergens in Spanje, gekend door enkele rabbijnen; 

3. in Marokko onder de jaloerse bewaking van hoge Moslims. 

(Rooms, Joods, Islam) 

Voor-Christelijke overleveringen die de Waarheid bevatten die niemand, op enkele leidende heersers na, mag zien! 

Waarom? 

Andere oorspronkelijke geschriften bevinden zich in kloosters in India en Tibet. 

Er zijn waardevolle gegevens over de oorsprong van wereld en mensheid, over het doel van de mens op aarde die niet worden blootgegeven. 

Bovendien vinden we in apocriefe, gnostieke en esoterische overleveringen altijd brokstukken van die oorspronkelijke geschriften. 

Wat werd er verbrand tijdens de grote boekenverbrandingen? 


De Kabbala werd door de engel Raziël aan Adamas overgedragen, opdat de gevallen Adamas naar zijn Tehuis zou kunnen terugkeren. 

De Kabbala bestond oorspronkelijk uit twee elementen: 

1. De Maasseh bereschit - samengevat in de Sephir Jetzirah, het scheppingsverhaal en 

2. De Maasseh merkabad - de geschiedenis van het Hemelse rad, samengevat in de Zohar. 

Het hemelse rad komt overeen met het visioen van Ezechiël. (de nederdaling van de goden) 

Deze geheime overlevering over het Hemelse Rad werd allereerst uitsluitend onder de ingewijde rabbijnen bekent gemaakt en dan nog onder de ingewijden; zij komt echter overeen met hetgeen in de Stanza's van Dzyan staat. 

De geschreven tekst die we heden kennen werd gecensureerd door de rabbijnen en zo is er veel uit verdwenen en veel aan toegevoegd, precies zoals met de bijbel. 


MODERNE KABBALA 

Sinds de mondelinge overdrachten aan het papier werden toevertrouwd is er veel verloren gegaan van de oorspronkelijke Grammatica, het verborgen en het uiterlijke ordenen der tekenen, en van de Rhetorica, het spreken in een esoterische en exoterische taal. 

We zijn gestrand in mystificaties en ontketenden een enorme onderling wanbegrip. 

De diverse malen gecensureerde Kabbala is aanleiding geworden tot een theologisch-Joodse verwarring, evenals in de kerkelijke kringen. 

De sleutel van de Kabbala ligt in het herkennen van het Boven dat zich weerspiegelt in het Beneden; en in het Boven herkennen in zichzelf. De mens is immers ook een tweevoudig wezen en in hemzelf ligt de sleutel tot het mysterie. 

Daarom moeten alle verborgen leringen die uit dezelfde bron stammen met diezelfde sleutel geopend kunnen worden en wij daardoor wijzer worden. 

Ten tijde van Jezus waren er drie Joodse sekten: de Farizeeën, de Sadduceeën en de Essenen. 

De laatsten behoorden tot de esoterici en zij bewaarden de Kabbala, de overleringen vertellen dat Jezus ben Joesef tot hen behoorde. 

Jezus ben Joesef was Nazareeër en dit was een graad bij de Essenen. 

Het werd een "scheldwoord" bij het volk, omdat de Essenen arm, zeer principieel en vooral streng waren. Zich verzetten tegen de decadentie van religie en moraal. 

De Jezusfiguur ontbrak natuurlijk in de oorspronkelijke Kabbala. Daar tegenover stond de Adam Kadmon (Adam FDMN), een macrokosmisch wezen met een hoofd als zon/maan en sterrenbeelden verdeeld over het lichaam, die zich tenslotte verstoffelijkte in de ons bekende mens: de stoffelijke Adam, waarvan de mannelijke figuur na de zondeval de zonne-figuur werd en de vrouw de maan-figuur. 

Het vermengen van de Kabbala met andere leringen droeg er echter toe bij dat de oorspronkelijke Hermetische basis vervaagde. 


LEVENSBOOM 

Het Oergegeven is de Levensboom, bestaande uit de drie Zuilen, getooid met de tien Sephiroth. 

tekening 


Deze Levensboom is zowel de hemelse als de aardse drager, hij draagt de Kosmos, hij draagt de mens, Ons. 

Die Levensboom herkennen we ook in de staf van Hermes, die later tot de easculaap werd. 

tekening 


De twee slangen zijn de positieve en negatieve energiestroom, die zich slingeren om de stam van de levensboom zelf. 

De energie raakt, vanuit de Kether (Kroon), de 1, de tien heilige plaatsen aan waar de energie moet in- en uitgaan om de gehele Adam tot leven en bezieling te brengen. 

In het Hermetisme of de alchemie herkennen we hetzelfde beeld, dat later tot een astrologische gegeven werd. 

Oorspronkelijk waren de tien Sephiroth synoniem aan: de tien organen die ons verzekeren van de overwinning op de stof. Op de aanwezigheid van het heiligste en hoogste goed in onszelf, slaat volgens de Kabbalisten de laatste regel van het Onze Vader: 

Want Uwer is het Koninkrijk (Malkuth) (10) 

de Kracht (Nezâch) (8) 

en de Heerlijkheid (Hôd) (7) 

1 + 7 + 8 zijn ook de regels in het Heksenlied. 


1. Kether - Kroon - het derde oog - pinealis; 

2. Binach - Wijsheid - de rechter hersenhelft; 

3. Chokmah - Denkvermogen - de linker hersenhelft; 

4. Geburach - Gestrengheid - de rechter long; 

5. Chesed - Liefde - de linker long; 

6. Tiphereth - Schoonheid - het hart 

7. Hôd - Glorie - de lever; 

8. Nezâch - Zegepraal - de nieren; 

9. Jêsod - Grondvest - de zonnevlecht; 

10. Malkuth - Koninkrijk - het geslacht (levensvuur) 


DE VIER WERELDEN 

I. Kether - het lange gezicht of het Witte Hoofd (aureool) 

II. Binah en Chokmah - wijsheid en denkvermogen, zijn de etherisch leidende krachten in macro- en microkosmos. 

III. Geburah, Chesed, Tiphereth, Hôd, Nezach, Jesôd, - gestrengheid, genade, schoonheid, glorie, beslissing, zekerheid. 

IV. Malkuth - koninkrijk. 


Vanuit het derde oog worden zowel de rechter (wijsheid) als de linkerhelft verlicht (denken). 

Wanneer het hoofd verlicht is, wordt het medegedeeld aan de volgende vier Sephiroth: 

Geburah - Chesed - Tiphereth - Nezach. 

Waarbij Tephireth in staat is de energie zowel naar boven als naar beneden te stuwen, in wisselwerking te komen met het boven (hoofd) als het beneden (bekken). 

In Tiphereth reinigt zich de energie en transformeert zich! 

Verdeelt zich in geestelijk of stoffelijk. 

Deze transformatie geschiedt onder invloed van de Derde Oogkracht, in samenwerking met wijsheid en verstand. 

Het hart is of een Bethlehem of een varkensstal. 

Nezach vormt de poortwachter, het scheiden tussen heilige en onheilige energie. 

Als Hôd, de nieren, niet goed werkt raakt het hart van streek. 

Jesôd neemt een bijzondere plaats in: het is de etherische tester (9). Het zamelt de letters van de naam op de Keursteen. 

Malkuth is de energie-aanmaker van de natuur (10). 

Niettemin ligt daarin verborgen het Eeuwigheidsprincipe (wijsheid), het eeuwig bestaande, het altijd aanwezige (als vrouwelijk ei). 

Het wordt koninkrijk genoemd, omdat het zowel een tijdelijk als een eeuwig land is. 

Het Koninkrijk kan niet juist functioneren zonder de regering van Kether, Binah en Chokmah. 


SCHEPPING - ZOHAR 

God bracht allereerst één enkel punt voort (mandala, concentratie- middelpunt) en uit die punt schiep Hij de gedachte en deze werd de eerste Sephirah, de Kether. 

Deze Kether of Kroon moet het Koninkrijk regeren. 

Het geestelijk Oog moet heersen over het natuurlijke levensvuur, de energie. 

Tezamen met Binah en Chokmah vormt hij de Eerste Drie; daarom is alles wat uit drie bestaat bezield! 

Ayin, Ayin Soph en Ayin Soph Aur drukken zich in deze drie uit. 

De Wijze Vader - de Lichtende Moeder - de Eerste Zoon. 

Deze drieëenheid stort zich uit in de wereldziel (Adem), onze wereld - afgrond: Geburah en Chesed, de beide longen, die zich op hun beurt manifesteren in Tiphereth, het hart, als schoonheid of een ziele-ideaal. 

De derde driehoek is de stoffelijke: 

Nezäch - overwinning - lever; 

Hôd - heerlijkheid - nieren, wier resulterende werking zich uitdrukt in Jesôd - grondvest - zonnevlecht. 

De zonnevlecht wordt veelal genegeerd, doch dit is de wittekeursteen, waarin onze Naam en onze zekerheid gegrift staat, ons tehuis vindt hierin zijn fundamentele hoeksteen. 

Malkuth is het rijk der werkzaamheden van energie. 

In het koninkrijk wordt het materiaal aangemaakt. 

Er zijn vele namen voor Malkuth, die elkander zozeer tegenspreken dat slechts de intuïtie hen werkelijk onderscheiden kan. 

Hij wordt zowel Bruid als Adonai (Heer) genoemd, een verwijzing naar de tweevoudigheid van Malkuth. 

De Kether drukt zich hier in Yin en Yang uit, en Heer en Bruid moeten worden tot Harmonie, weer een andere naam van Malkuth. 

Het is een verwijzen naar de universele Hermafrodiet, die Adamas geweest is, totdat Eva uit hem genomen werd. 


TAROT 

De Kabbala als een Egyptisch gegeven moet direct overeenkomen met de Tarot, die uit dezelfde bron komt. 

In de Kabbala èn in de Tarot moeten we onze opdracht en onze geestelijke weg kunnen zien. 

Evenals dit in de Pistis Sophia het geval is. 

Om dit alles te kunnen lezen, moeten we de versierselen wegnemen en het binnenste schouwen. 


De verborgen wijsheid van de Kabbala - Fuller 

Mystieke Kabbala - Dione Fortune

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene