22b - de esoterische kabbala

Zoals de eerste avond werd gezegd is de Esoterische Kabbala uitsluitend bedoeld als een Bron van Kennis en Raad voor het Lichtwezen of de gevallen ziel. 

De verwarring omtrent zijn betekenis is ontstaan doordat begrensde  hersenen, zeer persoonlijk getint, zich erin verdiepten en scheidingen bewerkten. 

Evenals de Tarot kent de Kabbala 10 realisaties in het wezen, de 10 Sephiroth, en 22 wegen die ernaar toe voeren. 

10 concreties en 22 abstracte handelingen die deze concrete, reële resultaten veroorzaken. 

Zoals men de Tarot ook wel verdeeld in 3 sferen: de sfeer van de Vader - de Moeder en de Zoon. 

Osiris, een Magiër, Isis of Hogepriesteres en  de Zoon, de Dwaas, zo verdeelt men ook de 32 Paden in drieën, het getal van de lichtgeboorte of de vrucht en dus de beweging. 


Tekening 


Die Dwaas of die Zoon komt steeds terug in de vereniging van 1 met 0; van 10 met 0; van 19 met 0 en van 28 met 0. 

Het is steeds het samengaan van tijd (l) met 0 (eeuwigheid.  

Of Magiër met Ziel. 


Levensboom. 

We zien het eveneens in de Levensboom, waar Kether of Magiër en Kroon, samenvloeit met Malkuth of Koninkrijk: het Levensrad. 

In alle getallensymboliek zijn 1 en 10 een eenheid. 

Evenals de 0 en de 1, die eigenlijk samen moeten werken. 

Vandaar dat de werking van de Dwaas of de elfde onzichtbare Sephiroth inbegrepen is in de eenheid van Kether, Binah en Chokmah. 

Waarbij zijn resulterende Licht in Chokmah (3) de afgrond tussen hoofd en hart, of de eenheid tussen het Heilige, het Heilige der Heiligen en de Voorhof bevestigt. 


Zonder het te ingewikkeld te maken raken we toch aan de aloude idee van de steeds wederkerende Lichtimpuls, die de Zoon of de Ziel tot herbelevendiging brengt. 

De getallen 1 en 3 bepalen de gesteldheid van het getal 10. 

Het Heksenlied zegt: "Uit één en drie en drie en één zijn leugen inplaats van waarheid geboren", dat is de vloek van de wereld geworden. 

Uit het gedrag van de Magiër (Kether) en de gesteldheid van Chokmah, de keizerin of het Verstand (leuk is hier dat de Tarot zowel linker- als rechterhersenhelft als vrouwelijk betitelt!) wordt bepaald of het Levensrad (wereld-levensveld) werkelijk het Pad is "van het onstoffelijke Licht", het 10de Pad. 


Paden 

Laten we eens ordelijk en met een innerlijk oog langs de Paden lopen. 

Allereerst: 

De 10 Sephiroth, de 10 gestabiliseerde situaties, de 10 resultaten die zich "In de Mens" moeten voltrekken. 

1. De Magiër - Kether - Kroon - Pinealis - Het Pad van Wijsheid en Licht, de Eerste Essentie. 

De één maakt zich vrij van de Nul of de Dwaas, die zijn Oermateria of Zielebeginsel vormt. 

Hij moet echter door dat eeuwigheidsbeginsel geïnspireerd worden wil hij werkelijk als Magiër mededragen: Wijsheid, Licht en de Eerste Essentie (oerbeginsel) 


2. De Hogepriesteres - Binah - Wijsheid - Rechterhersenhelft 

Samengaande met de Hogepriesteres wordt de Magiër vervuld van de zich openbarende Geest, het openbaart zich in zijn denken. 

Het 2de pad en kan dan pas echt Denken, de geest. 


3. De Keizerin - Chokmah - Denken - Linkerhersenhelft  Uit deze zich openbarende geest wordt een bewustzijn omtrent de eigen oorsprong opnieuw wakker: het Pad van de Wijsheid en de Heilige Rede èn de oorspronkelijke Wijsheid. 

Aldus een drieëenheid manifesteert zich indien de 0 (ziel, gnosis) daarin werkt. 

Nu staat de Osiris-mens daar met een volkomen geïnspireerd denken. 


4. De Keizer - Geburah - Strengheid - Rechterlong Dus nu kan hij deze krachten of Odem langs het Pad laten vloeien, waarlangs alle geestelijke Kracht en goddelijke Essentie vloeien. Het 4de Pad. 


5. De Hogepriester - Chesed - Liefde - Linkerlong Nu komt een innerlijk gevecht of een wedergeboorte van deze Osiris-mens: de Hogepriester, een wezen dat zal moeten kunnen beschikken over de gaven die hij via de eerste vier resultaten bezit. 

Een Hogepriester is iemand die een verbintenis behoort te zijn tussen Geest en Stof; ziel en natuur, boven en beneden. 

Hij is hoger dan een medicijnman, die slechts de twee aanzichten van de natuur verbindt en dus, zoals de medicijnman Lame Deer in zijn boek zegt: geen heilige behoeft te zijn. 

Hij is iemand met de Fundamentele Intelligentie, het 5e Pad, en dat houdt in dat hij weet wat hij doet. 

Intelligentie is een innerlijke gave en kan niet worden aangeleerd.


6. De Beslissing - Tiphereth - Schoonheid - Hart 

Hier plaatst de Osiris-mens zich definitief onder de bemiddelende invloed van de 0 (nul) of Hoog Ideaal de eeuwigheid; hij maakt zijn keuze, hij kiest voor zijn geestelijke Ideaal en verbindt zich dus met de serene geestelijke Schoonheid, het 6e Pad. 


7. Zonnewagen - Hôd - Glorie - Lever Gestrekt door zijn Edele ideaal (typisch 7) bestijgt Osiris de Zegewagen, gaat deze discipel het leven moedig tegemoet, de toekomstige zegepraal ligt reeds in hem besloten als zaad. 

Het zevende Pad van de Vereniging van Hart en Hoofd brengt hem een soort eindfase. 

Wat uit het hoofd verenigt zich met wat uit het hart? 

Wordt hij hier een fanatiekeling of een Triomfator? 

Doet hij Hôd, de lever geweld aan of gebruikt hij hem werkelijk zoals tegen lagere invloeden. 


8. Het Oordeel - Nezâch - Zegepraal - Nieren Zal hij hier de Zegepraal ontvangen; zal hij hier vrede vinden tussen boven en beneden, is alles harmonisch verlopen? 

Dat zegt Nezâch. 

Dat bewijst een Pad van Volmaaktheid, het 8ste Pad. 

De volmaking is in hem en dat moet wel om te worden tot een negen. 


9. De Heremiet of Wijze - Jesôd - Grondvest - Zonnevlecht Deze is het die realiseert en voortbrengt hetgeen in hem is, de Getuige des Geestes. 

Vol-maken, Ch'i vullen. Zijn Grondvest is op aarde, maar toch subtiel, niettemin duidelijk merkbaar (staart van de 9) en hij heeft hier zijn Naam hervonden, iemand die buiten de wereld staat, maar wel de wereld kent, geen onwereldse mysticus. 

Het Pad van de Zuivere Intelligentie, het 9de Pad. 


10. Het Levensrad - Malkuth - Koninkrijk - Geslacht De Wijze is twee in één: positief en negatief, ziel en natuur, 1 en 0, Dwaas en Magiër. (wie vindt de Heremiet geen Dwaas?) 

Bovendien is in hem Het Leven, Ayn, het hoogste, De Geest, die zijn ziel in vuur en vlam zet, anders zou hij niet dermate onthecht en toch levend in de natuur kunnen zijn. 

Het Pad van Licht niet door stoffelijke ogen te aanschouwen, het 10de Pad. 

Nu begint de volgende fase, de 2de wereld, de zielewereld, met het elfde Pad of het getal 11. 


11. Magische Krachten. 

De 10 Sephiroth gaan nu werken en maken een totaal ander wezen van deze Osiris. Het elfde Pad loopt van Kether naar Chokmah en heet: Het Pad van Blinkende Intelligentie en het aanschouwen van het Aangezicht Gods. 

De edele wijsheid van Chokmah geeft het Licht en de Waarheid door dat leidt tot de beproeving. (1 - 3) 


12. De Gehangene. 

Deze beproeving leidt tot het Verhangen van het oude denken, de oude z.g. intelligentie en het kennen van het Profetisch visioen (3), de nieuwe vrucht. 

Dit Pad loopt van Kether naar Binah. 

In Binah verhangt men zich, goed dan wel kwaad!  (1 - 2) 


13. De Dood. 

Dood is het z.g. ongeluksgetal, dat wil zeggen dat het hoofd (de drie in één) totaal dood zijn naar de stof. 

Dit Pad loopt van Binah naar Chokmah, het is het Pad van Eenheid. 

Iets nieuws kondigt zich aan. (2 - 3) 


14. De Wedergeboorte. 

Het is de Wedergeboorte die zich aankondigt binnen het Pad van  Eenheid in de totaal geestelijke vereniging in de wederherstel van het Pad van Kether naar Tiphereth, als een Pad van Heiligheid en Voorbereiding. (1 - 6) 


15. De Zwart Magiër. 

Nu komt er opnieuw een beproeving, net als bij het getal 6; er wordt een besluit genomen: hoe wendt Osiris zijn krachten aan? 

Is hij bestand tegen de Duisternis? 

Orpheus in de onderwereld, de Eleusische beproevingen, de verzoeking in de woestijn, de verzoeking in Gethsemané. 

Die verzoeking komt via Chokmah, de zoon of de kracht van het Denken. 

Waarmede speelt Osiris in zijn gedachten? Kan hij de verleiding weerstaan? Beslist, indien hij is die hij moet zijn! 

Dit Pad loopt van Chokmah naar Tiphereth. (3 - 6) 


16. De Toren. 

Nu komt opnieuw een soort "kruisgang" of verhangen; het door de Bliksem Gods reinigen van het denken en tegelijkertijd het erdoor verlichten, zodat Vuur (denken) en Hart (water) blijvend aan elkander worden gesmeed. 

Daarom loopt het Pad van Glorie en overwinning van Binah naar Tiphereth. (2 - 6) 


17. De Sterren. 

Als deze blikseminslag goed is verwerkt, komt het resultaat in Chesed en Geburah; er zal rust, harmonie, reinheid en vrede heersen. 

Osiris ziet de Lichten (Sterren), hij draagt de sterren Gods met zich mede in zijn Odem, die alles verlicht. 

Het Pad van Verwerkelijking en Loon, het 17de Pad. 

Dit Pad loopt van Geburah naar Chesed. (4 - 5) 


18. De Maan. 

De Maan is de enige kaart van de Tarot waarop geen persoon staat afgebeeld.  Deze wordt in de Kabbala het Pad der Zinnen genoemd, hetgeen slaat op "innerlijk" waarnemen, hetgeen gedaan wordt op het 18de Pad van Tiphereth naar Jesôd. 

Hij is naar de wereld naamloos, hij behoort tot een nieuwe sfeer die door de zonnevlecht wordt weerkaatst. 

Deze verborgen reflector weerspiegelt het licht van de Zon. (6 - 9) 


19. De Zon van Osiris. 

Zijn werkelijke Zon (19 = opnieuw 10) ligt in zijn Jesôd, die in een hernieuwde wereld staat - Malkuth als Harmonie - zijn geestelijk Koninkrijk. 

Het 19de Pad loopt dan van Jesôd naar Malkuth en betekent Het Pad van Geestelijke Werkzaamheid. 

De oude energie is nu geestelijke energie. (9 - 10) 

Nu begint de derde fase, de derde wereld, de wereld van de Geest, deze vangt aan met het 20ste Pad. 


20. De Onsterfelijkheid. 

Het twintigste Pad spreekt van de onsterfelijkheid, iets dat niet meer kan worden uitgewist, een duurzaamheid en die is eigenlijk niet met een aards wezen te verbinden, hoewel Osiris Het in zich heeft en wel via dat geheimzinnige lever of lever-milt chakra, de levenspoort die Saturnus, de poortwachter, trotseert. 

Via Tiphereth wordt het geestelijke ideaal verbreidt en vise versa in Nezâch. 

Het 20ste Pad, de Verbreiding van de Oorspronkelijke Wijsheid loop van Tiphereth naar Nezâch. (6 - 8) 


21. Alles in Allen. 

Het 21ste Pad, het Pad van Verzoening, loopt van Tiphereth naar Hôd. Het verzoent de mens met zichzelf, met de geest. 

Hart en nieren werken als geestelijk zelf en aards zelf nauw samen. (zich met hart en nieren aan iets overgeven)  (6 - 7) 


22. De Dwaas. 

In de Tarot is dit kaart 0. In de Sephir Jezirah is het 22ste Pad, het Pad van Uitstroming van Licht over de Aarde. 

Dan stroomt langs het Pad van Hôd naar Nezâch het Licht over de aarde en de Glorie van Hôd deelt zich mede aan de aarde. (7 - 8) 


23. Het Pad van Bestendigheid. 

Het loopt van Nezâch naar Malkuth. (8 - 10) 


24. Het Pad van Verbeeldende Intelligentie. 

Het vervult de ruimte, opdat allen zich daaraan kunnen laven. 

Het loopt van Chokmah over Chesed naar Nezâch. (3 - 5 - 8) 


25. Het Pad van Beproeving. 

Het beproeft of alles goed is, de vrijheid van de keuze. 

Het loopt van Hôd naar Jesôd. (7 - 8) 


26. Het Pad van Vernieuwende Intelligentie. 

De goedkeuring en vervolg van de schepping. 

Het loopt van Binah over Geburah naar Hôd. (2 - 4 - 7) 


27. Het Pad van de Plaats van de Schepping of het Verstand. 

Het zelfstandig werken van het schepsel en schepping. 

Het loopt van Nezâch naar Jesôd. (8 - 9) 


28. Het pad van de Vervolmaking van alle geschapen Wezens. 

De vervolmaking door middel van de Geest. 

Het loopt van Hôd naar Malkuth. (7 - 10) 


De vierde fase ligt buiten de mens, het is de vierde wereld en deze begint met het 29ste Pad. 


29. Het Pad van het Vormen van de Lichamen. 

De schepping en schepsel kunnen zelf voortbrengen. 


30. Het Pad der Sterren. 

Het bevestigen van het geestelijke Licht buiten de aarde, zodat allen daarnaar kunnen opzien. 


31. Het Pad van de Bewegingen van Zon en Maan. 

Het begin van het "Zo Boven zo Beneden". 


32. Het pad van de Bewegingen der Planeten. 

Het besluit van het "Zo Boven zo Beneden".

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene