6a - van zwarte tot witte magie

Het woord MAGIE heeft een zeer omstreden klank gekregen. Het doet onsympathiek aan en is veelal angstaanjagend; en de kerkelijk gelovigen schuwen elke vorm van magie. 

Wat is magie? 

Magie is de basis van het bestaan, het is de wortel van de schepping en de kern van het individu. 

Magie is de heerschappij over de positieve en negatieve krachten in het universum; magie is de macht van bundeling en ontkoppeling.  

Zoals men weet is het universum gevuld met bio-energie, waarin eigenlijk de schepselen met hun bio-energisch lichaam ronddrijven. 

Dit is een oerkennis, waarvan alle wijzen, magiërs, onverschillig welke geestelijke machten dezer wereld mede op de hoogte waren. Het sterkste magnetische veld wint. 

Kennis geeft de karakteristiek aan de heerser, de heerschappij, de magiër, de macht of de groep. 

Magie zonder kennis is twijfelachtig, d.w.z. aantastbaar. 

Het geloof is de grond waarop elke magische macht, inclusief de magiër, zetelt. 

Het geloof in zichzelf, in zijn meerwaardigheid, zijn goddelijkheid, onverschillig wat maakt de magiër tot wie hij is of maakt de geestelijke macht tot wat zij is. 

Magie is macht; vele mensen hebben de mogelijkheid tot het magiër zijn ingeboren gekregen. 

Net zoals met de PSI-genezingen, bestaat de magie uit: verbeelding en concentratie .

In de woorden van de mysticus, de tegenpool van de magiër: hoop en geloof .

De vrucht daarvan is de daad van de magiër en deze kan opbouwend dan wel afbrekend zijn. 

Tegenover yin staat yang, tegenover liefde staat liefdeloosheid of haat, dat is meer gericht. 

Men spreekt in alle literatuur over witte magie en zwarte magie. 

Het is het gebruik maken van de opbouwende energie of de afbrekende energie binnen de natuur; zoals er materie en antimaterie bestaat, zo is er een opbouwende en afbrekende kracht. 

Ook de acupunctuur kent deze en maakt er gebruik van tot genezing. 

De afbrekende kracht noemt de mens: kwaad; de opbouwende kracht noemt hij goed. 

Witte magie bemoeit zich met de opbouwende kracht: genezen, heiligen, in stand houden, enz. Zwarte magie bemoeit zich met de destructie, strijd, ontheiligen, uiteenvallen. 

In wezen zijn beide magische machten onderdeel van één bio-energische stroom. 

In elk mens zijn zij beide aanwezig. De instelling van de mens bepaalt waarop hij zich concentreert. 

Onze verbeelding en ons geloof werpt ons dan weer in de afbraak en dan weer in de opbouw. 

GEDACHTEN, negatief en positief, de magie beheerst beide. 

Indien de magische concentraties binnen deze wereld uiteen zouden vallen, zou alles er volkomen anders uitzien. 

GOD is de universele kosmische magiër, die beide krachten binnen de natuur bespeelt. 

Elke magiër beschouwt zichzelf als een kleine god binnen de natuurkrachten. 

MAGIE is het grondprincipe van een heersende geestelijke macht en zijn leer; er is geen verschil tussen de magie van Oost en West, Noord en Zuid. 

Een zichzelf handhavend machtig lichaam maakt gebruik van de wet van de magie: concentratie - verbeelding. 

Magie is niet louter spiritueel, het is het gebruik maken van aanwezige energieën binnen natuur en mens; wat in de natuur is, is ook in de mens. Magie is zelfstandigheid. 

Een directeur van een groot bedrijf staat op en gaat naar bed met zijn bedrijf. Hij gelooft in, is geconcentreerd op, en met zijn gedachten bezig met zijn bedrijf. 

Een PSI-genezer behoeft nog geen magiër te zijn; vele bezitten slechts een overtollige bio-energie waarmee zij naar eigen believen omspringen. 

Maar elke magiër KAN een PSl-genezer zijn, zowel als een vernietiger. 

Het de mens instrueren in de wetten van de magie ZONDER dat zij daartoe gemotiveerd zijn, zonder dat zij innerlijke adeldom bezitten, is levensgevaarlijk. 

Boeken met magische instructies spelen met bio-energie. Zoals een mediamiek, door magiërs, beheerst mens aan de top van een land, levensgevaarlijk is. (Hitler, Amin) 


WAT ZIJN DE WETTEN VAN DE MAGIE ? 

De wetten van de magie zijn precies dezelfde als de wetten voor de autosuggestie of de wetten voor de spiritualist, de alchemist, de gnosticus: soberheid, concentratie, belangeloosheid, verbeeldingskracht, onbevreesdheid en geen inspanning schuwende, zelfdicipline. 

Elk mens die zich zo gedraagt wordt een persoonlijkheid; indien hij dit natuurlijk op eigen kracht verwerkelijkt. 

Een magiër is NOOIT afhankelijk. Er is slechts één afhankelijkheid die de magische instituten binnen de wereld kennen: afhankelijkheid van hun voorgangers; binding met het verleden; binding met de traditie. 

Vanzelfsprekend ook binding met de heengeganen. 

De Vader instrueert de zoon: medicijnmeesters, priesters, pauzen, de overdracht van bloed op bloed, de bio-energische verbintenis. 

Men kan binnen een bio-energisch veld, een z.g. krachtveld, gemakkelijk magische kracht vrijmaken, en een magiër bouwt zulk een veld, maar HOE IS HET INDIVIDU wanneer hij zich daaruit losmaakt? 

Iemand injecteren met de magische kracht van de religieuze, spirituele, of occulte traditie (kloosters, Tibet, Boeddhisme, Zen, Katholicisme, enz.) laadt hem op met de essentie van de specifieke trilling; een verbintenis, buiten hemzelf om. Maar dat maakt van hem GEEN magiër. 

Een magiër is een self-made man, iemand met gepredisponeerde mediale ontvankelijkheid kan misbruikt worden binnen een magische groepering of hiërarchie. Hij spendeert zijn gaven dan altijd aan de betreffende organisatie. 

Alle magische groeperingen en dat betekent dat zij onder leiding staan van één of meerdere magiërs kunnen hun macht zowel constructief als destructief aanwenden. 

Mensen met aangeboren mediale ontvankelijkheid, al dan niet ontwikkeld, zijn altijd gevoelig voor magie; zij kunnen daarin ook gemakkelijk meewerken, om te kunnen tegenwerken moeten zij een zelfstandig magiër zijn. 

Er zijn talloze vormen van ZWARTE magie; van de witte magie zijn maar weinig vormen. 

De medicijnmeesters die hun slachtoffers kunnen doden, bedienen zich van de destructie; daar tegenover zijn er ook voorbeelden van frappante genezingen. 

De eerste vorm heet zwart, de tweede vorm heet wit. (popjes, haren, formulen, enz.) 

Er wordt altijd, gebruik gemaakt van de bio-energie van de natuur: vandaar de aanroepen met planeten, goden en demonen. 

De priester kan tijdens de mis hetzelfde doen binnen zijn formulering, niemand kan het hem beletten. 

Van oudsher werden en worden nog de oorspronkelijke formuleringen gebruikt, slechts de naam van de aangeroepene verschilt; via de magie, rozenkrans, missen, diensten, wordt het geestelijke lichaam in stand gehouden. 

Het binnenbrengen van destructieve denkbeelden, of het tegenovergestelde verandert de mens, het slachtoffer; het is de klassieke methode! 


EXTASE  

De emotionele opwinding, drift, sadisme, sexualiteit, muziek, vervoering, bevordert het uitoefenen van de destructieve, maar ook van de constructieve magie. (de zins- of ziele-extase) 

De vervoering is in wezen hetzelfde als de mediale bezetenheid van de medicijnmeester alvorens hij zijn magie beoefent. 

Bloedsofferanden zwepen de mens op tot een emotionele of sexuele extase, opwinding, bloed ruiken, (een beproefde methode) op dat moment geeft hij zijn bio-energie af en verbreekt hij zijn begrenzing en zijn bescherming; wordt hij vatbaar voor de concentraties van anderen dan IS hij reeds slachtoffer. 

Alle rituele offeranden dienden dit doel. 

Het samenvoegen, een ontvangstapparaat, binnen de emotionele beroering. 

Elke magiër en elke magische groepering moet een binding leggen tussen zichzelf en het doel of de slachtoffers. 

Zoals ook bij PSI-genezingen zal de magiër of de magische groepen die macht willen uitoefenen, de bio-energie, het fluïdum, van hun volgelingen, patiënten of anderszins willen bezitten (kledingstuk, haar, tand, nagel, enz.). 

Dit kan zowel ten goede, een heilzaam doel dienende, als ten kwade, een destructief doel dienende, geschieden. Het doordringen van het aurische- of bio-energische veld. 

Magie is altijd uit op overheersing! 

Zoals alle magiërs weten, is de klank van de stem doorslaggevend bij alle magische formulen, riten, bezweringen, aanroepen, enz. 

De formule MOET traditioneel zijn (de aanroep), en de stem moet hem dragen. Dat is ook bij genezingen het geval. 

Ook bij zelfgenezing (hardop uitspreken is sterker dan zwijgend herhalen!). 

Maar dan wel geconcentreerd uitspreken als een bevestiging van concentratie EN verbeelding, 

Om zijn naaste zegenrijke, dan wel kwaadaardige toevloeden te doen toekomen moet de mens in zichzelf deze werking bijna tastbaar aanwezig gevoelen: het zichzelf opzwepen tot haat, minachting enz., of het zichzelf concentreren in liefde, heilzame kracht. 

Men trekt uit zichzelf de positieve, opbouwende, dan wel negatieve, afbrekende, energie op en zendt deze uit. Dat is magie.(het gebed) 

Zodra de magiër capabel is, heeft hij slechts de kracht in stand te houden, zoals magische hiërarchieën slechts de kracht in stand houden doorb middel van media of imitatie-magiër, mensen die bewust, geconcentreerd het traditionele steeds weer herhalen. 

Zulk een instituut is NOOIT omver te werpen dan door tegen-magie; nooit door ondermijning; de bewuste en sterke magiër laat zich niet ondermijnen. 

Lach nooit om steeds herhaalde traditionele gebruiken in de handen van priesters, magiërs en leiders! 

Zij zijn zeer nuttig en bevestigend, in stand houdend. 

Wisseling, vernieuwing, initiatief van buitenstaanders onderbreken de stroom van bio-energie die eeuwenlang op gang gehouden werd. 

Herhaling houdt de stroom in beweging, iets nieuws daarin inpassen is zeer delicaat. 

Herhaling moet echter bewust, met klank en concentratie en verbeelding gebruikt worden. 

De oude formulen moeten herbeleefd worden door de klank van de stem. 


AUM 

De klank of het magische woord AUM roept zowel de negatieve als de positieve stroom binnen de natuur op. Magiërs bedienen zich daarvan, groepen worden erdoor bio-energisch opengebroken. 

Gezang, dans, (de beweging) alle ritmische gewoonten beogen de mens bio-energisch open te breken, ook de kruiden en de wierook. 

Slechts de individuele magiër is werkelijk vrij. Maar om vrij te zijn moet hij dus; zelf kunnen heersen over destructie EN constructie, zich kunnen sluiten OF openen, al naar believen en NOOIT ONDANKS zichzelf. 


ALCHEMIE - HEILIGE MAGIE 

In de alchemie leert men zo juist dat als de mens zijn krachten ontdekt, hij pas het gevaarlijke punt heeft bereikt. 

WAT doet hij ermede? 

Voor de twijfelaars, de zwakken en de slaafsen is dit totaal onbelangrijk. 

De magiër (zoals de Tarot stelt) zou alles met zijn krachten kunnen doen, maar hij doet NIETS. TOTDAT hij volkomen rein, geestelijk, onthecht is. Dan krijgt zijn kracht een boven Yin en Yang staande macht. D.w.z. hij ontketent noch zwarte noch witte magie, maar slechts kracht; kracht die uitgestort wordt en waarnaar hij niet meer vraagt, dus die, vanuit hem, geen doel dient, maar slechts aanwezig is ten behoeve van...... 

Zoals in de natuur opbouw en afbraak naast elkander bestaan en de natuur daardoor in beweging houdt zo geeft de heilige magiër zijn kracht vrij en waar zij gebruikt wordt, wòrdt zij gebruikt. Het is niet meer zijn zaak. Zijn zaak is het dienen. 

Dat wordt dan: elk schepsel in zijn eigen waarde laten. Het fouten laten maken en het goede laten doen al naar eigen believen. 

Zoals de kracht in natuur EN mens aanwezig is, ter beschikking staat van degenen die deze gebruiken willen, zo zal de heilige, zuiver geestelijke magiër zich ook neutraal opstellen. 

Hij IS, dat is voldoende. 

Zowel de WITTE als de ZWARTE magie is gericht. 


DE ZWARTE EN DE WITTE MAAGD 

De voorchristelijke en vroeg na-christelijke gnostieke sekten gingen van het standpunt uit dat de aarde zich tegenover de hemel verhoudt als het negatieve tegenover het positieve. 

Het ZWARTE is als de aarde, het WITTE is als de hemel. 

Daarin is langzamerhand een verandering gekomen, de degeneratie greep ook hier in. 

Het ZWARTE en het AARDSE werd het kwade, het WITTE (wat de mens daaronder verstaat) werd het goede. 

Het kwade werd tegenover het goede geplaatst, zoals de aarde tegenover de hemel werd geplaatst en niet twee-in-één meer was. 

De witte magie is in wezen hetzelfde als de zwarte magie. 

Wie beoordeelt wat GOED is? 

Elke magische groepering zal zeggen dat zij witte magie beoefent, behalve de satans-religies die bewust het kwade of destructieve uitoefenen en dat wil zeggen dat zij het historische christelijke bewust afbreken. 

Maar witte magie misbruikt het negatieve: witte magie misbruikt de zwakken net zo als de zwarte magie. Boosaardigheid is een uitwas of tegenspeler van het drukkende goedaardige, dat de mens eveneens gevangen kan nemen of misleiden. 

Elk doel karakteriseert de soort magie en dat blijft altijd gericht, dus altijd met een belang. 

Het karakter van de magiër is ook bepalend. 

Heilige Magie is niet gericht, daardoor noch wit noch zwart, maar ongevormd, (vol en niets) 

Vanuit de oudheid zijn de magische gebruiken tot ons gekomen en één daarvan was het aanbidden van de zwarte maagd; als symbool van het negatieve, het natuurlijke, het ontvankelijke, moeder AARDE. 

Alle gevonden beeldjes van de zwarte maagden zijn door de kerken vernietigd, dan wel overgeschilderd, omdat juist de beeltenis van HUN Maria hoogtij moest vieren. 

Het opnieuw belevendigen, met een kleine afwijking, van de aloude tradities, versterkt het magische instituut, omdat het in wezen nooit is weggeweest. 

Vandaar dat in wezen niets nieuws bestaat, het oude komt altijd onder een herstelde vorm terug, maar de kracht is; bewaar de kern, herhaal de essentie van de formule. 

Haal nooit de kern weg! 

Je kunt hem met alles behangen of bekleden, maar als de kern weg is, wordt alles waardeloos. 

Het Heilig Avondmaal is een zeer oud gebruik, dat binnen de religieuze gebruiken bewaard bleef; het kreeg slechts het gewaad van de betreffende religie. 

De gehandhaafde formule is de kracht. 

Die formule verbindt de mens met het bijbelse christendom, oorspronkelijk is de magische formule slechts iets anders. 

In alle magische formulen vereenzelvigt men de voorwerpen met de gewenste figuur of het doel. Het GELOOF verbindt zich met de VERBEELDING. 

De rituele of magische handeling verbindt degenen die ermede annex zijn, met datgene dat in hun verbeelding leeft. De verbeelding injecteren met beeltenissen is het doel van de religieuze groeperingen en hen dwingen die beeltenissen te belevendigen en hen oefenen in concentratie. 

Zodra concentratie, of geloof, en de verbeelding één geheel vormen, dragende het beoogde beeld, is de magische overheersing tot stand gekomen. Het is alles een geraffineerde vorm van suggestie. 

De zelfstandige machtige magiër is een kampioen in autosuggestie; hij verenigt zichzelf voortdurend met zijn ideële beeltenis en sterkt zijn geloof daarin zonder ophouden. 

Zo wordt hij een magiër en als hij dat geworden is, komt zijn tijd om van zijn eenzame hoogten neer te dalen, om zo, ongevaarlijk voor invloeden deel te nemen aan de gemeenschap en het dienen belangeloos te beoefenen. 

Er zijn velen die zeggen dat zij dienen, het is slechts de vraag WAT en WIE zij dienen. 

Dienen is niet het allermoeilijkste, maar dienen zonder respons, zonder bevrediging of zichtbaar resultaat. Dat is de opgave. 

Slechts de heilige, onthechte geestelijke magiër kan dit. 

In elk mens woont een magiër, het is slechts de vraag of hij een magiër wil worden en of hij vrij wil worden van alle bio-energische, spirituele en maatschappelijke slavernij. Dat kan zijn motivatie worden voor de inspanning, die hem vanuit het niets tot het iets optrekt om dan weer terug te gaan tot het niets. 

De taak die overal in de universele overdrachten te vinden is!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene