6c - wat kan een mantram voor ons doen?

Momenteel zijn de mantram of de mantra's weer in gebruik genomen, vooral door de Europese wereld, in het Oosten waren zij van oudsher de onontbeerlijke schakel in de religies. 

Mantram komt uit de Hindoe-leer en betekent "toverspreuk of heilige spreuk". 

Het is gebaseerd op de wetenschap van de klanken; alle vormen hebben een oertoon als bindend element; de gehele schepping wordt bijeengehouden door de trilling Gods; de Hindoe zegt door de trilling van Brahma. 

Mantra's berusten op de trillingen, die bij de natuurgoden, de planeetgoden, of scheppingen passen. Op het mantram berust de magie. En de magie is afhankelijk van de kennis en vooral het bewustzijn, de verlichting, van de beoefenaar. 

Het mantram is niets iets specifiek Oosters, maar het verovert momenteel het Westen, omdat daar het gebruik van het mantram werd vergeten. 

De roomse hiërarchie bewaart oeroude mantrams; de protestantse kerken hebben deze mantrams verworpen, soms deden zij hun eigen mantram ontstaan. 


OPVATTINGEN 

Er zijn verschillende soorten mantrams. 

1. de spreuken; 

2. de namen van goden e.d. 

3  de enkele klanken. 

De taal is niet bepalend voor het mantram, maar de trilling die in het woord of de klank besloten ligt. De magiër kan die trilling vrijmaken, dan wel binden. 

Men kan dus een mantram krachteloos uitspreken, maar ook magisch laten resoneren. 

De basis van de spiritualiteit is de wederverbintenis van de ziel met de geest; of: de mens met god. 

Daarbij wordt in een rituaal, een magie, gebruik gemaakt van de invocatie: b.v. "O Licht der Lichten! God van hemel en aarde!" 

Ook de klank: OM, die volgens de Hindoe-leringen de klank van Brahma zou zijn. (AOM is Sahasrâra-chakra, Prânava -Logos, Âtma is kruinchakra) 

De beoordeling van een mantram is zuiver individueel. 

De mens is samengesteld uit organen en lichaamsdelen, die allen een bindende trilling bezitten; zoals elke schepping zijn grondtoon heeft, zo heeft ook elk orgaan een grondtoon. Dit is geen religie of geloof, dit is een natuurkundig feit. 

Iedereen kent het fenomeen van het springende glas, de springende gloeilamp, wanneer de grondtoon van het glas wordt geraakt, d.w.z. voor vernietiging heeft men één toon hoger nodig. 

Het bewijs dat trillingen, figuren en getallen nauw samenhangen kan men vinden in het voorbeeld van het zand op de viool. 

Zand op een viool gestrooid, neemt figuren aan onder inwerking van de klank, die de strijkstok voortbrengt. Elke trilling heeft zijn eigen figuur. 

Wanneer men  een glas laat tinkelen en men slaagt erin net een toon hoger te zingen dan de vernomen klank springt het glas. 


MANTRAM EN NATUUR 

Vanuit de verre oudheid komt de kennis van de eenheid van trillingen, getallen en figuren. 

Elke planeet, elke schepping heeft een natuurgod, die bestaat uit een samenstelling van trillingen en daardoor vorm kan aannemen, een tot vorm geworden trilling. 

De experimentele magie berust op invocatie van mantra's, die moeten corresponderen met de op te roepen natuurgoden; waarna, onder intensieve concentratie, de betreffende figuur zich manifesteert. (Eliphas Levie e.a.) 

In het Oosten gaat men ervan uit dat er mantra's zijn, die de universele God zouden kunnen openbaren. De kabbalistische Joden menen dat JHVH (Jod-He-Van-He) op de juiste wijze uitgesproken hun Jehovah doet verschijnen. 

Alle verhalen, overleveringen, legenden met betrekking tot "meesterwoorden", toverspreuken, scheppingswoorden, namen, berusten op een bepaald mantram, zoals iedere eigennaam een mantram is. De naam uitspreken, denken, dan verschijnt de betreffende. 

Een goed rituaal, d.w.z. een magische bediening, bezit mantra's. 

Er zijn verschillende doelstellingen voor het mantram; zegenend, oproepend, beschermend, vernietigend, harmoniserend, verlichtend. 

Bij zichzelf is dit te contrôleren door b.v. bepaalde klinkers lang en geconcentreerd (Yin) uit te spreken, zoals de a - e - i - o - u. 

Elke letter bereikt een onderdeel van ons organisme. 

De Maz-daz-nan leer praktizeert dit veel. (klinkers belangrijk - rechter hersenhelft) 

Door een trilling kan zelfs een ziek orgaan genezen; dezelfde werking heeft echter een spreuk of een geliefd spiritueel woord. 

Het is de klank die de mens rust geeft, opwekt, verlichting geeft. 

Dit is een zuiver natuurlijke werking, omdat heel de natuur bestaat uit trillingen. 


GECONCENTREERDE TEKST 

De meest voorkomende mantra's komen uit het Oosten, waar zij geboren werden uit de Veda's; het beginsel is: men kan een tekst, gedicht, veda concentreren in één bladzijde, in enkele regels, maar ook in een woord. Een mantram is gebalde kracht; zoals de eigennaam een gebalde trilling is, die de sleutel is tot ons wezen. Herhaalde malen zijn eigennaam uitspreken bezit een werkzaamheid. 

De samenstelling van de naam, letters, uitgang, de schikking van klinkers en medeklinkers is verantwoordelijk voor de soort inwerking. 


EIGEN MANTRAM ZOEKEN 

Daar elk mens een samenstelling van trillingen is, die tezamen zijn "naam" vormt; kan hij zijn eigen sleutel of mantram zoeken door die - korte- tekst uit te kiezen, die bij herhaald lezen een harmonische inwerking op hem heeft. 

Regels uit bijbel, geschriften van wijzen, zelf bedachte. 


GELUID 

Dat geluid een genezende, zegenende of destructieve macht heeft bewijst wel de muziek op b.v. de planten, evenals op de mensen. 

Radionika is de genezing via de trilling. Het vernemen van een geluid, wanneer de geneesheer met zijn vingers klopt op het lichaam, is de klank van het orgaan testen. 


INWERKING 

Nu de mantra's naar het Westen komen werpt de wetenschap zich erop en herontdekt dat de trilling van het mantram inderdaad organisch iets in de mens doet.(Alpha-golven) 

Het mantram is totaal iets anders dan een gebed, het is geen verzoek, maar het in contact treden met een bepaalde trillingskracht, een veld. Een vereniging met die kracht bewerkt een verandering. 

Mantra's zijn het specimen van magie en alle vorm van magie heeft een scheppende of een destructieve werking. 

Om zich van een mantram te bedienen, moet de mens WETEN wat hij doet; de Europeaan die zich bedient van de hem overgedragen  mantram weet dit veelal NIET. 

Het vertrouwen in de guru of meester doet hem met zijn mantram experimenteren. 

Hele volkeren, groepen kunnen in bedwang worden gehouden door mantra's of vernietigd worden, zoals natuurcatastrofen erdoor opgeroepen of bezworen kunnen worden. De sterkste trilling heerst. 

Dat is de sleutel van de regenmakers, de bezweerders, de tovenaars of zwartmagiërs die mensen benadelen. 

Het mantram is de kern van een scheppende dan wel van een vernietigende werkzaamheid, omdat zijn kracht geconcentreerd werd. 

Mantra's zijn in de oudheid ontstaan door experimentele magiërs, yogi's, maar hun oudste oorsprong ligt in de "eed" die de Lichtzonen zwoeren, voordat zij deelnamen aan het leven op aarde. 

Elk woord, kort uitgesproken, bewust geladen met de energie van de vertolker is een mantram. 

Een religie of een leer of een methode die gebruik maakt van mantra's is werkzaam. 

Een leer of religieuze praktijk of geestelijke overtuiging, die GEEN mantra's aanwendt is zonder uitwerking. 

Teksten die gedachteloos, afwezig, worden uitgesproken zijn zonder uitwerking. 

De bezieling belevendigt het mantram. 


BEZIELING 

De bezieling kan uit elke klank, elke letter, elk woord zijn verborgen kracht vrijmaken. 

De klinkers a - e - i - o - u , op bewuste, geconcentreerde wijze uitgesproken, maken een magische werking vrij, zonder bezieling blijft hun kracht verborgen. 

Kunstmatige intonatie, aangeleerdheid bereikt niets; muziek moet door een magiër verklankt worden.  a = geest; o = mannelijk, natuur; e + i = vrouwelijk. 

Klinkers = geest; medeklinkers = stof. 

Atoum = hart; Eten = maag; Intellect = hersens; Obstipatie = darmen; Urine = blaas. 


MANTRA'S IN BOEKEN 

In het Egyptische en Tibetaanse dodenboek vindt men vele mantra's, toverspreuken, invocaties; de onopmerkzame lezer zeggen zij niets. 

Er zijn namen van planeetgoden, ook namen samengesteld uit een reeks van klanken, die vroeger een doel hadden in de rituele bediening. 

Magie is een onderdeel van het "trachten één te worden met een god of godheid". 


GEVAAR 

Er is slechts één, maar een groot, MAAR; 

de meester of de leerling, die zijn mantram aanwendt veronderstelt dat de geest of God, of Brahma zich op zijn mantram, dus op zijn geconcentreerde WENS, manifesteert. 

Vele mantra's zijn de gebalde arrogantie van de mens; van de gevallen Lichtzoon. Hij MEENT dat DE geest op zijn bevel komt. 

Misschien niet direct, maar wel bij HERHALING. 

Te veronderstellen dat DE GEEST zich laat commanderen of provoceren door de mens is een uiterst belachelijke veronderstelling. 

Zij die KOMEN zijn natuurkrachten. 

Zoals het ruisen van bomen b.v. op vele mensen een kalmerende invloed heeft, zo kan de geconcentreerde trilling van een schepping, een rustgevende invloed hebben. 

Elk mens verschilt hierin, voor de ene mens is het het geluid van de zee, voor de andere dat van de bomen, voor weer een andere die van een bepaald muziekinstrument. 

De mens herkent, onbewust, de trillingssleutel van zijn eigen wezen. 

Krijgt hij een mantram van een meester, dan ontvangt hij een trillingssleutel die SOMS WEL SOMS niet zijn concentraat bevat. Met alle risico's daarmede verbonden. 

Elk mantram bindt de mens aan iets: hetzij uit de natuur, hetzij aan een leer, aan een meester, aan een groep. 

Het mantram, gekregen van een ander, is ALTIJD een soort gevangenis. 

Men kan zich binnen in die gevangenis kalmer gevoelen, omdat men zichzelf heeft overgegeven aan een levensbeheerder, een gevangenisbewaarder. 

Angst voor ritualen is gebaseerd op slechte ervaringen, hetzij in dit leven, hetzij in een vorig leven, met mantra's en hun magie. 


MANTRA-YOGA 

De meditatie die uitsluitend gebruik maakt van een mantram is een mantra-yoga; het zichzelf in bedwang krijgen door de klank van het mantram, het "inspannen" door de trilling. 

Er is dan sprake van mantra-dwang. Welke mens ZOU de geest kunnen dwingen? 

DE grote vergissing! 


HERHALING 

Het "succes" van het mantram berust op concentratie, bezieling, geloof en herhaling. 

Monniken die de ommegang doen, rozenkransen biddend, binden zich aan het mantram van hun hiërarchie; vandaar dat zulk een religie moeilijk uit te bannen is. 

De momentele hausse in mantra's uit het Oosten is als het binnenlaten van een soort 5de colonne, die het Westen inpalmt. Degelijker dan een leger het ooit kan doen! 

Het is geen wonder dat er dan een ogenblik komt, waarop een machtige Oosterse magie, een soort nieuwe religie brengt in het Westen. 

Zouden de mantra's uit het Oosten NIET gericht zijn op het individuele en groepsbelang dan zou het er in de Oosterse landen HEEL ANDERS uitzien; gezegender, harmonischer, reiner! 

Een mantram wordt altijd gebruikt voor de mens zelf, dan wel terwille van de groeps-, of klantenbinding. 

Dat de mens erdoor "heilig of wedergeboren" zou worden is beslist niet waar. 

Hij wordt dikwijls anders, ontwikkelt PSI-krachten, wordt vreedzamer, d.w.z. fatalistischer. 


GEVAAR 

Het mantram ontneemt de mens nl. zijn geestelijke individualiteit; d.w.z. een ontvangen mantram. 

Een zelf gevonden mantram brengt de mens tot lichamelijke harmonie; waardoor hij sneller komt tot een geestelijke ontvankelijkheid. 

De huidige hausse in mantra's, gebracht tot onwetende Westerlingen is het GROOTSTE gevaar sinds de tweede wereldoorlog. 

Het is een overgave zonder zijn "vijand" te kennen. 

De mens ondergaat het leven als een opeenvolging van botsingen en harmonisaties in trillingen; àlles is trilling; elke gebeurtenis, elke gedachte, elke ervaring. 

Prettige ervaringen harmoniseren in trilling, onprettige disharmoniseren, dat bepaalt groei en leven, beweging. 

Een ontvangen mantram ontneemt de mens deze ontwikkeling, dus deze strijd of deze bewuste vreugde. Belet hem; ontneemt hem zijn kansen, dat schijnt rustig. 


DANSEN, LOPEN, MUZIEK 

Het mantram wordt dikwijls vergezeld van bewegingen, die de inwerking van de mantram kunnen bespoedigen: derwish-dansen, ommegang (tegen en met de zon), bepaalde soorten muziek, lang aangehouden tonen, gebruik van verbrande kruiden. 

Het mantram, zo zeggen Oosterse leraren, is het instrument om de gedachten te dragen. 


WAARHEEN 

Naar diegene of datgene die de trilling van de mantra bepaalt. De leer als mantram b.v. 

Er zijn mantra's die een eigen leven gaan leiden, en die de mens niet verlaten, of hij nu slaapt dan wel waakt. Hij is volkomen de gevangene van het mantram. 

Het mantram, ver doorgevoerd, bewerkt, na schijnrust, splitsing van de uiterlijke en etherische lichamen. 

Het mantram doet NIETS voor de ziel, integendeel. 

De kennis omtrent de mantra's is één van de meest funeste takken van hun magische wetenschap, die de Lichtzonen meebrachten. 

Omdat slechts reine, goddelijke, volmaakte zielen door hun trilling DE geest kunnen bereiken. 

Vanzelfsprekend zegt elke leerling dat zijn meester die ziel bezit en DE geest bereikt! 

De methode HOE men met een mantram omgaat, wàt men zijn naasten overdraagt, wat men ermede wil doen, bewijst de staat van de z.g. meester. 

Men draagt een onwetende GEEN magische sleutel over, hem zo als een prooi in de schoot van een bepaalde macht werpende. 

Gaat men een mantram KOPEN, dan moet de leiding daarachter beslist anti-spiritueel zijn. 

Men kan GEEN magie kopen, men betaalt de weg tot de geest NIET. 

De ziel die hunkert naar de geest schept zijn eigen mantram; zoals, volgens de folklore in het Oosten vele yogi's en meesters mantrams schiepen die heden nog gebruikt worden. 

Waarom zou uit onze eigen ziel niet zulk een mantram geboren worden, als zij ernstig constant hunkert? 

Dat is dan het mantram dat hij ons past, dat ons niet schaadt en dat ons verbindt met datgene waarmede wij polariteit hebben. 

Zo zal ons eigen mantram, met onze innerlijke ontwikkeling, veranderen! 

Dat is geen gevangenis. Wat wij scheppen kunnen we, op zijn tijd, loslaten, als wij er bovenuit gegroeid zijn. 

Zo beroven we onszelf niet van ontwikkeling noch van HET leven, noch van noodzakelijke ervaringen. 

Elk serieus, hunkerend mens vindt zijn mantram, het is de tekst die u zo ontzettend graag hoort of leest of zegt; hoe korter en geconcentreerder u juist die tekst zegt, des te intensiever de uitwerking zal zijn. Dat is de basis voor genezing, heiliging, ontwikkeling. 

Het is een werkzame bescherming, verlichting, kalmering. 

Zulk een tekst kan ALLES voor ons worden, wij stuiten altijd op DIE tekst wier trilling we op dat moment nodig hebben. 

Heel de kosmos, de natuur, alles bestaat uit trillingen, dus uit mantrams. Er is altijd één die juist bij ons past. 

Uitproberen: naam, woord, tekst. 

Concentratie, verzinking in zichzelf, in het mantram. 

Zichzelf als magiër ontdekken, want het "vrijmaken en binden van trillingen" kunnen we allen. 

Als we maar kennis dragen van het waarom, en doordrongen zijn van het weten dat alles trilling is. Elk mens kan gemakkelijker geloven in iets dat hijzelf vindt, dan in iets dat hij krijgt. 

(Het verschil tussen suggestie en inzicht). 

Dit is althans altijd het geval met de nog niet, of niet meer, etherisch gevangen mens. 

Gemakzuchtige, niet in de geestelijke wetten en niet in de kracht "die-in-ons-is" gelovende mensen, zoeken BUITEN zichzelf. Zoeken iets waarin zij op autoritair gezag kunnen geloven. 

Dat wat de mens zelf voortbrengt en zelf vindt, heeft veel meer waarde, want daarin ligt beslist zijn eigen trilling verborgen. 

Zijn eigen mantram vinden is de sleutel ontdekken tot zichzelf en hij die zichzelf kent, ontdekt de god die in hem leeft. 

Als deze individuele god de trilling bezit van DE geest, wordt de mens opgenomen in het universeel geestelijke beleven!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene