Koper

De gevallen ziel, die de Lichtzoon wordt genoemd, zet de stoffelijke mens steeds weer aan tot een zoekersweg en dwingt hem een onderzoek in te stellen naar het natuurlijke levens-domein, opdat er een begin zal worden gemaakt met een verlossingsweg voor deze Lichtzoon, die hier zijn tehuis niet vinden kan. 

Deze bemoeienissen van de Lichtzoon maken dat de mens zich onrustig gevoelt en zich tracht te verschuilen binnen de veilige omarming van grote religieuze bewegingen, want de zieleprikkel brengt altijd zwaardere levensomstandigheden en consequenties mede. 

De egocentrische mens houdt daar niet van. 

Zo vlucht hij voor zijn innerlijke onrust in de bescherming van  Één of andere machtige religieuze hiërarchie. 

Van oudsher gaven de grote religies uitdrukking aan deze beschermende taak doordat zij de torens van hun kathedralen overtrokken met een koperen dak, bewust of onbewust het Venusmetaal aanwendende voor de taak waartoe het binnen deze natuur geroepen is. 

Venus is de godin dezer natuur en de planeet van het "kleine geluk". 

Koper is een metaal dat aangewend wordt om te omhullen, te omarmen, zoals Venus gezien wordt als de "godin van de liefde" die haar minnaars omarmt, 

doch hen tegelijkertijd dooddrukt aan haar borst, doordat haar "kleine geluk" haar slachtoffer volkomen afleidt van zijn geestelijke aspiraties. 

Het is niet moeilijk om dit Venus-kenmerk te herkennen in de grote wereldreligies en dat de moderne zienswijze de aanwending van het koper niet meer animeert heeft niets te maken met een vernieuwing van de religieuze opvattingen, maar eerder met onkunde. 

De koperen torens stonden garant voor de overdracht van een etherische trilling, die vanuit de etherische hiërarchie aan zijn stoffelijke vertegenwoordigers doorgegeven werd. 

Hierbij kan men even stilstaan wanneer men de hedendaagse beroering in het kerkelijke leven waarneemt.  

De taak van het koper is duidelijk te herkennen in het dagelijkse leven van de mens, in zijn zelfgeschapen levensomstandigheden en in zijn lichaam. 

In de elektrotechniek is koper het aangewezen materiaal voor het maken van een verbintenis. 

Overal waar het koper wordt gebruikt zoekt men een samen-voeging, een verbintenis of een omhelzing. 

De planeet Venus is de regent des harten; het hart is in de mens de drager van leven en liefde, het is de verbintenis tussen God en mens. 

Zonder de interesse van het hart wordt iedere een farce. 

Venus is de vertegenwoordigster van de oerzonde van de wellust, een zonde die coûte que coûte zijn verwerkelijkers samenvoegt. 

Een mens kan zo gemakkelijk zeggen: "De planeten regeren mij niet!", of "Astrosofie zowel als astrologie zijn nonsens!", hoewel het gehele menselijke leven, het menselijke lichaam en zijn  reacties Één getuigenis vormen voor de invloed van de kosmos.  

De zeven metalen, als dienaren van de zeven planeten, zijn in het gedragspatroon van de mensen terug te vinden, doch hun octaven hebben een werking in de onzichtbare levenssfeer. 

Bij de mens is dit hetzelfde. 

Hij is zevenvoudig naar deze natuur, maar zijn octaaf bevindt zich in een hogere natuur. 

In de medische wetenschap is bekend dat tijdens de zwangerschaps-periode het vrouwelijke lichaam driemaal zoveel koper produceert dan normaal. 

De vrouw is bezig een omhullende, beschermende taak te verrichten. waarna haar organisme zich moet instellen op het aantrekken van de etherische trillingen van de te reïncarneren mikrokosmos. 

Beschermen en omhullen gaan samen met aantrekken of in overeenstemming komen. 

De waterleiding in de huizen wordt door koperen buizen gevoerd; het koper beschermt het water element, maar brengt tevens de etherische trillingen van zijn omgeving aan het water over.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene